Kohtla-Järve linna ametlik veebileht
Eesti keeles По-русски
Hangete arhiiv


132  Hanketeade 12.12.2017.a  

Piletikontrolli teostamine Kohtla-Järve avalikel linnaliinidel

HANKE ESE

Hanke esemeks on piletikontrolli teostamine eraõigusliku juriidilise isiku, füüsilisest isikust ettevõtja või mittetulundusühingu poolt (edaspidi kontrollija) Kohtla-Järve avalikel linnaliinidel.

Linnaliinideks käesoleva riigihanke kontekstis on 06.05.2013 halduslepingu nr 2-8.6/136 „Kohtla-Järve linna bussiliinide avaliku teenindamise leping“ alusel teenindatavad avalikud bussiliinid.

HANKELEPINGU KESTUS

Lepingu alguskuupäev: 01.01.2018

Lepingu lõppkuupäev: 31.12.2018

HANKELEPINGU ULATUS

Liin nr 7 Jõhvi – Vana Ahtme – Jõhvi

Liin nr 17 Oru – Puru haigla

Liin nr 21 Jõhvi – Iidla – Puru haigla

Liin nr 28 Vanalinn – Jõhvi – Ahtme mnt – Iidla – Jõhvi – Vanalinn

Liin nr 28 a Vanalinn – Jõhvi – Vana Ahtme – Iidla – Jõhvi – Vanalinn

Liin nr 29 Vanalinn – Jõhvi – Iidla – Puru haigla

Piletikontrolli teostamise maht on vähemalt 1300 tundi lepinguperioodi kohta. Mahu jaotamise üle lepinguperioodi jooksul otsustab kontrollija.

Hankemenetluse liik: allapoole lihthanke piirmäära jääv hange.
Hankelepingu liik: teenused.

Hankelepingu eeldatav maksumus on 9 900 eurot käibemaksuta.

Hankelepingu tingimused on toodud lisas 2.

Pakkumuste hindamise kriteerium on madalaim hind.
Pakkumus peab olema jõus vähemalt 30 päeva.


Kvalifitseerimise tingimused ja nõutavad dokumendid:
1. Pakkujal ei tohi esineda Riigihangete seaduse (edaspidi RHS) § 95 lg 1 toodud asjaolusid. Pakkuja esitab kinnituse.

2. Pakkuja peab oma asukohamaa seaduste kohaselt olema registreeritud äriregistris või mittetulundusühingute registris. Pakkuja vastavust antud nõudele kontrollib hankija tema käsutuses olevatest andmebaasidest.
3. Pakkujal peab olema vähemalt üheaastane kogemus piletikontrolli teostamisel avaliku teenindamise lepingu alusel teenindatavatel maakonna- või linnaliinidel.

4. Kontrollija käsutuses peab olema vähemalt kolm seadet, mis võimaldavad:

4.1. sünkroniseerida Kohtla-Järve e-piletisüsteemiga;

4.2. tuvastada sõiduõiguse olemasolu või selle puudumist ühiskaardil ehk elektroonilisel kontaktivaba isikustatud või isikustamata andmekandjal.

Pakkumus tuleb esitada e-postile riigihanked@kjlv.ee 20.12.2017.a kellaks 08.45. Pakkumus peab olema koostatud alljärgneva struktuuri kohaselt:
• pakkumuse maksumus lisatud vormi järgi (Lisa 1);
• kvalifikatsiooni kontrollimiseks nõutud dokumendid nende nimetamise järjekorras;
• vajadusel muu informatsioon.

Pakkumuse tagatis ei ole nõutav.
Pakkumus tuleb vormistada eesti keeles.
Pakkumuse maksumus esitatakse eurodes.

Pakkumuste avamine toimub 20.12.2017.a kell 09:00 aadressil Kohtla-Järve linn, Keskallee 19, ruum 102.

Hankedokumentide sisu kohta saab täiendavat teavet küsida kirjalikul pöördumisel Hankija poole: Keskallee 19, 30395 Kohtla-Järve, faks 337 8503; e-post: linnavalitsus@kjlv.ee.

Hankija jätab enesele õiguse lükata tagasi kõik pakkumused, kui kõikide vastavaks tunnistatud pakkumuste hinnad ületavad hankelepingu eeldatava maksumuse.

Lisad:
Lisa 1 - Pakkumuse vorm
Lisa 2 –lepingu eelnõu


131. Hanketeade 16.10.2017. a

Ahtme keskuse väljaarendamise projekti ekspertiis


Kohtla-Järve Linnavalitsus (reg. kood 75001017) teatab soovist sõlmida leping Kohtla-Järve Ahtme linnaosa keskuse rekonstrueerimise projekti ekspertiisi teostamiseks  Majandus- ja taristuministri 08.06.2015.a määrusega nr 62 „Nõuded ehitusprojekti ekspertiisile“ ning hanke tehnilise kirjeldusega (Lisa 2) vastavuses.

Hankemenetluse liik: allapoole lihthanke piirmäära jääv hange.
Hankelepingu liik: teenused.
Hankelepingu eeldatav maksumus ilma käibemaksuta on 3 330 eurot.
Hankelepingu teostamise tähtaeg on hiljemalt 27.11.2017. a.

Hankelepingu tingimused peavad vastama Kohtla-Järve Linnavolikogu 29.veebruari 2012.a määruse nr 114 „Riigihangete korraldamise kord“ lisas 1 sätestatud tingimustele.

Pakkumuste hindamise kriteerium on madalaim hind.
Pakkumus peab olema jõus vähemalt 30 päeva.

Kvalifitseerimise tingimused ja nõutavad dokumendid:
1.    Pakkujal ei tohi esineda Riigihangete seaduse (edaspidi RHS) § 95 lg 1 ja lg 4 toodud asjaolusid. Pakkuja esitab kinnituse.
2.    Pakkuja peab omama majandustegevuse registri (MTR) registreeringut ehitusprojekti ekspertiisi tegevusalal täpsete liigitustega arhitektuurse ehitusprojekti ekspertiisi tegemine,  tee ehitusprojekti ekspertiisi tegemine. Pakkuja võib esitada MTR-i väljatrüki, vajadusel saab hankija andmeid ise kontrollida.
3.    Pakkujal peab hanke algamisele eelneva 36 kuu jooksul olema peatöövõtjana teostanud vähemalt ühe avaliku linnaruumi (s.t. linnaväljakud, mänguväljakud või pargialad) rekonstrueerimisprojekti maksumusega vähemalt 48 000 eurot käibemaksuta ekspertiisi teostamise lepingut. Pakkuja peab olema nimetatud teenused osutatud ja lõpule viinud sõlmitud lepingu ja hea tava kohaselt. Esitada kinnitus eelpool toodud tingimuse täitmise kohta koos asjakohase informatsiooniga lepingute kohta.

Pakkumus tuleb esitada digiallkirjastatuna e-postile riigihanked@kjlv.ee hiljemalt 23.10.2017.a kellaks 10:50. Pakkumus peab olema koostatud alljärgneva struktuuri kohaselt:
• pakkumuse maksumus lisatud vormi järgi (Lisa 1);
• kvalifikatsiooni kontrollimiseks nõutud dokumendid;
• vajadusel muu informatsioon.

Pakkumuse tagatis ei ole nõutav.
Pakkumus tuleb vormistada eesti keeles.

Pakkumuste avamine toimub 23.10.2017.a kell 11:00 aadressil Kohtla-Järve linn, Keskallee 19, ruum 102.

Hanke sisu kohta saab täiendavat teavet küsida kirjalikul pöördumisel Hankija poole: Keskallee 19, 30395 Kohtla-Järve, faks 337 8503; e-post: tatjana.samsonova@kjlv.ee.

Hankija jätab enesele õiguse lükata tagasi kõik pakkumused, kui kõikide vastavaks tunnistatud pakkumuste maksumused ületavad hankelepingu eeldatava maksumuse.

Lisad:
Lisa 1 - Pakkumuse maksumuse vorm
Lisa 2 – Tehniline kirjeldus


130  Hanketeade 12.10.2017. a

Asfalteerimistööd Ahtme linnaosas

Käesolevaga teeb Kohtla-Järve Linnavalitsus ettepaneku osaleda riigihankes “Asfalteerimistööd Ahtme linnaosas“ ning esitada pakkumusi vastavalt HDs sisalduvatele tingimustele

+ Hankedokumendid, Lisad

129 Hanketeade 25.09.2017

Spordi 2 endise koolihoone torni konserveerimise projekti koostamine


Riigihanke esemeks on Spordi 2 endise koolihoone torni konserveerimise projekti koostamine vastavalt tehnilisele kirjeldusele (Lisa 2).
Hankija nimi ja andmed: Kohtla-Järve Linnavalitsus, Keskallee 19, 30395, Kohtla-Järve.
Riigihanke finantseerimine tagatakse läbi Kohtla-Järve linna ja Muinsuskaitseameti eelarve.
Hanke eeldatav maksumus on 3 000 eurot.
Tööde teostamise aeg on 2 kuud.
Pakkumuste hindamise kriteerium on madalaim hind.

Kvalifitseerimise tingimustele vastavuse hindamiseks vajalikud andmed ja nende vorminõuded: 

1. Hankija ei sõlmi hankelepingut ja kõrvaldab hankemenetlusest pakkuja või taotleja:
1.1 keda või kelle haldus-, juhtimis- või järelevalveorgani liiget või muud seaduslikku või asjaomase riigihankega seotud lepingulist esindajat on karistatud kuritegelikus ühenduses osalemise, aususe kohustuse rikkumise või korruptiivse teo, kelmuse, terroriakti toimepaneku või muu terroristliku tegevusega seotud kuriteo või sellele kihutamise, kaasaaitamise või selle katse, rahapesualase süüteo või terrorismi rahastamise eest;
1.2. keda või kelle haldus-, juhtimis- või järelevalveorgani liiget või muud seaduslikku või asjaomase riigihankega seotud lepingulist esindajat on karistatud riigis ilma seadusliku aluseta viibivale välismaalasele töötamise võimaldamise eest;
1.3. keda või kelle haldus-, juhtimis- või järelevalveorgani liiget või muud seaduslikku või asjaomase riigihankega seotud lepingulist esindajat on karistatud laste tööjõu ebaseadusliku kasutamise või inimkaubandusega seotud teo eest;
1.4. kellel on riikliku maksu, makse või keskkonnatasu maksuvõlg maksukorralduse seaduse tähenduses või maksu- või sotsiaalkindlustusmaksete võlg tema asukohariigi õigusaktide kohaselt;
1.5. kes või kelle haldus-, juhtimis- või järelevalveorgani liige on rahvusvahelise sanktsiooni subjekt rahvusvahelise sanktsiooni seaduse tähenduses; Punktides 1.1.-1.5. nimetatud asjaolude puudumise kohta esitab pakkuja kinnituse.

2. Pakkuja peab olema täitnud kõik õigusaktidest tulenevad riiklike maksude tasumise kohustused. Maksude tasumise kontrollib Hankija Maksu- ja Tolliametile tehtava elektroonilise päringu teel.
3. Pakkujal peab olema sarnaste teenuste osutamise kogemus vähemalt 3 aastat. Pakkuja esitab osutatud teenuste nimekirja.
4. Pakkujal peab olema kehtiv tegevusluba muinsuskaitse tegevusalal täpse liigitusega Arhitekti- ja inseneritegevused ning nendega seotud tehniline nõustamine. Eestis registreeritud Pakkuja andmeid kontrollib Hankija ise.

Pakkumus tuleb esitada elektrooniliselt Hankija e-postile riigihanked@kjlv.ee hiljemalt 05. oktoobri 2017. a kellaks 09.00. Pakkumus peab olema digitaalselt allkirjastatud (register võimaldab digiallkirjastamist Eesti ID-kaardiga).
Palume pakkumuste esitamise tähtaja jooksul Hankijat informeerida igast hankedokumentides ja/või selle lisas avastatud ebatäpsusest, ebaselgusest või vastuolust.
Pärast lepingu sõlmimist ei rahulda Hankija ühtegi pakkuja ettenägematutele asjaoludele, mitteinformeeritusele, teisiti tõlgendamisele või muule ettekäändele tuginevat pretensiooni või lisanõuet, s.h. rahalist nõuet. Küsimused ja vastused edastatakse huvitatud isikutele 3 tööpäeva jooksul.

Pakkumuse maksumus esitatakse eurodes.
Pakkumus peab olema jõus vähemalt 60 päeva pakkumuste esitamise tähtpäevast arvates.
Pakkumuste avamine toimub 05. oktoobril 2017. a kell 09:00 aadressil Kohtla-Järve linn, Keskallee 19, ruum 102.
Pakkumuse tagatis ei ole nõutav. Alternatiivsete lahenduste esitamine ei ole lubatud.

Hankija jätab endale õiguse lükata esitatud pakkumused tagasi, kui kõikide pakkumuste maksumused ületavad hankelepingu eeldatava maksumuse või Hankija majanduslikud võimalused.

Lisad:
Lisa 1: pakkumuse maksumuse vorm - 1 lehel
Lisa 2: tehniline kirjeldus – 6 lehel

128. Hanketeade 17.08.2017.a

Kohtla-Järve Vanurite Hooldekodu energiaaudit

Juhindudes riigihangete seaduse § 16 teatab Kohtla-Järve Linnavalitsus (reg. kood 75001017) soovist sõlmida leping Kohtla-Järve Vanurite Hooldekodu aadressil Ahtme mnt 16 energiaauditi teostamiseks riigihalduse ministri 05.06.2017.a määruse „Kohaliku omavalitsuse hoolekandeasutuste hoonetes energiatõhususe ja taastuvenergia kasutuse edendamise toetuse kasutamise tingimused ja kord“ § 9 ja Lisas 3 toodud nõuetega vastavuses.

Hankemenetluse liik: allapoole  piirmäära jääv hange.
Hankelepingu liik: teenused.
Hankelepingu eeldatav maksumus on 2 100 eurot.
Hankelepingu teostamise tähtaeg on hiljemalt 22.09.2017.a.

Hankelepingu tingimused peavad vastama Kohtla-Järve Linnavolikogu 29.veebruari 2012.a määruse nr 114 „Riigihangete korraldamise kord“ lisas 1 sätestatud tingimustele.

Pakkumuste hindamise kriteerium on madalaim hind.
Pakkumus peab olema jõus vähemalt 30 päeva.

Kvalifitseerimise tingimused ja nõutavad dokumendid:
1. Pakkujal ei tohi esineda Riigihangete seaduse (edaspidi RHS) § 38 lg 1 ja lg 2 toodud asjaolusid. Pakkuja esitab kinnituse.
2. Pakkuja on täitnud kõik õigusaktidest tulenevad riiklike maksude, tema elu- või asukoha kohalike maksude maksete tasumise kohustused. Pakkuja võib esitada Maksu- ja Tolliameti tõendi, vajadusel saab hankija andmeid ise kontrollida.
3. Pakkuja viimase (2016) majandusaasta netokäive hankelepingu esemele (energiaauditi koostamine) vastavas osas peab olema vähemalt 4 000 (neli tuhat) eurot. Pakkuja esitab väljavõtte viimase majandusaasta netokäibe kohta hankelepingu esemele vastavas osas.
4. Pakkuja peab olema viimase kolme aasta jooksul koostanud peatöövõtjana vähemalt ühe ühiskondliku hoone energiaauditi. Pakkuja esitab teostatud energiaauditite nimekirja koos andmetega objekti, tegemise aja ja tellijate kohta.
5. Pakkuja peab antud energiaauditi teostamiseks kaasama vähemalt kuuenda taseme täiskutsega (pädev teostama ühiskondlike hoonete energiaauditeid) energiaaudiitori. Pakkuja esitab energiaaudiitori kutsetunnistuse koopia koos kirjaliku kinnitusega, et Pakkujal on võimalik vastavat spetsialisti hankelepingu täitmiseks (olenemata sellise õigussuhte vormist) kasutada kuni hankelepingu tähtaja lõpuni.

Pakkumus tuleb esitada digiallkirjastatuna e-postile riigihanked@kjlv.ee 24.08.2017.a kellaks 08.45. Pakkumus peab olema koostatud alljärgneva struktuuri kohaselt:
• pakkumuse maksumus lisatud vormi järgi (Lisa 1);
• kvalifikatsiooni kontrollimiseks nõutud dokumendid nende nimetamise järjekorras;
• vajadusel muu informatsioon.

Pakkumuse tagatis ei ole nõutav.
Pakkumus tuleb vormistada eesti keeles.
Pakkumuse maksumus esitatakse eurodes.

Pakkumuste avamine toimub 24.08.2017.a kell 09:00 aadressil Kohtla-Järve linn, Keskallee 19, ruum 102.

Hankedokumentide sisu kohta saab täiendavat teavet küsida kirjalikul pöördumisel Hankija poole: Keskallee 19, 30395 Kohtla-Järve, faks 337 8503; e-post: linnavalitsus@kjlv.ee.

Hankija jätab enesele õiguse lükata tagasi kõik pakkumused, kui kõikide vastavaks tunnistatud pakkumuste hinnad ületavad hankelepingu eeldatava maksumuse.

Lisad:
Lisa 1 - Pakkumuse vorm

127. Hanketeade 11.11.2016

Ohtlikke konstruktsioonide likvideerimine

Juhindudes riigihangete seaduse § 16 lõikest 1 teatab Kohtla-Järve Linnavalitsus (registrikood 75001017) soovist sõlmida hankeleping.
Riigihanke esemeks on Kohtla-Järve linnas Ahtme linnaosas ohtlikke konstruktsioonide likvideerimine vastavalt nõuetele (Lisa 1).
Hankija nimi ja andmed: Kohtla-Järve Linnavalitsus, Keskallee 19, 30395, Kohtla-Järve.
Riigihanke finantseerimine tagatakse läbi Kohtla-Järve linna eelarve.

Hankija sõlmib lepingu üksnes madalama hinnaga pakkumuse alusel.
Kavandatav tööde lõppkuupäev – 21.12.2016. a.
Pakkumuste hindamise kriteerium on madalaim hind.

Pakkumus peab olema koostatud alljärgneva struktuuri kohaselt: 

• Pakkumuse maksumus vastavalt Lisale nr 1;
• Kinnitus maksude tasumise kohta;
• Kinnitus riigihangete seaduse § 38 lg 1 p 1-4 nimetatud asjaolude puudumise kohta;

Pakkumus tuleb esitada digitaalselt allkirjastatuna e-posti teel, aadressile riigihanked@kjlv.ee  hiljemalt 21.11.2016.a kellaks 10:45.

Palume pakkumuste esitamise tähtaja jooksul Hankijat informeerida igast hankedokumentides ja/või selle lisas avastatud ebatäpsusest, ebaselgusest või vastuolust. Pärast lepingu sõlmimist ei rahulda Hankija ühtegi pakkuja ettenägematutele asjaoludele, mitteinformeeritusele, teisiti tõlgendamisele või muule ettekäändele tuginevat pretensiooni või lisanõuet, s.h. rahalist nõuet. Küsimused ja vastused edastatakse hankedokumentide saajaile 3 tööpäeva jooksul.

Pakkumuse maksumus esitatakse eurodes. Pakkumus peab olema jõus vähemalt 60 päeva pakkumuste esitamise tähtpäevast arvates. Pakkumuste avamine toimub 21.11.2016. a kell 11:00 aadressil Kohtla-Järve linn, Keskallee 19, ruum 102.

Pakkumuse tagatis ei ole nõutav. Alternatiivsete lahenduste esitamine ei ole lubatud. Hankedokumentide sisu kohta saab lisateavet: Keskallee 19, 30395 Kohtla-Järve, tel 33 78500, faks 337 8503; e-post: linnavalitsus@kjlv.ee.

Hankija jätab endale õiguse lükata esitatud pakkumused tagasi, kui kõikide pakkumuste maksumused ületavad hankelepingu eeldatava maksumuse või Hankija majanduslikud võimalused.


Lisad:
Lisa 1- Pakkumuse maksumuse vorm

126. Hanketeade 31.08.2016

Ahtme linnaosas välistrepide ehitus


Juhindudes riigihangete seaduse § 16 lõikest 1 teatab Kohtla-Järve Linnavalitsus (registrikood 75001017) soovist sõlmida hankeleping.
Riigihanke esemeks on Kohtla-Järve linnas Ahtme linnaosas välistrepide ehitus vastavalt nõuetele.
Hankija nimi ja andmed: Kohtla-Järve Linnavalitsus, Keskallee 19, 30395, Kohtla-Järve.
Riigihanke finantseerimine tagatakse läbi Kohtla-Järve linna eelarve.
Hankija sõlmib lepingu üksnes madalama hinnaga pakkumuse alusel.
Kavandatav tööde lõppkuupäev – 17.10.2016. a.
Pakkumuste hindamise kriteerium on madalaim hind.

Üldised nõuded asfalterimis - ja ehitustööde teostamiseks:

1. asfalteerimistööd teha kuiva ilmaga, õhutemperatuuril vähemalt +5°C.
2. enne tööde alustamist teha kõik vajalikud ettevalmistustööd.
3. töövõtja peab tagama õmbluste ühtluse ja veekindluse.
4. peale tööde lõppu anda territoorium Tellijale üle puhtana
5. peale tööde lõppu esitada Tellijale täitedokumentatsioon.

Hanke mahtu kuuluvad kõik vajalikud tööd, materjalid, seadmed, toimingud, tööjõud, ehk kõik, mida on vaja hanke edukaks täitmiseks.

Pakkumus peab olema koostatud alljärgneva struktuuri kohaselt:

• Pakkumuse maksumus vastavalt Lisale nr 1;
• Kinnitus maksude tasumise kohta;
• Kinnitus riigihangete seaduse § 38 lg 1 p 1-4 nimetatud asjaolude puudumise kohta;
• Pakkujal peab olema registreering Majandustegevuse registris ehitustööde valdkonnas, täpse liigitusega „üldehituslik ehitamine". Pakkuja ei pea esitama väljavõtet registrist, selle olemasolu kontrollib hankija ise.
• Pakkujal on õigus kaasata hankelepingu täitmiseks alltöövõtjaid. Alltöövõtjate mittekasutamise korral esitab pakkuja kinnituse allhankelepingute mittesõlmimise kohta. Enne tööde alustamist esitab edukas pakkuja alltöövõtjate nimekirja ning vajadusel nende muutmise kooskõlastamiseks. 

NB! Hankija kõrvaldab hankemenetlusest Pakkujat, kes nimetab alltöövõtjana teist Pakkujat.

• Pakkuja viimase lõppenud majandusaasta (2015) netokäive peab olema olnud vähemalt 30 000 EUR.

Pakkumus tuleb esitada digitaalselt allkirjastatuna e-posti teel, aadressile riigihanked@kjlv.ee hiljemalt 08.09.2016.a kellaks 08:45.

Palume pakkumuste esitamise tähtaja jooksul Hankijat informeerida igast hankedokumentides ja/või selle lisas avastatud ebatäpsusest, ebaselgusest või vastuolust. Pärast lepingu sõlmimist ei rahulda Hankija ühtegi pakkuja ettenägematutele asjaoludele, mitteinformeeritusele, teisiti tõlgendamisele või muule ettekäändele tuginevat pretensiooni või lisanõuet, s.h. rahalist nõuet. Küsimused ja vastused edastatakse hankedokumentide saajaile 3 tööpäeva jooksul.

Pakkumuse maksumus esitatakse eurodes. Pakkumus peab olema jõus vähemalt 60 päeva pakkumuste esitamise tähtpäevast arvates. Pakkumuste avamine toimub 08.09.2016. a kell 09:00 aadressil Kohtla-Järve linn, Keskallee 19, ruum 102.
Pakkumuse tagatis ei ole nõutav. Alternatiivsete lahenduste esitamine ei ole lubatud. Hankedokumentide sisu kohta saab lisateavet: Keskallee 19, 30395 Kohtla-Järve, tel 33 78500, faks 337 8503; e-post: linnavalitsus@kjlv.ee.
Hankija jätab endale õiguse lükata esitatud pakkumused tagasi, kui kõikide pakkumuste maksumused ületavad hankelepingu eeldatava maksumuse või Hankija majanduslikud võimalused.

Lisad:
Lisa 1- Pakkumuse maksumuse vorm

125. Hanketeade 22.06.2016

Asfaltbetoonkatete remont Oru, Sompa ja Kukruse linnaosades


Juhindudes riigihangete seaduse § 16 lõikest 1 teatab Kohtla-Järve Linnavalitsus (registrikood 75001017) soovist sõlmida hankeleping.
Riigihanke esemeks on asfaltbetoonkatete remont Oru, Sompa ja Kukruse linnaosades vastavalt nõuetele. Riigihanke nimetus: "Asfaltbetoonkatete remont Oru, Sompa ja Kukruse linnaosades ".
Hankija nimi ja andmed: Kohtla-Järve Linnavalitsus, Keskallee 19, 30395, Kohtla-Järve.
Riigihanke finantseerimine tagatakse läbi Kohtla-Järve linna eelarve.
Hankija sõlmib lepingu üksnes madalama hinnaga pakkumuse alusel.
Kavandatav tööde lõppkuupäev – 01.08.2016. a.
Pakkumuste hindamise kriteerium on madalaim hind (1m2).

Üldised nõuded tööde teostamiseks:
1. asfalteerimistööd teha kuiva ilmaga, õhutemperatuuril vähemalt +5°C.
2. enne tööde alustamist teha kõik vajalikud ettevalmistustööd.
3. töövõtja peab tagama õmbluste ühtluse ja veekindluse.
4. peale tööde lõppu taastada kahjustatud teedemärgistus.
5. peale tööde lõppu anda territoorium Tellijale üle puhtana
6. peale tööde lõppu esitada Tellijale täitedokumentatsioon.
7. tagada platsi killustikaluse tihedus vastavalt normidele ja standartidele, esitades tihedusprotokolli.
Hanke mahtu kuuluvad kõik vajalikud tööd, materjalid, seadmed, toimingud, tööjõud, liitumistööd, seadistused, kontrollid, kooskõlastused, dokumentide komplektimine, sealhulgas kasutus- ja remondijuhendid jms, ehk kõik, mida on vaja hanke edukaks täitmiseks.

Pakkumus peab olema koostatud alljärgneva struktuuri kohaselt: 

• Pakkumuse maksumus vastavalt Lisale nr 1;
• Kinnitus maksude tasumise kohta;
• Kinnitus riigihangete seaduse § 38 lg 1 p 1-4 nimetatud asjaolude puudumise kohta;
• Pakkuja peab omama kehtivat registreeringut Majandustegevuse registri tegevuslubade jaos teehoiutööde tegevusalal. Pakkuja ei pea esitama väljavõtet registrist, selle olemasolu kontrollib hankija ise.
• Pakkujal on õigus kaasata hankelepingu täitmiseks alltöövõtjaid. Alltöövõtjate mittekasutamise korral esitab pakkuja kinnituse allhankelepingute mittesõlmimise kohta. Enne tööde alustamist esitab edukas pakkuja alltöövõtjate nimekirja ning vajadusel nende muutmise kooskõlastamiseks. 

NB! Hankija kõrvaldab hankemenetlusest Pakkujat, kes nimetab alltöövõtjana teist Pakkujat.

• Pakkujal peab olema ettevõttesisene kvaliteedijuhtimissüsteem, mis vastaks vähemalt ISO 9001 standardis sätestatud tingimusele. Pakkuja esitab kvaliteedijuhtimissüsteemi sertifikaadi koopia või kirjelduse kvaliteedikäsiraamatu vormis ettevõttesisese kvaliteedijuhtimise süsteemi kohta.
• Pakkuja viimase lõppenud majandusaasta (2015) netokäive (müügitulu) peab olema vähemalt 50 000 EUR.
• Pakkuja peab viimase kolme aasta (2013-2015) jooksul objektil paigaldanud asfaltbetoonkatte ülakihti vähemalt 9000 m2.
Pakkuja esitab viimase 3 aasta (2013-2015) jooksul tehtud avalikult kasutatavate teedel asfaltbetoonkatte ülakihi ehitustööde loetelu, millest nähtuvad:
1) töö tellija nimi, kontaktisiku nimi, aadress ja telefon, riigihanke viitenumber (selle olemasolu korral);
3) pakkuja kinnitus, et ehitustöö on teostatud perioodil 2013- 2015 ning esitatud ehitustöö käigus on paigaldatud asfaltbetoonkatte ülakihti vähemalt 9 000 m2.
4) Pakkuja esitab asfaltbetoonkatte ülakihi töö tellija kirjaliku kinnituse, et tehtud asfaltbetoonkatte ülakihi töö on tehtud sõlmitud lepingu ja hea tava kohaselt.

Pakkumus tuleb esitada digitaalselt allkirjastatuna e-posti teel, aadressile riigihanked@kjlv.ee hiljemalt 30.06.2016.a kellaks 08:45.

Palume pakkumuste esitamise tähtaja jooksul Hankijat informeerida igast hankedokumentides ja/või selle lisas avastatud ebatäpsusest, ebaselgusest või vastuolust. Pärast lepingu sõlmimist ei rahulda Hankija ühtegi pakkuja ettenägematutele asjaoludele, mitteinformeeritusele, teisiti tõlgendamisele või muule ettekäändele tuginevat pretensiooni või lisanõuet, s.h. rahalist nõuet. Küsimused ja vastused edastatakse hankedokumentide saajaile 3 tööpäeva jooksul.

Pakkumuse maksumus esitatakse eurodes. Pakkumus peab olema jõus vähemalt 60 päeva pakkumuste esitamise tähtpäevast arvates. Pakkumuste avamine toimub 30.06.2016. a kell 09:00 aadressil Kohtla-Järve linn, Keskallee 19, ruum 102.
Pakkumuse tagatis ei ole nõutav. Alternatiivsete lahenduste esitamine ei ole lubatud. Hankedokumentide sisu kohta saab lisateavet: Keskallee 19, 30395 Kohtla-Järve, tel 33 78500, faks 337 8503; e-post: linnavalitsus@kjlv.ee.
Hankija jätab endale õiguse lükata esitatud pakkumused tagasi, kui kõikide pakkumuste maksumused ületavad hankelepingu eeldatava maksumuse või Hankija majanduslikud võimalused.

Lisad:
Lisa 1- Pakkumuse maksumuse vorm
Lisa 2 – Tehniline kirjeldus
124. Hanketeade 02.06.2016.a

Kohtla-Järve Linnavolikogu saali sülearvutite soetamine


Juhindudes riigihangete seaduse § 16 teatab Kohtla-Järve Linnavalitsus (reg. kood 75001017) soovist sõlmida leping Kohtla-Järve Linnavolikogu saali arvutite soetamiseks vastavalt lähteülesandele (Lisa 1). Hanke esemeks on Kohtla-Järve Linnavolikogu saali 23 sülearvutite soetamine.

Hankemenetluse liik: allapoole  piirmäära jääv hange.
Hankelepingu liik: asjad

Pakkumuste hindamise kriteerium on madalaim hind.
Arvutite tellijale üleandmise tähtaeg on hiljemalt 11.07.2016.a.

Hankelepingu tingimused peavad vastama Kohtla-Järve Linnavolikogu 29.veebruari 2012.a määruse nr 114 „Riigihangete korraldamise kord“ lisas 1 sätestatud tingimustele.

Pakkumus peab olema jõus vähemalt 45 päeva.

Kvalifitseerimise tingimused ja nõutavad dokumendid:
1. Pakkujal ei tohi esineda Riigihangete seaduse (edaspidi RHS) § 38 lg 1 ja lg 2 toodud asjaolusid. Pakkuja esitab kinnituse.
2. Pakkuja on täitnud kõik õigusaktidest tulenevad riiklike maksude, tema elu- või asukoha kohalike maksude maksete tasumise kohustused. Pakkuja võib esitada Maksu- ja Tolliameti tõendi, vajadusel saab hankija andmeid ise kontrollida.
3. Pakkuja viimase majandusaasta netokäive hankelepingu esemele (riistvara müük) vastavas osas peab olema vähemalt 20 000 (kakskümmend tuhat) eurot. Pakkuja esitab väljavõtte viimase majandusaasta netokäibe kohta hankelepingu esemele vastavas osas.
4. Pakkuja peab olema pakutava riistvara volitatud edasimüüja/partner. Pakkuja esitab seda tõendava volituse või sertifikaadi, kus on märgitud ka volituse saamise alguskuupäev.
5. Pakkujal peab olema sarnaste müügiteenuste kogemus vähemalt 3 aastat. Pakkuja esitab kolme aasta jooksul osutatud sarnaste olulisemate müügilepingute nimekiri, milles kajastub nimetus, maksumus, tellija andmed.

Pakkumus tuleb esitada digiallkirjastatuna e-postile riigihanked@kjlv.ee 09.06.2016.a kellaks 08.45. Pakkumus peab olema koostatud alljärgneva struktuuri kohaselt:
• pakkumuse maksumus lisatud vormi järgi (Lisa 2);
• kvalifikatsiooni kontrollimiseks nõutud dokumendid nende nimetamise järjekorras,
• vajadusel muu informatsioon.

Pakkumuse tagatis ei ole nõutav.
Pakkumus tuleb vormistada eesti keeles.

Pakkumuse maksumus esitatakse eurodes. Pakkumuste avamine toimub 09.06.2016.a kell 09:00 aadressil Kohtla-Järve linn, Keskallee 19, ruum 102.

Hankedokumentide sisu kohta saab täiendavat teavet küsida kirjalikul pöördumisel Hankija poole: Keskallee 19, 30395 Kohtla-Järve, faks 337 8503; e-post: linnavalitsus@kjlv.ee.

Hankija jätab enesele õiguse lükata tagasi kõik pakkumused, kui kõikide vastavaks tunnistatud pakkumuste hinnad ületavad hankelepingu eeldatava maksumuse.

Lisad:
Lisa 1 -Tehniline kirjeldus
Lisa 2 - Pakkumuse vorm

Austatud huvitatud isikud, edastame Teile selgitused riigihanke «Pärna tn 47 detailplaneeringu koostamine riigigümnaasiumi hoone rajamiseks» (hanketeade 123) raames:

Küsimus: Pärna tn 47 detailplaneeringu koostamise hanke raames, palume saata detailplaneeringu ala skeem, millele on kantud ka vajaliku geodeetilise alusplaani ulatus. Tehnilises kirjelduses on see sõnastatult toodud, aga arusaamatuste vältimiseks palume saata joonisena.
Vastus: detailplaneeringu ala skeem on lisatud.

Austatud huvitatud isikud, edastame Teile selgitused riigihanke «Pärna tn 47 detailplaneeringu koostamine riigigümnaasiumi hoone rajamiseks» (hanketeade 123) raames:

Küsimus kvalifitseerimise tingimuste punkti 5 ja 6 kohta.
1. Kas nimetatud punktides nõutud tööd võivad kattuda? Punktis 5 toodud tööde osas ei ole arvu määratud. Mis on minimaalne tööde nimekiri, mis peab olema esitatud?
2. Mida täpsemalt on mõeldud punktis 6 öeldud linnalise ala planeeringu all?
3. Kas on võimalik loobuda tellija kinnitustest põhjusel, et tööde tellijad ei pruugi kirjalikult pakkumuse tähtajaks vastata. Ettepanek on kinnitused asendada tellija kontaktandmetega. Kui Hankija ei nõustu kinnitustest loobumisega, mis kujul peavad olema lisatud tellija kinnitused?

Vastused:
1. Hanke punktides 5 ja 6 nõutud tööde nimetused võivad kattuda. Punktis 5 küsitud tööde nimekiri eeldab vähemalt 2 tööd.
2. Punktis 6 on mõeldud linnalise ala planeeringu all, et detailplaneeringuga on hõlmatud linnas hoonestatud asumi või kompaktse hoonestusega ala piirkond.
3. On vastuvõetav esitada tellijate kontaktandmed. KJLV jätab endale õiguse kontrollida Tellijate esitatud informatsiooni teostatud tööde kohta.

