Kohtla-Järve linna ametlik veebileht
Eesti keeles По-русски

Hanked

Kohtla-Järve linna asutuste Riiklikus Riigihangete Registris avaldatud riigihangete hanketeadete vaatamiseks minge registri veebilehele ning sisestage „hankija” väljale vastava linna asutuse nimetus.


144. Hanketeade  03.09.2018

Energiasäästu planeerimine Kohtla-Järve linnas Järve linnaosas

Kohtla-Järve Linnavalitsus (reg kood 75001017) teatab soovist sõlmida leping  energiasäästu planeerimiseks  Kohtla-Järve linna Järve linnaosas hankedokumentidega ja tehnilise kirjeldusega (vt lisad) vastavuses.

+ Hankedokumendid


143. Hanketeade  28.08.2018

Metsapargi koerte väljaku rajamine


Kohtla-Järve Linnavalitsus (reg kood 75001017) teatab soovist sõlmida leping Kohtla-Järve linna Järve linnaosa Metsapargi koerte väljaku rajamiseks tehnilise kirjeldusega (Lisa 2) vastavuses.

Hankelepingu teostamise tähtaeg on 31.10.2018. a.
Hankelepingu sõlmimise kriteerium: madalaim hind.
Hankemenetluse liik: alla lihthanke piirmäära jääv hange.
Hankelepingu liik: ehitustööd.
Hankelepingu eeldatav  maksumus on 33 000 eurot.
Pakkumus peab olema jõus vähemalt 30 päeva pakkumuste esitamise tähtpäevast arvates.

Kvalifitseerimise tingimused ja nõutavad dokumendid:

1.    Pakkuja peab omama majandustegevuse registri (MTR) kehtivat registreeringut ehitamise tegevusalal täpse liigitusega üldehituslik ehitamine. Pakkuja võib esitada MTR-i väljatrüki, vajadusel saab hankija andmeid ise kontrollida.
2.    Pakkujal peab hanke algamisele eelneva 60 kuu jooksul olema peatöövõtjana teostanud vähemalt ühe avalikult kasutatava piirdeajaga väljaku rajamise lepingut. Pakkuja peab olema nimetatud ehitustööd teostanud ja lõpule viinud sõlmitud lepingu ja hea tava kohaselt. Esitada kinnitus eelpool toodud tingimuse täitmise kohta koos asjakohase informatsiooniga lepingute kohta, sh riigihanke viitenumbrid nende olemasolul.
3.    Pakkuja viimase kolme riigihanke algamise ajaks lõppenud majandusaasta  summaarne netokäive peab olema vähemalt 66 000 (kuuskümmend kuus tuhat) eurot. Esitada kirjalik kinnitus, näidates netokäibed aastate lõikes.

Pakkumus tuleb esitada digiallkirjastatuna e-postile riigihanked@kjlv.ee  hiljemalt 03.09.2018. a kellaks 10:50. Pakkumus peab olema koostatud alljärgneva struktuuri kohaselt:
• pakkumuse maksumus lisatud vormide järgi (Lisa 1 ja 1.a);
• kvalifikatsiooni kontrollimiseks nõutud dokumendid nende nimetamise järjekorras;
• vajadusel muu informatsioon.

Pakkumuse tagatis ei ole nõutav.
Pakkumus tuleb vormistada eesti keeles.

Pakkumuste avamine toimub 03.09.2018. a kell 11:00 aadressil Kohtla-Järve linn, Keskallee 19, ruum 102.
Hanke alusdokumentide sisu kohta saab täiendavat teavet küsida kirjalikul pöördumisel Hankija poole: Keskallee 19, 30395 Kohtla-Järve, faks 337 8503; e-post: tatjana.samsonova@kjlv.ee.

Hankija jätab enesele õiguse lükata tagasi kõik pakkumused, kui kõikide vastavaks tunnistatud pakkumuste hinnad ületavad hankelepingu eeldatava maksumuse.