123 Hanketeade 02.06.2016.a

Pärna tn 47 detailplaneeringu koostamine riigigümnaasiumi hoone rajamiseks


Riigihanke sisuks on Kohtla-Järve linnas Järve linnaosas Pärna tn 47 detailplaneeringu koostamine riigigümnaasiumi hoone rajamiseks vastavalt Linnavalitsuse 24. mai 2016.a korraldusele nr 486 ”Järve linnaosas Pärna tn 47 kinnistu ja põhja poolt ümbritseva haljasala ning lõunapool asuvate Pärna, Noorte ning Mõisa tee tänavate lõikude detailplaneeringu algatamine” ning tehnilisele kirjeldusele (Lisa 2).

Ülalnimetatud tööde finantseerimine tagatakse läbi Kohtla-Järve linnaeelarve.
Hankelepingu tingimused peavad vastama Kohtla-Järve Linnavolikogu 29.veebruari 2012.a määruse nr 114 „Riigihangete korraldamise kord” lisas 1 sätestatud tingimustele.

Hankija jätab endale õiguse teha järelpärimisi pakkumuses esitatud andmete ja asjaolude väljaselgitamiseks ning kontrollimiseks.

Pakkumuse vormistamine ja esitamine:
Pakkumus tuleb esitada digiallkirjastatuna e-postile riigihanked@kjlv.ee. 13.juuni 2016.a kellaks 10.45. Pakkumus peab olema koostatud alljärgneva struktuuri kohaselt:
• pakkumuse maksumus lisatud vormi järgi (Lisa 1);
• kvalifikatsiooni kontrollimiseks nõutud dokumendid nende nimetamise järjekorras,
• vajadusel muu informatsioon;
• allhanke korras teostatavate tööde loetelu koos andmetega allhankijate tehnilise ja kutsealase pädevuse kohta.

NB! Hankija kõrvaldab hankemenetlusest Pakkuja, kes nimetab alltöövõtjana teist Pakkujat.


Kvalifitseerimise tingimustele vastavuse hindamiseks vajalikud andmed ja nende vorminõuded: 

1. Pakkuja peab oma asukohamaa seaduste kohaselt olema registreeritud äriregistris ning esitama sellekohase kehtiva registritunnistuse. Juriidilisest isikust Eesti Vabariigi pakkuja registreeritust ja kehtivaid andmeid kontrollib Hankija Justiitsministeeriumi Registrikeskuse kaudu kohtute registriosakondade keskandmebaasist.
2. Pakkuja viimase kolme majandusaasta summaarne netokäive hankelepingu esemele vastavas osa peab olema vähemalt 40 000 EUR . Pakkuja esitab vastava kinnituse.
3. Hankija ei sõlmi hankelepingut isikuga ja kõrvaldab hankemenetlusest juhul kui pakkujal esineb üks või mitu käesolevas punktis nimetatud asjaolu:
3.1 keda on või kelle seaduslikku esindajat on kriminaal- või väärteomenetluses karistatud kuritegeliku ühenduse organiseerimise või sinna kuulumise eest või riigihangete nõuete rikkumise või kelmuse või ametialaste või rahapesualaste süütegude toimepanemise eest ja kelle karistusandmed ei ole karistusregistrist karistusregistri seaduse kohaselt kustutatud või karistus on tema elu- või asukohariigi õigusaktide alusel kehtiv;
3.2 kes on pankrotis või likvideerimisel, kelle äritegevus on peatatud või kes on muus sellesarnases olukorras tema asukohamaa seaduse kohaselt,
3.3 kelle suhtes on algatatud sundlikvideerimine või muu sellesarnane menetlus tema asukohamaa seaduste kohaselt;
Punktides 3.1.- 3.3. nimetatud asjaolude puudumise kohta esitab pakkuja kinnituse.
4. Pakkuja on täitnud kõik õigusaktidest tulenevad riiklike maksude, tema elu- või asukohamaa kohalike maksude või sotsiaalkindlustuse maksete tasumise kohustused. Pakkuja esitab elu- või asukohajärgse kohalike maksude maksuhalduri tõendi maksuvõlgade puudumise kohta (tõend ei tohi olla hanketeate avaldamise kuupäevast varasem), riiklike maksude tasumise osas kontrollib Hankija Maksu- ja Tolliametile tehtava elektroonilise päringu teel.
5. Pakkuja peab olema viimase viie aasta jooksul teostanud peatöövõtjana linnades üldkasutatavate hoonete ehitamiseks detailplaneeringute koostamise töid ja hankeobjektiga sarnaste detailplaneeringute koostamise töid. Esitada teostatud planeeringute nimekiri koos andmetega planeeringute tegemise aja, koha ja tellijate andmete kohta ning kommentaariga planeeringute kehtestamisest (kui ei ole kehtestatud – kajastada põhjused).
6. Pakkuja peab olema viimase kolme aasta peatöövõtjana koostanud vähemalt kolm linnalise ala planeeringut, mis on käesolevaks hetkeks kehtestatud. Pakkuja esitab nimekiri teostatud olulisemate tööde nimekiri, milles kajastub tööde maksumus, tegemise aeg, koht, tellija andmed ja tellija kinnitus, et tööd teostati lepingute ja hea tava kohaselt.

Pakkumuse maksumuse esitamise viis ja valuuta

Pakkumuse maksumusena tuleb esitada hankelepingu esemeks oleva töö kogumaksumus koos käibemaksuga, näidates ühtlasi ära maksumuse ilma käibemaksuta ning käibemaksu suuruse. Pakkumuste jõusoleku tähtaeg: pakkumuste jõusoleku tähtaeg on 90 päeva arvates pakkumuste esitamise tähtpäevast. Pakkumus peab olema mõistlik, pakkumisest saadavast tulust peab olema võimalik teostada nõuetekohaselt (kvaliteetselt ja tähtaegselt) Töövõtulepingu objektiks olevad tööd.

Alternatiivsete lahenduste esitamine ei ole lubatud. Hankija ei vastuta nõuetekohaselt varustamata andmetega pakkumuse pakendi võimaliku sattumise eest valesse kohta ega pakkumuse enneaegse avamise eest. Pakkumus ei tohi olla eksitav. Pakkuja poolt hankijale antav informatsioon peab olema täpne ja üheselt mõistetav ning pakkuja vastutab selle õigsuse eest.
Hanke esemeks olevale tehnilise ülesanne sisu on toodud HD lisas 2.
Täiendavate küsimuste puhul pöörduda: Kohtla-Järve Linnavalitsus, e-post: linnavalitsus@kjlv.ee.

Lisad:
Lisa 1 - Pakkumuse vorm
Lisa 2 - Tehniline kirjeldus
Lisa 3 - Kohtla-Järve Linnavalitsuse 24. mai 2016.a korraldusele nr 486 + lisa
122. Hanketeade 02.05.2016

Pargijärve puhastamine


Juhindudes riigihangete seaduse § 16 teatab Kohtla-Järve Linnavalitsus (reg kood 75001017) soovist sõlmida leping Kohtla-Järve Rahvapargi Pargijärve puhastamiseks.

Hankelepingu esemeks on Kohtla-Järve Rahvapargi Pargijärve puhastamine vastavalt tehnilisele kirjeldusele (Lisa 2).

Hankelepingu tingimused peavad vastama Kohtla-Järve Linnavolikogu 29.veebruari 2012.a määruse nr 114 „Riigihangete korraldamise kord“ lisas 1 sätestatud tingimustele.
Hankelepingu sõlmimise kriteerium: madalaim hind.
Hankemenetluse liik: allapoole lihthanke piirmäära jääv hange.
Hankelepingu liik: teenused.
Teenuse osutamise koht: Kohtla-Järve linn.

Kavandatav lepingu lõpetamise kuupäev - 31 mai. 2016.a.

Kvalifitseerimise tingimused ja nõutavad dokumendid:
1. Pakkujal ja vahetul alltöövõtjal ei tohi esineda Riigihangete seaduse (edaspidi RHS) § 38 lg 1 ja lg 2 toodud asjaolusid. Pakkuja esitab kinnituse.
2. Pakkuja on täitnud kõik õigusaktidest tulenevad riiklike maksude, tema elu- või asukoha kohalike maksude maksete tasumise kohustused. Pakkuja võib esitada Maksu- ja Tolliameti tõendi, vajadusel saab hankija andmeid ise kontrollida.
3. Pakkuja peab omama tehnilisi vahendeid ja tööjõudu hanke täitmiseks või omama võimalust vajalikud vahendid ja tööjõud saada. Pakkuja esitab kirjaliku kinnituse vabas vormis, et omab tehnilisi vahendeid ja tööjõudu hanke täitmiseks või omab võimalust vajalikud vahendid ja tööjõud saada.

Pakkumus tuleb esitada paberkandjal köidetuna. Kõik lehed peavad olema Pakkuja esindaja allkirjaga kinnitatud. Parandused, vahelekirjutused ja muudatused pakkumuses ei ole lubatud. Pakkumus peab olema koostatud alljärgneva struktuuri kohaselt:
• Pakkumuse maksumus vastavalt Lisale 1 (tuues eraldi välja käibemaksu summa);
• Kvalifikatsiooni kontrollimiseks nõutud dokumendid nende nimetamise järjekorras.

Pakkumus tuleb esitada e-posti teel aadressile riigihanked@kjlv.ee hiljemalt 09.05.2016. a kella 10:40.
Pakkumus tuleb vormistada eesti keeles.

Pakkumuse maksumus esitatakse eurodes.

Pakkumus peab olema jõus vähemalt 60 päeva pakkumuste esitamise tähtpäevast arvates.

Pakkumuste avamine toimub 09.05.2016.a kell 11:00 aadressil Kohtla-Järve linn, Keskallee 19, ruum 102.

Pakkumuse tagatis ei ole nõutav. Hankedokumentide sisu kohta saab täiendavat teavet küsida kirjalikul pöördumisel Hankija poole: Keskallee 19, 30395 Kohtla-Järve, faks 337 8503; e-post: linnavalitsus@kjlv.ee. Samal aadressil võib küsida ka hankelepingu eelnõu tutvumiseks.

Hankija jätab enesele õiguse lükata tagasi kõik pakkumused, kui kõikide vastavaks tunnistatud pakkumuste hinnad ületavad hankelepingu eeldatava maksumuse.

Lisad:
Lisa 1 – Pakkumuse maksumuse vorm
Lisa 2 – Tehniline kirjeldus
121. Hanketeade 21.04.2016

Lasteraamatukogu ruumide osalise remondi omanikujärelevalve


Juhindudes riigihangete seaduse § 16 teatab Kohtla-Järve Linnavalitsus (reg kood 75001017) soovist sõlmida leping Lasteraamatukogu ruumide osalise remondi omanikujärelevalve teenuse osutamiseks.

Hankelepingu esemeks on Kohtla-Järve Keskraamatukogu lasteosakonna renoveerimistööde omanikujärelevalve osutamise teenus. Hankelepingu tingimused peavad vastama Kohtla-Järve Linnavolikogu 29.veebruari 2012.a määruse nr 114 „Riigihangete korraldamise kord“ lisas 1 sätestatud tingimustele.
Hankelepingu sõlmimise kriteerium: madalaim hind.
Hankemenetluse liik: allapoole lihthanke piirmäära jääv hange.
Hankelepingu liik: teenused.
Teenuse osutamise koht: Kohtla-Järve linn.

Hanke lühikirjeldus:
Omanikujärelevalve teenuse osutaja osutab riigihankes "Lasteraamatukogu ruumide osalise remont“ Kohtla-Järve Linnavalitsusele kui Tellijale ehituse omanikujärelevalve teenust vastavalt hanketeates ning Majandus- ja taristuministri 02.07.2015.a määruse nr 80 „Omanikujärelevalve tegemise kord” sätestatule.

Kavandatav periood: 5 kuud

Kvalifitseerimise tingimused ja nõutavad dokumendid:
1. Pakkujal ja vahetul alltöövõtjal ei tohi esineda Riigihangete seaduse (edaspidi RHS) § 38 lg 1 ja lg 2 toodud asjaolusid. Pakkuja esitab kinnituse.
2. Pakkuja on täitnud kõik õigusaktidest tulenevad riiklike maksude, tema elu- või asukoha kohalike maksude maksete tasumise kohustused. Pakkuja võib esitada Maksu- ja Tolliameti tõendi, vajadusel saab hankija andmeid ise kontrollida.
3. Pakkuja viimase kolme aasta (2012-2014) netokäive riigihankele vastavas valdkonnas (omanikujärelevalve teenus) peab olema vähemalt 10 000 (kümme tuhat) EUR igal aastal. Esitada kirjalik kinnitus, näidates netokäibed aastate lõikes.
4. Pakkuja peab olema esitanud majandustegevuse registrisse (MTR) majandustegevusteate järgmistel tegevusaladel:
- Omanikujärelevalve:
Tegevusalaliik:
üldehitusliku ehitamise omanikujärelevalve;
elektrisüsteemi, automaatikasüsteemi ja telekommunikatsioonisüsteemi ja -võrgu omanikujärelevalve;
kütte-, ventilatsiooni-, jahutussüsteemi ehitamise omanikujärelevalve;
veevarustuse- ja kanalisatsioonisüsteemi ehitamise omanikujärelevalve. Pakkuja võib esitada MTR-i väljatrüki, vajadusel saab hankija andmeid ise kontrollida.
5. Pakkujal peab olema kehtiv erialase vastutuskindlustuse leping summas vähemalt 10000 (kümme tuhat) eurot. Esitada poliisi koopia. Poliisi puudumisel esitada pakkuja kirjalik kinnitus, et hankelepingu sõlmimisel esitab nõutud dokumendi.
6. Pakkuja peab omama tehnilisi vahendeid ja tööjõudu hanke täitmiseks või omama võimalust vajalikud vahendid ja tööjõud saada. Kõik hankelepingu täitmisele kaasatavad spetsialistid peavad omama tegevusalale vastavat kutsekvalifikatsiooni ja olema registreeritud MTR-is pädeva isikuna.
7. Pakkuja esitab kirjaliku kinnituse vabas vormis, et omab tehnilisi vahendeid ja tööjõudu hanke täitmiseks või omab võimalust vajalikud vahendid ja tööjõud saada ning et kõik hankelepingu täitmisele kaasatavad spetsialistid omavad tegevusalale vastavat kutsekvalifikatsiooni ja on registreeritud MTR-is pädeva isikuna. 8. Pakkuja peab järgima kvaliteedijuhtimissüsteemi ISO 9001 või sellega samaväärset kvaliteedi tagamise süsteemi. Esitada vastava sertifikaadi koopia vm asjakohased tõendid, mis kinnitavad samaväärse kvaliteedi tagamise süsteemi järgimist.

Pakkumus tuleb esitada paberkandjal köidetuna. Kõik lehed peavad olema Pakkuja esindaja allkirjaga kinnitatud. Parandused, vahelekirjutused ja muudatused pakkumuses ei ole lubatud. Pakkumus peab olema koostatud alljärgneva struktuuri kohaselt:
• Pakkumuse maksumus vastavalt Lisale 1 (tuues eraldi välja käibemaksu summa);
• Kvalifikatsiooni kontrollimiseks nõutud dokumendid nende nimetamise järjekorras.

Pakkumus tuleb esitada ühes kinnises pakendis ning ühes originaaleksemplaris, rakendades abinõusid, mis välistavad kahtluse pakendi võimalikust eelnevast avamisest. Hankija ei vastuta nõuetekohaselt varustamata andmetega pakkumuse pakendi võimaliku sattumise eest valesse kohta ega pakkumuse enneaegse avamise eest.

Pakkumuse pakendile kanda järgmised kirjed: Hankija nimi ja aadress, Riigihanke nimetus, Pakkuja nimi, registrikood ja aadress (soovi korral ka sidevahendite andmed), “PAKKUMUS”, “Mitte avada enne 28.04.2016. a kella 09:00”. Pakkumus tuleb vormistada eesti keeles.

Pakkumuse maksumus esitatakse eurodes. Pakkumus tuleb esitada aadressil Keskallee 19, 30395 Kohtla-Järve, ruum 103 hiljemalt 28.04.2016. a kell 08:30. Pakkumus peab olema jõus vähemalt 60 päeva pakkumuste esitamise tähtpäevast arvates. Pakkumuste avamine toimub 28.04.2016.a kell 09:00 aadressil Kohtla-Järve linn, Keskallee 19, ruum 102.

Pakkumuse tagatis ei ole nõutav. Hankedokumentide sisu kohta saab täiendavat teavet küsida kirjalikul pöördumisel Hankija poole: Keskallee 19, 30395 Kohtla-Järve, faks 337 8503; e-post: linnavalitsus@kjlv.ee. Samal aadressil võib küsida ka hankelepingu eelnõu tutvumiseks.

Hankija jätab enesele õiguse lükata tagasi kõik pakkumused, kui kõikide vastavaks tunnistatud pakkumuste hinnad ületavad hankelepingu eeldatava maksumuse.

Lisad:
Lisa 1 – Pakkumuse maksumuse vorm

120. Hanketeade 15.04.2016

Ahtme linnaosa asfalteerimistööd


Juhindudes riigihangete seaduse § 16 lõikest 1 teatab Kohtla-Järve Linnavalitsus (registrikood 75001017) soovist sõlmida hankeleping.
Riigihanke esemeks on Kohtla-Järve Ahtme linnaosas asfalteerimistööd vastavalt nõuetele.
Riigihanke nimetus: "Ahtme linnaosa asfalteerimistööd".
Hankija nimi ja andmed: Kohtla-Järve Linnavalitsus, Keskallee 19, 30395, Kohtla-Järve.
Riigihanke finantseerimine tagatakse läbi Kohtla-Järve linna eelarve.
Hankija sõlmib lepingu üksnes madalama hinnaga pakkumuse alusel.
Kavandatav tööde lõppkuupäev – 01.juuni 2016. a.
Pakkumuste hindamise kriteerium on madalaim hind.

Üldised nõuded tööde teostamiseks:
1. asfalteerimistööd teha kuiva ilmaga, õhutemperatuuril vähemalt +5°C.
2. enne tööde alustamist teha kõik vajalikud ettevalmistustööd.
3. töövõtja peab tagama õmbluste ühtluse ja veekindluse.
4. peale tööde lõppu taastada kahjustatud teedemärgistus.
5. peale tööde lõppu anda territoorium Tellijale üle puhtana
6. peale tööde lõppu esitada Tellijale täitedokumentatsioon.
7. tagada platsi killustikaluse tihedus vastavalt normidele ja standartidele, esitades tihedusprotokolli.
Hanke mahtu kuuluvad kõik vajalikud tööd, materjalid, seadmed, toimingud, tööjõud, liitumistööd, seadistused, kontrollid, kooskõlastused, dokumentide komplektimine, sealhulgas kasutus- ja remondijuhendid jms, ehk kõik, mida on vaja hanke edukaks täitmiseks
Pakkumus tuleb esitada paberkandjal köidetuna. Kõik lehed peavad olema Pakkuja esindaja allkirjaga kinnitatud. Parandused, vahelekirjutused ja muudatused pakkumuses ei ole lubatud. 

Pakkumus peab olema koostatud alljärgneva struktuuri kohaselt: 
• Pakkumuse maksumus vastavalt Lisale nr 1;
• Kinnitus maksude tasumise kohta;
• Kinnitus riigihangete seaduse § 38 lg 1 p 1-4 nimetatud asjaolude puudumise kohta;
• Pakkuja peab omama kehtivat registreeringut Majandustegevuse registri tegevuslubade jaos teehoiutööde tegevusalal. Pakkuja ei pea esitama väljavõtet registrist, selle olemasolu kontrollib hankija ise.
• Pakkujal on õigus kaasata hankelepingu täitmiseks alltöövõtjaid. Alltöövõtjate mittekasutamise korral esitab pakkuja kinnituse allhankelepingute mittesõlmimise kohta. Enne tööde alustamist esitab edukas pakkuja alltöövõtjate nimekirja ning vajadusel nende muutmise kooskõlastamiseks. 

NB! Hankija kõrvaldab hankemenetlusest Pakkujat, kes nimetab alltöövõtjana teist Pakkujat.

Pakkumus tuleb esitada ühes kinnises pakendis ning ühes originaaleksemplaris, rakendades abinõusid, mis välistavad kahtluse pakendi võimalikust eelnevast avamisest. Hankija ei vastuta nõuetekohaselt varustamata andmetega pakkumuse pakendi võimaliku sattumise eest valesse kohta ega pakkumuse enneaegse avamise eest.

Palume pakkumuste esitamise tähtaja jooksul Hankijat informeerida igast hankedokumentides ja/või selle lisas avastatud ebatäpsusest, ebaselgusest või vastuolust. Pärast lepingu sõlmimist ei rahulda Hankija ühtegi pakkuja ettenägematutele asjaoludele, mitteinformeeritusele, teisiti tõlgendamisele või muule ettekäändele tuginevat pretensiooni või lisanõuet, s.h. rahalist nõuet. Küsimused ja vastused edastatakse hankedokumentide saajaile 3 tööpäeva jooksul.

Pakkumuse pakendile kanda järgmised kirjed: Hankija nimi ja aadress, Riigihanke nimetus, Pakkuja nimi, registrikood ja aadress (soovi korral ka sidevahendite andmed), “PAKKUMUS”, “Mitte avada enne 21.04.2016. a kella 09:00”. Pakkumus tuleb vormistada eesti keeles. Pakkumus tuleb esitada aadressil Keskallee 19, 30395 Kohtla-Järve, ruum 103 hiljemalt 21.04.2016.a kell 08:45. Hiljem saabunud pakkumusi arvesse ei võeta.

Pakkumuse maksumus esitatakse eurodes. Pakkumus peab olema jõus vähemalt 60 päeva pakkumuste esitamise tähtpäevast arvates. Pakkumuste avamine toimub 21.04.2016. a kell 09:00 aadressil Kohtla-Järve linn, Keskallee 19, ruum 102.
Pakkumuse tagatis ei ole nõutav. Alternatiivsete lahenduste esitamine ei ole lubatud. Hankedokumentide sisu kohta saab lisateavet: Keskallee 19, 30395 Kohtla-Järve, tel 33 78500, faks 337 8503; e-post: linnavalitsus@kjlv.ee.
Hankija jätab endale õiguse lükata esitatud pakkumused tagasi, kui kõikide pakkumuste maksumused ületavad hankelepingu eeldatava maksumuse või Hankija majanduslikud võimalused.

Lisad:
Lisa 1. Pakkumuse maksumuse vorm
Lisa 2. Kaardid

119. Hanketeade 27.01.2016. a

„Keskallee 19 elektrikilpide vahetamine koos peakaabli vahetamisega“


Juhindudes riigihangete seaduse § 16 teatab Kohtla-Järve Linnavalitsus (reg kood 75001017) soovist sõlmida leping Keskallee 19 elektrikilpide vahetamiseks koos peakaabli vahetamisega. Hanke esemeks on Keskallee 19 elektrikilpide vahetamine koos peakaabli vahetamisega vastavalt tehnilisele kirjeldusele (Lisa 1, Lisa 2).

Hankemenetluse liik: allapoole lihthanke piirmäära jääv hange.
Hankelepingu liik: ehitustööd.

Pakkumuste hindamise kriteerium on madalaim hind.
Tööde teostamise tähtaeg – 2 kuud lepingu sõlmimisest.

Hankelepingu tingimused peavad vastama Kohtla-Järve Linnavolikogu 29.veebruari 2012.a määruse nr 114 „Riigihangete korraldamise kord“ lisas 1 sätestatud tingimustele.
Alternatiivsete lahenduste esitamine ei ole lubatud.

NB! Arvete tasumine toimub 60 päeva jooksul alates arvete esitamist.

Kvalifitseerimise tingimused ja nõutavad dokumendid:
1. Pakkujal ja vahetul alltöövõtjal ei tohi esineda Riigihangete seaduse (edaspidi RHS) § 38 lg 1 ja lg 2 toodud asjaolusid. Pakkuja esitab kinnituse.
2. Pakkuja on täitnud kõik õigusaktidest tulenevad riiklike maksude kohustused. Pakkuja võib esitada Maksu- ja Tolliameti tõendi, vajadusel saab hankija andmeid ise kontrollida.
3. Pakkuja peab omama kehtivat majandustegevusteade „Elektritööd.“ (MTR). Pakkuja ei pea esitama väljavõtet registrist, selle olemasolu kontrollib hankija ise.
4. Pakkujal on õigus kaasata hankelepingu täitmiseks alltöövõtjaid. Alltöövõtjate mittekasutamise korral esitab pakkuja kinnituse allhankelepingute mittesõlmimise kohta. Enne tööde alustamist esitab edukas pakkuja alltöövõtjate nimekirja ning vajadusel nende muutmise kooskõlastamiseks.

NB! Hankija kõrvaldab hankemenetlusest Pakkujat, kes nimetab alltöövõtjana teist Pakkujat.

Pakkumus peab olema koostatud alljärgneva struktuuri kohaselt:
• Tiitelleht;
• Pakkumuse maksumus kogumaksumusena (tuues eraldi välja käibemaksu summa) vastavalt Lisale 2

• Kvalifikatsiooni kontrollimiseks nõutud dokumendid.

Pakkumus tuleb esitada e-posti teel aadressile riigihanked@kjlv.ee hiljemalt 04.02.2016. a kella 08:45.
Pakkumus tuleb vormistada eesti keeles.
Pakkumuse maksumus esitatakse eurodes. Pakkumus peab olema jõus vähemalt 60 päeva pakkumuste esitamise tähtpäevast arvates. Pakkumuste avamine toimub 04.02.2016.a kell 09:00 aadressil Kohtla-Järve linn, Keskallee 19, ruum 102.
Pakkumuse tagatis ei ole nõutav. Hankedokumentide sisu kohta saab lisateavet: Keskallee 19, 30395 Kohtla-Järve, tel 33 78500, faks 337 8503; e-post: linnavalitsus@kjlv.ee.

Lisa 1: Tehniline kirjeldus -2 lehel
Lisa 2: Pakkumuse maksumuse vorm – 4 lehel
Lisa 3: Keskallee 19 joonised
Lisa 4: Keskallee 19 joonised

118. Hanketeade 06.01.2016. a

Keskallee 19 kaheksanda korruse arhiivi ja kabinettide nr. 109, 512 remont


Juhindudes riigihangete seaduse § 16 teatab Kohtla-Järve Linnavalitsus (reg kood 75001017) soovist sõlmida leping Keskallee 19 kaheksanda korruse arhiivi ja kabinettide nr. 109, 512 remondi teostamiseks.
Hanke esemeks on Keskallee 19 kaheksanda korruse arhiivi ja kabinettide nr. 109, 512 remont vastavalt tehnilisele kirjeldusele (Lisa 1, Lisa 2).

Hankemenetluse liik: allapoole lihthanke piirmäära jääv hange.
Hankelepingu liik: ehitustööd.

Pakkumuste hindamise kriteerium on madalaim hind.
Tööde teostamise tähtaeg – 01.märts 2016.a

Hankelepingu tingimused peavad vastama Kohtla-Järve Linnavolikogu 29.veebruari 2012.a määruse nr 114 „Riigihangete korraldamise kord“ lisas 1 sätestatud tingimustele.

Alternatiivsete lahenduste esitamine ei ole lubatud.

Kvalifitseerimise tingimused ja nõutavad dokumendid:
1. Pakkujal ja vahetul alltöövõtjal ei tohi esineda Riigihangete seaduse (edaspidi RHS) § 38 lg 1 ja lg 2 toodud asjaolusid. Pakkuja esitab kinnituse.
2. Pakkuja on täitnud kõik õigusaktidest tulenevad riiklike maksude kohustused. Pakkuja võib esitada Maksu- ja Tolliameti tõendi, vajadusel saab hankija andmeid ise kontrollida.
3. Pakkuja peab omama kehtivat majandustegevusteade „Tegevusala - ehitamine. Tegevusala liik – üldehitus“ (MTR). Pakkuja ei pea esitama väljavõtet registrist, selle olemasolu kontrollib hankija ise.
4. Pakkujal on õigus kaasata hankelepingu täitmiseks alltöövõtjaid. Alltöövõtjate mittekasutamise korral esitab pakkuja kinnituse allhankelepingute mittesõlmimise kohta. Enne tööde alustamist esitab edukas pakkuja alltöövõtjate nimekirja ning vajadusel nende muutmise kooskõlastamiseks.

NB! Hankija kõrvaldab hankemenetlusest Pakkujat, kes nimetab alltöövõtjana teist Pakkujat.

Pakkumus peab olema koostatud alljärgneva struktuuri kohaselt:
• Tiitelleht;
• Pakkumuse maksumus kogumaksumusena (tuues eraldi välja käibemaksu summa) vastavalt Lisale 1 ja Lisale 2
• Kvalifikatsiooni kontrollimiseks nõutud dokumendid.

Pakkumus tuleb esitada e-posti teel aadressile riigihanked@kjlv.ee hiljemalt 14.01.2016. a kella 08:30.
Pakkumus tuleb vormistada eesti keeles.

Pakkumuse maksumus esitatakse eurodes. Pakkumus peab olema jõus vähemalt 60 päeva pakkumuste esitamise tähtpäevast arvates. Pakkumuste avamine toimub 14.01.2016.a kell 09:00 aadressil Kohtla-Järve linn, Keskallee 19, ruum 102.
Pakkumuse tagatis ei ole nõutav. Hankedokumentide sisu kohta saab lisateavet: Keskallee 19, 30395 Kohtla-Järve, tel 33 78500, faks 337 8503; e-post:
linnavalitsus@kjlv.ee.

Lisa 1: Pakkumuse maksumuse vorm -1 lehel
Lisa 2: Pakkumuse maksumuse vorm – 1 lehel
117. Hanketeade 04.12.2015. a

Kohtla-Järve linnast raamatu ettevalmistamis- ning trükkimisteenus

Juhindudes riigihangete seaduse § 16 teatab Kohtla-Järve Linnavalitsus (reg kood 75001017) soovist sõlmida leping Kohtla-Järve linnast raamatu ettevalmistamis- ning trükkimisteenuse osutamiseks vastavalt lähteülesandele (Lisa 1).
Hanke esemeks on Kohtla-Järve linnast raamatu ettevalmistamis- ning trükkimisteenuse osutamist Kohtla-Järve linna 70.aastapäeva puhul.
Trükise eskiis kooskõlastatakse Kohtla-Järve Linnavalitsuse 10.novembri 2015.a korraldusega nr 888 kinnitatud orgkomiteega.

Hankemenetluse liik: allapoole lihthanke piirmäära jääv hange.
Hankelepingu liik: teenused.

Pakkumuste hindamise kriteerium on madalaim hind.
Valminud trükiste tellijale üleandmise tähtaeg on hiljemalt 30.04.2016.a.

Hankelepingu tingimused peavad vastama Kohtla-Järve Linnavolikogu 29.veebruari 2012.a määruse nr 114 „Riigihangete korraldamise kord“ lisas 1 sätestatud tingimustele.

Hankelepingu eeldatav maksumus on 8 330 eurot käibemaksuta.
Pakkumus peab olema jõus vähemalt 60 päeva.
Pakkuja peab pakkumuses kirjeldama teenuse osutamise etapid selgelt, detailselt ja esmärgipäraselt.

Kvalifitseerimise tingimused ja nõutavad dokumendid:
1. Pakkujal ei tohi esineda Riigihangete seaduse (edaspidi RHS) § 38 lg 1 ja lg 2 toodud asjaolusid. Pakkuja esitab kinnituse.
2. Pakkuja on täitnud kõik õigusaktidest tulenevad riiklike maksude, tema elu- või asukoha kohalike maksude maksete tasumise kohustused. Pakkuja võib esitada Maksu- ja Tolliameti tõendi, vajadusel saab hankija andmeid ise kontrollida.
3. Pakkujal peab olema kogemus sarnaste teenuste osutamisel vähemalt 3 aastat. Pakkuja esitab kolme aasta jooksul osutatud sarnaste olulisemate teenuste nimekiri, milles kajastub teenuse nimetus, maksumus, tellija andmed.

Pakkumus tuleb esitada paberkandjal või digiallkirjastatuna e-postile riigihanked@kjlv.ee. Paberkandjal pakkumuse kõik lehed peavad olema Pakkuja esindaja allkirjaga kinnitatud. Parandused, vahelekirjutused ja muudatused pakkumuses ei ole lubatud. Pakkumus peab olema koostatud alljärgneva struktuuri kohaselt:
• pakkumuse maksumus lisatud vormi järgi (Lisa 2);
• kvalifikatsiooni kontrollimiseks nõutud dokumendid nende nimetamise järjekorras,
• vajadusel muu informatsioon.

Paberkandjal pakkumus tuleb esitada ühes kinnises pakendis ning ühes originaaleksemplaris, rakendades abinõusid, mis välistavad kahtluse pakendi võimalikust eelnevast avamisest. Hankija ei vastuta nõuetekohaselt varustamata andmetega pakkumuse pakendi võimaliku sattumise eest valesse kohta ega pakkumuse enneaegse avamise eest.

Pakkumuse pakendile kanda järgmised kirjed: Hankija nimi ja aadress, Riigihanke nimetus, Pakkuja nimi, registrikood ja aadress (soovi korral ka sidevahendite andmed), “PAKKUMUS”, “Mitte avada enne 14.12.2015. a kella 11:00”. Pakkumus tuleb vormistada eesti keeles.

Pakkumuse maksumus esitatakse eurodes. Pakkumus tuleb esitada aadressil Keskallee 19, 30395 Kohtla-Järve, ruum 103 hiljemalt 14.12.2015. a kell 10:30. Pakkumuste avamine toimub 14.12.2015.a kell 11:00 aadressil Kohtla-Järve linn, Keskallee 19, ruum 102.

Pakkumuse tagatis ei ole nõutav. Hankedokumentide sisu kohta saab täiendavat teavet küsida kirjalikul pöördumisel Hankija poole: Keskallee 19, 30395 Kohtla-Järve, faks 337 8503; e-post: linnavalitsus@kjlv.ee.

Hankija jätab enesele õiguse lükata tagasi kõik pakkumused, kui kõikide vastavaks tunnistatud pakkumuste hinnad ületavad hankelepingu eeldatava maksumuse.

Lisa 1. Lähteülesanne -1 lehel
Lisa 2 Pakkumuse maksumuse vorm – 1 lehel

116. Hanketeade 29.10.2015. a


Ristmike Järveküla tee – Kalevi ja Kalevi – Olevi tänavate liikluse ümberkorraldamiseks lahenduse leidmine ja projekteerimine

Juhindudes riigihangete seaduse § 16 teatab Kohtla-Järve Linnavalitsus (reg. kood 75001017) soovist sõlmida leping ristmike Järveküla tee – Kalevi tn ja Kalevi tn – Olevi tn liikluse ümberkorraldamiseks lahenduse leidmiseks ja projekteerimiseks.

Hange on osadeks jaotatud ühe hankemenetluse raames: I osa „Kalevi tänava, Järveküla tee ja Outokumpu tänava ristmiku rekonstrueerimise  projekteerimine“,

II osa „Kalevi ja Olevi tänavate ristmiku rekonstrueerimise projekteerimine“.

Pakkuja võib esitada pakkumuse ühele või mõlemale osadele.

Hankelepingu sõlmimise kriteerium: madalaim hind. 

Projekteerimistööde teostamise tähtaeg kalendripäevades arvestatakse hankelepingu sõlmimisest kuni projekti tellijale üleandmiseni ning peab sisaldama kõiki vajalike kooskõlastuste saamist.

Hankelepingu tingimused peavad vastama Kohtla-Järve Linnavolikogu 29.veebruari 2012.a määruse nr 114 „Riigihangete korraldamise kord“ lisas 1 sätestatud tingimustele. Vajadusel Hankija peab läbirääkimisi hankelepingu tingimuste üle.

Hankemenetluse liik: allapoole lihthanke piirmäära jääv hange.

Hankelepingu liik: teenused.

Hankelepingu kõigi osade eeldatav maksumus on 5 000 eurot.

Kavandatav tööde teostamise periood on 01 veebruar 2016.a.

Pakkumus peab olema jõus vähemalt 30 päeva.


Kvalifitseerimise tingimused ja nõutavad dokumendid:

1. Pakkujal ei tohi esineda Riigihangete seaduse (edaspidi RHS) § 38 lg 1 ja lg 2 toodud asjaolusid. Pakkuja esitab kinnituse.

2. Pakkuja on täitnud kõik õigusaktidest tulenevad riiklike maksude tasumise kohustused. Pakkuja võib esitada Maksu- ja Tolliameti tõendi, vajadusel saab hankija andmeid ise kontrollida.
3. Pakkuja viimase kolme majandusaasta (2012-2014) summaarne netokäive peab olema vähemalt 30 000 (kolmkümmend tuhat) eurot ilma käibemaksuta. Pakkuja esitab majandusaasta aruannete väljavõtted firma netokäibe kohta.

4. Pakkujal peab olema majandustegevuse registri (MTR) registreering järgmistel tegevusaladel: projekteerimine liigitusega tee ehitusprojekti koostamine, elektritööd liigitusega elektripaigaldise projekteerimine. Pakkuja võib esitada MTR-i väljatrüki, vajadusel saab hankija andmeid ise kontrollida.

5. Pakkujal peab olema viimase kolme aasta (2012 – 2014) jooksul täitnud vähemalt üks linnatänavate ristmike projekteerimise leping üldmaksumusega vähemalt 5 000 eurot. Pakkuja esitab teostatud lepingu(te) loetelu koos lepingu poolte andmetega, üldmaksumusega ja teostamise ajaga.

6. Pakkujal peab olema hankelepingu realiseerimiseks vähemalt üks teede ehitusalase kõrgharidusega teenuse osutamise eest vastutav töötaja (spetsialist), kellel on vähemalt 3-aastane töökogemus teede projekteerimise valdkonnas. Pakkuja esitab projekteerija CV, millest peab nähtuma teenuse osutamise eest vastutava isiku hariduslik taust ning mis sisaldab viiteid vastutava isiku poolt varasemalt teostatud tööde kohta ja tema nõusolek osaleda. (Lisa 2).

Pakkumus tuleb esitada paberkandjal või digiallkirjastatuna e-postile riigihanked@kjlv.ee.  Paberkandjal pakkumuse kõik lehed peavad olema Pakkuja esindaja allkirjaga kinnitatud. Parandused, vahelekirjutused ja muudatused pakkumuses ei ole lubatud.

 

Pakkumus peab olema koostatud alljärgneva struktuuri kohaselt:
• pakkumuse maksumus lisatud vormi järgi (Lisa 1);

• kvalifikatsiooni kontrollimiseks nõutud dokumendid nende nimetamise järjekorras;

• vajadusel muu informatsioon.


Paberkandjal pakkumus tuleb esitada ühes kinnises pakendis ning ühes originaaleksemplaris, rakendades abinõusid, mis välistavad kahtluse pakendi võimalikust eelnevast avamisest. Hankija ei vastuta nõuetekohaselt varustamata andmetega pakkumuse pakendi võimaliku sattumise eest valesse kohta ega pakkumuse enneaegse avamise eest.


Pakkumuse pakendile kanda järgmised kirjed: Hankija nimi ja aadress, Riigihanke nimetus, Pakkuja nimi, registrikood ja aadress (soovi korral ka sidevahendite andmed), “PAKKUMUS”, “Mitte avada enne 05.11.2015. a kella 11:00”. Pakkumus tuleb vormistada eesti keeles.

Pakkumuse maksumus esitatakse eurodes. Pakkumus tuleb esitada aadressil Keskallee 19, 30395 Kohtla-Järve, ruum 103 hiljemalt 02.11.2015. a kell 11:00. Pakkumuste avamine toimub  05.11.2015.a kell 11:00 aadressil Kohtla-Järve linn, Keskallee 19, ruum 102.

Pakkumuse tagatis ei ole nõutav. Hankedokumentide sisu kohta saab täiendavat teavet küsida kirjalikul pöördumisel Hankija poole: Keskallee 19, 30395 Kohtla-Järve, faks 337 8503; e-post: linnavalitsus@kjlv.ee.

Hankija jätab enesele õiguse lükata tagasi kõik pakkumused, kui kõikide vastavaks tunnistatud pakkumuste hinnad ületavad hankelepingu eeldatava maksumuse.


Lisa 1. Pakkumuse maksumuse vorm -1 lehel
Lisa 2 Projekteerija CV vorm – 2 lehel
Tehniline ülesanne Kalevi ja Järveküla tee
Tehniline ülesanne Kalevi ja Olevi

115. Hanketeade 02.10.2015
Kohtla-Järve bussipeatuste asfaltkatte remont


Juhindudes riigihangete seaduse § 16 lõikest 1 teatab Kohtla-Järve Linnavalitsus (registrikood 75001017) soovist sõlmida hankeleping.
Riigihanke esemeks on Kohtla-Järve Järve linnaosas kolme bussipeatuste asfaltkatte remont vastavalt nõuetele. Riigihanke nimetus: "Kohtla-Järve bussipeatuste asfaltkatte remont".
Hankija nimi ja andmed: Kohtla-Järve Linnavalitsus, Keskallee 19, 30395, Kohtla-Järve.
Riigihanke finantseerimine tagatakse läbi Kohtla-Järve linna eelarve.
Hankija sõlmib lepingu üksnes madalama hinnaga pakkumuse alusel.
Kavandatav tööde lõppkuupäev – 16 november 2015. a.
Pakkumuste hindamise kriteerium on madalaim hind.

Üldised nõuded tööde teostamiseks:

1. asfalteerimistööd teha kuiva ilmaga, õhutemperatuuril vähemalt +5°C.
2. enne tööde alustamist teha kõik vajalikud ettevalmistustööd.
3. töövõtja peab tagama õmbluste ühtluse ja veekindluse.
4. peale tööde lõppu taastada kahjustatud teedemärgistus.
5. peale tööde lõppu anda territoorium Tellijale üle puhtana
6. peale tööde lõppu esitada Tellijale täitedokumentatsioon.
7. tagada platsi killustikaluse tihedus vastavalt normidele ja standartidele, esitades tihedusprotokolli.
Hanke mahtu kuuluvad kõik vajalikud tööd, materjalid, seadmed, toimingud, tööjõud, liitumistööd, seadistused, kontrollid, kooskõlastused, dokumentide komplektimine, sealhulgas kasutus- ja remondijuhendid jms, ehk kõik, mida on vaja hanke edukaks täitmiseks
Pakkumus tuleb esitada paberkandjal köidetuna. Kõik lehed peavad olema Pakkuja esindaja allkirjaga kinnitatud. Parandused, vahelekirjutused ja muudatused pakkumuses ei ole lubatud.

Pakkumus peab olema koostatud alljärgneva struktuuri kohaselt:

• Pakkumuse maksumus vastavalt lisale nr 1;
• Kinnitus maksude tasumise kohta;
• Kinnitus riigihangete seaduse § 38 lg 1 p 1-4 nimetatud asjaolude puudumise kohta;
• Pakkuja peab omama kehtivat registreeringut Majandustegevuse registri tegevuslubade jaos teehoiutööde tegevusalal. Pakkuja ei pea esitama väljavõtet registrist, selle olemasolu kontrollib hankija ise.
• Pakkujal on õigus kaasata hankelepingu täitmiseks alltöövõtjaid. Alltöövõtjate mittekasutamise korral esitab pakkuja kinnituse allhankelepingute mittesõlmimise kohta. Enne tööde alustamist esitab edukas pakkuja alltöövõtjate nimekirja ning vajadusel nende muutmise kooskõlastamiseks.

NB! Hankija kõrvaldab hankemenetlusest Pakkujat, kes nimetab alltöövõtjana teist Pakkujat.

Pakkumus tuleb esitada ühes kinnises pakendis ning ühes originaaleksemplaris, rakendades abinõusid, mis välistavad kahtluse pakendi võimalikust eelnevast avamisest. Hankija ei vastuta nõuetekohaselt varustamata andmetega pakkumuse pakendi võimaliku sattumise eest valesse kohta ega pakkumuse enneaegse avamise eest.

Palume pakkumuste esitamise tähtaja jooksul Hankijat informeerida igast hankedokumentides ja/või selle lisas avastatud ebatäpsusest, ebaselgusest või vastuolust. Pärast lepingu sõlmimist ei rahulda Hankija ühtegi pakkuja ettenägematutele asjaoludele, mitteinformeeritusele, teisiti tõlgendamisele või muule ettekäändele tuginevat pretensiooni või lisanõuet, s.h. rahalist nõuet. Küsimused ja vastused edastatakse hankedokumentide saajaile 3 tööpäeva jooksul.

Pakkumuse pakendile kanda järgmised kirjed: Hankija nimi ja aadress, Riigihanke nimetus, Pakkuja nimi, registrikood ja aadress (soovi korral ka sidevahendite andmed), “PAKKUMUS”, “Mitte avada enne 08.10.2015. a kella 09:00”. Pakkumus tuleb vormistada eesti keeles. Pakkumus tuleb esitada aadressil Keskallee 19, 30395 Kohtla-Järve, ruum 103 hiljemalt 08.10.2015. a kell 08:30. Hiljem saabunud pakkumusi arvesse ei võeta.

Pakkumuse maksumus esitatakse eurodes. Pakkumus peab olema jõus vähemalt 90 päeva pakkumuste esitamise tähtpäevast arvates. Pakkumuste avamine toimub 08.10.2015. a kell 09:00 aadressil Kohtla-Järve linn, Keskallee 19, ruum 102.

Pakkumuse tagatis ei ole nõutav. Alternatiivsete lahenduste esitamine ei ole lubatud. Hankedokumentide sisu kohta saab lisateavet: Keskallee 19, 30395 Kohtla-Järve, tel 33 78500, faks 337 8503; e-post: linnavalitsus@kjlv.ee.

Hankija jätab endale õiguse lükata esitatud pakkumused tagasi, kui kõikide pakkumuste maksumused ületavad hankelepingu eeldatava maksumuse või Hankija majanduslikud võimalused.

Lisad: Lisa 1- Pakkumuse maksumuse vorm 3 lehel
114. Hanketeade 11.09.2015. a
Sotsioloogiline uuring Kohtla-Järve linnas


Juhindudes riigihangete seaduse § 16 lõikest 1 teatab Kohtla-Järve Linnavalitsus (registrikood 75001017) soovist sõlmida hankeleping riigihankes „Sotsioloogiline uuring Kohtla-Järve linnas” vastavalt kehtivatele seadustele.

Hankelepingu tingimused peavad vastama Kohtla-Järve Linnavolikogu 29. veebruari 2012. a määruse nr 114 “Riigihangete korraldamise kord” lisas 1 sätestatud tingimustele.
Hankelepingu sõlmimise kriteeriumid: madalaim hind. 
Hankemenetluse liik: allapoole lihthanke piirmäära jääv hange.
Hankelepingu liik: teenused. 
Teenuse osutamise koht: Kohtla-Järve linn.

Hanke lühikirjeldus:
Riigihanke esemeks on sotsioloogilise uuringu läbiviimine Kohtla-Järve linnas. Uurimise teemad määrab kindlaks linnavalitsus.

Uurimise töö maht sisaldab:
1. uurimise hüpoteesi välja töötamist;
2. küsitluslehe koostamist;
3. küsitluse läbi viimist (anketeeritakse 200 inimest Järve ja Ahtme linnaosades);
4. tulemuste analüüs ja selle vormistamist aruandena.

Uuringu meetod
Tänava küsitlus ankeetide täitmisega (küsitlust telefoni või interneti kaudu ei kasutata). Valik formeeritakse sihipärase väljavalimise meetodil (täisealised Kohtla-Järve linna elanikud), juhusliku valiku põhimõttel, kohaldades filtermeetodit vastavalt elanikkonna esindatusele.

Uuringu aruanne esitatakse analüütilise kirjutisena (.pdf) uuringute juurde. Lisaks sellele esitatakse tellijale täidetud ankeedid.

Kavandatav tööde teostamise tähtaeg
1 kuu lepingu sõlmimise päevast.

Kvalifitseerimise tingimused ja nõutavad dokumendid: 
1. Pakkujal ja vahetul alltöövõtjal ei tohi esineda Riigihangete seaduse (edaspidi RHS) § 38 lg 1 ja lg 2 toodud asjaolusid. Pakkuja esitab kinnituse. 
2. Pakkuja on täitnud kõik õigusaktidest tulenevad riiklike maksude tasumise kohustused. Pakkuja võib esitada Maksu- ja Tolliameti tõendi, vajadusel saab hankija andmeid ise kontrollida. 
3. Pakkujal eeldatakse kogemust sotsioloogiliste uuringute läbiviimisel vähemalt kaks aastat. Pakkuja esitab sarnaste teenuste nimekirja koos lepingute kuupäevadega ja lepingu poolte andmetega.

Pakkumus tuleb esitada paberkandjal köidetuna. Kõik lehed peavad olema Pakkuja esindaja allkirjaga kinnitatud. Parandused, vahelekirjutused ja muudatused pakkumuses ei ole lubatud. 

Pakkumus peab olema koostatud alljärgneva struktuuri kohaselt:
• tiitelleht;
• sisukord;
• pakkumuse maksumus (tuues eraldi välja käibemaksu summa);
• Kvalifikatsiooni kontrollimiseks nõutud dokumendid nende nimetamise järjekorras. 

Lisainformatsioon
Pakkumus tuleb esitada ühes kinnises pakendis ning ühes originaaleksemplaris, rakendades abinõusid, mis välistavad kahtluse pakendi võimalikust eelnevast avamisest. Hankija ei vastuta nõuetekohaselt varustamata andmetega pakkumuse pakendi võimaliku sattumise eest valesse kohta ega pakkumuse enneaegse avamise eest.

Pakkumuse pakendile kanda järgmised kirjed: Hankija nimi ja aadress, Riigihanke nimetus, Pakkuja nimi, registrikood ja aadress (ka sidevahendite andmed), „PAKKUMUS“, „Mitte avada enne 21.09.2015. a kella 11.00“. Pakkumus tuleb vormistada eesti keeles.

Pakkumuse maksumus esitakse eurodes. Pakkumus tuleb esitada aadressil Keskallee 19, ruum 102, hiljemalt 21.09.2015. a kell 10.30 . Pakkumus peab olema jõus vähemalt 30 päeva pakkumuste esitamise tähtpäevast arvates. Pakkumuste avamine toimub 21.09.2015. a kell 11.00 aadressil Keskallee 19, ruum 102.

Pakkumuse tagatis ei ole nõutav. Alternatiivsete lahenduste esitamine ei ole lubatud. Hankedokumentide sisu kohta saab lisateavet: Keskallee 19, 30395 Kohtla-Järve, tel. 33 78 500, faks 337 8503, e-post: linnavalitsus@kjlv.ee

Hankija jätab enesele õiguse lükata tagasi kõik pakkumused, kui kõikide vastavaks tunnistatud pakkumuste hinnad ületavad hankelepingu eeldatava maksumuse.
113. Hanketeade 31.08.2015. a
Ehitajate tänava rekonstrueerimisprojekti ekspertiis


Juhindudes riigihangete seaduse § 16 teatab Kohtla-Järve Linnavalitsus (registrikood 75001017) soovist sõlmida leping Kohtla-Järve linna Ehitajate tänava rekonstrueerimise tee ehitusprojekti ekspertiisi tegemiseks.

Hankelepingu esemeks on Kohtla-Järve linna Ehitajate tänava rekonstrueerimise tee ehitusprojekti ekspertiisi tegemine. Ekspertiisi tegija koostab ekspertarvamuse ehitusprojekti kui terviku kohta koos ettepanekutega ehitusprojekti muutmiseks või täiendamiseks juhul, kui ekspertiisi käigus tuvastatakse ehitusprojektis nõuetele mittevastavad osad. Ekspertiisi käigus muuhulgas tuleb kontrollida projekteerimistööde raames koostatud ehitusmahtude loetelu ja puuduste, vigade ja/või ebakõlade esinemisel teha oma ettepanekud ehitusmahtude loetelus sisalduvate andmete muutmiseks.

Hankelepingu tingimused peavad vastama Kohtla-Järve Linnavolikogu 29.veebruari 2012.a määruse nr 114 „Riigihangete korraldamise kord“ lisas 1 sätestatud tingimustele.
Hankelepingu sõlmimise kriteerium: madalaim hind. 
Hankemenetluse liik: allapoole lihthanke piirmäära jääv hange.
Hankelepingu liik: teenused. 
Teenuse osutamise koht: Kohtla-Järve linn. 

Hanke lühikirjeldus:
Ehitusprojekti ekspertiisi tegija viib läbi ekspertiisi Skepast&Puhkim AS (endine Ramboll Eesti AS, registrikood 11255795) poolt koostatud Kohtla-Järve linna Ehitajate tänava rekonstrueerimise projektile vastavalt majandus- ja taristuministri 08. juuni 2015. a määrusega nr 62 "Nõuded ehitusprojekti ekspertiisile" sätestatule.

Teenuse osutamise kavandatav periood: 14 päeva.

Kvalifitseerimise tingimused ja nõutavad dokumendid:
1. Pakkujal ja vahetul alltöövõtjal ei tohi esineda Riigihangete seaduse (edaspidi RHS) § 38 lg 1 ja lg 2 toodud asjaolusid. Pakkuja esitab kinnituse.
2. Pakkuja on täitnud kõik õigusaktidest tulenevad riiklike maksude tasumise kohustused. Pakkuja võib esitada Maksu- ja Tolliameti tõendi, vajadusel saab hankija andmeid ise kontrollida.
3. Pakkuja peab omama õigust vastavalt oma asukohamaa seadustele tee ehitusprojekti ekspertiisi tegemiseks. Pakkuja ei pea esitama väljavõtteid majandustegevuse registrist, õiguste olemasolu kontrollib hankija ise.
4. Pakkuja peab viimase 3 aasta (2012–2014) jooksul olema täitnud vähemalt kaks avalikult kasutatava tee (ehitusseadustiku § 92 lg 5 mõistes) tehnilise projekti ekspertiisi teostamise lepingut. Pakkuja esitab viimase 3 aasta (2012–2014) jooksul täidetud avalikult kasutatava tee tehnilise projekti ekspertiisi lepingute loetelu, millest nähtuvad: 1) töö tellija nimi, kontaktisiku nimi, e-posti aadress ja telefon, riigihanke viitenumber (selle olemasolu korral); 2) töö nimetus, lühikirjeldus ja aadress; 3) pakkuja kinnitus, et esitatud tehnilise projekti ekspertiisi lepingud on täidetud perioodil 2012–2014.


Pakkumus tuleb esitada paberkandjal köidetuna. Kõik lehed peavad olema Pakkuja esindaja allkirjaga kinnitatud. Parandused, vahelekirjutused ja muudatused pakkumuses ei ole lubatud.
Pakkumus peab olema koostatud alljärgneva struktuuri kohaselt:
• Pakkumuse maksumus kogumaksumusena (tuues eraldi välja käibemaksu summa); 
• Kvalifikatsiooni kontrollimiseks nõutud dokumendid nende nimetamise järjekorras.

Pakkumus tuleb esitada ühes kinnises pakendis ning ühes originaaleksemplaris, rakendades abinõusid, mis välistavad kahtluse pakendi võimalikust eelnevast avamisest. Hankija ei vastuta nõuetekohaselt varustamata andmetega pakkumuse pakendi võimaliku sattumise eest valesse kohta ega pakkumuse enneaegse avamise eest. 

Pakkumuse pakendile kanda järgmised kirjed: Hankija nimi ja aadress, Riigihanke nimetus, Pakkuja nimi, registrikood ja aadress (soovi korral ka sidevahendite andmed), “PAKKUMUS”, “Mitte avada enne 07.09.2015. a kella 11:00”. Pakkumus tuleb vormistada eesti keeles. 

Pakkumuse maksumus esitatakse eurodes. Pakkumus tuleb esitada aadressil Keskallee 19, 30395 Kohtla-Järve, ruum 103 hiljemalt 07.09.2015. a kell 10:30. Pakkumus peab olema jõus vähemalt 30 päeva pakkumuste esitamise tähtpäevast arvates. Pakkumuste avamine toimub 07.09.2015. a kell 11:00 aadressil Kohtla-Järve linn, Keskallee 19, ruum 102. 

Pakkumuse tagatis ei ole nõutav. Hankedokumentide sisu kohta saab täiendavat teavet küsida kirjalikul pöördumisel Hankija poole: Keskallee 19, 30395 Kohtla-Järve, faks 337 8503; e-post: linnavalitsus@kjlv.ee. Samal aadressil võib küsida ka hankelepingu eelnõu tutvumiseks. 

Hankija jätab enesele õiguse lükata tagasi kõik pakkumused, kui kõikide vastavaks tunnistatud pakkumuste hinnad ületavad hankelepingu eeldatava maksumuse. 
112. Hanketeade 14.08.2015

Kohtla-Järve kergliiklusteede rajamise omanikujärelevalve


Juhindudes riigihangete seaduse § 16 teatab Kohtla-Järve Linnavalitsus (registrikood 75001017) soovist sõlmida leping Kohtla-Järve kergliiklusteede rajamise omanikujärelevalve teenuse osutamiseks meetme „Linnaliste piirkondade arendamine“ projektide „Tammiku-Ahtme kergliiklustee rajamine“ ja „Ahtme-Vana Ahtme kergliiklustee rajamine“ raames. Hange on  osadeks jaotatud  ühe hankemenetluse raames:  I osa  „Ahtme – Vana Ahtme kergliiklustee rajamise omanikujärelevalve“ (teelõigu pikkus u 2 km),  II osa  „Tammiku – Ahtme kergliiklustee rajamise omanikujärelevalve “(teelõigu pikkus u 700 m). Pakkuja võib esitada pakkumuse ühele või mõlemale osadele. 

Hankelepingu sõlmimise kriteeriumid: madalaim hind. 
Hankemenetluse liik: allapoole lihthanke piirmäära jääv hange.
Hankelepingu liik: teenused. 
Teenuse osutamise koht: Kohtla-Järve linn.

Hankelepingu I osa „Ahtme-Vana Ahtme kergliiklustee rajamise omanikujärelevalve“ eeldatav maksumus on 3 000 eurot ilma käibemaksuta.
Hankelepingu II osa “Tammiku-Ahtme kergliiklustee rajamise omanikujärelevalve“ eeldatav maksumus on 4 700 ilma käibemaksuta.

Hanke lühikirjeldus:
Omanikujärelevalve teenuse osutamine projektides „Ahtme-Vana Ahtme kergliiklustee rajamine“ ja/või „Tammiku-Ahtme kergliiklustee rajamine“ Kohtla-Järve Linnavalitsusele kui Tellijale vastavalt hanketeates ning Majandus- ja kommunikatsiooniministri 25. jaanuari 2011. a määruses nr 7 „Omanikujärelevalve tegemise kord” sätestatule ning ehituskoosolekute protokollimine. 

Teenuse osutamise kavandatav alguskuupäev: 01.09.2015. a.
Kavandatav lõppkuupäev: 15.11.2015. a. 

Kvalifitseerimise tingimused ja nõutavad dokumendid: 
1. Pakkujal ja vahetul alltöövõtjal ei tohi esineda Riigihangete seaduse (edaspidi RHS) § 38 lg 1 ja lg 2 toodud asjaolusid. Pakkuja esitab kinnituse. 
2. Pakkuja on täitnud kõik õigusaktidest tulenevad riiklike maksude tasumise kohustused. Pakkuja võib esitada Maksu- ja Tolliameti tõendi, vajadusel saab hankija andmeid ise kontrollida. 
3. Pakkujalt eeldatakse omanikujärelevalve teenuse osutamise kogemust vähemalt ühe edukalt lõppenud enam kui 300 000 eurot suuruse tee-ehitusobjekti omanikujärelevalve läbiviimisel. Esitada pakkuja poolt allkirjastatud kinnitus eelpool toodud tingimuse täitmise kohta koos asjakohase informatsiooniga projektide kohta. 
4. Pakkuja peab oma meeskonnas omama vähemalt ühte spetsialisti, kes omab vähemalt 3 aastast ehituse omanikujärelevalve teenuse osutamise kogemust. Esitada pakkuja kinnitus eelpool toodud tingimuse täitmise kohta. Kinnituses peavad olema ära toodud andmed, millistes projektides pakkuja vastutav töötaja ehituse omanikujärelevalve teenust on osutanud. Lisada vastutava töötaja CV, millest peab nähtuma tema hariduslik taust ja varasem töökogemus hankelepingu esemeks olevas valdkonnas. Kinnitus ja CV peavad olema allkirjastatud pakkuja poolt. 
5. Pakkuja peab omama majandustegevuse registri (MTR) registreeringut üldehitusliku ehitamise ning elektrisüsteemide, automaatikasüsteemide ning telekommunikatsioonisüsteemide ja -võrkude (rajatised) omanikujärelevalve tegemiseks. Pakkuja võib esitada MTR-i väljatrüki, vajadusel saab hankija andmeid ise kontrollida.

Pakkumus tuleb esitada paberkandjal köidetuna. Kõik lehed peavad olema Pakkuja esindaja allkirjaga kinnitatud. Parandused, vahelekirjutused ja muudatused pakkumuses ei ole lubatud.
Pakkumus peab olema koostatud alljärgneva struktuuri kohaselt:
• Pakkumuse maksumus kogu tööde perioodile kogumaksumusena (tuues eraldi välja käibemaksu summa).
• Kvalifikatsiooni kontrollimiseks nõutud dokumendid nende nimetamise järjekorras. 

Pakkumus tuleb esitada ühes kinnises pakendis ning ühes originaaleksemplaris, rakendades abinõusid, mis välistavad kahtluse pakendi võimalikust eelnevast avamisest. Hankija ei vastuta nõuetekohaselt varustamata andmetega pakkumuse pakendi võimaliku sattumise eest valesse kohta ega pakkumuse enneaegse avamise eest. 

Pakkumuse pakendile kanda järgmised kirjed: Hankija nimi ja aadress, riigihanke nimetus, Pakkuja nimi, registrikood ja aadress (soovi korral ka sidevahendite andmed), “PAKKUMUS”, “Mitte avada enne 21.08.2015. a kella 09:00”. Pakkumus tuleb vormistada eesti keeles. 

Pakkumuse maksumus esitatakse eurodes. Pakkumus tuleb esitada aadressil Keskallee 19, 30395 Kohtla-Järve, ruum 103 hiljemalt 21.08.2015. a kell 08:30. Pakkumus peab olema jõus vähemalt 30 päeva pakkumuste esitamise tähtpäevast arvates. Pakkumuste avamine toimub 21.08.2015. a kell 09:00 aadressil Kohtla-Järve linn, Keskallee 19, ruum 102. 

Pakkumuse tagatis ei ole nõutav. Hankedokumentide sisu kohta saab täiendavat teavet küsida kirjalikul pöördumisel Hankija poole: Keskallee 19, 30395 Kohtla-Järve, faks 337 8503; e-post: linnavalitsus@kjlv.ee. 

Hankija jätab enesele õiguse lükata tagasi kõik pakkumused, kui kõikide vastavaks tunnistatud pakkumuste hinnad ületavad hankelepingu eeldatava maksumuse.

111.Hanketeade 11.08.2015. a
Kohtla-Järve Kultuurikeskusele valguspuldi soetamine  ja paigaldamine


Kohtla-Järve Linnavalitsus teeb vastavalt Kohtla-Järve Linnavolikogu 29.02.2012 määruse nr 114 „Riigihangete korraldamise kord“ § 10 lõike 1 punkti 1 ettepaneku esitada pakkumus Kohtla-Järve Kultuurikeskusele valguspuldi Zero88 FLX (sh monitor) soetamiseks ja paigaldamiseks vastavalt kehtivatele õigusaktidele ning käesolevates hankedokumentides sisalduvatele tingimustele. Hange viiakse läbi eesmärgiga sõlmida vastav hankeleping.

Hankelepingu tingimused peavad vastama Kohtla-Järve Linnavolikogu 29.veebruari 2012.a määruse nr 114 „Riigihangete korraldamise kord“ lisas 1 sätestatud tingimustele.
Hankelepingu sõlmimise kriteerium: madalaim hind. 
Hankemenetluse liik: allapoole lihthanke piirmäära jääv hange.
Hankelepingu liik: asjad. 
Asjade tarnimise koht: Keskallee 36, Kohtla-Järve. 

Hanke lühikirjeldus:
Hankija eesmärgiks on soetada Kohtla- Järve Kultuurikeskusele valguspult Zero88 FLX ja monitor (sh paigaldus) vastavalt kehtivatele tehnilistele normidele, standarditele, tehnilistele tunnustustele ning käesolevale riigihanke tehnilisele kirjeldusele.

Iga viidet, mille Hankija teeb käesolevas dokumendis ostuallikale, protsessile, kaubamärgile, patendile, tüübile, päritolule või tootmisviisile, tuleb lugeda selliselt, et see on täiendatud märkega „või sellega samaväärne“.

Seadmed peavad olema tarnitud koos kõikide vajalike kaablite ja kinnitusvahenditega ning tarnimine peab sisaldama kõikide seadmete paigaldamist ning nende käivitamist nõutud funktsionaalsuses tarnija poolt.

Lisaks vajatava tehnika ja tarvikute müügile tuleb kogu tehnika paigaldada oma ala spetsialistide poolt.

Tehnika tuleb seadistada vastavalt Kohtla-Järve Kultuurikeskuse vajadustele, peale paigaldust peab olema tehnika seadistatud ja töövalmiduses.

Pakkumuse tegemisel tuleb arvestada paigaldustööde teostamise ajaks tööpäevadel alates kella 8:00 kuni 17:00

Pakkumus peab sisaldama samuti Kohtla- Järve Kultuurikeskuse vastava personali koolitust.

Seadmed peavad vastama alltoodud tingimustele.

Valguspult Zero88 FLX (kogus 1 tk)
• 2048 DMX, Artnet, sACN kanalit LED-idele või dimmeritele, RDM
• 10,000 Cue-d, 241 Cue Stack-i, Submasterit või Chase-i
• 240 Gruppi, 960 Paletti (Colour, Beam, Shape, Position)
• 24 täisfunktsionaalset taasesitusregistrit, 4 rullikvalitsat
• Täisfunktsionaalne efekti generaator, 240 efekti
• Multi-touch ekraan + 1 DVI-D monitori väljund
• "fixture library", "Colour picking, mixing & image capture", "Mood Boards by Lee Filters"
• Lee Filters, Rosco ja Apollo filtri kataloogid
• Konventsionaalne jahutus

Monitor (kogus 1 tk)
• Philips 200V4LAB,
• 19.5" LCD, W-LED backlight, 1600x900, DVI-D

Kvalifitseerimise tingimused ja nõutavad dokumendid:
1. Pakkuja peab olema oma asukohamaa seaduse kohaselt registreeritud äriregistris või erialases registris. Eesti Vabariigi pakkuja registreeritust ja kehtivaid andmeid kontrollib hankija avaliku äriregistri andmebaasist.
2. Pakkuja esitab volikirja juhul, kui pakkumusele alla kirjutanud isik või isikud ei ole registrikaardile kantud juhatuse liikmed, mis kinnitab, et allakirjutanud isik või isikud omavad volitusi pakkumusele allakirjutamiseks.
3.Pakkujal ja vahetul alltöövõtjal ei tohi esineda Riigihangete seaduse (edaspidi RHS) § 38 lg 1 ja lg 2 toodud asjaolusid. Pakkuja esitab kinnituse.
4. Pakkuja on täitnud kõik õigusaktidest tulenevad riiklike maksude tasumise kohustused. Pakkuja võib esitada Maksu- ja Tolliameti tõendi, vajadusel saab hankija andmeid ise kontrollida.
5. Pakkuja peab olema viimase kolme aasta (2012 – 2014) jooksul täitnud vähemalt kaks (2) riigihanke esemele sarnase esemega lepingut üldmaksumusega vähemalt 5 000 euro. Sarnaseks esemeks loetakse lavavalgustuse seadmete müük ja paigaldamine. Pakkuja esitab viimase kolme aasta (2012-2014) jooksul teostatud lepingute loetelu koos andmetega sarnaste esemete maksumuse, osutamise aja ja Hankijate kohta.


Pakkumus tuleb esitada paberkandjal köidetuna. Kõik lehed peavad olema Pakkuja esindaja allkirjaga kinnitatud. Parandused, vahelekirjutused ja muudatused pakkumuses ei ole lubatud.
Pakkumus peab olema koostatud alljärgneva struktuuri kohaselt:
• Pakkumuse maksumus (tuues eraldi välja käibemaksu summa); 
• Kvalifikatsiooni kontrollimiseks nõutud dokumendid nende nimetamise järjekorras.

Pakkumus tuleb esitada ühes kinnises pakendis ning ühes originaaleksemplaris, rakendades abinõusid, mis välistavad kahtluse pakendi võimalikust eelnevast avamisest. Hankija ei vastuta nõuetekohaselt varustamata andmetega pakkumuse pakendi võimaliku sattumise eest valesse kohta ega pakkumuse enneaegse avamise eest. 

Pakkumuse pakendile kanda järgmised kirjed: Hankija nimi ja aadress, Riigihanke nimetus, Pakkuja nimi, registrikood ja aadress (soovi korral ka sidevahendite andmed), “PAKKUMUS”, “Mitte avada enne 17.08.2015. a kella 10:30”. Pakkumus tuleb vormistada eesti keeles. 

Pakkumuse maksumus esitatakse eurodes. Pakkumus tuleb esitada aadressil Keskallee 19, 30395 Kohtla-Järve, ruum 103 hiljemalt 17.08.2015. a kell 11:30. Pakkumus peab olema jõus vähemalt 60 päeva pakkumuste esitamise tähtpäevast arvates. Pakkumuste avamine toimub 17.08.2015. a kell 11:30 aadressil Kohtla-Järve linn, Keskallee 19, ruum 102. 

Pakkumuse tagatis ei ole nõutav. Hankedokumentide sisu kohta saab täiendavat teavet küsida kirjalikul pöördumisel Hankija poole: Keskallee 19, 30395 Kohtla-Järve, faks 337 8503; e-post: linnavalitsus@kjlv.ee. Samal aadressil võib küsida ka hankelepingu eelnõu tutvumiseks. 

Hankija jätab enesele õiguse lükata tagasi kõik pakkumused, kui kõikide vastavaks tunnistatud pakkumuste hinnad ületavad hankelepingu eeldatava maksumuse. 

+ Lisa 1. Pakkumuse maksumuse esildis
110. Hanketeade 01.06.2015. a
Kohtla-Järve Tammiku Põhikooli akende vahetamise omanikujärelevalve

Juhindudes riigihangete seaduse § 16 teatab Kohtla-Järve Linnavalitsus (reg kood 75001017) soovist sõlmida leping Kohtla-Järve Tammiku Põhikooli akende vahetamise omanikujärelevalve teenuse osutamiseks projekti EU48856 "Kohtla-Järve Tammiku Põhikooli akende vahetamise I etapp“ raames. Projekt kaasfinantseeritakse Regionaalsete investeeringutoetuste andmise programmi kaudu.

Hankelepingu esemeks on Kohtla-Järve Tammiku Põhikooli aadressil Puru tee 38 Ahtme linnaosa Kohtla-Järve linn, akende vahetamistööde omanikujärelevalve osutamise teenus. Ehitustööde eeldatav maksumus on 51 000 eurot.

Hankelepingu tingimused peavad vastama Kohtla-Järve Linnavolikogu 29.veebruari 2012.a määruse nr 114 „Riigihangete korraldamise kord“ lisas 1 sätestatud tingimustele.
Hankelepingu sõlmimise kriteerium: madalaim hind.
Hankemenetluse liik: allapoole lihthanke piirmäära jääv hange.
Hankelepingu liik: teenused.
Teenuse osutamise koht: Kohtla-Järve linn, Ahtme linnaosa.

Hanke lühikirjeldus:
Omanikujärelevalve teenuse osutaja osutab projektis "Kohtla-Järve Kohtla-Järve Tammiku Põhikooli akende vahetamise I etapp“ Kohtla-Järve Linnavalitsusele kui Tellijale ehituse omanikujärelevalve teenust vastavalt hanketeates ning Majandus- ja kommunikatsiooniministri 25. jaanuari 2011. a määruses nr 7 „Omanikujärelevalve tegemise kord” sätestatule.

Teenuse osutamise kavandatav alguskuupäev: 01.07.2015. a
Kavandatav lõppkuupäev: 31.08.2015. a

Kvalifitseerimise tingimused ja nõutavad dokumendid:
1. Pakkujal ja vahetul alltöövõtjal ei tohi esineda Riigihangete seaduse (edaspidi RHS) § 38 lg 1 ja lg 2 toodud asjaolusid. Pakkuja esitab kinnituse.
2. Pakkuja on täitnud kõik õigusaktidest tulenevad riiklike maksude tasumise kohustused. Pakkuja võib esitada Maksu- ja Tolliameti tõendi, vajadusel saab hankija andmeid ise kontrollida.
3. Pakkujal peab olema registreering majandustegevuse registri (MTR) registreering omanikujärelevalve tegemiseks. Pakkuja võib esitada MTR-i väljatrüki, vajadusel saab hankija andmeid ise kontrollida.


Pakkumus tuleb esitada paberkandjal köidetuna. Kõik lehed peavad olema Pakkuja esindaja allkirjaga kinnitatud. Parandused, vahelekirjutused ja muudatused pakkumuses ei ole lubatud. Pakkumus peab olema koostatud alljärgneva struktuuri kohaselt:
• Pakkumuse maksumus kogu perioodi jooksul kogumaksumusena (tuues eraldi välja käibemaksu summa);
• Kvalifikatsiooni kontrollimiseks nõutud dokumendid nende nimetamise järjekorras.

Pakkumus tuleb esitada ühes kinnises pakendis ning ühes originaaleksemplaris, rakendades abinõusid, mis välistavad kahtluse pakendi võimalikust eelnevast avamisest. Hankija ei vastuta nõuetekohaselt varustamata andmetega pakkumuse pakendi võimaliku sattumise eest valesse kohta ega pakkumuse enneaegse avamise eest.

Pakkumuse pakendile kanda järgmised kirjed: Hankija nimi ja aadress, Riigihanke nimetus, Pakkuja nimi, registrikood ja aadress (soovi korral ka sidevahendite andmed), “PAKKUMUS”, “Mitte avada enne 08.06.2015. a kella 11:30”. Pakkumus tuleb vormistada eesti keeles.

Pakkumuse maksumus esitatakse eurodes. Pakkumus tuleb esitada aadressil Keskallee 19, 30395 Kohtla-Järve, ruum 103 hiljemalt 08.06.2015. a kell 10:30. Pakkumus peab olema jõus vähemalt 30 päeva pakkumuste esitamise tähtpäevast arvates. Pakkumuste avamine toimub 08.06.2015. a kell 11:30 aadressil Kohtla-Järve linn, Keskallee 19, ruum 102.

Pakkumuse tagatis ei ole nõutav. Hankedokumentide sisu kohta saab täiendavat teavet küsida kirjalikul pöördumisel Hankija poole: Keskallee 19, 30395 Kohtla-Järve, faks 337 8503; e-post: linnavalitsus@kjlv.ee. Samal aadressil võib küsida ka hankelepingu eelnõu tutvumiseks.

Hankija jätab enesele õiguse lükata tagasi kõik pakkumused, kui kõikide vastavaks tunnistatud pakkumuste hinnad ületavad hankelepingu eeldatava maksumuse.
109. Hanketeade 18.05.2015. a

Kohtla-Järve Keskraamatukogu lasteosakonna hoone fassaadi osalise renoveerimise omanikujärelevalve


Juhindudes riigihangete seaduse § 16 teatab Kohtla-Järve Linnavalitsus (registrikood 75001017) soovist sõlmida leping Kohtla-Järve Keskraamatukogu lasteosakonna hoone fassaadi osalise renoveerimise omanikujärelevalve teenuse osutamiseks.

Hankelepingu esemeks on Kohtla-Järve Keskraamatukogu lasteosakonna hoone fassaadi osalise renoveerimistööde omanikujärelevalve osutamise teenus. Hankelepingu tingimused peavad vastama Kohtla-Järve Linnavolikogu 29. veebruari 2012. a määruse nr 114 „Riigihangete korraldamise kord“ lisas 1 sätestatud tingimustele.

Hankelepingu sõlmimise kriteeriumid: madalaim hind.
Hankemenetluse liik: allapoole lihthanke piirmäära jääv hange.
Hankelepingu liik: teenused.
Teenuse osutamise koht: Kohtla-Järve linn.

Hanke lühikirjeldus:
Kohtla-Järve Keskraamatukogu lasteosakonna hoone fassaadi osalise renoveerimistööde omanikujärelevalve teenuse osutaja osutab Kohtla-Järve Linnavalitsusele kui Tellijale ehituse omanikujärelevalve teenust vastavalt hanketeates ning Majandus- ja kommunikatsiooniministri 25. jaanuari 2011. a määruses nr 7 „Omanikujärelevalve tegemise kord” sätestatule.

Teenuse osutamise kavandatav alguskuupäev: 01.06.2015. a.
Kavandatav lõppkuupäev: 17.08.2015. a.

Kvalifitseerimise tingimused ja nõutavad dokumendid:
1. Pakkujal ja vahetul alltöövõtjal ei tohi esineda Riigihangete seaduse (edaspidi RHS) § 38 lg 1 ja lg 2 toodud asjaolusid. Pakkuja esitab kinnituse.
2. Pakkuja on täitnud kõik õigusaktidest tulenevad riiklike maksude, tema elu- või asukoha kohalike maksude maksete tasumise kohustused. Pakkuja võib esitada Maksu- ja Tolliameti tõendi, vajadusel saab hankija andmeid ise kontrollida.
3. Pakkujal peab olema registreering majandustegevuse registri (MTR) registreering omanikujärelevalve tegemiseks. Pakkuja võib esitada MTR-i väljatrüki, vajadusel saab hankija andmeid ise kontrollida.


Pakkumus tuleb esitada paberkandjal köidetuna. Kõik lehed peavad olema Pakkuja esindaja allkirjaga kinnitatud. Parandused, vahelekirjutused ja muudatused pakkumuses ei ole lubatud. Pakkumus peab olema koostatud alljärgneva struktuuri kohaselt:

• Pakkumuse maksumus kogu perioodi jooksul kogumaksumusena (tuues eraldi välja käibemaksu summa)
• Kvalifikatsiooni kontrollimiseks nõutud dokumendid nende nimetamise järjekorras.

Pakkumus tuleb esitada ühes kinnises pakendis ning ühes originaaleksemplaris, rakendades abinõusid, mis välistavad kahtluse pakendi võimalikust eelnevast avamisest. Hankija ei vastuta nõuetekohaselt varustamata andmetega pakkumuse pakendi võimaliku sattumise eest valesse kohta ega pakkumuse enneaegse avamise eest.

Pakkumuse pakendile kanda järgmised kirjed: Hankija nimi ja aadress, riigihanke nimetus, Pakkuja nimi, registrikood ja aadress (soovi korral ka sidevahendite andmed), “PAKKUMUS”, “Mitte avada enne 25.05.2015. a kella 11:00”. Pakkumus tuleb vormistada eesti keeles.

Pakkumuse maksumus esitatakse eurodes. Pakkumus tuleb esitada aadressil Keskallee 19, 30395 Kohtla-Järve, ruum 103 hiljemalt 25.05.2015. a kell 10:30. Pakkumus peab olema jõus vähemalt 30 päeva pakkumuste esitamise tähtpäevast arvates. Pakkumuste avamine toimub 25.05.2015. a kell 11:00 aadressil Kohtla-Järve linn, Keskallee 19, ruum 102.

Pakkumuse tagatis ei ole nõutav. Hankedokumentide sisu kohta saab täiendavat teavet küsida kirjalikul pöördumisel Hankija poole: Keskallee 19, 30395 Kohtla-Järve, faks 337 8503; e-post: linnavalitsus@kjlv.ee.

Hankija jätab enesele õiguse lükata tagasi kõik pakkumused, kui kõikide vastavaks tunnistatud pakkumuste hinnad ületavad hankelepingu eeldatava maksumuse.
108. Hanketeade 14.05.2015. a

Kohtla-Järve kergliiklusteede projekteerimine


Juhindudes riigihangete seaduse § 16 teatab Kohtla-Järve Linnavalitsus (reg kood 75001017) soovist sõlmida leping Kohtla-Järve linnas Ahtme linnaosas kahe kergliiklustee lõiku projekteerimiseks vastavalt OÜ Hendrikson & Ko eelprojektile, mis on saadaval linna veebilehel http://www.kohtla-jarve.ee/index.php?area=1&p=static&page=tingimused.

Hange on osadeks jaotatud ühe hankemenetluse raames: I osa „Ahtme – Vana Ahtme kergliiklustee projekteerimine“ (teelõigu pikkus u 2 km), II osa „Tammiku – Ahtme kergliiklustee projekteerimine“(teelõigu pikkus u 700 m). Pakkuja võib esitada pakkumuse ühele või mõlemale osadele.

Hankija sõlmib hankelepingu iga osa suhtes majanduslikult soodsaima pakkumuse alusel lähtuvalt järgmistest hindamiskriteeriumidest:
1. Hinnakriteerium - Projekteerimistööde maksumus - 60%
Pakkujale, kes pakub madalaimat teenuse maksumust, antakse 60 punkti. Teised pakkumused saavad punkte proportsionaalselt vähem, kasutades valemit:
madalaim maksumus / konkreetse pakkuja maksumus x 60.
2. Ajakriteerium - Projekteerimistööde teostamise tähtaeg kalendripäevades - 40%
Pakkujale, kes pakub kiiremat projekteerimistööde teostamise lõpptähtaega, antakse 40 punkti. Teised pakkumused saavad punkte proportsionaalselt vähem, kasutades valemit:
kiireim lõpptähtaeg / pakkuja lõpptähtaeg x 40.

Projekteerimistööde teostamise tähtaeg kalendripäevades arvestatakse hankelepingu sõlmimisest kuni projekti tellijale üleandmiseni ning peab sisaldama kõiki vajalike kooskõlastuste saamist.

Hankelepingu tingimused peavad vastama Kohtla-Järve Linnavolikogu 29.veebruari 2012.a määruse nr 114 „Riigihangete korraldamise kord“ lisas 1 sätestatud tingimustele.

Hankemenetluse liik: allapoole lihthanke piirmäära jääv hange.
Hankelepingu liik: teenused.

Hankelepingu kõigi osade eeldatav maksumus on 10 000 eurot.
Kavandatav tööde teostamise periood on kuni 31.07.2015. a.
Pakkumus peab olema jõus vähemalt 30 päeva.

Kvalifitseerimise tingimused ja nõutavad dokumendid:
1. Pakkujal ei tohi esineda Riigihangete seaduse (edaspidi RHS) § 38 lg 1 ja lg 2 toodud asjaolusid. Pakkuja esitab kinnituse.
2. Pakkuja on täitnud kõik õigusaktidest tulenevad riiklike maksude, tema elu- või asukoha kohalike maksude maksete tasumise kohustused. Pakkuja võib esitada Maksu- ja Tolliameti tõendi, vajadusel saab hankija andmeid ise kontrollida.
3. Pakkuja viimase kolme majandusaasta (2011-2013) summaarne netokäive peab olema vähemalt 60 000 (kuuskümmend tuhat) eurot ilma käibemaksuta. Pakkuja esitab majandusaasta aruannete väljavõtted firma netokäibe kohta.
4. Pakkujal peab olema registreering majandustegevuse registri (MTR) registreering järgmistel tegevusaladel: elektritööd liigitusega elektripaigaldise projekteerimine. Pakkuja võib esitada MTR-i väljatrüki, vajadusel saab hankija andmeid ise kontrollida.
5. Pakkujal peab olema Maanteeameti teehoiutööde tegevusluba teede projekteerimiseks (v.a. sillad). Pakkuja esitab dokumendi koopia.
6. Pakkujal peab olema hankelepingu realiseerimiseks vähemalt üks teede ehitusalase kõrgharidusega teenuse osutamise eest vastutav töötaja (spetsialist), kellel on vähemalt 3-aastane töökogemus teede projekteerimise valdkonnas. Pakkuja esitab projekteerija CV, millest peab nähtuma teenuse osutamise eest vastutava isiku hariduslik taust ning mis sisaldab viiteid vastutava isiku poolt varasemalt teostatud tööde kohta ja tema nõusolek osaleda. (Lisa 2).

Pakkumus tuleb esitada paberkandjal või digiallkirjastatuna e-postile riigihanked@kjlv.ee. Paberkandjal pakkumuse kõik lehed peavad olema Pakkuja esindaja allkirjaga kinnitatud. Parandused, vahelekirjutused ja muudatused pakkumuses ei ole lubatud. Pakkumus peab olema koostatud alljärgneva struktuuri kohaselt:
• pakkumuse maksumus lisatud vormi järgi (Lisa 1);
• kvalifikatsiooni kontrollimiseks nõutud dokumendid nende nimetamise järjekorras,
• vajadusel muu informatsioon.

Paberkandjal pakkumus tuleb esitada ühes kinnises pakendis ning ühes originaaleksemplaris, rakendades abinõusid, mis välistavad kahtluse pakendi võimalikust eelnevast avamisest. Hankija ei vastuta nõuetekohaselt varustamata andmetega pakkumuse pakendi võimaliku sattumise eest valesse kohta ega pakkumuse enneaegse avamise eest.

Pakkumuse pakendile kanda järgmised kirjed: Hankija nimi ja aadress, Riigihanke nimetus, Pakkuja nimi, registrikood ja aadress (soovi korral ka sidevahendite andmed), “PAKKUMUS”, “Mitte avada enne 21.05.2015. a kella 09:30”. Pakkumus tuleb vormistada eesti keeles.

Pakkumuse maksumus esitatakse eurodes. Pakkumus tuleb esitada aadressil Keskallee 19, 30395 Kohtla-Järve, ruum 103 hiljemalt 21.05.2015. a kell 09:00. Pakkumuste avamine toimub 21.05.2015.a kell 09:30 aadressil Kohtla-Järve linn, Keskallee 19, ruum 102.

Pakkumuse tagatis ei ole nõutav. Hankedokumentide sisu kohta saab täiendavat teavet küsida kirjalikul pöördumisel Hankija poole: Keskallee 19, 30395 Kohtla-Järve, faks 337 8503; e-post: linnavalitsus@kjlv.ee.

Hankija jätab enesele õiguse lükata tagasi kõik pakkumused, kui kõikide vastavaks tunnistatud pakkumuste hinnad ületavad hankelepingu eeldatava maksumuse.

Lisa 1 Pakkumuse maksumuse vorm – 1 lehel
Lisa 2 Vastutava spetsialisti CV ja kinnitus – 2 lehel

107. Hanketeade 14.05.2015. a

Kohtla-Järve lasteaia Muinasjutt osalise renoveerimise omanikujärelevalve


Juhindudes riigihangete seaduse § 16 teatab Kohtla-Järve Linnavalitsus (registrikood 75001017) soovist sõlmida leping Kohtla-Järve lasteaia Muinasjutt akende ja uste vahetamise omanikujärelevalve teenuse osutamiseks projekti EU48065 "Kohtla-Järve lasteaia Muinasjutt osaline renoveerimine“ raames. Projekt kaasfinantseeritakse Regionaalsete investeeringutoetuste andmise programmi kaudu. Rohkem informatsiooni projekti kohta saab siit: http://www.kohtla-jarve.ee/index.php?area=1&p=static&page=projektid.

Hankelepingu esemeks on Kohtla-Järve lasteaia Muinasjutt aadressil Männi tn 4/Virmalise tn 10 Oru linnaosa Kohtla-Järve linn, akende ja uste vahetamistööde omanikujärelevalve osutamise teenus. Hankelepingu tingimused peavad vastama Kohtla-Järve Linnavolikogu 29.veebruari 2012.a määruse nr 114 „Riigihangete korraldamise kord“ lisas 1 sätestatud tingimustele. Hankelepingu sõlmimise kriteerium: madalaim hind.
Hankemenetluse liik: allapoole lihthanke piirmäära jääv hange.
Hankelepingu liik: teenused.
Teenuse osutamise koht: Kohtla-Järve linn, Oru linnaosa.

Hanke lühikirjeldus:
Omanikujärelevalve teenuse osutaja osutab projektis "Kohtla-Järve lasteaia Muinasjutt osaline renoveerimine“ Kohtla-Järve Linnavalitsusele kui Tellijale ehituse omanikujärelevalve teenust vastavalt hanketeates ning Majandus- ja kommunikatsiooniministri 25. jaanuari 2011. a määruses nr 7 „Omanikujärelevalve tegemise kord” sätestatule.

Teenuse osutamise kavandatav alguskuupäev: 01.06.2015. a
Kavandatav lõppkuupäev: 31.08.2015. a

Kvalifitseerimise tingimused ja nõutavad dokumendid:
1. Pakkujal ja vahetul alltöövõtjal ei tohi esineda Riigihangete seaduse (edaspidi RHS) § 38 lg 1 ja lg 2 toodud asjaolusid. Pakkuja esitab kinnituse.
2. Pakkuja on täitnud kõik õigusaktidest tulenevad riiklike maksude, tema elu- või asukoha kohalike maksude maksete tasumise kohustused. Pakkuja võib esitada Maksu- ja Tolliameti tõendi, vajadusel saab hankija andmeid ise kontrollida.
3. Pakkujal peab olema registreering majandustegevuse registri (MTR) registreering omanikujärelevalve tegemiseks. Pakkuja võib esitada MTR-i väljatrüki, vajadusel saab hankija andmeid ise kontrollida.

Pakkumus tuleb esitada paberkandjal köidetuna. Kõik lehed peavad olema Pakkuja esindaja allkirjaga kinnitatud. Parandused, vahelekirjutused ja muudatused pakkumuses ei ole lubatud. Pakkumus peab olema koostatud alljärgneva struktuuri kohaselt:
• Pakkumuse maksumus kogu perioodi jooksul kogumaksumusena (tuues eraldi välja käibemaksu summa);
• Kvalifikatsiooni kontrollimiseks nõutud dokumendid nende nimetamise järjekorras.

Pakkumus tuleb esitada ühes kinnises pakendis ning ühes originaaleksemplaris, rakendades abinõusid, mis välistavad kahtluse pakendi võimalikust eelnevast avamisest. Hankija ei vastuta nõuetekohaselt varustamata andmetega pakkumuse pakendi võimaliku sattumise eest valesse kohta ega pakkumuse enneaegse avamise eest.

Pakkumuse pakendile kanda järgmised kirjed: Hankija nimi ja aadress, Riigihanke nimetus, Pakkuja nimi, registrikood ja aadress (soovi korral ka sidevahendite andmed), “PAKKUMUS”, “Mitte avada enne 21.05.2015. a kella 09:00”. Pakkumus tuleb vormistada eesti keeles.

Pakkumuse maksumus esitatakse eurodes. Pakkumus tuleb esitada aadressil Keskallee 19, 30395 Kohtla-Järve, ruum 103 hiljemalt 21.05.2015. a kell 08:30. Pakkumus peab olema jõus vähemalt 30 päeva pakkumuste esitamise tähtpäevast arvates. Pakkumuste avamine toimub 21.05.2015. a kell 09:00 aadressil Kohtla-Järve linn, Keskallee 19, ruum 102.

Pakkumuse tagatis ei ole nõutav. Hankedokumentide sisu kohta saab täiendavat teavet küsida kirjalikul pöördumisel Hankija poole: Keskallee 19, 30395 Kohtla-Järve, faks 337 8503; e-post: linnavalitsus@kjlv.ee. Samal aadressil võib küsida ka hankelepingu eelnõu tutvumiseks.

Hankija jätab enesele õiguse lükata tagasi kõik pakkumused, kui kõikide vastavaks tunnistatud pakkumuste hinnad ületavad hankelepingu eeldatava maksumuse.
106. Hanketeade 22.04.2015. a

Kohtla-Järve lasteaia Muinasjutt osalise renoveerimise omanikujärelevalve

Juhindudes riigihangete seaduse § 16 teatab Kohtla-Järve Linnavalitsus (reg kood 75001017) soovist sõlmida leping Kohtla-Järve lasteaia Muinasjutt akende ja uste vahetamise omanikujärelevalve teenuse osutamiseks projekti EU48065 "Kohtla-Järve lasteaia Muinasjutt osaline renoveerimine“ raames. Projekt kaasfinantseeritakse Regionaalsete investeeringutoetuste andmise programmi kaudu. Rohkem informatsiooni projekti kohta saab siit: http://www.kohtla-jarve.ee/index.php?area=1&p=static&page=projektid.

Hankelepingu esemeks on Kohtla-Järve lasteaia Muinasjutt aadressil Männi tn 4/Virmalise tn 10 Oru linnaosa Kohtla-Järve linn, akende ja uste vahetamistööde omanikujärelevalve osutamise teenus. Hankelepingu tingimused peavad vastama Kohtla-Järve Linnavolikogu 29.veebruari 2012.a määruse nr 114 „Riigihangete korraldamise kord“ lisas 1 sätestatud tingimustele. Hankelepingu sõlmimise kriteerium: madalaim hind.
Hankemenetluse liik: allapoole lihthanke piirmäära jääv hange.
Hankelepingu liik: teenused.
Teenuse osutamise koht: Kohtla-Järve linn, Oru linnaosa.

Hanke lühikirjeldus:
Omanikujärelevalve teenuse osutaja osutab projektis "Kohtla-Järve lasteaia Muinasjutt osaline renoveerimine“ Kohtla-Järve Linnavalitsusele kui Tellijale ehituse omanikujärelevalve teenust vastavalt hanketeates ning Majandus- ja kommunikatsiooniministri 25. jaanuari 2011. a määruses nr 7 „Omanikujärelevalve tegemise kord” sätestatule.

Teenuse osutamise kavandatav alguskuupäev: 01.06.2015. a
Kavandatav lõppkuupäev: 31.08.2015. a

Kvalifitseerimise tingimused ja nõutavad dokumendid:

1. Pakkujal ja vahetul alltöövõtjal ei tohi esineda Riigihangete seaduse (edaspidi RHS) § 38 lg 1 ja lg 2 toodud asjaolusid. Pakkuja esitab kinnituse.
2. Pakkuja on täitnud kõik õigusaktidest tulenevad riiklike maksude, tema elu- või asukoha kohalike maksude maksete tasumise kohustused. Pakkuja võib esitada Maksu- ja Tolliameti tõendi, vajadusel saab hankija andmeid ise kontrollida.
3. Pakkujal peab olema registreering majandustegevuse registri (MTR) registreering omanikujärelevalve tegemiseks. Pakkuja võib esitada MTR-i väljatrüki, vajadusel saab hankija andmeid ise kontrollida.


Pakkumus tuleb esitada paberkandjal köidetuna. Kõik lehed peavad olema Pakkuja esindaja allkirjaga kinnitatud. Parandused, vahelekirjutused ja muudatused pakkumuses ei ole lubatud. Pakkumus peab olema koostatud alljärgneva struktuuri kohaselt:
• Pakkumuse maksumus kogu perioodi jooksul kogumaksumusena (tuues eraldi välja käibemaksu summa);
• Kvalifikatsiooni kontrollimiseks nõutud dokumendid nende nimetamise järjekorras.

Pakkumus tuleb esitada ühes kinnises pakendis ning ühes originaaleksemplaris, rakendades abinõusid, mis välistavad kahtluse pakendi võimalikust eelnevast avamisest. Hankija ei vastuta nõuetekohaselt varustamata andmetega pakkumuse pakendi võimaliku sattumise eest valesse kohta ega pakkumuse enneaegse avamise eest.

Pakkumuse pakendile kanda järgmised kirjed: Hankija nimi ja aadress, Riigihanke nimetus, Pakkuja nimi, registrikood ja aadress (soovi korral ka sidevahendite andmed), “PAKKUMUS”, “Mitte avada enne 04.05.2015. a kella 11:00”. Pakkumus tuleb vormistada eesti keeles.

Pakkumuse maksumus esitatakse eurodes. Pakkumus tuleb esitada aadressil Keskallee 19, 30395 Kohtla-Järve, ruum 103 hiljemalt 04.05.2015. a kell 10:30. Pakkumus peab olema jõus vähemalt 30 päeva pakkumuste esitamise tähtpäevast arvates. Pakkumuste avamine toimub 04.05.2015. a kell 11:00 aadressil Kohtla-Järve linn, Keskallee 19, ruum 102.

Pakkumuse tagatis ei ole nõutav. Hankedokumentide sisu kohta saab täiendavat teavet küsida kirjalikul pöördumisel Hankija poole: Keskallee 19, 30395 Kohtla-Järve, faks 337 8503; e-post: linnavalitsus@kjlv.ee. Samal aadressil võib küsida ka hankelepingu eelnõu tutvumiseks.

Hankija jätab enesele õiguse lükata tagasi kõik pakkumused, kui kõikide vastavaks tunnistatud pakkumuste hinnad ületavad hankelepingu eeldatava maksumuse.
105. Hanketeade 09.04.2015


Bussiootepaviljonide remont

Juhindudes riigihangete seaduse § 16 lõikest 1 teatab Kohtla-Järve Linnavalitsus (registrikood 75001017) soovist sõlmida hankeleping.
Riigihanke esemeks on Kohtla-Järve linnas Järve ja Ahtme linnaosades bussiootepaviljonide remont.
Riigihanke nimetus: "Bussiootepaviljonide remont".
Hankija nimi ja andmed: Kohtla-Järve Linnavalitsus, Keskallee 19, 30395, Kohtla-Järve.
Riigihanke finantseerimine tagatakse läbi Kohtla-Järve linna eelarve.
Hankija sõlmib lepingu üksnes madalama hinnaga pakkumuse alusel.
Kavandatav tööde lõppkuupäev – 31. mai 2014.a

Pakkumuste hindamise kriteerium on madalaim hind.

Pakkumus tuleb esitada paberkandjal köidetuna. Kõik lehed peavad olema Pakkuja esindaja allkirjaga kinnitatud. Parandused, vahelekirjutused ja muudatused pakkumuses ei ole lubatud. Pakkumus peab olema koostatud alljärgneva struktuuri kohaselt:
• Pakkumuse maksumus vastavalt lisale nr 1;
• Kinnitus riigihangete seaduse § 38 lg 1 p 1-4 nimetatud asjaolude puudumise kohta;
• Kinnitus maksude tasumise kohta;
• Pakkujal on õigus kaasata hankelepingu täitmiseks alltöövõtjaid. Alltöövõtjate mittekasutamise korral esitab pakkuja kinnituse allhankelepingute mittesõlmimise kohta. Enne tööde alustamist esitab edukas pakkuja alltöövõtjate nimekirja ning vajadusel nende muutmise kooskõlastamiseks.
NB! Hankija kõrvaldab hankemenetlusest Pakkujat, kes nimetab alltöövõtjana teist Pakkujat.

Pakkumus tuleb esitada ühes kinnises pakendis ning ühes originaaleksemplaris, rakendades abinõusid, mis välistavad kahtluse pakendi võimalikust eelnevast avamisest. Hankija ei vastuta nõuetekohaselt varustamata andmetega pakkumuse pakendi võimaliku sattumise eest valesse kohta ega pakkumuse enneaegse avamise eest.

Palume pakkumuste esitamise tähtaja jooksul Hankijat informeerida igast hankedokumentides ja/või selle lisas avastatud ebatäpsusest, ebaselgusest või vastuolust. Pärast lepingu sõlmimist ei rahulda Hankija ühtegi pakkuja ettenägematutele asjaoludele, mitteinformeeritusele, teisiti tõlgendamisele või muule ettekäändele tuginevat pretensiooni või lisanõuet, s.h. rahalist nõuet. Küsimused ja vastused edastatakse hankedokumentide saajaile 3 tööpäeva jooksul.

Pakkumuse pakendile kanda järgmised kirjed: Hankija nimi ja aadress, Riigihanke nimetus, Pakkuja nimi, registrikood ja aadress (soovi korral ka sidevahendite andmed), “PAKKUMUS”, “Mitte avada enne 20.04.2015. a kella 11:00”. Pakkumus tuleb vormistada eesti keeles. Pakkumus tuleb esitada aadressil Keskallee 19, 30395 Kohtla-Järve, ruum 103 hiljemalt 20.04.2015. a kell 10:30. Hiljem saabunud pakkumusi arvesse ei võeta.

Pakkumuse maksumus esitatakse eurodes. Pakkumus peab olema jõus vähemalt 90 päeva pakkumuste esitamise tähtpäevast arvates. Pakkumuste avamine toimub 20.04.2015. a kell 11:00 aadressil Kohtla-Järve linn, Keskallee 19, ruum 102.

Pakkumuse tagatis ei ole nõutav. Alternatiivsete lahenduste esitamine ei ole lubatud. Hankedokumentide sisu kohta saab lisateavet: Keskallee 19, 30395 Kohtla-Järve, tel 33 78500, faks 337 8503; e-post: linnavalitsus@kjlv.ee.

Hankija jätab endale õiguse lükata esitatud pakkumused tagasi, kui kõikide pakkumuste maksumused ületavad hankelepingu eeldatava maksumuse või Hankija majanduslikud võimalused.

Lisa: Lisa 1. Pakkumuse maksumuse vorm
104. Hanketeade 24.03.2015. a

Kohtla-Järve linnas, Järvekülatee 9 kõrval asuva II Maailmasõjas hukkunute ja terroriohvrite ühishaua (Mälestis nr. 40 ) ümbritseva ala heakorrastus

Juhindudes riigihangete seaduse § 16 lõikest 1 teatab Kohtla-Järve Linnavalitsus (registrikood 75001017) soovist sõlmida hankeleping Kohtla-Järve linnas, Järvekülatee 9 kõrval asuva II Maailmasõjas hukkunute ja terroriohvrite ühishaua (Mälestis nr. 40) ümbritseva ala heakorrastuseks.

Hankemenetluse liik: allapoole lihthanke piirmäära jääv hange.
Hankelepingu sõlmimise kriteerium: madalaim hind.
Alternatiivsete lahenduste esitamine ei ole lubatud.

Kavandatav alguskuupäev: 15.04.2015. a
Kavandatav lõppkuupäev: 08.05.2015. a

Pakkumus tuleb esitada paberkandjal köidetuna. Kõik lehed peavad olema Pakkuja esindaja allkirjaga kinnitatud. Parandused, vahelekirjutused ja muudatused pakkumuses ei ole lubatud.

Pakkujate kvalifitseerimise tingimused ja nõutavad dokumendid:
1. Pakkujal ja vahetul alltöövõtjal ei tohi esineda riigihangete seaduse (RHS) § 38 lg 1 pp 1-3 toodud asjaolusid. Pakkuja esitab kirjaliku kinnituse.
2. Pakkuja on täitnud kõik õigusaktidest tulenevad riiklike maksude, tema elu- või asukohamaa kohalike maksude või sotsiaalkindlustuse maksete tasumise kohustused. Pakkuja esitab Maksu- ja Tolliameti tõendi ning Pakkuja elu- või asukohajärgse kohalike maksude maksuhalduri tõendi maksuvõlgade puudumise kohta (tõend maksude tasumise kohta ei tohi olla hanketeate avaldamise kuupäevast varasem).

Lisainformatsioon.
Pakkumus tuleb esitada ühes kinnises pakendis ning ühes originaaleksemplaris, rakendades abinõusid, mis välistavad kahtluse pakendi võimalikust eelnevast avamisest. Hankija ei vastuta nõuetekohaselt varustamata andmetega pakkumuse pakendi võimaliku sattumise eest valesse kohta ega pakkumuse enneaegse avamise eest.

Pakkumuse pakendile kanda järgmised kirjed: Hankija nimi ja aadress, Riigihanke nimetus, Pakkuja nimi, registrikood ja aadress (ka sidevahendite andmed), “PAKKUMUS”, “Mitte avada enne 30.03.2015. a kella 11:00”. Pakkumus tuleb vormistada eesti keeles.

Pakkumuse maksumus esitatakse lisatud vormi järgi eurodes. Pakkumus tuleb esitada aadressil Keskallee 19, ruum 103, hiljemalt 30.03.2015. a kell 10:30. Pakkumus peab olema jõus vähemalt 30 päeva pakkumuste esitamise tähtpäevast arvates. Pakkumuste avamine toimub 30.03.2015. a kell 11:00 aadressil Keskallee 19, ruum 102.

Pakkumuse tagatis ei ole nõutav. Alternatiivsete lahenduste esitamine ei ole lubatud. Hankedokumentide sisu kohta saab lisateavet: Keskallee 19, 30395 Kohtla-Järve, tel 33 78500, faks 337 8503; e-post: linnavalitsus@kjlv.ee. Hankija jätab enesele õiguse lükata tagasi kõik pakkumused, kui kõikide vastavaks tunnistatud pakkumuste hinnad ületavad hankelepingu eeldatava maksumuse.

+ Lisad
103. Hanketeade 23.03.2015.a


Kohtla-Järve Järve Gümnaasiumi staadioni rekonstrueerimise omanikujärelevalve


Käesolevaga teeb Kohtla-Järve Linnavalitsus ettepaneku esitada pakkumus Kohtla-Järve Järve Gümnaasiumi staadioni rekonstrueerimise omanikujärelevalve teenuse osutamiseks Kohtla-Järve linna ja Kohtla valla ühisprojekti EU49042 "Kohtla-Järve linna Järve Gümnaasiumi staadioni rekonstrueerimine" raames. Projekt kaasfinantseeritakse meetme „Kohalike avalike teenuste arendamine“ kaudu.

Hankelepingu esemeks on Kohtla-Järve Järve Gümnaasiumi staadioni rekonstrueerimistööde omanikujärelevalve osutamise teenus. Hankelepingu tingimused peavad vastama Kohtla-Järve Linnavolikogu 29.veebruari 2012. a määruse nr 114 „Riigihangete korraldamise kord“ lisas 1 sätestatud tingimustele. Hankelepingu eeldatav maksumus on 5 750 eurot.

Hankelepingu sõlmimise kriteeriumid: madalaim hind.
Hankemenetluse liik: allapoole lihthanke piirmäära jääv hange.
Hankelepingu liik: teenused.
Teenuse osutamise koht: Kohtla-Järve linn.

Hanke lühikirjeldus:
Omanikujärelevalve teenuse osutaja osutab projektis "Kohtla-Järve Järve Gümnaasiumi staadioni rekonstrueerimine" Kohtla-Järve Linnavalitsusele kui Tellijale ehituse omanikujärelevalve teenust vastavalt hanketeates ning Majandus- ja kommunikatsiooniministri 25. jaanuari 2011. a määruses nr 7 „Omanikujärelevalve tegemise kord” sätestatule.
Järve Gümnaasiumi staadioni rekonstrueerimise ehitusprojektiga saab tutvuda linna koduleheküljel http://www.kohtla-jarve.ee/index.php?area=1&p=static&page=tingimused .

Teenuse osutamise kavandatav alguskuupäev: 15.04.2015. a.
Kavandatav lõppkuupäev: 15.07.2015. a.

Kvalifitseerimise tingimused ja nõutavad dokumendid:
1. Pakkujal ja vahetul alltöövõtjal ei tohi esineda Riigihangete seaduse (edaspidi RHS) § 38 lg 1 ja lg 2 toodud asjaolusid. Pakkuja esitab kinnituse.
2. Pakkuja on täitnud kõik õigusaktidest tulenevad riiklike maksude, tema elu- või asukoha kohalike maksude maksete tasumise kohustused. Pakkuja võib esitada Maksu- ja Tolliameti tõendi, vajadusel saab hankija andmeid ise kontrollida.

Tehniline ja kutsealane pädevus
3. Pakkujalt eeldatakse omanikujärelevalve teenuse osutamise kogemust vähemalt kolme edukalt lõppenud enam kui 400 000 eurot suuruse ehitusobjekti omanikujärelevalve läbiviimisel. Esitada pakkuja poolt allkirjastatud kinnitus eelpool toodud tingimuse täitmise kohta koos asjakohase informatsiooniga projektide kohta.
4. Pakkuja peab oma meeskonnas omama vähemalt ühte spetsialisti, kes omab vähemalt 3 aastast ehituse omanikujärelevalve teenuse osutamise kogemust. Esitada pakkuja kinnitus eelpool toodud tingimuse täitmise kohta. Kinnituses peavad olema ära toodud andmed, millistes projektides pakkuja vastutav töötaja ehituse omanikujärelevalve teenust on osutanud. Lisada vastutava töötaja CV, millest peab nähtuma tema hariduslik taust ja varasem töökogemus hankelepingu esemeks olevas valdkonnas. Kinnitus ja CV peavad olema allkirjastatud pakkuja poolt.
5. Pakkuja peab omama majandustegevuse registri (MTR) registreeringut või load üldehitusliku ehitamise, veevarustuse- ja kanalisatsioonisüsteemide elektrisüsteemide, automaatikasüsteemide ning telekommunikatsioonisüsteemide ja -võrkude (rajatised) omanikujärelevalve tegemiseks. Pakkuja võib esitada koopia tegevusloast ehitusjärelevalve teostamiseks, vajadusel saab hankija andmeid ise kontrollida.


Pakkumus tuleb esitada paberkandjal köidetuna. Kõik lehed peavad olema Pakkuja esindaja allkirjaga kinnitatud. Parandused, vahelekirjutused ja muudatused pakkumuses ei ole lubatud. Pakkumus peab olema koostatud alljärgneva struktuuri kohaselt:
- Pakkumuse maksumus kogu perioodi jooksul kogumaksumusena (tuues eraldi välja käibemaksu summa)
- Kvalifikatsiooni kontrollimiseks nõutud dokumendid nende nimetamise järjekorras.

Pakkumus tuleb esitada ühes kinnises pakendis ning ühes originaaleksemplaris, rakendades abinõusid, mis välistavad kahtluse pakendi võimalikust eelnevast avamisest. Hankija ei vastuta nõuetekohaselt varustamata andmetega pakkumuse pakendi võimaliku sattumise eest valesse kohta ega pakkumuse enneaegse avamise eest.

Pakkumuse pakendile kanda järgmised kirjed: Hankija nimi ja aadress, riigihanke nimetus, Pakkuja nimi, registrikood ja aadress (soovi korral ka sidevahendite andmed), “PAKKUMUS”, “Mitte avada enne 30.03.2015. a kella 11:00”. Pakkumus tuleb vormistada eesti keeles.

Pakkumuse maksumus esitatakse eurodes. Pakkumus tuleb esitada aadressil Keskallee 19, 30395 Kohtla-Järve, ruum 103 hiljemalt 30.03.2015. a kell 10:30. Pakkumus peab olema jõus vähemalt 30 päeva pakkumuste esitamise tähtpäevast arvates. Pakkumuste avamine toimub 30.03.2015. a kell 11:00 aadressil Kohtla-Järve linn, Keskallee 19, ruum 102.

Pakkumuse tagatis ei ole nõutav. Hankedokumentide sisu kohta saab täiendavat teavet küsida kirjalikul pöördumisel Hankija poole: Keskallee 19, 30395 Kohtla-Järve, faks 337 8503; e-post: linnavalitsus@kjlv.ee.

Hankija jätab enesele õiguse lükata tagasi kõik pakkumused, kui kõikide vastavaks tunnistatud pakkumuste hinnad ületavad hankelepingu eeldatava maksumuse.


102. Hanketeade 16.01.2015.a
Juhindudes riigihangete seaduse § 16 lõikest 1 teatab Kohtla-Järve Linnavalitsus (registrikood 75001017) soovist sõlmida hankeleping riigihankes „Sotsioloogiline uuring Kohtla-Järve linnas” vastavalt kehtivatele seadustele.

Riigihanke esemeks on sotsioloogilise uuringu läbiviimine Kohtla-Järve linnas. Uurimise teemad määrab kindlaks linnavalitsus.

Uurimise töö maht sisaldab:
1. uurimise hüpoteesi välja töötamist;
2. küsitluslehe koostamist;
3. küsitluse läbi viimist (anketeeritakse 200 inimest Järve ja Ahtme linnaosades);
4. tulemuste analüüs ja selle vormistamist aruandena.

Uuringu meetod

Tänava küsitlus ankeetide täitmisega (küsitlust telefoni või interneti kaudu ei kasutata). Valik formeeritakse sihipärase väljavalimise meetodil (täisealised Kohtla-Järve linna elanikud), juhusliku valiku põhimõttel, kohaldades filtermeetodit vastavalt elanikkonna esindatusele.

Uuringu aruanne esitatakse analüütilise kirjutisena (.pdf) uuringute juurde. Lisaks sellele esitatakse tellijale täidetud ankeedid.

Pakkumuste hindamise kriteerium on madalaim hind. Hankija sõlmib hankelepingu üksnes madalaima hinnaga pakkumuse alusel. Hankelepingu tingimused peavad vastama Kohtla-Järve Linnavolikogu 29. veebruari 2012. a määruse nr 114 “Riigihangete korraldamise kord” lisas 1 sätestatud tingimustele.

Kavandatav tööde teostamise tähtaeg
1 kuu lepingu sõlmimise päevast.

Pakkumus tuleb esitada paberkandjal köidetuna. Kõik lehed peavad olema Pakkuja esindaja allkirjaga kinnitatud. Parandused, vahelekirjutused ja muudatused pakkumuses ei ole lubatud. Pakkumus peab olema koostatud alljärgneva struktuuri kohaselt:
• tiitelleht;
• sisukord;
• pakkumuse maksumus;
• kinnitus riigihangete seaduse § 38 lg 1 p 1-3 nimetatud asjaolude puudumise kohta;
• kinnitus maksude tasumise kohta.

Pakkujal peab olema kogemus sotsioloogiliste uuringute läbiviimisel vähemalt kaks aastat. Pakkuja esitab sarnaste teenuste nimekirja koos lepingute kuupäevadega ja lepingu poolte andmetega.

Lisainformatsioon


Pakkumus tuleb esitada ühes kinnises pakendis ning ühes originaaleksemplaris, rakendades abinõusid, mis välistavad kahtluse pakendi võimalikust eelnevast avamisest. Hankija ei vastuta nõuetekohaselt varustamata andmetega pakkumuse pakendi võimaliku sattumise eest valesse kohta ega pakkumuse enneaegse avamise eest.

Pakkumuse pakendile kanda järgmised kirjed: Hankija nimi ja aadress, Riigihanke nimetus, Pakkuja nimi, registrikood ja aadress (ka sidevahendite andmed), „PAKKUMUS“, „Mitte avada enne 26.01.2015. a kella 11:00„. Pakkumus tuleb vormistada eesti keeles.

Pakkumuse maksumus esitakse eurodes. Pakkumus tuleb esitada aadressil Keskallee 19, ruum 102, hiljemalt 26.01.2015. a kell 10:30. Pakkumus peab olema jõus vähemalt 30 päeva pakkumuste esitamise tähtpäevast arvates. Pakkumuste avamine toimub 26.01.2015. a kell 11:00 aadressil Keskallee 19, ruum 102.

Pakkumuse tagatis ei ole nõutav. Alternatiivsete lahenduste esitamine ei ole lubatud. Hankedokumentide sisu kohta saab lisateavet: Keskallee 19, 30395 Kohtla-Järve, tel. 33 78 500, faks 337 8503, e-post: linnavalitsus@kjlv.ee.

Hankija jätab enesele õiguse lükata tagasi kõik pakkumused, kui kõikide vastavaks tunnistatud pakkumuste hinnad ületavad hankelepingu eeldatava maksumuse.

101. Hanketeade 25.11.2014. a
Kohtla-Järve Lasteraamatukogu turvaruloode paigaldus

Juhindudes riigihangete seaduse § 16 lõikest 1 teatab Kohtla-Järve Linnavalitsus (reg.kood 75001017) soovist sõlmida hankeleping turvaruloode paigaldamiseks Kohtla-Järve Lasteraamatukogus aadressil Tuuslari 19 Järve linnaosas.

Hankemenetluse liik: allapoole riigihanke piirmäära jääv hange.
Hankelepingu sõlmimise kriteerium: madalaim hind.
Hankelepingu eeldatav maksumus on 3200 eurot.
Alternatiivsete lahenduste esitamine ei ole lubatud.

Pakkumus tuleb esitada paberkandjal köidetuna. Kõik lehed peavad olema Pakkuja esindaja allkirjaga kinnitatud. Parandused, vahelekirjutused ja muudatused pakkumuses ei ole lubatud.

Pakkujate kvalifitseerimise tingimused ja nõutavad dokumendid:
1. Pakkuja peab olema registreeritud äriregistris. Pakkuja võib esitada e-registri väljatrüki, vajadusel saab hankija registriandmeid ise kontrollida.
2. Pakkuja peab olema registreeritud majandustegevuse registris (MTR) üldehitustööde valdkonnas. Pakkuja võib esitada väljavõtte majandustegevuse registrist, vajadusel saab hankija registriandmeid ise kontrollida.
3. Pakkujal ja vahetul alltöövõtjal ei tohi esineda riigihangete seaduse (RHS) § 38 lg 1 pp 1-3 toodud asjaolusid. Pakkuja esitab kirjaliku kinnituse.
4. Pakkuja on täitnud kõik õigusaktidest tulenevad riiklike maksude, tema elu- või asukohamaa kohalike maksude või sotsiaalkindlustuse maksete tasumise kohustused. Pakkuja esitab Maksu- ja Tolliameti tõendi ning Pakkuja elu- või asukohajärgse kohalike maksude maksuhalduri tõendi maksuvõlgade puudumise kohta (tõend maksude tasumise kohta ei tohi olla hanketeate avaldamise kuupäevast varasem).

Lisainformatsioon.
Pakkumus tuleb esitada ühes kinnises pakendis ning ühes originaaleksemplaris, rakendades abinõusid, mis välistavad kahtluse pakendi võimalikust eelnevast avamisest. Hankija ei vastuta nõuetekohaselt varustamata andmetega pakkumuse pakendi võimaliku sattumise eest valesse kohta ega pakkumuse enneaegse avamise eest.

Pakkumuse pakendile kanda järgmised kirjed: Hankija nimi ja aadress, Riigihanke nimetus, Pakkuja nimi, registrikood ja aadress (ka sidevahendite andmed), “PAKKUMUS”, “Mitte avada enne 01.12.2014. a kella 11:00”. Pakkumus tuleb vormistada eesti keeles.

Pakkumuse maksumus esitatakse lisatud vormi järgi eurodes. Pakkumus tuleb esitada aadressil Keskallee 19, ruum 103, hiljemalt 01.12.2014. a kell 10:30. Pakkumus peab olema jõus vähemalt 30 päeva pakkumuste esitamise tähtpäevast arvates. Pakkumuste avamine toimub 01.12.2014. a kell 11:00 aadressil Keskallee 19, ruum 102.

Pakkumuse tagatis ei ole nõutav. Alternatiivsete lahenduste esitamine ei ole lubatud. Hankedokumentide sisu kohta saab lisateavet: Keskallee 19, 30395 Kohtla-Järve, tel 33 78500, faks 337 8503; e-post: linnavalitsus@kjlv.ee. Hankija jätab enesele õiguse lükata tagasi kõik pakkumused, kui kõikide vastavaks tunnistatud pakkumuste hinnad ületavad hankelepingu eeldatava maksumuse.

Lisa Pakkumuse maksumuse vorm


100. Hanketeade 22.09.2014.a

Keskallee 19 hoone peatrepi varikatuse remont
Juhindudes riigihangete seaduse § 16 lõikest 1 teatab Kohtla-Järve Linnavalitsus (registrikood 75001017) soovist sõlmida hankeleping Keskallee 19 hoone peatrepi varikatuse remondi teostamiseks. Riigihanke esemeks Kohtla-Järve Linnavalitsuse Keskallee 19 hoone peatrepi varikatuse remont vastavalt Lisale 1.

Tööde periood – 2 kuud lepingu sõlmimisest.
Hankelepingu sõlmimise kriteerium: madalaim hind.
Alternatiivsete lahenduste esitamine ei ole lubatud.

Kvalifitseerimise tingimused ja nõutavad dokumendid:

1. Pakkujal ja vahetul alltöövõtjal ei tohi esineda Riigihangete seaduse (edaspidi RHS) § 38 lg 1 ja lg 2 toodud asjaolusid. Pakkuja esitab kinnituse.
2. Pakkuja on täitnud kõik õigusaktidest tulenevad riiklike maksude, tema elu- või asukoha kohalike maksude maksete tasumise kohustused. Pakkuja võib esitada Maksu- ja Tolliameti tõendi, vajadusel saab hankija andmeid ise kontrollida.
3. Pakkujal peab olema kogemus sarnaste tööde teostamisel vähemalt 3 aastat. Pakkuja esitab kolme aasta jooksul teostatud sarnaste tööde nimekiri, milles kajastub olulisemate tööde maksumus, tegemise aeg ja koht.

Pakkumus peab olema koostatud alljärgneva struktuuri kohaselt:
• Tiitelleht;
• Sisukord;
• Pakkumuse maksumus kogumaksumusena (tuues eraldi välja käibemaksu summa) Lisa 1;
• Kvalifikatsiooni kontrollimiseks nõutud dokumendid nende nimetamise järjekorras.

Pakkumus tuleb esitada ühes kinnises pakendis ning ühes originaaleksemplaris, rakendades abinõusid, mis välistavad kahtluse pakendi võimalikust eelnevast avamisest. Hankija ei vastuta nõuetekohaselt varustamata andmetega pakkumuse pakendi võimaliku sattumise eest valesse kohta ega pakkumuse enneaegse avamise eest.

Pakkumuse pakendile kanda järgmised kirjed: Hankija nimi ja aadress, Riigihanke nimetus, Pakkuja nimi, registrikood ja aadress (ka sidevahendite andmed), „PAKKUMUS“, „Mitte avada enne 29.09.2014. a kella 11:00„. Pakkumus tuleb vormistada eesti keeles.

Pakkumuse maksumus esitakse eurodes. Pakkumus tuleb esitada aadressil Keskallee 19, ruum 102, hiljemalt 29.09.2014. a kell 10:30. Pakkumus peab olema jõus vähemalt 60 päeva pakkumuste esitamise tähtpäevast arvates. Pakkumuste avamine toimub 29.09.2014. a kell 11:00 aadressil Keskallee 19, ruum 102.

Pakkumuse tagatis ei ole nõutav. Alternatiivsete lahenduste esitamine ei ole lubatud. Hankedokumentide sisu kohta saab lisateavet: Keskallee 19, 30395 Kohtla-Järve, tel. 33 78 500, faks 337 8503, e-post: linnavalitsus@kjlv.ee.

Hankija jätab enesele õiguse lükata tagasi kõik pakkumused, kui kõikide vastavaks tunnistatud pakkumuste hinnad ületavad hankelepingu eeldatava maksumuse.

NB! 23.09.2014. a pakkumuse kululiigituse tabelis on tehtud muudatus.

+ Lisa 1
99. Hanketeade 12.09.2014.a

Juhindudes riigihangete seaduse § 16 lõikest 1 teatab Kohtla-Järve Linnavalitsus (registrikood 75001017) soovist sõlmida hankeleping riigihankes „Sotsioloogiline uuring Kohtla-Järve linnas” vastavalt kehtivatele seadustele.

Riigihanke esemeks on sotsioloogilise uuringu läbiviimine Kohtla-Järve linnas. Uurimise teemad määrab kindlaks linnavalitsus.

Uurimise töö maht sisaldab:
1. uurimise hüpoteesi välja töötamist;
2. küsitluslehe koostamist;
3. küsitluse läbi viimist (anketeeritakse 200 inimest Järve ja Ahtme linnaosades);
4. tulemuste analüüs ja selle vormistamist aruandena.

Uuringu meetod

Tänava küstlus ankeetide täitmisega (küsitlust telefoni või interneti kaudu ei kasutata). Valik formeeritakse sihipärase väljavalimise meetodil (täisealised Kohtla-Järve linna elanikud), juhusliku valiku põhimõttel, kohaldades filtermeetodit vastavalt elanikkonna esindatusele.

Uuringu aruanne esitatakse analüütilise kirjutisena (.pdf) uuringute juurde. Lisaks sellele esitatakse tellijale täidetud ankeedid.

Pakkumuste hindamise kriteerium on madalaim hind. Hankija sõlmib hankelepingu üksnes madalaima hinnaga pakkumuse alusel. Hankelepingu tingimused peavad vastama Kohtla-Järve Linnavolikogu 29. veebruari 2012. a määruse nr 114 “Riigihangete korraldamise kord” lisas 1 sätestatud tingimustele.

Kavandatav tööde teostamise tähtaeg
1 kuu lepingu sõlmimise päevast.

Pakkumus tuleb esitada paberkandjal köidetuna. Kõik lehed peavad olema Pakkuja esindaja allkirjaga kinnitatud. Parandused, vahelekirjutused ja muudatused pakkumuses ei ole lubatud. Pakkumus peab olema koostatud alljargneva struktuuri kohaselt:
• tiitelleht;
• sisukord;
• pakkumuse maksumus;
• kinnitus riigihangete seaduse § 38 lg 1 p 1-3 nimetatud asjaolude puudumise kohta;
• kinnitus maksude tasumise kohta.

Pakkujal peab olema kogemus sotsioloogiliste uuringute läbiviimisel vähemalt kaks aastat. Pakkuja esitab sarnaste teenuste nimekirja koos lepingute kuupäevadega ja lepingu poolte andmetega.

Lisainformatsioon

Pakkumus tuleb esitada ühes kinnises pakendis ning ühes originaaleksemplaris, rakendades abinõusid, mis välistavad kahtluse pakendi võimalikust eelnevast avamisest. Hankija ei vastuta nõuetekohaselt varustamata andmetega pakkumuse pakendi võimaliku sattumise eest valesse kohta ega pakkumuse enneaegse avamise eest.

Pakkumuse pakendile kanda järgmised kirjed: Hankija nimi ja aadress, Riigihanke nimetus, Pakkuja nimi, registrikood ja aadress (ka sidevahendite andmed), „PAKKUMUS“, „Mitte avada enne 22.09.2014. a kella 11:00„. Pakkumus tuleb vormistada eesti keeles.

Pakkumuse maksumus esitakse eurodes. Pakkumus tuleb esitada aadressil Keskallee 19, ruum 102, hiljemalt 22.09.2014. a kell 10:30. Pakkumus peab olema jõus vähemalt 30 päeva pakkumuste esitamise tähtpäevast arvates. Pakkumuste avamine toimub 22.09.2014. a kell 11:00 aadressil Keskallee 19, ruum 102.

Pakkumuse tagatis ei ole nõutav. Alternatiivsete lahenduste esitamine ei ole lubatud. Hankedokumentide sisu kohta saab lisateavet: Keskallee 19, 30395 Kohtla-Järve, tel. 33 78 500, faks 337 8503, e-post: linnavalitsus@kjlv.ee.

Hankija jätab enesele õiguse lükata tagasi kõik pakkumused, kui kõikide vastavaks tunnistatud pakkumuste hinnad ületavad hankelepingu eeldatava maksumuse.
98. Hanketeade 18.08.2014.a
Kohtla-Järve Järve linnaosas soojustrasside survekatsetused
Juhindudes riigihangete seaduse § 16 lõikest 1 teatab Kohtla-Järve Linnavalitsus (reg.kood 75001017) soovist sõlmida hankeleping survekatsetuste läbiviimiseks soojustrassides Järve linnaosas.

Hankemenetluse liik: allapoole riigihanke piirmäära jääv hange.
Hankelepingu sõlmimise kriteerium: madalaim hind.
Hankelepingu eeldatav maksumus on 5000 eurot.
Alternatiivsete lahenduste esitamine ei ole lubatud.

Pakkumus tuleb esitada paberkandjal köidetuna. Kõik lehed peavad olema Pakkuja esindaja allkirjaga kinnitatud. Parandused, vahelekirjutused ja muudatused pakkumuses ei ole lubatud.

Pakkujate kvalifitseerimise tingimused ja nõutavad dokumendid:
1. Pakkuja peab olema registreeritud äriregistris. Pakkuja võib esitada e-registri väljatrüki, vajadusel saab hankija registriandmeid ise kontrollida.
2. Pakkuja peab olema registreeritud majandustegevuse registris (MTR) surveseadmetööde valdkonnas. Pakkuja võib esitada väljavõtte majandustegevuse registrist, vajadusel saab hankija registriandmeid ise kontrollida.
3. Pakkujal ja vahetul alltöövõtjal ei tohi esineda riigihangete seaduse (RHS) § 38 lg 1 pp 1-3 toodud asjaolusid. Pakkuja esitab kirjaliku kinnituse.
4. Pakkuja on täitnud kõik õigusaktidest tulenevad riiklike maksude, tema elu- või asukohamaa kohalike maksude või sotsiaalkindlustuse maksete tasumise kohustused. Pakkuja esitab Maksu- ja Tolliameti tõendi ning Pakkuja elu- või asukohajärgse kohalike maksude maksuhalduri tõendi maksuvõlgade puudumise kohta (tõend maksude tasumise kohta ei tohi olla hanketeate avaldamise kuupäevast varasem).

Lisainformatsioon.
Pakkumus tuleb esitada ühes kinnises pakendis ning ühes originaaleksemplaris, rakendades abinõusid, mis välistavad kahtluse pakendi võimalikust eelnevast avamisest. Hankija ei vastuta nõuetekohaselt varustamata andmetega pakkumuse pakendi võimaliku sattumise eest valesse kohta ega pakkumuse enneaegse avamise eest.

Pakkumuse pakendile kanda järgmised kirjed: Hankija nimi ja aadress, Riigihanke nimetus, Pakkuja nimi, registrikood ja aadress (ka sidevahendite andmed), “PAKKUMUS”, “Mitte avada enne 28.08.2014 a kella 09.00”. Pakkumus tuleb vormistada eesti keeles.

Pakkumuse maksumus esitatakse eurodes. Pakkumus tuleb esitada aadressil Keskallee 19, ruum 102, hiljemalt 28.08.2014 a kell 08.30. Pakkumus peab olema jõus vähemalt 30 päeva pakkumuste esitamise tähtpäevast arvates. Pakkumuste avamine toimub 28.08.2014 a kell 09.00 aadressil Keskallee 19, ruum 102.

Pakkumuse tagatis ei ole nõutav. Alternatiivsete lahenduste esitamine ei ole lubatud. Hankedokumentide sisu kohta saab lisateavet: Keskallee 19, 30395 Kohtla-Järve, tel 33 78500, faks 337 8503; e-post: linnavalitsus@kjlv.ee. Hankija jätab enesele õiguse lükata tagasi kõik pakkumused, kui kõikide vastavaks tunnistatud pakkumuste hinnad ületavad hankelepingu eeldatava maksumuse.

Lisad:
1. Pakkumuse maksumus
2. Tehniline kirjeldus
97. Hanketeade 22.07.2014.a

Kohtla-Järve Järve linnaosas soojustrasside survekatsetused

Juhindudes riigihangete seaduse § 16 lõikest 1 teatab Kohtla-Järve Linnavalitsus (reg.kood 75001017) soovist sõlmida hankeleping survekatsetuste läbiviimiseks soojustrassides Järve linnaosas.

Hankemenetluse liik: allapoole riigihanke piirmäära jääv hange.
Hankelepingu sõlmimise kriteerium: madalaim hind.
Hankelepingu eeldatav maksumus on 5000 eurot.
Alternatiivsete lahenduste esitamine ei ole lubatud.

Pakkumus tuleb esitada paberkandjal köidetuna. Kõik lehed peavad olema Pakkuja esindaja allkirjaga kinnitatud. Parandused, vahelekirjutused ja muudatused pakkumuses ei ole lubatud.

Pakkujate kvalifitseerimise tingimused ja nõutavad dokumendid:
1. Pakkuja peab olema registreeritud äriregistris. Pakkuja võib esitada e-registri väljatrüki, vajadusel saab hankija registriandmeid ise kontrollida.
2. Pakkuja peab olema registreeritud majandustegevuse registris (MTR) surveseadmetööde valdkonnas. Pakkuja võib esitada väljavõtte majandustegevuse registrist, vajadusel saab hankija registriandmeid ise kontrollida.
3. Pakkujal ja vahetul alltöövõtjal ei tohi esineda riigihangete seaduse (RHS) § 38 lg 1 pp 1-3 toodud asjaolusid. Pakkuja esitab kirjaliku kinnituse.
4. Pakkuja on täitnud kõik õigusaktidest tulenevad riiklike maksude, tema elu- või asukohamaa kohalike maksude või sotsiaalkindlustuse maksete tasumise kohustused. Pakkuja esitab Maksu- ja Tolliameti tõendi ning Pakkuja elu- või asukohajärgse kohalike maksude maksuhalduri tõendi maksuvõlgade puudumise kohta (tõend maksude tasumise kohta ei tohi olla hanketeate avaldamise kuupäevast varasem).

Lisainformatsioon.
Pakkumus tuleb esitada ühes kinnises pakendis ning ühes originaaleksemplaris, rakendades abinõusid, mis välistavad kahtluse pakendi võimalikust eelnevast avamisest. Hankija ei vastuta nõuetekohaselt varustamata andmetega pakkumuse pakendi võimaliku sattumise eest valesse kohta ega pakkumuse enneaegse avamise eest.

Pakkumuse pakendile kanda järgmised kirjed: Hankija nimi ja aadress, Riigihanke nimetus, Pakkuja nimi, registrikood ja aadress (ka sidevahendite andmed), “PAKKUMUS”, “Mitte avada enne 31.07.2014 a kella 09.00”. Pakkumus tuleb vormistada eesti keeles.

Pakkumuse maksumus esitatakse eurodes. Pakkumus tuleb esitada aadressil Keskallee 19, ruum 102, hiljemalt 31.07.2014 a kell 08.30. Pakkumus peab olema jõus vähemalt 30 päeva pakkumuste esitamise tähtpäevast arvates. Pakkumuste avamine toimub 31.07.2014 a kell 09.00 aadressil Keskallee 19, ruum 102.

Pakkumuse tagatis ei ole nõutav. Alternatiivsete lahenduste esitamine ei ole lubatud. Hankedokumentide sisu kohta saab lisateavet: Keskallee 19, 30395 Kohtla-Järve, tel 33 78500, faks 337 8503; e-post: linnavalitsus@kjlv.ee.

Hankija jätab enesele õiguse lükata tagasi kõik pakkumused, kui kõikide vastavaks tunnistatud pakkumuste hinnad ületavad hankelepingu eeldatava maksumuse.

Lisad:
1. Pakkumuse maksumus
2. Tehniline kirjeldus
96. Hanketeade 11.07.2014. a


Juhindudes riigihangete seaduse § 16 lõikest 1 teatab Kohtla-Järve Linnavalitsus (registrikood 75001017) soovist sõlmida hankeleping riigihankes “Brošüüride trükkimisteenuse sisseost“ vastavalt kehtivatele seadustele ja tehnilisele ülesandele.

Hankemenetluse liik: alla riigihanke piirmäära jääv hange.
Lepingu sõlmimise kriteerium: madalaim hind.
Alternatiivsete lahenduste esitamine ei ole lubatud.
Töö teostamise tähtaeg on hiljemalt 10.10.2014. a.

Pakkujate kvalifitseerimise tingimused ja nõutavad dokumendid:
1. Pakkuja peab olema registreeritud äriregistris. Pakkuja võib esitada e-registri väljatrüki, vajadusel saab hankija registriandmeid ise kontrollida;
2. Pakkujal ei tohi esineda riigihangete seaduse (RHS) § 38 lg 1 pp 1-3 toodud asjaolusid. Pakkuja esitab kirjaliku kinnituse;
3. Pakkuja on täitnud kõik õigusaktidest tulenevad riiklike maksude, tema elu- või asukohamaa kohalike maksude või sotsiaalkindlustuse maksete tasumise kohustused. Pakkuja esitab elu- või asukohajärgse kohalike maksude maksuhalduri tõendi maksuvõlgade puudumise kohta (tõend ei tohi olla hanketeate avaldamise kuupäevast varasem), riiklike maksude tasumise osas kontrollib Hankija Maksu- ja Tolliametile tehtava elektroonilise päringu teel.
4. Pakkujal peab olema sarnaste tööde teostamise kogemust vähemalt kolm aastat. Pakkuja esitab kolme aasta jooksul osutatud sarnaste teenuste nimekiri.

Pakkumus tuleb esitada paberkandjal kinnises pakendis ühes originaaleksemplaris, rakendades abinõusid, mis välistavad kahtluse pakendi võimalikust eelnevast avamisest. Hankija ei vastuta nõuetekohaselt varustamata andmetega pakkumuse pakendi võimaliku sattumise eest valesse kohta ega pakkumuse enneaegse avamise eest.

Pakkumuse pakendile kanda järgmised kirjed: Hankija nimi ja aadress, hanke nimetus, Pakkuja nimi (soovi korral ka sidevahendite andmed), “PAKKUMUS”, “Mitte avada enne 21.07.2014. a kella 11:00”.

Pakkuja esitab pakkumuse lepingu esemeks oleva teenuse osutamiseks kogu perioodi jooksul kogumaksumusena, arvestades käibemaksu, või käsunduslepingu puhul tuleb arvestada kõiki makse (sotsiaalmaks ja tööandja töötuskindlustusmaks).

Pakkumus tuleb vormistada eesti keeles. Pakkumus koos kvalifikatsiooni kontrollimiseks nõutud dokumentidega nende nimetamise järjekorras tuleb esitada aadressil Keskallee 19, 30395 Kohtla-Järve, kab 103 hiljemalt 21.07.2014. a kella 10:30-ks. Pakkumuste avamine toimub 21.07.2014. a kell 11:00.

Hankija jätab enesele õiguse lükata tagasi kõik pakkumused, kui kõikide vastavaks tunnistatud pakkumuste hinnad ületavad lepingu eeldatava maksumuse.

+ Lisa 1, Lisa 2

95. Hanketeade 16.06.2014.a

Juhindudes riigihangete seaduse § 16 lõikest 1 teatab Kohtla-Järve Linnavalitsus (registrikood 75001017) soovist sõlmida hankeleping Kohtla-Järve linna tänavate asfalteerimise projekteerimis- ja ehitustööde omanikujärelevalve teostamiseks.
Riigihanke esemeks on Kohtla-Järve linna tänavate asfalteerimise projekteerimis- ja ehitustööd“ (viitenumber 151734) objekti üle omanikujärelevalve teenuse osutamine perioodil 01.07.2014 kuni 30.10.2014.a.
Hankelepingu sõlmimise kriteerium: madalaim hind.
Alternatiivsete lahenduste esitamine ei ole lubatud.
Pakkumus tuleb esitada aadressil Keskallee 19, 30395 Kohtla-Järve, ruum 103 hiljemalt 26.06.2014. a kella 08:30-ks. Pakkumuste avamine toimub 26.06.2014. a kell 09:00.

Kvalifitseerimise tingimused ja nõutavad dokumendid:
1. Pakkujal ja vahetul alltöövõtjal ei tohi esineda Riigihangete seaduse (edaspidi RHS) § 38 lg 1 ja lg 2 toodud asjaolusid. Pakkuja esitab kinnituse.
2. Pakkuja on täitnud kõik õigusaktidest tulenevad riiklike maksude, tema elu- või asukoha kohalike maksude maksete tasumise kohustused. Pakkuja võib esitada Maksu- ja Tolliameti tõendi, vajadusel saab hankija andmeid ise kontrollida.
3. Pakkujal peab olema registreering majandustegevuse registri (MTR) registreering omanikujärelevalve tegemiseks. Pakkuja võib esitada MTR-i väljatrüki, vajadusel saab hankija andmeid ise kontrollida.
4. Pakkujal peab olema kogemus sarnaste tööde teostamisel vähemalt 3 aastat. Pakkuja esitab kolme aasta jooksul teostatud sarnaste tööde nimekiri, milles kajastub olulisemate tööde maksumus, tegemise aeg ja koht.

Pakkumus tuleb esitada paberkandjal köidetuna. Kõik lehed peavad olema Pakkuja esindaja allkirjaga kinnitatud. Parandused, vahelekirjutused ja muudatused pakkumuses ei ole lubatud. Pakkumus peab olema koostatud alljärgneva struktuuri kohaselt:
• Tiitelleht;
• Pakkumuse maksumus kogu perioodi jooksul kogumaksumusena (tuues eraldi välja käibemaksu summa);
• Kvalifikatsiooni kontrollimiseks nõutud dokumendid nende nimetamise järjekorras.

Pakkumus tuleb esitada ühes kinnises pakendis ning ühes originaaleksemplaris, rakendades abinõusid, mis välistavad kahtluse pakendi võimalikust eelnevast avamisest. Hankija ei vastuta nõuetekohaselt varustamata andmetega pakkumuse pakendi võimaliku sattumise eest valesse kohta ega pakkumuse enneaegse avamise eest.

Pakkumuse pakendile kanda järgmised kirjed: Hankija nimi ja aadress, Riigihanke nimetus, Pakkuja nimi, registrikood ja aadress (soovi korral ka sidevahendite andmed), “PAKKUMUS”, “Mitte avada enne 26.06.2014. a kella 09:00”. Pakkumus tuleb vormistada eesti keeles. Pakkumuse maksumus esitatakse eurodes. Pakkumus tuleb esitada aadressil Keskallee 19, 30395 Kohtla-Järve, ruum 103 hiljemalt 26.06.2014. a kell 08:30. Pakkumus peab olema jõus vähemalt 60 päeva pakkumuste esitamise tähtpäevast arvates. Pakkumuste avamine toimub 26.06.2014.a kell 09:00 aadressil Kohtla-Järve linn, Keskallee 19, ruum 102.

Pakkumuse tagatis ei ole nõutav. Hankedokumentide sisu kohta saab lisateavet: Keskallee 19, 30395 Kohtla-Järve, tel 33 78500, faks 337 8503; e-post: linnavalitsus@kjlv.ee.

Lisa 1: Riigihanke ”Kohtla-Järve linna tänavate asfalteerimise projekteerimis- ja ehitustööde omanikujärelevalve“ tehniline kirjeldus.

94. Hanketeade 05.06.2014. a

Kohtla-Järve Keskraamatukogu lasteosakonna renoveerimise omanikujärelevalve

Juhindudes riigihangete seaduse § 16 teatab Kohtla-Järve Linnavalitsus (reg kood 75001017) soovist sõlmida leping Kohtla-Järve Keskraamatukogu lasteosakonna renoveerimise omanikujärelevalve teenuse osutamiseks.

Hankelepingu esemeks on Kohtla-Järve Keskraamatukogu lasteosakonna renoveerimistööde omanikujärelevalve osutamise teenus. Hankelepingu tingimused peavad vastama Kohtla-Järve Linnavolikogu 29.veebruari 2012.a määruse nr 114 „Riigihangete korraldamise kord“ lisas 1 sätestatud tingimustele.
Hankelepingu sõlmimise kriteerium: madalaim hind.
Hankemenetluse liik: allapoole lihthanke piirmäära jääv hange.
Hankelepingu liik: teenused.
Teenuse osutamise koht: Kohtla-Järve linn.

Hanke lühikirjeldus:
Omanikujärelevalve teenuse osutaja osutab riigihankes "Keskraamatukogu lasteosakonna renoveerimine“ Kohtla-Järve Linnavalitsusele kui Tellijale ehituse omanikujärelevalve teenust vastavalt hanketeates ning Majandus- ja kommunikatsiooniministri 11. detsembri 2002. a määruses nr 30 „Ehituse omanikujärelevalve kord” sätestatule.

Kavandatav periood: 4 kuud

Kvalifitseerimise tingimused ja nõutavad dokumendid:
1. Pakkujal ja vahetul alltöövõtjal ei tohi esineda Riigihangete seaduse (edaspidi RHS) § 38 lg 1 ja lg 2 toodud asjaolusid. Pakkuja esitab kinnituse.
2. Pakkuja on täitnud kõik õigusaktidest tulenevad riiklike maksude, tema elu- või asukoha kohalike maksude maksete tasumise kohustused. Pakkuja võib esitada Maksu- ja Tolliameti tõendi, vajadusel saab hankija andmeid ise kontrollida.
3. Pakkujal peab olema registreering majandustegevuse registri (MTR) registreering omanikujärelevalve tegemiseks. Pakkuja võib esitada MTR-i väljatrüki, vajadusel saab hankija andmeid ise kontrollida.

Pakkumus tuleb esitada paberkandjal köidetuna. Kõik lehed peavad olema Pakkuja esindaja allkirjaga kinnitatud. Parandused, vahelekirjutused ja muudatused pakkumuses ei ole lubatud. Pakkumus peab olema koostatud alljärgneva struktuuri kohaselt:
• Pakkumuse maksumus kogu perioodi jooksul kogumaksumusena (tuues eraldi välja käibemaksu summa);
• Kvalifikatsiooni kontrollimiseks nõutud dokumendid nende nimetamise järjekorras.

Pakkumus tuleb esitada ühes kinnises pakendis ning ühes originaaleksemplaris, rakendades abinõusid, mis välistavad kahtluse pakendi võimalikust eelnevast avamisest. Hankija ei vastuta nõuetekohaselt varustamata andmetega pakkumuse pakendi võimaliku sattumise eest valesse kohta ega pakkumuse enneaegse avamise eest.

Pakkumuse pakendile kanda järgmised kirjed: Hankija nimi ja aadress, Riigihanke nimetus, Pakkuja nimi, registrikood ja aadress (soovi korral ka sidevahendite andmed), “PAKKUMUS”, “Mitte avada enne 12.06.2014. a kella 09:00”. Pakkumus tuleb vormistada eesti keeles.

Pakkumuse maksumus esitatakse eurodes. Pakkumus tuleb esitada aadressil Keskallee 19, 30395 Kohtla-Järve, ruum 103 hiljemalt 12.06.2014. a kell 08:30. Pakkumus peab olema jõus vähemalt 30 päeva pakkumuste esitamise tähtpäevast arvates. Pakkumuste avamine toimub 12.06.2014.a kell 09:00 aadressil Kohtla-Järve linn, Keskallee 19, ruum 102.

Pakkumuse tagatis ei ole nõutav. Hankedokumentide sisu kohta saab täiendavat teavet küsida kirjalikul pöördumisel Hankija poole: Keskallee 19, 30395 Kohtla-Järve, faks 337 8503; e-post: linnavalitsus@kjlv.ee. Samal aadressil võib küsida ka hankelepingu eelnõu tutvumiseks.

Hankija jätab enesele õiguse lükata tagasi kõik pakkumused, kui kõikide vastavaks tunnistatud pakkumuste hinnad ületavad hankelepingu eeldatava maksumuse.
93. Hanketeade 30.05.2014. aJuhindudes riigihangete seaduse § 16 lõikest 1 teatab Kohtla-Järve Linnavalitsus (registrikood 75001017) soovist sõlmida hankeleping riigihankes “Ürituse korraldamisteenuse osutamine projekti Medical Waste raames 25.06-26.06.2014“ vastavalt kehtivatele seadustele ja tehnilisele ülesandele.

Riigihanke esemeks on ürituse korraldamisteenuse osutamine projekti Medical Waste raames 25.06-26.06.2014.

Pakkumuste hindamise kriteerium on madalaim hind. Hankija sõlmib hankelepingu üksnes madalaima hinnaga pakkumuse alusel.

1. Nõuded pakkujale
• Pakkujaks on juriidiline isik;
• Pakkuja peab olema registreeritud äriregistris. Pakkuja võib esitada e-registri väljatrüki, vajadusel saab hankija registriandmeid ise kontrollida;
• Pakkujal ei tohi esineda riigihangete seaduse (RHS) § 38 lg 1 pp 1-3 toodud asjaolusid. Pakkuja esitab kirjaliku kinnituse;
• Pakkuja on täitnud kõik õigusaktidest tulenevad riiklike maksude, tema elu- või asukoha kohalike maksude maksete tasumise kohustused. Pakkuja võib esitada Maksu- ja Tolliameti tõendi, vajadusel saab hankija andmeid ise kontrollida.

2. Pakkujaga sõlmitava Lepingu tingimused
• Hankija sõlmib hankelepingu üksnes madalaima hinnaga pakkumuse alusel. Hankelepingu tingimused peavad vastama Kohtla-Järve Linnavolikogu 29. veebruari 2012. a määruse nr 114 “Riigihangete korraldamise kord” lisas 1 sätestatud tingimustele;
• Teenus tasustatakse ENPI Eesti-Läti-Vene piiriülese koostöö programmi rahvusvahelise projekti Medical Waste vahenditest.

3. Pakkumuse esitamise tingimused
Pakkumus tuleb esitada paberkandjal kinnises pakendis ühes originaaleksemplaris, rakendades abinõusid, mis välistavad kahtluse pakendi võimalikust eelnevast avamisest või elektrooniliselt. Hankija ei vastuta nõuetekohaselt varustamata andmetega pakkumuse pakendi võimaliku sattumise eest valesse kohta ega pakkumuse enneaegse avamise eest.

Pakkumuse pakendile kanda järgmised kirjed: Hankija nimi ja aadress, hanke nimetus, Pakkuja nimi (soovi korral ka sidevahendite andmed), “PAKKUMUS”, “Mitte avada enne 05.06.2014. a kella 09:00”.

Pakkumus tuleb vormistada eesti keeles. Pakkumus tuleb esitada aadressil Keskallee 19, 30395 Kohtla-Järve, kab 103 või elektrooniliselt e-posti aadressile: riigihanked@kjlv.ee hiljemalt 05.06.2014. a kella 08:30-ks. Pakkumuste avamine toimub 05.06.2014. a kell 09:00.

Hankija jätab enesele õiguse lükata tagasi kõik pakkumused, kui kõikide vastavaks tunnistatud pakkumuste hinnad ületavad lepingu eeldatava maksumuse.

 + Lisa 1, Lisa 2

92. Hanketeade 12.05.2014. a

Järve Vene Gümnaasiumi tuletõkkeuste paigaldamine

Juhindudes riigihangete seaduse § 16 lõikest 1 teatab Kohtla-Järve Linnavalitsus (registrikood 75001017) soovist sõlmida hankeleping Järve Vene Gümnaasiumis tuletõkkeuste paigaldamiseks.

Riigihanke esemeks on Kohtla-Järve linna aadressil Järveküla tee 39 asuva Järve Vene Gümnaasiumi tuletõkkeuste paigaldamine vastavalt tehnilisele kirjeldusele:
http://www.kohtla-jarve.ee/uploads/hanked/JarveVeneGumnaasium.zip
ja Lisas 1 toodud Tabelile.
Hankelepingu sõlmimise kriteerium: madalaim hind.
Alternatiivsete lahenduste esitamine ei ole lubatud.
Kavandatav teostamise tähtaeg: kuni juuli - august 2014. a

Kvalifitseerimise tingimused ja nõutavad dokumendid:
1. Pakkuja peab olema registreeritud äriregistris. Pakkuja võib esitada e-registri väljatrüki, vajadusel saab hankija registriandmeid ise kontrollida.
2. Pakkujal ja vahetul alltöövõtjal ei tohi esineda Riigihangete seaduse (edaspidi RHS) § 38 lg 1 ja lg 2 toodud asjaolusid. Pakkuja esitab kinnituse.
3. Pakkuja on täitnud kõik õigusaktidest tulenevad riiklike maksude, tema elu- või asukoha kohalike maksude maksete tasumise kohustused. Pakkuja võib esitada Maksu- ja Tolliameti tõendi, vajadusel saab hankija andmeid ise kontrollida.
4. Pakkujal peab olema kogemus sarnaste tööde teostamisel vähemalt 3 aastat. Pakkuja esitab kolme aasta jooksul teostatud sarnaste tööde nimekiri, milles kajastub olulisemate tööde maksumus, tegemise aeg ja koht.
5. Pakkujal või ühispakkujal peab olema nõuetekohaselt registreeritud majandustegevuse registris (MTR). Pakkuja esitab vastava registreeringu koopia. Vajadusel saab Hankija registreeringut ise kontrollida.

Pakkumus peab olema koostatud alljärgneva struktuuri kohaselt:
- Tiitelleht;
- Pakkumuse maksumus kogumaksumusena (tuues eraldi välja käibemaksu summa) Lisa nr 1(A,B vormid);
- Kvalifikatsiooni kontrollimiseks nõutud dokumendid nende nimetamise järjekorras.

Pakkumus tuleb esitada paberkandjal kinnises pakendis ühes originaaleksemplaris, rakendades abinõusid, mis välistavad kahtluse pakendi võimalikust eelnevast avamisest. Hankija ei vastuta nõuetekohaselt varustamata andmetega pakkumuse pakendi võimaliku sattumise eest valesse kohta ega pakkumuse enneaegse avamise eest.

Pakkumuse pakendile kanda järgmised kirjed: Hankija nimi ja aadress, hanke nimetus, Pakkuja nimi (soovi korral ka sidevahendite andmed), “PAKKUMUS”, “Mitte avada enne 19.05.2014. a kella 11:00”.

Pakkuja esitab pakkumuse lepingu esemeks oleva teenuse osutamiseks kogu perioodi jooksul kogumaksumusena, arvestades käibemaksu, või käsunduslepingu puhul tuleb arvestada kõiki makse (sotsiaalmaks ja tööandja töötuskindlustusmaks).

Pakkumus tuleb vormistada eesti keeles. Pakkumus koos kvalifikatsiooni kontrollimiseks nõutud dokumentidega nende nimetamise järjekorras tuleb esitada aadressil Keskallee 19, 30395 Kohtla-Järve, kab 103 hiljemalt 19.05.2014. a kella 10:30-ks. Pakkumuste avamine toimub 19.05.2014. a kell 11:00.

Hankija jätab enesele õiguse lükata tagasi kõik pakkumused, kui kõikide vastavaks tunnistatud pakkumuste hinnad ületavad lepingu eeldatava maksumuse.

Lisad:
1. Lisa 1.A: Pakkumuse maksumuse vorm (tabel);
2. Lisan nr 1.B: Pakkumuse maksumus (kokku).

91. Hanketeade 12.05.2014. a
Kohtla-Järve lasteaia Karuke akende vahetamise omanikujärelevalve

Juhindudes riigihangete seaduse § 16 teatab Kohtla-Järve Linnavalitsus (reg kood 75001017) soovist sõlmida leping Kohtla-Järve lasteaia Karuke akende vahetamise omanikujärelevalve teenuse osutamiseks projekti EU46123 "Kohtla-Järve lasteaia Karuke akende vahetamine“ raames. Projekt kaasfinantseeritakse Regionaalsete investeeringutoetuste andmise programmi kaudu. Rohkem informatsiooni projekti kohta saab siit: http://www.kohtla-jarve.ee/index.php?area=1&p=static&page=projektid.

Hankelepingu esemeks on Kohtla-Järve lasteaia Karuke akende vahetamistööde omanikujärelevalve osutamise teenus. Hankelepingu tingimused peavad vastama Kohtla-Järve Linnavolikogu 29.veebruari 2012.a määruse nr 114 „Riigihangete korraldamise kord“ lisas 1 sätestatud tingimustele.
Hankelepingu sõlmimise kriteerium: madalaim hind.
Hankemenetluse liik: allapoole lihthanke piirmäära jääv hange.
Hankelepingu liik: teenused.
Teenuse osutamise koht: Kohtla-Järve linn.

Hanke lühikirjeldus:
Omanikujärelevalve teenuse osutaja osutab projektis "Kohtla-Järve lasteaia Karuke akende vahetamine“ Kohtla-Järve Linnavalitsusele kui Tellijale ehituse omanikujärelevalve teenust vastavalt hanketeates ning Majandus- ja kommunikatsiooniministri 11. detsembri 2002. a määruses nr 30 „Ehituse omanikujärelevalve kord” sätestatule.

Kavandatav alguskuupäev: 02.06.2014
Kavandatav lõppkuupäev: 31.08.2014

Kvalifitseerimise tingimused ja nõutavad dokumendid:
1. Pakkujal ja vahetul alltöövõtjal ei tohi esineda Riigihangete seaduse (edaspidi RHS) § 38 lg 1 ja lg 2 toodud asjaolusid. Pakkuja esitab kinnituse.
2. Pakkuja on täitnud kõik õigusaktidest tulenevad riiklike maksude, tema elu- või asukoha kohalike maksude maksete tasumise kohustused. Pakkuja võib esitada Maksu- ja Tolliameti tõendi, vajadusel saab hankija andmeid ise kontrollida.
3. Pakkujal peab olema registreering majandustegevuse registri (MTR) registreering omanikujärelevalve tegemiseks. Pakkuja võib esitada MTR-i väljatrüki, vajadusel saab hankija andmeid ise kontrollida.

Pakkumus tuleb esitada paberkandjal köidetuna. Kõik lehed peavad olema Pakkuja esindaja allkirjaga kinnitatud. Parandused, vahelekirjutused ja muudatused pakkumuses ei ole lubatud. Pakkumus peab olema koostatud alljärgneva struktuuri kohaselt:
• Pakkumuse maksumus kogu perioodi jooksul kogumaksumusena (tuues eraldi välja käibemaksu summa); • Kvalifikatsiooni kontrollimiseks nõutud dokumendid nende nimetamise järjekorras.

Pakkumus tuleb esitada ühes kinnises pakendis ning ühes originaaleksemplaris, rakendades abinõusid, mis välistavad kahtluse pakendi võimalikust eelnevast avamisest. Hankija ei vastuta nõuetekohaselt varustamata andmetega pakkumuse pakendi võimaliku sattumise eest valesse kohta ega pakkumuse enneaegse avamise eest.

Pakkumuse pakendile kanda järgmised kirjed: Hankija nimi ja aadress, Riigihanke nimetus, Pakkuja nimi, registrikood ja aadress (soovi korral ka sidevahendite andmed), “PAKKUMUS”, “Mitte avada enne 19.05.2014. a kella 11:00”. Pakkumus tuleb vormistada eesti keeles.

Pakkumuse maksumus esitatakse eurodes. Pakkumus tuleb esitada aadressil Keskallee 19, 30395 Kohtla-Järve, ruum 103 hiljemalt 19.05.2014. a kell 10:30. Pakkumus peab olema jõus vähemalt 30 päeva pakkumuste esitamise tähtpäevast arvates. Pakkumuste avamine toimub 19.05.2014.a kell 11:00 aadressil Kohtla-Järve linn, Keskallee 19, ruum 102.

Pakkumuse tagatis ei ole nõutav. Hankedokumentide sisu kohta saab täiendavat teavet küsida kirjalikul pöördumisel Hankija poole: Keskallee 19, 30395 Kohtla-Järve, faks 337 8503; e-post: linnavalitsus@kjlv.ee. Samal aadressil võib küsida ka hankelepingu eelnõu tutvumiseks.

Hankija jätab enesele õiguse lükata tagasi kõik pakkumused, kui kõikide vastavaks tunnistatud pakkumuste hinnad ületavad hankelepingu eeldatava maksumuse.

90. Hanketeade 10.04.2014. a

Vanurite Hooldekodu tuletõkkeuste paigaldamine


Juhindudes riigihangete seaduse § 16 lõikest 1 teatab Kohtla-Järve Linnavalitsus (registrikood 75001017) soovist sõlmida hankeleping Vanurite Hooldekodus tuletõkkeuste paigaldamiseks.

Riigihanke esemeks on Kohtla-Järve linna aadressil Ahtme mnt 16 asuva Vanurite Hooldekodu tuletõkkeuste paigaldamine vastavalt tehnilisele kirjeldusele (www.kohtla-jarve.ee/uploads/Vanurite_Hooldekodu_projekt.zip) ja Lisas 1 toodud Tabelile.

Hankelepingu sõlmimise kriteerium: madalaim hind.
Alternatiivsete lahenduste esitamine ei ole lubatud.

Kavandatav teostamise tähtaeg: 31. juuli 2014

Kvalifitseerimise tingimused ja nõutavad dokumendid:
1. Pakkuja peab olema registreeritud äriregistris. Pakkuja võib esitada e-registri väljatrüki, vajadusel saab hankija registriandmeid ise kontrollida.
2. Pakkujal ja vahetul alltöövõtjal ei tohi esineda Riigihangete seaduse (edaspidi RHS) § 38 lg 1 ja lg 2 toodud asjaolusid. Pakkuja esitab kinnituse.
3. Pakkuja on täitnud kõik õigusaktidest tulenevad riiklike maksude, tema elu- või asukoha kohalike maksude maksete tasumise kohustused. Pakkuja võib esitada Maksu- ja Tolliameti tõendi, vajadusel saab hankija andmeid ise kontrollida.
4. Pakkujal peab olema kogemus sarnaste tööde teostamisel vähemalt 3 aastat. Pakkuja esitab kolme aasta jooksul teostatud sarnaste tööde nimekiri, milles kajastub olulisemate tööde maksumus, tegemise aeg ja koht.
5. Pakkujal või ühispakkujal peab olema nõuetekohaselt registreeritud majandustegevuse registris (MTR). Pakkuja esitab vastava registreeringu koopia. Vajadusel saab Hankija registreeringut ise kontrollida.

Pakkumus peab olema koostatud alljärgneva struktuuri kohaselt:
- Tiitelleht;
- Pakkumuse maksumus kogumaksumusena (tuues eraldi välja käibemaksu summa) Lisa 1;
- Kvalifikatsiooni kontrollimiseks nõutud dokumendid nende nimetamise järjekorras.

Pakkumus tuleb esitada paberkandjal kinnises pakendis ühes originaaleksemplaris, rakendades abinõusid, mis välistavad kahtluse pakendi võimalikust eelnevast avamisest. Hankija ei vastuta nõuetekohaselt varustamata andmetega pakkumuse pakendi võimaliku sattumise eest valesse kohta ega pakkumuse enneaegse avamise eest.

Pakkumuse pakendile kanda järgmised kirjed: Hankija nimi ja aadress, hanke nimetus, Pakkuja nimi (soovi korral ka sidevahendite andmed), “PAKKUMUS”, “Mitte avada enne 21.04.2014. a kella 11:00”.

Pakkuja esitab pakkumuse lepingu esemeks oleva teenuse osutamiseks kogu perioodi jooksul kogumaksumusena, arvestades käibemaksu, või käsunduslepingu puhul tuleb arvestada kõiki makse (sotsiaalmaks ja tööandja töötuskindlustusmaks).

Pakkumus tuleb vormistada eesti keeles. Pakkumus koos kvalifikatsiooni kontrollimiseks nõutud dokumentidega nende nimetamise järjekorras tuleb esitada aadressil Keskallee 19, 30395 Kohtla-Järve, kab 103 hiljemalt 21.04.2014. a kella 10:30-ks. Pakkumuste avamine toimub 21.04.2014. a kell 11:00.

Hankija jätab enesele õiguse lükata tagasi kõik pakkumused, kui kõikide vastavaks tunnistatud pakkumuste hinnad ületavad lepingu eeldatava maksumuse.

Lisa 1: Pakkumuse maksumuse vorm

89. Hanketeade 02.04.2014

Bentley Map PowerView ja Bentley SELECT teenuse ostmine

Juhindudes riigihangete seaduse § 16 lõikest 1 teatab Kohtla-Järve Linnavalitsus (registrikood 75001017) soovist sõlmida hankeleping.
Riigihanke esemeks on Bentley Map PowerView ja Bentley SELECT teenuse ostmine vastavalt tehnilise kirjeldusele (Lisa 1)
Riigihanke nimetus: "Bentley Map PowerView ja Bentley SELECT teenuse ostmine".
Hankija nimi ja andmed: Kohtla-Järve Linnavalitsus, Keskallee 19, 30395, Kohtla-Järve.
Riigihanke finantseerimine tagatakse läbi Kohtla-Järve linna eelarve.
Hankija sõlmib lepingu üksnes madalama hinnaga pakkumuse alusel.
Pakkumuste hindamise kriteerium on madalaim hind.
Pakkumus tuleb esitada paberkandjal. Kõik lehed peavad olema Pakkuja esindaja allkirjaga kinnitatud. Parandused, vahelekirjutused ja muudatused pakkumuses ei ole lubatud. Pakkumus peab olema koostatud alljärgneva struktuuri kohaselt:
• Pakkumuse maksumus;
• Kinnitus riigihangete seaduse § 38 lg 1 p 1-4 nimetatud asjaolude puudumise kohta;
• Kinnitus maksude tasumise kohta.

Pakkumus tuleb esitada ühes kinnises pakendis ning ühes originaaleksemplaris, rakendades abinõusid, mis välistavad kahtluse pakendi võimalikust eelnevast avamisest. Hankija ei vastuta nõuetekohaselt varustamata andmetega pakkumuse pakendi võimaliku sattumise eest valesse kohta ega pakkumuse enneaegse avamise eest.

Palume pakkumuste esitamise tähtaja jooksul Hankijat informeerida igast hankedokumentides ja/või selle lisas avastatud ebatäpsusest, ebaselgusest või vastuolust. Pärast lepingu sõlmimist ei rahulda Hankija ühtegi pakkuja ettenägematutele asjaoludele, mitteinformeeritusele, teisiti tõlgendamisele või muule ettekäändele tuginevat pretensiooni või lisanõuet, s.h. rahalist nõuet. Küsimused ja vastused edastatakse hankedokumentide saajaile 3 tööpäeva jooksul.

Pakkumuse pakendile kanda järgmised kirjed: Hankija nimi ja aadress, Riigihanke nimetus, Pakkuja nimi, registrikood ja aadress (soovi korral ka sidevahendite andmed), “PAKKUMUS”, “Mitte avada enne 09.04.2014. a kella 09:00”. Pakkumus tuleb vormistada eesti keeles. Pakkumus tuleb esitada aadressil Keskallee 19, 30395 Kohtla-Järve, ruum 103 hiljemalt 09.04.2014. a kell 08:30. Hiljem saabunud pakkumusi arvesse ei võeta.

Pakkumuse maksumus esitatakse eurodes. Pakkumus peab olema jõus vähemalt 60 päeva pakkumuste esitamise tähtpäevast arvates. Pakkumuste avamine toimub 09.04.2014. a kell 09:00 aadressil Kohtla-Järve linn, Keskallee 19, ruum 102.

Pakkumuse tagatis ei ole nõutav. Alternatiivsete lahenduste esitamine ei ole lubatud. Hankedokumentide sisu kohta saab lisateavet: Keskallee 19, 30395 Kohtla-Järve, tel 33 78500, faks 337 8503; e-post:linnavalitsus@kjlv.ee.

Hankija jätab endale õiguse lükata esitatud pakkumused tagasi, kui kõikide pakkumuste maksumused ületavad hankelepingu eeldatava maksumuse või Hankija majanduslikud võimalused.

88. Hanketeade 28.03.2014

Bussiootepaviljonide remont

Juhindudes riigihangete seaduse § 16 lõikest 1 teatab Kohtla-Järve Linnavalitsus (registrikood 75001017) soovist sõlmida hankeleping.
Riigihanke esemeks on Kohtla-Järve linnas Järve, Ahtme, Kukruse, Sompa ja Oru linnaosades bussiootepaviljonide remont.
Riigihanke nimetus: "Bussiootepaviljonide remont".
Hankija nimi ja andmed: Kohtla-Järve Linnavalitsus, Keskallee 19, 30395, Kohtla-Järve.
Riigihanke finantseerimine tagatakse läbi Kohtla-Järve linna eelarve.
Hankija sõlmib lepingu üksnes madalama hinnaga pakkumuse alusel.
Kavandatav tööde lõppkuupäev – 31. mai 2014.a

Pakkumuste hindamise kriteerium on madalaim hind.

Pakkumus tuleb esitada paberkandjal köidetuna. Kõik lehed peavad olema Pakkuja esindaja allkirjaga kinnitatud. Parandused, vahelekirjutused ja muudatused pakkumuses ei ole lubatud. Pakkumus peab olema koostatud alljärgneva struktuuri kohaselt:
• Pakkumuse maksumus vastavalt lisale nr 1;
• Kinnitus riigihangete seaduse § 38 lg 1 p 1-4 nimetatud asjaolude puudumise kohta;
• Kinnitus maksude tasumise kohta;
• Allhanke korras teostatavate tööde loetelu koos andmetega allhankijate tehnilise ja kutsealase pädevuse kohta või kinnitus alltöövõtjate mittekasutamise kohta.
NB! Hankija kõrvaldab hankemenetlusest Pakkujat, kes nimetab alltöövõtjana teist Pakkujat.

NB! Bussipeatuste klaasseinad peavad olema orgklaasist.

Pakkumus tuleb esitada ühes kinnises pakendis ning ühes originaaleksemplaris, rakendades abinõusid, mis välistavad kahtluse pakendi võimalikust eelnevast avamisest. Hankija ei vastuta nõuetekohaselt varustamata andmetega pakkumuse pakendi võimaliku sattumise eest valesse kohta ega pakkumuse enneaegse avamise eest.

Palume pakkumuste esitamise tähtaja jooksul Hankijat informeerida igast hankedokumentides ja/või selle lisas avastatud ebatäpsusest, ebaselgusest või vastuolust. Pärast lepingu sõlmimist ei rahulda Hankija ühtegi pakkuja ettenägematutele asjaoludele, mitteinformeeritusele, teisiti tõlgendamisele või muule ettekäändele tuginevat pretensiooni või lisanõuet, s.h. rahalist nõuet. Küsimused ja vastused edastatakse hankedokumentide saajaile 3 tööpäeva jooksul.

Pakkumuse pakendile kanda järgmised kirjed: Hankija nimi ja aadress, Riigihanke nimetus, Pakkuja nimi, registrikood ja aadress (soovi korral ka sidevahendite andmed), “PAKKUMUS”, “Mitte avada enne 07.04.2014. a kella 11:00”. Pakkumus tuleb vormistada eesti keeles. Pakkumus tuleb esitada aadressil Keskallee 19, 30395 Kohtla-Järve, ruum 103 hiljemalt 07.04.2014. a kell 10:30. Hiljem saabunud pakkumusi arvesse ei võeta.

Pakkumuse maksumus esitatakse eurodes. Pakkumus peab olema jõus vähemalt 90 päeva pakkumuste esitamise tähtpäevast arvates. Pakkumuste avamine toimub 07.04.2014. a kell 11:00 aadressil Kohtla-Järve linn, Keskallee 19, ruum 102.

Pakkumuse tagatis ei ole nõutav. Alternatiivsete lahenduste esitamine ei ole lubatud. Hankedokumentide sisu kohta saab lisateavet: Keskallee 19, 30395 Kohtla-Järve, tel 33 78500, faks 337 8503; e-post: linnavalitsus@kjlv.ee.

Hankija jätab endale õiguse lükata esitatud pakkumused tagasi, kui kõikide pakkumuste maksumused ületavad hankelepingu eeldatava maksumuse või Hankija majanduslikud võimalused.

+ Lisa 1, Lisa 2


87. Hanketeade 04.03.2014Rahvusvahelise projekti Medical Waste ohtlike meditsiiniliste jäätmete käitlemise ekspert (eksperdi teenuse sisseost)

Juhindudes riigihangete seaduse § 16 lõikest 1 Kohtla-Järve Linnavalitsus (reg kood 75001017) teatab soovist sõlmida käsundusleping (edaspidi leping) rahvusvahelise projekti ELRII-448 „Eco-friendly disposal of hazardous medical waste in the cross border region/Medical Waste“ ohtlike meditsiiniliste jäätmete käitlemise eksperdi (edaspidi ekspert) teenuse osutamiseks.

Teostatavate tööde loetelu:
1. Ohtlike meditsiiniliste jäätmete kogumise ja utiliseerimise juhendite ja soovituste väljatöötamine;
2. Meditsiiniliste jäätmete utiliseerimise kvaliteedi kontrollmeetmete väljatöötamine;
3. Nõustamisteenuse osutamine Kohtla-Järve piirkonna muudele tervishoiuasutustele ohtlike meditsiiniliste jäätmete kogumise ja utiliseerimise juhendite ja soovituste väljatöötamisel;
4. Teemakohaste metoodiliste materjalide koostamine ja personali koolituse läbiviimine: üks kahepäevane koolitus Eestis, üks kahepäevane ja kolm ühepäevast koolitust Venemaal;
5. Meditsiiniliste jäätmete käitlemise infomaterjali (voldik) väljatöötamisel osalemine.

Eksperdi tööleasumise aeg: lepingu allkirjastamisest kuni 1. detsember 2014.
Aruandluse aeg ja tasu: Eksperdi teenuse osutamine toimub etapiliselt:
1. Ekspert peab täitma nimetatud töid punktides 1-2 ja esitama Tellijale teostatud tööde üldkokkuvõte/ aruande kuni 30. mai 2014. Tasu teostatud tööde eest toimub 50% ulatuses lepingu kogumaksumusest peale aruande esitamist ja Tellija poolt aktsepteerimist.
2. Ekspert peab täitma töid punktides 3-5 hiljemalt 1. detsembriks 2014. Lõppmakse toimub 50% ulatuses lepingu kogumaksumusest peale tööde lõpetamist.

Hankemenetluse liik: alla riigihanke piirmäära jääv hange.
Lepingu sõlmimise kriteerium: madalaim hind.
Alternatiivsete lahenduste esitamine ei ole lubatud.
Riigihanke eeldatav maksumus on 4 000 eurot käibemaksuta.

Pakkujate kvalifitseerimise tingimused ja nõutavad dokumendid:
1. Eraisik, kellel on vähemalt rakenduskõrgharidus meditsiinivaldkonnas. Pakkuja esitab kirjaliku kinnituse.
2. Vähemalt 5-aastane töökogemus tervishoiuasutuses. Pakkuja esitab kirjaliku kinnituse.
3. Soovituslik töökogemus sanitaarhügieeni valdkonnas. Pakkuja esitab kirjaliku kinnituse.
4. Kogemus juhendite ja menetlusdokumentide väljatöötamisel. Pakkuja esitab kirjaliku kinnituse.
5. Personali koolituse läbiviimise oskus meditsiini- ja jäätmetekäitlemise valdkonnas. Soovituslik töövõtja poolt kinnitatud kirjalik kinnitus.
6. Kasuks tuleb vene ja inglise keele oskus. Pakkuja esitab kirjaliku kinnituse.
7. Korrektsus ja algatusvõimelisus. Pakkuja esitab kirjaliku kinnituse.

Pakkumus tuleb esitada paberkandjal kinnises pakendis ühes originaaleksemplaris, rakendades abinõusid, mis välistavad kahtluse pakendi võimalikust eelnevast avamisest. Hankija ei vastuta nõuetekohaselt varustamata andmetega pakkumuse pakendi võimaliku sattumise eest valesse kohta ega pakkumuse enneaegse avamise eest.

Pakkumuse pakendile kanda järgmised kirjed: Hankija nimi ja aadress, hanke nimetus, Pakkuja nimi (soovi korral ka sidevahendite andmed), “PAKKUMUS”, “Mitte avada enne 13.03.2014. a kella 09:00”.

Pakkuja esitab pakkumuse lepingu esemeks oleva teenuse osutamiseks kogu perioodi jooksul kogumaksumusena. Käsunduslepingu puhul tuleb arvestada kõiki makse (sotsiaalmaks ja tööandja töötuskindlustusmaks).

Pakkumus tuleb vormistada eesti keeles. Pakkumus koos kvalifikatsiooni kontrollimiseks nõutud dokumentidega nende nimetamise järjekorras ja CV-ga tuleb esitada aadressil Keskallee 19, 30395 Kohtla-Järve, kab 103 hiljemalt 13.03.2014. a kella 08:30-ks. Pakkumuste avamine toimub 13.03.2014. a kell 09:00.

Hankija jätab enesele õiguse lükata tagasi kõik pakkumused, kui kõikide vastavaks tunnistatud pakkumuste hinnad ületavad lepingu eeldatava maksumuse.
87. Hanketeade 18.02.2014Rahvusvahelise projekti Medical Waste ohtlike meditsiiniliste jäätmete käitlemise ekspert (eksperdi teenuse sisseost)


Juhindudes riigihangete seaduse § 16 lõikest 1 Kohtla-Järve Linnavalitsus (reg kood 75001017) teatab soovist sõlmida käsundusleping (edaspidi leping) rahvusvahelise projekti ELRII-448 „Eco-friendly disposal of hazardous medical waste in the cross border region/Medical Waste“ ohtlike meditsiiniliste jäätmete käitlemise eksperdi (edaspidi ekspert) teenuse osutamiseks.

Teostatavate tööde loetelu:
1. Ohtlike meditsiiniliste jäätmete kogumise ja utiliseerimise juhendite ja soovituste väljatöötamine;
2. Meditsiiniliste jäätmete utiliseerimise kvaliteedi kontrollmeetmete väljatöötamine;
3. Nõustamisteenuse osutamine Kohtla-Järve piirkonna muudele tervishoiuasutustele ohtlike meditsiiniliste jäätmete kogumise ja utiliseerimise juhendite ja soovituste väljatöötamisel;
4. Teemakohaste metoodiliste materjalide koostamine ja personali koolituse läbiviimine: üks kahepäevane koolitus Eestis, üks kahepäevane ja kolm ühepäevast koolitust Venemaal;
5. Meditsiiniliste jäätmete käitlemise infomaterjali (voldik) väljatöötamisel osalemine.

Eksperdi tööleasumise aeg: lepingu allkirjastamisest kuni 1. detsember 2014.
Aruandluse aeg ja tasu: Eksperdi teenuse osutamine toimub etapiliselt:
1. Ekspert peab täitma nimetatud töid punktides 1-2 ja esitama Tellijale teostatud tööde üldkokkuvõte/ aruande kuni 30. mai 2014. Tasu teostatud tööde eest toimub 50% ulatuses lepingu kogumaksumusest peale aruande esitamist ja Tellija poolt aktsepteerimist.
2. Ekspert peab täitma töid punktides 3-5 hiljemalt 1. detsembriks 2014. Lõppmakse toimub 50% ulatuses lepingu kogumaksumusest peale tööde lõpetamist.

Hankemenetluse liik: alla riigihanke piirmäära jääv hange.
Lepingu sõlmimise kriteerium: madalaim hind.
Alternatiivsete lahenduste esitamine ei ole lubatud.
Riigihanke eeldatav maksumus on 4 000 eurot käibemaksuta.

Pakkujate kvalifitseerimise tingimused ja nõutavad dokumendid:
1. Eraisik, kellel on vähemalt rakenduskõrgharidus meditsiinivaldkonnas. Pakkuja esitab kirjaliku kinnituse.
2. Vähemalt 5-aastane töökogemus tervishoiuasutuses. Pakkuja esitab kirjaliku kinnituse.
3. Soovituslik töökogemus sanitaarhügieeni valdkonnas. Pakkuja esitab kirjaliku kinnituse.
4. Kogemus juhendite ja menetlusdokumentide väljatöötamisel. Pakkuja esitab kirjaliku kinnituse.
5. Personali koolituse läbiviimise oskus meditsiini- ja jäätmetekäitlemise valdkonnas. Soovituslik töövõtja poolt kinnitatud kirjalik kinnitus.
6. Kasuks tuleb vene ja inglise keele oskus. Pakkuja esitab kirjaliku kinnituse.
7. Korrektsus ja algatusvõimelisus. Pakkuja esitab kirjaliku kinnituse.

Pakkumus tuleb esitada paberkandjal kinnises pakendis ühes originaaleksemplaris, rakendades abinõusid, mis välistavad kahtluse pakendi võimalikust eelnevast avamisest. Hankija ei vastuta nõuetekohaselt varustamata andmetega pakkumuse pakendi võimaliku sattumise eest valesse kohta ega pakkumuse enneaegse avamise eest.

Pakkumuse pakendile kanda järgmised kirjed: Hankija nimi ja aadress, hanke nimetus, Pakkuja nimi (soovi korral ka sidevahendite andmed), “PAKKUMUS”, “Mitte avada enne 27.02.2014. a kella 09:00”.

Pakkuja esitab pakkumuse lepingu esemeks oleva teenuse osutamiseks kogu perioodi jooksul kogumaksumusena. Käsunduslepingu puhul tuleb arvestada kõiki makse (sotsiaalmaks ja tööandja töötuskindlustusmaks).

Pakkumus tuleb vormistada eesti keeles. Pakkumus koos kvalifikatsiooni kontrollimiseks nõutud dokumentidega nende nimetamise järjekorras ja CV-ga tuleb esitada aadressil Keskallee 19, 30395 Kohtla-Järve, kab 103 hiljemalt 27.02.2014. a kella 08:30-ks. Pakkumuste avamine toimub 27.02.2014. a kell 09:00.

Hankija jätab enesele õiguse lükata tagasi kõik pakkumused, kui kõikide vastavaks tunnistatud pakkumuste hinnad ületavad lepingu eeldatava maksumuse.


86. Hanketeade 07.01.2014. aRahvusvahelise projekti Medical Waste tehnoloogiaekspert (tehnoloogia eksperdi teenuse sisseost)

Juhindudes riigihangete seaduse § 16 lõikest 1 Kohtla-Järve Linnavalitsus (reg kood 75001017) teatab soovist sõlmida töövõtuleping või käsundusleping (edaspidi leping) rahvusvahelise projekti ELRII-448 „Eco-friendly disposal of hazardous medical waste in the cross border region/Medical Waste“ tehnoloogiaeksperdi teenuse osutamiseks.

Teostatavate tööde loetelu:
1. Ida-Virumaa, sh Kohtla-Järve haiglates ja tervishoiuasutustes hetkel kehtiva jäätmekorralduse protsessi kirjeldus – situatsiooni kirjeldus enne projekti realiseerimist;
2. Haiglas ja ümbruskonnas asuvates tervishoiuasutustes tekkivate ohtlike meditsiiniliste jäätmete normatiivse mahu arvutus aastas, jäätmete koostise määramine (vajadusel peab ekspert teostama osa tööst projekti realiseerimise asukohas);
3. Ülevaade ohtlike meditsiiniliste jäätmete kahjutustamise tehnoloogiatest ja nende võrdlus (kindlate seadmete kirjeldus kokkuleppel Tellijaga) tehniliste näitajate, maksumuse, kasutajate hinnangu järgi, vajadusel tervishoiuasutuste (seadmete olemasolu) külastus. Soovituste väljatöötamine;
4. Haiglal vajaminevate seadmete, inventari, jäätmete kogumiseks, hoidmiseks ja kõrvaldamiseks vajalike kulumaterjalide arvutus;
5. Jäätmete kahjutustamise/utiliseerimise seadmete keskkonna- ja majandusefektiivsuse arvutus, haigla kulude võrdlev majanduslik iseloomustus enne ja pärast projekti;
6. Ohtlike meditsiiniliste jäätmete keskkonna- ja epideemiliselt ohutu käitlemise süsteemi rakendamiseks vajalike praktiliste soovituste väljatöötamine ja põhjendus;
7. Abi ja konsultatsioonide osutamine Ida-Viru Keskhaigla töötajatele seadmete hankimisel ja paigaldamisel; abi ja konsultatsioonide osutamine ohtlike meditsiiniliste jäätmete kahjutustamise kekuse personalile; abi osutamine keskuse käivitamisel;
8. Abi ja konsultatsioonide osutamine projekti ekspertideleVenemaalt;
9. Osalemine projekti kohtumistel.

Tehnoloogiaeksperdi tööleasumise aeg
: lepingu allkirjastamisest kuni 15. detsember 2014.
Aruandluse aeg ja tasu: Tehnoloogiaeksperdi teenuse osutamine toimub etapiliselt:
1. Tehnoloogiaekspert peab täitma nimetatud töid punktides 1-6 ja esitama Tellijale teostatud tööde üldkokkuvõte/ aruande kuni 15. märts 2014. Tasu teostatud tööde eest toimub 50% ulatuses lepingu kogumaksumusest peale aruande esitamist ja Tellija poolt aktsepteerimist.
2. Tehnoloogiaekspert peab täitma töid punktides 7-9 hiljemalt 15. detsember 2014. Lõppmakse toimub 50% ulatuses lepingu kogumaksumusest peale tööde lõpetamist.

Hankemenetluse liik: alla riigihanke piirmäära jääv hange.
Lepingu sõlmimise kriteerium: madalaim hind.
Alternatiivsete lahenduste esitamine ei ole lubatud.

Pakkujate kvalifitseerimise tingimused ja nõutavad dokumendid:
1. Era- või juriidiline isik. Pakkuja esitab kirjaliku kinnituse.
2. Vähemalt keskeriharidus, kogemus keskkonnaprojektide valdkonnas, parimate võimalike keskkonnategevuste, sh jäätmekäitlusviiside kasutuselevõtt. Kasuks tuleb ohtlike meditsiiniliste jäätmetega seotud projektide kogemus. Pakkuja esitab kirjaliku kinnituse.
3. Kasuks tuleb rahvusvaheliste projektide kogemus ja teadmised EL programmide nõuetest. Pakkuja esitab kirjaliku kinnituse.
4. Kasuks tuleb vene ja inglise keele oskus. Pakkuja esitab kirjaliku kinnituse.
5. Pakkujal ei tohi esineda Riigihangete seaduse (edaspidi RHS) § 38 lg 1 ja lg 2 toodud asjaolusid. Pakkuja esitab kinnituse.

Pakkumus tuleb esitada paberkandjal kinnises pakendis ühes originaaleksemplaris, rakendades abinõusid, mis välistavad kahtluse pakendi võimalikust eelnevast avamisest. Hankija ei vastuta nõuetekohaselt varustamata andmetega pakkumuse pakendi võimaliku sattumise eest valesse kohta ega pakkumuse enneaegse avamise eest.

Pakkumuse pakendile kanda järgmised kirjed: Hankija nimi ja aadress, hanke nimetus, Pakkuja nimi (soovi korral ka sidevahendite andmed), “PAKKUMUS”, “Mitte avada enne 16.01.2014. a kella 09:00”.

Pakkuja esitab pakkumuse lepingu esemeks oleva teenuse osutamiseks kogu perioodi jooksul kogumaksumusena, arvestades käibemaksu, või käsunduslepingu puhul tuleb arvestada kõiki makse (sotsiaalmaks ja tööandja töötuskindlustusmaks).

Pakkumus tuleb vormistada eesti keeles. Pakkumus koos kvalifikatsiooni kontrollimiseks nõutud dokumentidega nende nimetamise järjekorras ja CV-ga tuleb esitada aadressil Keskallee 19, 30395 Kohtla-Järve, kab 103 hiljemalt 16.01.2014. a kella 08:30-ks. Pakkumuste avamine toimub 16.01.2014. a kell 09:00.

Hankija jätab enesele õiguse lükata tagasi kõik pakkumused, kui kõikide vastavaks tunnistatud pakkumuste hinnad ületavad lepingu eeldatava maksumuse.


85. Hanketeade 20.12.2013. aRahvusvahelise projekti Medical Waste tehnoloogiaekspert
Juhindudes riigihangete seaduse § 16 lõikest 1 Kohtla-Järve Linnavalitsus (reg kood 75001017) teatab soovist sõlmida töövõtuleping või käsundusleping (edaspidi leping) rahvusvahelise projekti ELRII-448 „Eco-friendly disposal of hazardous medical waste in the cross border region/Medical Waste“  tehnoloogiaeksperdi teenuse osutamiseks.
 
Teostatavate tööde loetelu:
1.  Ida-Virumaa, sh Kohtla-Järve haiglates ja tervishoiuasutustes hetkel kehtiva jäätmekorralduse protsessi kirjeldus – situatsiooni kirjeldus enne projekti realiseerimist;

2. Haiglas ja ümbruskonnas asuvates tervishoiuasutustes tekkivate ohtlike meditsiiniliste jäätmete normatiivse mahu arvutus aastas, jäätmete koostise määramine (vajadusel peab ekspert teostama osa tööst projekti realiseerimise asukohas);

3. Ülevaade ohtlike meditsiiniliste jäätmete kahjutustamise tehnoloogiatest ja nende võrdlus (kindlate seadmete kirjeldus kokkuleppel Tellijaga) tehniliste näitajate, maksumuse, kasutajate hinnangu järgi, vajadusel tervishoiuasutuste (seadmete olemasolu) külastus. Soovituste väljatöötamine;

4. Haiglal vajaminevate seadmete, inventari, jäätmete kogumiseks, hoidmiseks ja kõrvaldamiseks vajalike kulumaterjalide arvutus;

5.  Jäätmete kahjutustamise/utiliseerimise seadmete keskkonna- ja majandusefektiivsuse arvutus, haigla kulude võrdlev majanduslik iseloomustus enne ja pärast projekti;

6. Ohtlike meditsiiniliste jäätmete keskkonna- ja epideemiliselt ohutu käitlemise süsteemi rakendamiseks vajalike praktiliste soovituste väljatöötamine ja põhjendus;

7. Abi ja konsultatsioonide osutamine Ida-Viru Keskhaigla töötajatele seadmete hankimisel ja paigaldamisel; abi ja konsultatsioonide osutamine ohtlike meditsiiniliste jäätmete kahjutustamise kekuse personalile; abi osutamine keskuse käivitamisel;

8. Abi ja konsultatsioonide osutamine projekti ekspertideleVenemaalt;

9. Osalemine projekti kohtumistel.


Tehnoloogiaeksperdi tööleasumise aeg: lepingu allkirjastamisest kuni 15. detsember 2014.
Aruandluse aeg ja tasu: Tehnoloogiaeksperdi teenuse osutamine toimub etapiliselt: 

1. Tehnoloogiaekspert peab täitma nimetatud töid punktides 1-6 ja esitama Tellijale teostatud tööde üldkokkuvõte/ aruande kuni 15. märts 2014.  Tasu teostatud tööde eest  toimub 50% ulatuses lepingu kogumaksumusest peale aruande esitamist ja Tellija poolt aktsepteerimist.

2. Tehnoloogiaekspert peab täitma töid punktides 7-9 hiljemalt 15. detsember 2014. Lõppmakse toimub 50% ulatuses lepingu kogumaksumusest peale tööde lõpetamist.

Hankemenetluse liik: alla riigihanke piirmäära jääv hange.

Lepingu sõlmimise kriteerium: madalaim hind.

Alternatiivsete lahenduste esitamine ei ole lubatud.


Pakkujate kvalifitseerimise tingimused ja nõutavad dokumendid:

1. Era- või juriidiline isik.  Pakkuja esitab kirjaliku kinnituse.

2. Vähemalt keskeriharidus, kogemus keskkonnaprojektide valdkonnas, parimate võimalike keskkonnategevuste, sh jäätmekäitlusviiside kasutuselevõtt. Kasuks tuleb ohtlike meditsiiniliste jäätmetega seotud  projektide kogemus. Pakkuja esitab kirjaliku kinnituse.

3. Kasuks tuleb rahvusvaheliste projektide kogemus ja teadmised EL programmide nõuetest. Pakkuja esitab kirjaliku kinnituse.

4. Kasuks tuleb vene ja inglise keele oskus. Pakkuja esitab kirjaliku kinnituse.

5. Pakkujal ei tohi esineda Riigihangete seaduse (edaspidi RHS) § 38 lg 1 ja lg 2 toodud asjaolusid. Pakkuja esitab kinnituse.

 
Pakkumus tuleb esitada paberkandjal kinnises pakendis ühes originaaleksemplaris, rakendades abinõusid, mis välistavad kahtluse pakendi võimalikust eelnevast avamisest. Hankija ei vastuta nõuetekohaselt varustamata andmetega pakkumuse pakendi võimaliku sattumise eest valesse kohta ega pakkumuse enneaegse avamise eest.
 
Pakkumuse pakendile kanda järgmised kirjed: Hankija nimi ja aadress, hanke nimetus, Pakkuja nimi (soovi korral ka sidevahendite andmed), “PAKKUMUS”, “Mitte avada enne 06.01.2014. a kella 11:00”.

Pakkuja esitab pakkumuse lepingu esemeks oleva teenuse osutamiseks kogu perioodi jooksul kogumaksumusena, arvestades käibemaksu, või käsunduslepingu puhul tuleb arvestada kõiki makse (sotsiaalmaks ja tööandja töötuskindlustusmaks).

Pakkumus tuleb vormistada eesti keeles. Pakkumus koos kvalifikatsiooni kontrollimiseks nõutud dokumentidega nende nimetamise järjekorras ja CV-ga tuleb esitada aadressil Keskallee 19, 30395 Kohtla-Järve, kab 103 hiljemalt 06.01.2014. a kella 10:30-ks. Pakkumuste avamine toimub 06.01.2014. a  kell 11:00.
 
Hankija jätab enesele õiguse lükata tagasi kõik pakkumused, kui kõikide vastavaks tunnistatud pakkumuste hinnad ületavad lepingu eeldatava maksumuse.
84. Hanketeade 02.12.2013. a

Kohtla-Järve Linnavalitsuse (Keskallee 19) hoone esimese korruse akende turvaruloode paigaldamine

Juhindudes riigihangete seaduse § 16 lõikest 1 teatab Kohtla-Järve Linnavalitsus (registrikood 75001017) soovist sõlmida hankeleping Kohtla-Järve Linnavalitsuse (Keskallee 19) hoone esimese korruse akende turvaruloode paigaldamise teostamiseks.

Riigihanke esemeks Kohtla-Järve Linnavalitsuse (Keskallee 19) hoone esimese korruse akende turvaruloode paigaldamine.

Tööde osutamise tähtaeg – 31. jaanuar 2014.a.

Hankelepingu sõlmimise kriteerium: madalaim hind.

Alternatiivsete lahenduste esitamine ei ole lubatud.

Hanke eesmärk on tööde teostamine vastavalt järgnevale tehniliste andmetele:
Turvarulood peavad olema läbipaistmatud ja paigaldatavad väljaspool aknaid. Akendele tuleb paigaldada 18 käsiajamiga (väntjuhtimisega ajamid) turvarulood ja 11 elektriajamiga (puldiga) turvarulood.

Käsiajamiga turvaruloo tehnilised andmed:
Laius (mm) – 2200
Kõrgus – 1900
Kasti kõrgus – 165

Elektriajamiga turvaruloo tehnilised andmed:
Laius (mm) – 2200
Kõrgus – 1900
Kasti kõrgus - 180

Kvalifitseerimise tingimused ja nõutavad dokumendid:
1. Pakkuja peab olema registreeritud äriregistris. Pakkuja võib esitada e-registri väljatrüki, vajadusel saab hankija registriandmeid ise kontrollida.
2. Pakkujal ja vahetul alltöövõtjal ei tohi esineda Riigihangete seaduse (edaspidi RHS) § 38 lg 1 ja lg 2 toodud asjaolusid. Pakkuja esitab kinnituse.
3. Pakkuja on täitnud kõik õigusaktidest tulenevad riiklike maksude, tema elu- või asukoha kohalike maksude maksete tasumise kohustused. Pakkuja võib esitada Maksu- ja Tolliameti tõendi, vajadusel saab hankija andmeid ise kontrollida.
4. Pakkujal peab olema kogemus sarnaste tööde teostamisel vähemalt 3 aastat. Pakkuja esitab kolme aasta jooksul teostatud sarnaste tööde nimekiri, milles kajastub olulisemate tööde maksumus, tegemise aeg ja koht.
5. Pakkujal või ühispakkujal peab olema nõuetekohaselt registreeritud majandustegevuse registris (MTR). Pakkuja esitab vastava registreeringu koopia. Vajadusel saab Hankija registreeringut ise kontrollida.

Pakkumus peab olema koostatud alljärgneva struktuuri kohaselt:
- Tiitelleht;
- Pakkumuse maksumus kogumaksumusena (tuues eraldi välja käibemaksu summa) Lisa 1;
- Kvalifikatsiooni kontrollimiseks nõutud dokumendid nende nimetamise järjekorras.

Pakkumus tuleb esitada paberkandjal kinnises pakendis ühes originaaleksemplaris, rakendades abinõusid, mis välistavad kahtluse pakendi võimalikust eelnevast avamisest. Hankija ei vastuta nõuetekohaselt varustamata andmetega pakkumuse pakendi võimaliku sattumise eest valesse kohta ega pakkumuse enneaegse avamise eest.

Pakkumuse pakendile kanda järgmised kirjed: Hankija nimi ja aadress, hanke nimetus, Pakkuja nimi (soovi korral ka sidevahendite andmed), “PAKKUMUS”, “Mitte avada enne 09.12.2013. a kella 11:00”.

Pakkuja esitab pakkumuse lepingu esemeks oleva teenuse osutamiseks kogu perioodi jooksul kogumaksumusena, arvestades käibemaksu, või käsunduslepingu puhul tuleb arvestada kõiki makse (sotsiaalmaks ja tööandja töötuskindlustusmaks).

Pakkumus tuleb vormistada eesti keeles. Pakkumus koos kvalifikatsiooni kontrollimiseks nõutud dokumentidega nende nimetamise järjekorras tuleb esitada aadressil Keskallee 19, 30395 Kohtla-Järve, kab 103 hiljemalt 09.12.2013. a kella 10:30-ks. Pakkumuste avamine toimub 09.12.2013. a kell 11:00.

Hankija jätab enesele õiguse lükata tagasi kõik pakkumused, kui kõikide vastavaks tunnistatud pakkumuste hinnad ületavad lepingu eeldatava maksumuse.

+Lisa 183. Hanketeade 22.11.2013.a

“KOHTLA- JÄRVE LINNA AHTME LINNAOSAS KOOLIBUSSI TEENUSE OSUTAMINE” HANKELEPINGU VÕI HANKE LÜHIKIRJELDUS


1. Juhindudes riigihangete seaduse § 16 lõikest 1 teatab Kohtla-Järve Linnavalitsus (registrikood 75001017) soovist sõlmida leping 2013/2014. õppeaasta II poolaastal (kavandatav alguskuupäev: 06. jaanuar 2014. a - kavandatav lõppkuupäev: 05. juuni 2014.a ) linnasisese koolibussiliikluse korraldamiseks.

2. Hanke eesmärgiks on 2013/2014.õppeaasta II poolaastal linnasisese koolibussiliikluse korraldamine lepingu alusel, lähtudes koostatud sõiduplaanidest, olemasolevast veoteenindusest ning kohalikus eelarves selleks ettenähtud vahenditest.

Koolibuss on mõeldud Kohtla-Järve linna Ahtme linnaosa alg-, põhikooli- või gümnaasiumiõpilaste¬le. Õpi¬lastel on õigus kasutada koolibussi Kohtla-Järve linna õppeasutuse väljastatud õpilaspileti ettenäitamisel.

3. HANKELEPINGU VÕI DÜNAAMILISE HANKESÜSTEEMI KESTUS

Kavandatav alguskuupäev: 06.01.2014
Kavandatav lõppkuupäev: 05.06.2014

4. HANKELEPINGU KOGUS VÕI ULATUS

4.1 LIIN VANA AHTME- PURU- IIDLA
Liini pikkus päevas on 8 km. Koosneb hommikusest veost.
Bussi kohtade arv minimaalselt 50;

5. Hankelepingu tingimused peavad vastama Kohtla-Järve Linnavolikogu 29. veebruari 2012.a määruse nr 114 lisas 1 sätestatud tingimustele.

Hankija jätab endale õiguse teha järelpärimisi pakkumuses esitatud andmete ja asjaolude väljaselgitamiseks ning kontrollimiseks.
Ülalnimetatud tööde finantseerimine tagatakse läbi Kohtla-Järve linnaeelarve.
Hankemenetluse liik: allapoole lihthanke piirmäära jääv hange.
Hankelepingu sõlmimise kriteerium: madalaim hind.
Alternatiivsete lahenduste esitamine ei ole lubatud.

6. Pakkumuse vormistamine ja esitamine:

Pakkumus tuleb esitada paberkandjal köidetuna. Kõik lehed peavad olema Pakkuja esindaja allkirjaga kinnitatud. Parandused, vahelekirjutused ja muudatused pakkumuses ei ole lubatud.
Hankijal on õigus lükata kõik pakkumused tagasi, kui need ületavad hankija eeldatavat maksumust. Pakkuja peab kandma kõik pakkumuse ettevalmistamise ja esitamisega seotud kulud.

7. Pakkumus peab olema koostatud järgnevalt esitatud struktuuri kohaselt:

• Tiitelleht;
Sisukord;
• Pakkuja hankemenetlusel osalemise avaldus ja kinnitus pakkumuses kõigi hanketeates ja hankedokumentides esitatud tingimuste ülevõtmise kohta (Vorm 1);
• Pakkumuse maksumus etteantud vormil (Lisa 1);
• Hanketeates loetletud Pakkuja hankemenetlusest kõrvaldamise aluste puudumist kinnitavad dokumendid ja kvalifitseerimise tingimustele vastavuse hindamiseks vajalikud andmed ja dokumendid
• Allhanke korras teostatavate tööde loetelu koos andmetega allhankijate tehnilise ja kutsealase pädevuse kohta;
• Kvalifikatsiooni kontrollimiseks nõutud dokumendid nende nimetamise järjekorras;

NB! Hankija kõrvaldab hankemenetlusest Pakkuja, kes nimetab alltöövõtjana teist Pakkujat.

8. Pakkujate kvalifitseerimise tingimused ja nõutavad dokumendid

Kvalifitseerimise tingimustele vastavuse hindamiseks vajalikud andmed ja nende vorminõuded:
8.1 Pakkuja peab oma asukohamaa seaduste kohaselt olema registreeritud äriregistris, ning esitama sellekohase kehtiva registritunnistuse. Juriidilisest isikust Eesti Vabariigi pakkuja registreeritust ja kehtivaid andmeid kontrollib Hankija Justiitsministeeriumi Registrikeskuse kaudu kohtute registriosakondade keskandmebaasist.
8.2 Pakkuja peab omama kehtivat ühistranspordiluba (ühistranspordiseaduse § 31). Pakkuja esitab loa koopia.
8.3 Hankija ei sõlmi hankelepingut isikuga ja kõrvaldab hankemenetlusest juhul kui pakkujal esineb üks või mitu käesolevas punktis nimetatud asjaolu:
8.3.1 keda on või kelle seaduslikku esindajat on kriminaal- või väärteomenetluses karistatud kuritegeliku ühenduse organiseerimise või sinna kuulumise eest või riigihangete nõuete rikkumise või kelmuse või ametialaste või rahapesualaste süütegude toimepanemise eest ja kelle karistusandmed ei ole karistusregistrist karistusregistri seaduse kohaselt kustutatud või karistus on tema elu- või asukohariigi õigusaktide alusel kehtiv;
8.3.2 kes on pankrotis või likvideerimisel, kelle äritegevus on peatatud või kes on muus sellesarnases olukorras tema asukohamaa seaduse kohaselt,
8.3.3 kelle suhtes on algatatud sundlikvideerimine või muu sellesarnane menetlus tema asukohamaa seaduste kohaselt;
8.3.4 Punktides 8.3.1.-8.3.3. nimetatud asjaolude puudumise kohta esitab pakkuja kinnituse.
8.4 Pakkuja on täitnud kõik õigusaktidest tulenevad riiklike maksude, tema elu- või asukohamaa kohalike maksude või sotsiaalkindlustuse maksete tasumise kohustused. Pakkuja esitab elu- või asukohajärgse kohalike maksude maksuhalduri tõendi maksuvõlgade puudumise kohta (tõend ei tohi olla hanketeate avaldamise kuupäevast varasem), riiklike maksude tasumise osas kontrollib Hankija Maksu- ja Tolliametile tehtava elektroonilise päringu teel.
8.5. Pakkuja tehniline ja kutsealane pädevus peab vastama alljärgnevatele nõuetele:
Pakkuja peab antud riigihanke objektiks oleva reisijateveo teenuse teostamisel kaasama reisijateveo eest vastutava isiku, kes vastab ühistranspordiseaduse §-des 37 ja 38 sätestatud nõuetele. Pakkuja esitab reisijateveo eest vastutava isiku kohta koopia koolituse läbimist tõendavatest dokumentidest.

9. Pakkumuse maksumuse esitamise viis ja valuuta.
Pakkumuse maksumusena tuleb esitada hankelepingu esemeks oleva teenuse kogumaksumus koos käibemaksuga, näidates ühtlasi ära maksumuse ilma käibemaksuta ning käibemaksu suuruse. Pakkumus tuleb esitada ühes kinnises pakendis ning ühes originaaleksemplaris, rakendades abinõusid, mis välistavad kahtluse pakendi võimalikust eelnevast avamisest. Hankija ei vastuta nõuetekohaselt varustamata andmetega pakkumuse pakendi võimaliku sattumise eest valesse kohta ega pakkumuse enneaegse avamise eest.

Pakkumuse pakendile kanda järgmised kirjed: Hankija nimi ja aadress, Riigihanke nimetus, Pakkuja nimi, registrikood ja aadress (soovi korral ka sidevahendite andmed), “PAKKUMUS”, “Mitte avada enne 02.12.2013. a kella 11:00”. Pakkumus tuleb vormistada eesti keeles.

Pakkumuse maksumus esitatakse eurodes. Pakkumus tuleb esitada aadressil Keskallee 19, 30395 Kohtla-Järve, ruum 103 hiljemalt 02.12.2013. a kell 10:30. Pakkumus peab olema jõus vähemalt 60 päeva pakkumuste esitamise tähtpäevast arvates.

Pakkumuste avamine toimub 02.12.2013.a kell 11:00 aadressil Kohtla-Järve linn, Keskallee 19, ruum 102.

Pakkumuse tagatis ei ole nõutav. Hankedokumentide sisu kohta saab lisateavet: Keskallee 19, 30395 Kohtla-Järve, tel 33 78500, faks 337 8503; e-post: linnavalitsus@kjlv.ee.

+Lisa 1 , Lisa 2
21. Hanketeade 08.04.2009.a.

Juhindudes riigihangete seaduse § 16 lõikest 6 ja Kohtla-Järve Linnavolikogu 02.mai 2007.a määruse nr 87 „Riigihangete korraldamise kord” § 11 lõikest 3 ja §-st 16 teatab Kohtla-Järve Linnavalitsus (reg kood 75001017) soovist sõlmida hankeleping trükitööde teostamiseks projekti EstRuClusterDevelopment raames.

Hankelepingu esemeks on teenuste osutamine trükitoodete väljatöötamise ja trükkimise osas rahvusvahelise projekti EstRuClusterDevelopment raames vastavalt hankedokumentidele (väljastatakse osalemistaotluse alusel).

Osalemistaotluses esitatavad kohustuslikud andmed: juriidilise isiku nimi, registrikood, isiku kontaktandmed, info, kuhu hankija peab hankedokumente saatma (e-post, aadress, faks).

Osalemistaotluste esitamine: faks 3378503, e-post linnavalitsus@kjlv.ee.

Hankelepingu sõlmimise kriteeriumid: Madalaim hind.

Alternatiivsete lahenduste esitamine ei ole lubatud.

Hankedokumentide taotlemise tähtpäev 16.04.2009 kell 16:30.
Pakkumuste esitamise tähtaeg: 17.04.2009.a kell 15:00.
Pakkumuste esitamise aadress: Kohtla-Järve Linnavalitsus, Keskallee 19, kab 103, 30395 Kohtla-Järve.

Käesoleva hanketeate kohta saab lisateavet: kontaktisik Tatjana Samsonova, tel 33 78596, faks 3378503, e-post: linnavalitsus@kjlv.ee.20. Hanketeade 12.03.2009.a.

Juhindudes riigihangete seaduse § 16 lõikest 6 ja Kohtla-Järve Linnavolikogu 02.mai 2007.a määruse nr 87 „Riigihangete korraldamise kord” § 11 lõikest 3 ja §-st 16 teatab Kohtla-Järve Linnavalitsus (reg kood 75001017) soovist sõlmida hankeleping uue dokumendihalduse süsteemi juurutamiseks Riigi Infosüsteemide Arenduskeskuse (RIA) poolt heaks kiidetud projekti „Dokumendihaldussüsteemide kaasajastamine üleminekuks asutuste vahelisele paberivabale asjaajamisele“ raames.

Hankemenetluse liik: allapoole riigihanke piirmäära jääv hange.
Hankelepingu liik: teenused.
Teenuse osutamise koht: Kohtla-Järve linn.
Alternatiivsete lahenduste esitamine ei ole lubatud.


Hankemenetluses osalemise taotlused ja kvalifitseerimise dokumendid tuleb esitada Kohtla-Järve Linnavalitsusele (Keskallee 19, kab 103, 30395 Kohtla-Järve) kirjalikult hiljemalt 20.03.2009.a kella 10:30-ks.

Taotlejate kvalifitseerimise tingimused:
1. Äri- või erialase registri kehtiv registreering vastaval tegevusalal.
2. Viimase kolme aasta (2006, 2007, 2008) jooksul nõuetekohaselt täidetud vähemalt 3 infosüsteemide arendusteenuse osutamise lepingut – esitada lepingute nimekiri koos tellija andmetega, maksumustega, teostatud tööde ajaga ja kinnitusega, et tööd teostati lepingute ja hea tava kohaselt.

Samuti esitab huvitatud isik:
1. Kirjaliku kinnituse riigihangete seaduse § 38 lõike 1 punktides 1–3 nimetatud asjaolude puudumise kohta;
2. Maksu- ja Tolliameti tõendi maksuvõlgade puudumise kohta (tõend ei tohi olla hanketeate avaldamise kuupäevast varasem).19. Hanketeade 27.02.2009.a

Projekti "Kohtla-Järve Koolinoorte Loomemaja renoveerimine" ehituse riigihanke hankedokumentide koostamine

Hankelepingu liik: 71530000-2; ehitusnõustamisteenused.
Hankemenetluse liik: allapoole riigihanke piirmäära jääv hange.

Projekti "Kohtla-Järve Koolinoorte Loomemaja renoveerimine" nr. 2.5.0101.08-0007 kaasfinantseeritakse Euroopa Regionaalarengu Fondist "Elukeskkonna arendamise rakenduskava" prioriteetse suuna "Hariduse infrastruktuuri arendamine" meetme "Avatud noortekeskuste, teavitamis- ja nõustamiskeskuste ning huvikoolide kaasajastamine" kaudu.

Juhindudes riigihangete seaduse § 16 lõikest 1 ning Kohtla-Järve Linnavolikogu 02.mai 2007.a määruse nr 87 „Riigihangete korraldamise kord" § 14 lõikest 2 teatab Kohtla-Järve Linnavalitsus (reg kood 75001017) soovist sõlmida hankeleping Projekti "Kohtla-Järve Koolinoorte Loomemaja renoveerimine" ehituse riigihanke (edaspidi Riigihange) hankedokumentide koostamise teenuse ostmiseks. Hankija sõlmib hankelepingu üksnes madalaima hinnaga pakkumuse alusel. Hankelepingu teostamise tähtaeg on 19.03.2009.a.

Riigihanke hankedokumentide koosseisu peavad kuuluma muu hulgas, aga mitte ainult: kohustusliku hanketeate tekst, pakkumuse struktuur, pakkuja kinnituste vormid, ehituse töövõtjaga sõlmitava hankelepingu eelnõu ning muud nõutavad ja vajalikud dokumendid (edaspidi Hankedokumendid).

Pakkuja esitab kirjaliku pakkumuse Hankedokumentide koostamise kogumaksumusega, tuues eraldi välja käibemaksu summa. Alternatiivsete lahenduste esitamine ei ole lubatud. Hankija võib teha otsuse kõigi pakkumuste tagasilükkamise kohta, kui kõigi vastavaks tunnistatud pakkumuste maksumused ületavad hankelepingu eeldatavat maksumust. Hankelepingu eeldatav maksumus on 20000 krooni ilma käibemaksuta.

Koos kirjaliku pakkumisega esitab pakkuja:
1. Kirjaliku kinnituse Riigihangete seaduse § 38 lõike 1 punktides 1–3 nimetatud asjaolude puudumise kohta;
2. Maksu- ja Tolliameti tõendi maksuvõlgade puudumise kohta. Tõend ei või olla välja antud enne käesoleva hanketeate avaldamise kuupäeva.

Kirjalikud pakkumised koos kohustuslike lisadokumentidega tuleb esitada Kohtla-Järve Linnavalitsusele, Keskallee 19, kabinet 103, 30395 Kohtla-Järve hiljemalt 09.03.2009.a kella 10:30-ks.

Käesoleva hanketeate kohta saab lisateavet:
Kohtla-Järve Linnavalitsus, 75001017, Keskallee 19, Kohtla-Järve,
30395 Eesti; kontaktisik: Jüri Kollo, tel.: 33 78 504; faks: 3378503, e-post: linnavalitsus@kjlv.ee
18. Hanketeade 16.02.2009.a.

Juhindudes riigihangete seaduse § 16 lõikest 6 ja Kohtla-Järve Linnavolikogu 02.mai 2007.a määruse nr 87 „Riigihangete korraldamise kord” § 11 lõikest 3 ja §-st 16 teatab Kohtla-Järve Linnavalitsus (reg kood 75001017) soovist sõlmida hankeleping hooldustööde teostamiseks Sompa linnaosas.

Alternatiivsete lahenduste esitamine on lubatud.

Hankemenetluses osalemise taotlused ja kvalifitseerimise dokumendid tuleb esitada Kohtla-Järve Linnavalitsusele (Keskallee 19, kab 103, 30395 Kohtla-Järve) kirjalikult hiljemalt 23.02.2009.a kella 10.30-ks.

Taotlejate kvalifitseerimise tingimus:
1. Äri- või erialase registri kehtiv registreering vastaval tegevusalal.
Koos hankemenetluses osalemise taotlusega esitab huvitatud isik:
1. Kirjaliku kinnituse riigihangete seaduse § 38 lõike 1 punktides 1–3 nimetatud asjaolude puudumise kohta;
2. Maksu- ja Tolliameti tõendi maksuvõlgade puudumise kohta.
17. Hanketeade 22.10.2008.a.

Juhindudes riigihangete seaduse § 16 lõikest 6 ja Kohtla-Järve Linnavolikogu 02.mai 2007.a määruse nr 87 „Riigihangete korraldamise kord” § 11 lõikest 3 ja §-st 16 teatab Kohtla-Järve Linnavalitsus (reg kood 75001017) soovist sõlmida hankeleping Kohtla-Järve linnas loodava tööharjutuskeskuse ruumide sisustamiseks.

Hankelepingu esemeks on loodava tööharjutuskeskuse aadressil Vahtra 27 ruumide sisustamine ja inventariga varustamine vastavalt tööharjutuskeskusele esitatavatele nõuetele ja hankedokumentidele.

Alternatiivsete lahenduste esitamine ei ole lubatud.

Hankemenetluses osalemise taotlused ja kvalifitseerimise dokumendid tuleb esitada Kohtla-Järve Linnavalitsusele (Keskallee 19 (kab 103), 30395 Kohtla-Järve) kirjalikult hiljemalt 29.10.2008.a kella 10.30-ks.
Taotlejate kvalifitseerimise tingimused:
1. Äri- või erialase registri kehtiv registreering vastaval tegevusalal.

Koos hankemenetluses osalemise taotlusega esitab huvitatud isik:
1. Kirjaliku kinnituse riigihangete seaduse § 38 lõike 1 punktides 1–3 nimetatud asjaolude puudumise kohta.
2. Maksu- ja Tolliameti tõendi maksuvõlgade puudumise kohta.

Hankija sõlmib hankelepingu üksnes madalaima hinnaga pakkumuse alusel.16. Hanketeade 19.09.2008.a.

Kohtla-Järve Koolinoorte Loomemaja renoveerimise projektijuhtimine;

LIHTMENETLUS

Juhindudes riigihangete seaduse § 16 lõikest 1 ning Kohtla-Järve Linnavolikogu 02.mai 2007.a määruse nr 87 „Riigihangete korraldamise kord" § 14 lõikest 2 teatab Kohtla-Järve Linnavalitsus (reg kood 75001017) soovist sõlmida leping Kohtla-Järve Koolinoorte Loomemaja renoveerimise projektijuhtimise teenuse osutamiseks.Hankelepingu esemeks on Kohtla-Järve Koolinoorte Loomemaja renoveerimise projektijuhtimise teenus. Alternatiivsete lahenduste esitamine ei ole lubatud.
Hankelepingu sõlmimise kriteeriumid: Madalaim hind

Hankelepingu liik: 11 - Juhtimisnõustamisteenused; 79421000-1
Teenuse osutamise koht: Kohtla-Järve

Hanke lühikirjeldus:
Projektijuht osutab projektis "Kohtla-Järve Koolinoorte Loomemaja renoveerimine" projektijuhtimisteenust vastavalt hanketeates sätestatule ning juhindudes Haridus- ja teadusministri 21. detsembri 2007. a määrusest nr 82 "Avatud noortekeskuste, teavitamis- ja nõustamiskeskuste ning huvikoolide infrastruktuuri kaasajastamise meetme tingimused ja investeeringute kava koostamise kord". Teenuse osutamise periood on 27 kuud -- 01.10.2008 - 31.12.2010.

Hankelepingu kestus:
Kavandatav alguskuupäev: 01.10.2008
Kavandatav lõppkuupäev: 31.12.2010
Pakkuja esitab kirjaliku pakkumuse hankelepingu esemeks oleva teenuse osutamiseks kogu 27 kuulise projektiperioodi jooksul kogumaksumusena (tuues eraldi välja käibemaksu summa) ning ühe kuu teenuse maksumuse (tuues eraldi välja käibemaksu summa). Hankija võib teha otsuse kõigi pakkumuste tagasilükkamise kohta, kui kõigi vastavaks tunnistatud pakkumuste maksumused ületavad hankelepingu eeldatavat maksumust.

Kvalifitseerimise tingimused ja vorminõuded:
Konkursil ei lubata osaleda firmadel kelle kohta kohalduvad Riigihangete seaduse § 38 lõike 1 punktides 1–4 nimetatud asjaolud. Koos kirjaliku pakkumisega esitab pakkuja:
1. kinnituse Riigihangete seaduse § 38 lõike 1 punktides 1–4 nimetatud asjaolude puudumise kohta;
2. Maksu- ja Tolliameti tõendi maksuvõlgade puudumise kohta. Tõend ei või olla välja antud enne käesoleva hanketeate avaldamise kuupäeva.

Majanduslik- ja finantsseisund
1. pakkuja peab omama projektijuhtimise kogemust vähemalt kahe enam kui 2 milj. EEK suuruse Euroopa Liidu struktuurifondidest kaasrahastatava projekti läbiviimisel;
Esitada pakkuja kinnitus eelpool toodud tingimuse täitmise kohta koos asjakohase informatsiooniga läbiviidud projektide kohta. Antud kinnitus on allkirjastatud pakkuja poolt.
2. pakkuja peab oma meeskonnas omama vähemalt ühte eksperti, kes valdab vabalt eesti keelt ning omab vähemalt 5 aastast projektijuhtimise kogemust.
Esitada pakkuja kinnitus eelpool toodud tingimuse täitmise kohta. Kinnituses peavad olema ära toodud andmed, milliseid projekte pakkuja vastutav töötaja on juhtinud. Lisada vastutava töötaja CV. Kinnitus on allkirjastatud pakkuja poolt.

Tehniline ja kutsealane pädevus Kohtla-Järve Koolinoorte Loomemaja hoone on kavas määratleda miljööväärtuslikus piirkonnas paikneva linna kaitsealuse objektina. Pakkujalt eeldatakse ehitushoolduse ja/või ehitusrestaureerimise alast kvalifikatsiooni ning varasemat töökogemust arhitektuuriajalooliselt väärtuslike hoonete renoveerimise projektijuhtimisel. Esitada kinnitus eelpool toodud tingimuse täitmise kohta. Kinnituses peavad olema ära toodud andmed, millistes ehitushooldus-projektides pakkuja vastutav isik projektijuhina on osalenud ja milliseid koolitusi ja/või haridusprogramme pakkuja vastutav isik on läbinud. Pakkumuses tuleb ära näidata ka loetletud projektide tellija kontaktisikud koos ees- ja perekonnanime, ametikoha ja kontakttelefoniga. Kinnitus on allkirjastatud pakkuja poolt.

Pakkumuste esitamise tähtaeg Kirjalikud pakkumised koos kohustuslike lisadokumentidega tuleb esitada Kohtla-Järve Linnavalitsusele, Keskallee 19, kab 103, 30395 Kohtla-Järve hiljemalt 29.09.2008.a kella 11.00-ks.

Käesoleva hanketeate kohta saab lisateavet: Kohtla-Järve Linnavalitsus, 75001017, Keskallee 19, Kohtla-Järve, 30395 Eesti; kontaktisik: Jevgeni Solovjov, tel.: 33 78500 faks: 3378503, e-post: linnavalitsus@kjlv.ee15. Hanketeade 19.09.2008.a.

Juhindudes riigihangete seaduse § 16 lõikest 1 ning Kohtla-Järve Linnavolikogu 02.mai 2007.a määruse nr 87 „Riigihangete korraldamise kord" § 14 lõikest 2 teatab Kohtla-Järve Linnavalitsus (reg kood 75001017) soovist sõlmida hankeleping Kohtla-Järve Koolinoorte Loomemaja renoveerimise projekteerimistööde riigihanke (edaspidi Riigihange) hankedokumentide koostamiseks. Riigihanke hankedokumentide koosseisu peavad kuuluma muu hulgas, aga mitte ainult: projekteerimistööde lähteülesanne (koostatud vastavalt linnavalitsuse poolt 01.07.2008.a. väljastatud projekteerimistingimustele), kohustusliku hanketeate tekst, pakkumuse struktuur, pakkuja kinnituste vormid, projekteerimistööde töövõtjaga sõlmitava hankelepingu eelnõu ning muud nõutavad ja vajalikud dokumendid (edaspidi Hankedokumendid).

Pakkuja esitab kirjaliku pakkumuse Hankedokumentide koostamise kogumaksumusega, tuues eraldi välja käibemaksu summa. Alternatiivsete lahenduste esitamine ei ole lubatud. Hankija võib teha otsuse kõigi pakkumuste tagasilükkamise kohta, kui kõigi vastavaks tunnistatud pakkumuste maksumused ületavad hankelepingu eeldatavat maksumust.

Koos kirjaliku pakkumisega esitab pakkuja:
1. Kirjaliku kinnituse Riigihangete seaduse § 38 lõike 1 punktides 1–3 nimetatud asjaolude puudumise kohta;
2. Maksu- ja Tolliameti tõendi maksuvõlgade puudumise kohta. Tõend ei või olla välja antud enne käesoleva hanketeate avaldamise kuupäeva.

Kirjalikud pakkumised koos kohustuslike lisadokumentidega tuleb esitada Kohtla-Järve Linnavalitsusele (Keskallee 19 (kab 103), 30395 Kohtla-Järve) kirjalikult hiljemalt 29.09.2008.a kella 10.30-ks.

Käesoleva hanketeate kohta saab lisateavet:

Kohtla-Järve Linnavalitsus, 75001017, Keskallee 19, Kohtla-Järve, 30395 Eesti; kontaktisik: Jevgeni Solovjov, tel.: 33 78500 faks: 3378503, e-post: linnavalitsus@kjlv.ee14. Hanketeade 12.05.2008.a.

Juhindudes riigihangete seaduse § 16 lõikest 6 ja Kohtla-Järve Linnavolikogu 02.mai 2007.a määruse nr 87 „Riigihangete korraldamise kord” § 11 lõikest 3 ja §-st 16 teatab Kohtla-Järve Linnavalitsus (reg kood 75001017) soovist sõlmida hankeleping Kohtla-Järve linna lastemänguväljakute hooldamis-, remondi- ja paigaldustööde teostamiseks.

Alternatiivsete lahenduste esitamine ei ole lubatud.

Hankemenetluses osalemise taotlused ja kvalifitseerimise dokumendid tuleb esitada Kohtla-Järve Linnavalitsusele (Keskallee 19 (kab 103), 30395 Kohtla-Järve) kirjalikult hiljemalt 19.05.2008.a kella 11.00-ks.

Taotlejate kvalifitseerimise tingimused:
1. Taotleja peab olema nõuetekohaselt registreeritud majandustegevuse registris (MTR) ja omama registreeringut ehitamise tegevusalal ehituse valdkonnas.
2. Taotleja netokäive lastemänguväljakute hooldamis-, remondi- ja paigaldustööde teostamise osas viimase kolme majandusaasta jooksul peab kokku olema vähemalt 1 (üks) miljon krooni.

Koos hankemenetluses osalemise taotlusega esitab huvitatud isik:
1. Kirjaliku kinnituse riigihangete seaduse § 38 lõike 1 punktides 1–3 nimetatud asjaolude puudumise kohta.
2. Maksu- ja Tolliameti tõendi maksuvõlgade puudumise kohta.


13. Hanketeade 26.04.2008.a.

Juhindudes riigihangete seaduse § 16 lõikest 6 ja Kohtla-Järve Linnavolikogu 02.mai 2007.a määruse nr 87 „Riigihangete korraldamise kord” § 11 lõikest 3 ja §-st 16 teatab Kohtla-Järve Linnavalitsus (reg kood 75001017) soovist sõlmida hankeleping Ahtme Gümnaasiumi staadioni kunstmurukatte paigaldamiseks.

Alternatiivsete lahenduste esitamine ei ole lubatud.

Hankemenetluses osalemise taotlused ja kvalifitseerimise dokumendid tuleb esitada Kohtla-Järve Linnavalitsusele (Keskallee 19 (kab 103), 30395 Kohtla-Järve) kirjalikult hiljemalt 08.05.2008.a kella 11.00-ks.

Taotlejate kvalifitseerimise tingimused:
1. Taotleja peab olema nõuetekohaselt registreeritud majandustegevuse registris (MTR) ja omama registreeringut ehitamise tegevusalal ehituse valdkonnas.
2. Taotleja netokäive kunstmurukatete paigaldamise osas viimase kolme majandusaasta jooksul peab kokku olema vähemalt 1 (üks) miljon krooni.

Koos hankemenetluses osalemise taotlusega esitab huvitatud isik:
1. Kirjaliku kinnituse riigihangete seaduse § 38 lõike 1 punktides 1–3 nimetatud asjaolude puudumise kohta.
2. Maksu- ja Tolliameti tõendi maksuvõlgade puudumise kohta.


12. Hanketeade 25.04.2008.a.

Juhindudes riigihangete seaduse § 16 lõikest 6 ja Kohtla-Järve Linnavolikogu 02.mai 2007.a määruse nr 87 „Riigihangete korraldamise kord” § 11 lõikest 3 ja §-st 16 teatab Kohtla-Järve Linnavalitsus (reg kood 75001017) soovist sõlmida hankeleping Ahtme Gümnaasiumi staadioni ehitustööde teostamiseks.

Alternatiivsete lahenduste esitamine ei ole lubatud.

Hankemenetluses osalemise taotlused ja kvalifitseerimise dokumendid tuleb esitada Kohtla-Järve Linnavalitsusele (Keskallee 19 (kab 103), 30395 Kohtla-Järve) kirjalikult hiljemalt 08.05.2008.a kella 10.30-ks.

Taotlejate kvalifitseerimise tingimused:
1. Taotleja peab olema nõuetekohaselt registreeritud majandustegevuse registris (MTR) ja omama registreeringut ehitamise tegevusalal ehituse valdkonnas.
2. Taotleja netokäive üldehitustööde osas viimase kolme majandusaasta jooksul peab kokku olema vähemalt 3 (kolm) miljonit krooni.

Koos hankemenetluses osalemise taotlusega esitab huvitatud isik:
1. Kirjaliku kinnituse riigihangete seaduse § 38 lõike 1 punktides 1–3 nimetatud asjaolude puudumise kohta.
2. Maksu- ja Tolliameti tõendi maksuvõlgade puudumise kohta.


11. Hanketeade 26.03.2008.a.

Juhindudes riigihangete seaduse § 16 lõikest 6 ja Kohtla-Järve Linnavolikogu 02.mai 2007.a määruse nr 87 „Riigihangete korraldamise kord” § 11 lõikest 3 ja §-st 16 teatab Kohtla-Järve Linnavalitsus (reg kood 75001017) soovist sõlmida hankeleping Kohtla-Järve linna välisvalgustuse trasside rekonstrueerimiseks.

Hankelepingu esemeks on Kohtla-Järve linna Ahtme linnaosa Altserva tänava ning Järve linnaosa Olevi tänava välisvalgustuse trasside rekonstrueerimine vastavalt olemasolevatele eskiisprojektidele.

Alternatiivsete lahenduste esitamine ei ole lubatud.

Hankemenetluses osalemise taotlused ja taotleja kvalifikatsiooni kontrollimiseks nõutud dokumendid tuleb esitada Kohtla-Järve Linnavalitsusele (Keskallee 19 (kab 103), 30395 Kohtla-Järve) kirjalikult suletud ümbrikus hiljemalt 07.04.2008.a kella 10.30-ks.

Taotlejate kvalifitseerimise tingimused:
1. Taotleja peab olema nõuetekohaselt registreeritud majandustegevuse registris (MTR) ja omama registreeringut elektritööde tegevusalal tööstuse valdkonnas.
2. Taotlejal peab olema vähemalt 1 (üks) elektritööde juhtimise A-pädevusklassi pädevust omav kvaliteedikontrolli eest vastutav töötaja.
3. Taotleja netokäive tänavavalgustusvõrkude rekonstrueerimise osas viimase kolme majandusaasta jooksul peab kokku olema vähemalt 2 (kaks) miljonit kroni.
4. Taotlejal peab olema vähemalt 3 (kolm) elektritööde juhtimise B-pädevusklassi pädevust omavat elektritööde juhtimise eest vastutavat isikut.
5. Taotlejal peab olema kehtiv asjakohastel Euroopa või rahvusvahelistel standarditel põhinevatele ja sertifitseerimist käsitlevatele Euroopa Liidu õigusaktidele või asjakohastele Euroopa või rahvusvahelistele standarditele vastavate asutuste kinnitatud standarditele vastav kvaliteedi- ja keskkonnajuhtimissüsteem.
6. Taotleja töötajate, juhatuse liikmete ja muul lepingulisel alusel ettevõttes tööd tegevate isikute keskmine arv viimasel kolmel aastal (2005, 2006, 2007) peab olema vähemalt 15 (viisteist) inimest.

Koos hankemenetluses osalemise taotlusega esitab huvitatud isik:
1. Kirjaliku kinnituse riigihangete seaduse § 38 lõike 1 punktides 1–3 nimetatud asjaolude puudumise kohta.
2. Maksu- ja Tolliameti tõendi maksuvõlgade puudumise kohta.


10. Hanketeade 12.03.2008.a.

Juhindudes riigihangete seaduse § 16 lõikest 6 ja Kohtla-Järve Linnavolikogu 02.mai 2007.a määruse nr 87 „Riigihangete korraldamise kord” § 11 lõikest 3 ja §-st 16 teatab Kohtla-Järve Linnavalitsus Kohtla-Järve Kohtla-Järve Kultuurikeskus´e hankemenetlusega seotud toimingute teostajana Kohtla-Järve Linnavolikogu 02.mai 2007.a määruse nr 85 „Linnavara eeskiri” § 6 lõike 3 mõistes Kohtla-Järve Kultuurikeskus´e, reg kood 75031521, soovist sõlmida hankeleping hoone aadressil Keskallee 36 sisearhitektuurse põhiprojekti koostamiseks.

Hankelepingu esemeks on muinsuskaitse all oleva hoone aadressil Keskallee 36, Järve linnaosa, sisearhitektuurse põhiprojekti koostamine.

Alternatiivsete lahenduste esitamine on lubatud.

Hankemenetluses osalemise taotlused tuleb esitada Kohtla-Järve Linnavalitsusele (Keskallee 19 (kab 103), 30395 Kohtla-Järve) kirjalikult hiljemalt 24.03.2008.a kella 10.30-ks.

Taotlejate kvalifitseerimise tingimused:
1. Äri- või erialase registri kehtiv registreering vastaval tegevusalal.
2. Netokäibe hankelepingu esemele vastavas osas viimase kolme majandusaasta jooksul peab kokku aastal olema vähemalt 3000 000 (kolmsada tuhat) krooni.

Koos hankemenetluses osalemise taotlusega esitab huvitatud isik:
1. Kirjaliku kinnituse riigihangete seaduse § 38 lõike 1 punktides 1–3 nimetatud asjaolude puudumise kohta;
2. Maksu- ja Tolliameti tõendi maksuvõlgade puudumise kohta.


9. Hanketeade 28.02.2008.a.

Juhindudes riigihangete seaduse § 16 lõikest 6 ja Kohtla-Järve Linnavolikogu 02.mai 2007.a määruse nr 87 „Riigihangete korraldamise kord” § 11 lõikest 3 ja §-st 16 teatab Kohtla-Järve Linnavalitsus (reg kood 75001017) soovist sõlmida hankeleping hooldustööde teostamiseks Sompa linnaosas.

Alternatiivsete lahenduste esitamine on lubatud.

Hankemenetluses osalemise taotlused ja kvalifitseerimise dokumendid tuleb esitada Kohtla-Järve Linnavalitsusele (Keskallee 19 (kab 103), 30395 Kohtla-Järve) kirjalikult hiljemalt 10.03.2008.a kella 10.30-ks.

Taotlejate kvalifitseerimise tingimused:
1. Äri- või erialase registri kehtiv registreering vastaval tegevusalal.
Koos hankemenetluses osalemise taotlusega esitab huvitatud isik:
1. Kirjaliku kinnituse riigihangete seaduse § 38 lõike 1 punktides 1–3 nimetatud asjaolude puudumise kohta;
2. Maksu- ja Tolliameti tõendi maksuvõlgade puudumise kohta.


8. Hanketeade 07.02.2008.a.

Juhindudes riigihangete seaduse § 16 lõikest 6 ja Kohtla-Järve Linnavolikogu 02.mai 2007.a määruse nr 87 „Riigihangete korraldamise kord” § 11 lõikest 3 ja §-st 16 teatab Kohtla-Järve Linnavalitsus (reg kood 75001017) soovist sõlmida hankeleping liikuva arhiivriulite süsteemi tootmiseks ja paigaldamiseks.

Alternatiivsete lahenduste esitamine on lubatud.

Hankemenetluses osalemise taotlused ja kvalifitseerimise dokumendid tuleb esitada Kohtla-Järve Linnavalitsusele (Keskallee 19 (kab 103), 30395 Kohtla-Järve) kirjalikult hiljemalt 12.02.2008.a kella 10.30-ks.

Taotlejate kvalifitseerimise tingimused:
1. Äri- või erialase registri kehtiv registreering vastaval tegevusalal.
Koos hankemenetluses osalemise taotlusega esitab huvitatud isik:
1. Kirjaliku kinnituse riigihangete seaduse § 38 lõike 1 punktides 1–3 nimetatud asjaolude puudumise kohta;
2. Maksu- ja Tolliameti tõendi maksuvõlgade puudumise kohta.7. Hanketeade 07.01.2008.a.

Juhindudes riigihangete seaduse § 16 lõikest 6 ja Kohtla-Järve Linnavolikogu 02.mai 2007.a määruse nr 87 „Riigihangete korraldamise kord” § 11 lõikest 3 ja §-st 16 teatab Kohtla-Järve Linnavalitsus (reg kood 75001017) soovist sõlmida hankeleping Kohtla-Järve linna Järve, Ahtme, Kukruse ja Sompa linnaosa miljööväärtuslike hoonestusalade teemaplaneeringu koostamiseks Kohtla-Järve Linnavolikogu 28.novembri 2007.a otsuses nr 2437 „Kohtla-Järve linna Järve, Ahtme, Kukruse ja Sompa linnaosa miljööväärtuslike hoonestusalade teemaplaneeringu algatamine” määratud tingimustel.

Alternatiivsete lahenduste esitamine ei ole lubatud.

Hankemenetluses osalemise taotlused ja kvalifitseerimise dokumendid tuleb esitada Kohtla-Järve Linnavalitsusele (Keskallee 19 (kab 103), 30395 Kohtla-Järve) kirjalikult hiljemalt 14.01.2008.a kella 10.30-ks.

Taotlejate kvalifitseerimise tingimused:

1. Äri- või erialase registri kehtiv registreering vastaval tegevusalal.

2. Pakkuja peab olema koostanud viimasel seitsmel aastal miljööväärtuslikke hoonestusalasid käsitlevaid planeeringuid kogumaksumusega vähemalt 500 000 (viissada tuhat) krooni.

3. Pakkuja planeerimisalase tegevuse käive peab viimasel majandusaastal olema vähemalt 3 (kolm) miljonit krooni.

Koos hankemenetluses osalemise taotlusega esitab huvitatud isik:

1. Kirjaliku kinnituse riigihangete seaduse § 38 lõike 1 punktides 1–3 nimetatud asjaolude puudumise kohta;

2. Maksu- ja Tolliameti tõendi maksuvõlgade puudumise kohta.
6. Hanketeade 07.01.2008.a.

Juhindudes riigihangete seaduse § 16 lõikest 6 ja Kohtla-Järve Linnavolikogu 02.mai 2007.a määruse nr 87 „Riigihangete korraldamise kord” § 11 lõikest 3 ja §-st 16 teatab Kohtla-Järve Linnavalitsus (reg kood 75001017) soovist sõlmida hankeleping ühe sõiduauto kasutusrendile võtmiseks Kohtla-Järve Linnavolikogu 19.detsembri 2007.a otsuses nr 247 „Autode kasutusrendilepingute sõlmimiseks nõusoleku andmine” määratud tingimustel.

Alternatiivsete lahenduste esitamine on lubatud.

Hankemenetluses osalemise taotlused ja kvalifitseerimise dokumendid tuleb esitada Kohtla-Järve Linnavalitsusele (Keskallee 19 (kab 103), 30395 Kohtla-Järve) kirjalikult hiljemalt 14.01.2008.a kella 10.30-ks.

Taotlejate kvalifitseerimise tingimused:

1. Äri- või erialase registri kehtiv registreering vastaval tegevusalal.

Koos hankemenetluses osalemise taotlusega esitab huvitatud isik:

1. Kirjaliku kinnituse riigihangete seaduse § 38 lõike 1 punktides 1–3 nimetatud asjaolude puudumise kohta;

2. Maksu- ja Tolliameti tõendi maksuvõlgade puudumise kohta.
5. Hanketeade 07.01.2008.a.

Juhindudes riigihangete seaduse § 16 lõikest 6 ja Kohtla-Järve Linnavolikogu 02.mai 2007.a määruse nr 87 „Riigihangete korraldamise kord” § 11 lõikest 3 ja §-st 16 teatab Kohtla-Järve Linnavalitsus Kohtla-Järve Ahtme Gümnaasiumi hankemenetlusega seotud toimingute teostajana Kohtla-Järve Linnavolikogu 02.mai 2007.a määruse nr 85 „Linnavara eeskiri” § 6 lõike 3 mõistes Kohtla-Järve Ahtme Gümnaasiumi (reg kood 75008999) soovist sõlmida hankeleping ühe sõiduauto kasutusrendile võtmiseks Kohtla-Järve Linnavolikogu 19.detsembri 2007.a otsuses nr 247 „Autode kasutusrendilepingute sõlmimiseks nõusoleku andmine” määratud tingimustel.

Alternatiivsete lahenduste esitamine on lubatud.

Hankemenetluses osalemise taotlused ja kvalifitseerimise dokumendid tuleb esitada Kohtla-Järve Linnavalitsusele (Keskallee 19 (kab 103), 30395 Kohtla-Järve) kirjalikult hiljemalt 14.01.2008.a kella 10.30-ks.

Taotlejate kvalifitseerimise tingimused:

1. Äri- või erialase registri kehtiva registreeringu olemasolu vastaval tegevusalal.

Koos hankemenetluses osalemise taotlusega esitab huvitatud isik:

1. Kirjaliku kinnituse riigihangete seaduse § 38 lõike 1 punktides 1–3 nimetatud asjaolude puudumise kohta;

2. Maksu- ja Tolliameti tõendi maksuvõlgade puudumise kohta.
4. Hanketeade 02.11.2007. a.
 
Juhindudes riigihangete seaduse § 16 lõikest 6 ja Kohtla-Järve Linnavolikogu 02.mai 2007.a määrusega nr 87 kinnitatud Riigihangete korraldamise korra § 11 lõikest 3 ja §-st 16 teatab Kohtla-Järve Linnavalitsus Kohtla-Järve Kultuurikeskuse hankemenetlusega seotud toimingute teostajana Kohtla-Järve Linnavolikogu 02.mai 2007.a määrusega nr 85 kinnitatud Linnavara eeskirja § 6 lõike 3 mõistes Kohtla-Järve Vanurite Hooldekodu (reg kood 75006138) soovist sõlmida hankeleping hoone aadressil Ahtme mnt 16 automaatse tulekahjusignalisatsiooni paigaldamiseks.
 
Alternatiivsete lahenduste esitamine on lubatud.
 
Hankemenetluses osalemise taotlused tuleb esitada Kohtla-Järve Linnavalitsusele (Keskallee 19 (kab 103), 30395 Kohtla-Järve) kirjalikult hiljemalt 12.11.2007.a kella 10.30-ks.
 
Taotlejate kvalifitseerimise tingimused:
1. Äri- või erialase registri kehtiv registreering vastavale tegevusalal.
 
Koos hankemenetluses osalemise taotlusega esitab huvitatud isik:
1. Kirjaliku kinnituse riigihangete seaduse § 38 lõike 1 punktides 1–3 nimetatud asjaolude puudumise kohta;
2. Maksu- ja Tolliameti tõendi maksuvõlgade puudumise kohta.3. Hanketeade 07.08.2007. a.

 

Juhindudes riigihangete seaduse § 16 lõikest 6 ja Kohtla-Järve Linnavolikogu 02.mai 2007.a määrusega nr 87 kinnitatud Riigihangete korraldamise korra § 11 lõikest 3 ja §-st 16 teatab Kohtla-Järve Linnavalitsus Kohtla-Järve Kultuurikeskuse hankemenetlusega seotud toimingute teostajana Kohtla-Järve Linnavolikogu 02.mai 2007.a määrusega nr 85 kinnitatud Linnavara eeskirja § 6 lõike 3 mõistes Kohtla-Järve Kultuurikeskuse soovist sõlmida hankeleping hoone aadressil Keskallee 36 vaatesaali kujundamiseks (toolid, lava eesriie, uksekardinad).

 

Hankelepingu esemeks on muinsuskaitse all oleva hoone aadressil Keskallee 36, Järve linnaosa, vaatesaali kujundamiseks sisustustekstiilide tootmine, tarnimine ja paigaldamine..

 

Alternatiivsete lahenduste esitamine on lubatud.

 

Hankemenetluses osalemise taotlused tuleb esitada Kohtla-Järve Linnavalitsusele (Keskallee 19 (kab 103), 30395 Kohtla-Järve) kirjalikult hiljemalt 17.08.2007.a kella 10.30-ks.

 

Taotlejate kvalifitseerimise tingimused:

1. Äri- või erialase registri kehtiv registreering vastavale tegevusalal.

 

Koos hankemenetluses osalemise taotlusega esitab huvitatud isik:

1. Kirjaliku kinnituse riigihangete seaduse § 38 lõike 1 punktides 1–3 nimetatud asjaolude puudumise kohta;

2. Maksu- ja Tolliameti tõendi maksuvõlgade puudumise kohta.
2. Hanketeade 07.05.2007. a.
 
Juhindudes riigihangete seaduse § 16 lõikest 6 ja Kohtla-Järve Linnavolikogu 02.mai 2007.a määrusega nr 87 kinnitatud Riigihangete korraldamise korra § 11 lõikest 3 ja §-st 16 teatab Kohtla-Järve Linnavalitsus Kohtla-Järve Kultuurikeskuse hankemenetlusega seotud toimingute teostajana Kohtla-Järve Linnavolikogu 02.mai 2007.a määrusega nr 85 kinnitatud Linnavara eeskirja § 6 lõike 3 mõistes Kohtla-Järve Kultuurikeskuse soovist sõlmida hankeleping hoone aadressil Keskallee 36 rekonstrueerimise projekteerimiseks.
 
Hankelepingu esemeks on muinsuskaitse all oleva hoone aadressil Keskallee 36, Järve linnaosa, rekonstrueerimise projekteerimine.
 
Alternatiivsete lahenduste esitamine on lubatud.
 
Hankemenetluses osalemise taotlused tuleb esitada Kohtla-Järve Linnavalitsusele (Keskallee 19 (kab 103), 30395 Kohtla-Järve) kirjalikult hiljemalt 14.05.2007.a kella 10.30-ks.
 
Taotlejate kvalifitseerimise tingimused:
1.         Äri- või erialase registri kehtiv registreering projekteerimise tegevusalal (sh muinsuskaitse all olevate objektide projekteerimine).
2.         Teenuste osutamise eest vastutav isik peab vastama ehitusseaduse § 47 nõuetele.
3.         Netokäibe hankelepingu esemele vastavas osas viimase kolme majandusaasta jooksul peab igal aastal olema vähemalt 450 000 (nelisada viiskümmend tuhat) krooni.
4.         Töötajate, juhatuse liikmete ja muul lepingulisel alusel ettevõttes tööd tegevate isikute keskmine arv viimasel kolmel aastal peab olema vähemalt 6 (kuus) inimest.
 
Koos hankemenetluses osalemise taotlusega esitab huvitatud isik:
1.         Kirjaliku kinnituse riigihangete seaduse § 38 lõike 1 punktides 1–3 nimetatud asjaolude puudumise kohta;
2.         Maksu- ja Tolliameti ja hankija asukohajärgse ning huvitatud isiku elu- või asukohajärgse kohalike maksude maksuhalduri või huvitatud isik asukohariigi vastava pädevusega ametiasutuse tõendi riigihangete seaduse § 38 lõike 1 punktis 4 nimetatud asjaolu puudumise kohta või juhul, kui huvitatud isik asukohariigi vastava pädevusega ametiasutus sellise sisuga tõendit ei väljasta, selle ametiasutuse tõendit maksuvõlgade puudumise kohta.1. Hanketeade 07.05.2007. a.
 
Juhindudes riigihangete seaduse § 16 lõikest 6 ja Kohtla-Järve Linnavolikogu 02.mai 2007.a määrusega nr 87 kinnitatud Riigihangete korraldamise korra § 11 lõikest 3 ja §-st 16 teatab Kohtla-Järve Linnavalitsus hankijana soovist sõlmida hankeleping linna välisvalgustuse uuendamiseks.
 
Hankelepingu esemeks on Kohtla-Järve linna Ahtme ja Järve linnaosa (Ahtme maantee, Sinivoore tänav ja Katse tänav) välisvalgustuse uuendamine.
 
Alternatiivsete lahenduste esitamine ei ole lubatud.
 
Hankemenetluses osalemise taotlused tuleb esitada Kohtla-Järve Linnavalitsusele (Keskallee 19 (kab 103), 30395 Kohtla-Järve) kirjalikult hiljemalt 14.05.2007.a kella 10.00-ks.
 
Taotlejate kvalifitseerimise tingimused:
1.         Äri- või erialase registri kehtiv registreering elektritööde tegevusalal vähemalt B-klassi pädevuspiirkonnas.
2.         Ehitustööde juhtimise eest vastutaval isikul peab ehitustööde juhtimiseks olema A-klassi pädevus.
3.         Netokäibe hankelepingu esemele vastavas osas viimase kolme majandusaasta jooksul peab igal aastal olema vähemalt 2 000 000 (kaks miljonit) krooni.
4.         Töötajate, juhatuse liikmete ja muul lepingulisel alusel ettevõttes tööd tegevate isikute keskmine arv viimasel kolmel aastal peab olema vähemalt 20 (kakskümmend) inimest.
 
Koos hankemenetluses osalemise taotlusega esitab huvitatud isik:
1.         Kirjaliku kinnituse riigihangete seaduse § 38 lõike 1 punktides 1–3 nimetatud asjaolude puudumise kohta;
2.         Maksu- ja Tolliameti ja hankija asukohajärgse ning huvitatud isiku elu- või asukohajärgse kohalike maksude maksuhalduri või huvitatud isik asukohariigi vastava pädevusega ametiasutuse tõendi riigihangete seaduse § 38 lõike 1 punktis 4 nimetatud asjaolu puudumise kohta või juhul, kui huvitatud isik asukohariigi vastava pädevusega ametiasutus sellise sisuga tõendit ei väljasta, selle ametiasutuse tõendit maksuvõlgade puudumise kohta.