Lisad:
Lisa 1     -    Pakkumuse maksumuse vorm
Lisa 1.a  -    Pakkumuse maksumuse tabel
Lisa 2     -    Tehniline kirjeldus

142. Hanketeade  17.07.2018

Kohtla-Järve staadionide rekonstrueerimise projektide ekspertiis


Kohtla-Järve Linnavalitsus (reg kood 75001017) teatab soovist sõlmida 2 lepingut: I – jalgpalliväljaku rajamise ja abihoone rekonstrueerimise  projekti ekspertiisi teostamiseks; II - Keemiku staadioni rekonstrueerimise ja administratiivhoone hosteli tarbeks ümberehitamise projekti ekspertiisi teostamiseks Majandus- ja taristuministri 08.06.2015.a määrusega nr 62 „Nõuded ehitusprojekti ekspertiisile“ ning hanke tehniliste kirjeldustega (Lisad 2.1 ja 2.2) vastavuses. Teenused osutatakse projekti EU50896 „Kohtla-Järve Järve linnaosa alakasutatud ala taaselavdamine hariduse ja vabaaja linnaku arendamise kaudu II etapp“ raames.

Hankelepingu tingimused on toodud lisas 3.
Hankelepingu teostamise tähtaeg on 31.08.2018. a.
Hankelepingu sõlmimise kriteerium: madalaim hind.
Hankemenetluse liik: allapoole lihthanke piirmäära jääv hange.
Hankelepingu liik: teenused.
Hange on osadeks jaotatud ühe hankemenetluse raames:
    I osa -  Jalgpalliväljaku rajamise projekti ekspertiis;
    II osa – Keemiku staadioni ja admin.hoone rekonstrueerimise projekti ekspertiis.
Pakkuja võib esitada pakkumuse ühele või kõigile osadele.
Hanke osade eeldatavad maksumused on järgmised: I osa – 6 000 eurot; II osa – 9 000 eurot.
Pakkumus peab olema jõus vähemalt 30 päeva pakkumuste esitamise tähtpäevast arvates.

Kvalifitseerimise tingimused ja nõutavad dokumendid:

1.    Pakkuja peab omama majandustegevuse registri (MTR) kehtivat registreeringut ehitusprojekti ekspertiisi tegevusalal täpsete liigitustega konstruktsioonide osa, hoonesisene või selle juurde kuuluv veevarustuse või kanalisatsioonisüsteem;  ühisveevärk või –kanalisatsioon; kaugkütte- või kaugjahutussüsteemi ehitusprojekti ekspertiisi tegemine. Pakkuja võib esitada MTR-i väljatrüki, vajadusel saab hankija andmeid ise kontrollida.
2.    Pakkuja peab omama majandustegevuse registri (MTR) registreeringut elektritööde tegevusalal täpsete liigitustega elektripaigaldise projekti ekspertiisi tegemine. Pakkuja võib esitada MTR-i väljatrüki, vajadusel saab hankija andmeid ise kontrollida.
3.    Pakkujal peab hanke algamisele eelneva 36 kuu jooksul olema peatöövõtjana teostanud vähemalt ühe avalikult kasutatava  hoone või rajatise rekonstrueerimisprojekti ekspertiisi teostamise lepingut. Pakkuja peab olema nimetatud teenused osutatud ja lõpule viinud sõlmitud lepingu ja hea tava kohaselt. Esitada kinnitus eelpool toodud tingimuse täitmise kohta koos asjakohase informatsiooniga lepingute kohta, sh riigihanke viitenumbrid nende olemasolul.
4.    Pakkuja viimase kolme riigihanke algamise ajaks lõppenud majandusaasta  summaarne netokäive peab olema vähemalt 12 000 (kaksteist tuhat) eurot. Esitada kirjalik kinnitus, näidates netokäibed aastate lõikes.
5.    Teenust peab osutama vähemalt diplomeeritud ehitusinseneri kutsetunnistusega spetsialist(id) Esitada pakkuja kinnitus eelpool toodud tingimuse täitmise kohta ja kutsetunnise koopia.

Pakkumus tuleb esitada digiallkirjastatuna e-postile riigihanked@kjlv.ee  hiljemalt 23.07.2018. a kellaks 10:50. Pakkumus peab olema koostatud alljärgneva struktuuri kohaselt:
• pakkumuse maksumus lisatud vormi järgi (Lisa 1.1 ja/või Lisa 1.2);
• kvalifikatsiooni kontrollimiseks nõutud dokumendid nende nimetamise järjekorras;
• vajadusel muu informatsioon.

Pakkumuse tagatis ei ole nõutav.
Pakkumus tuleb vormistada eesti keeles.

Pakkumuste avamine toimub 23.07.2018. a kell 11:00 aadressil Kohtla-Järve linn, Keskallee 19, ruum 102.
Hanke alusdokumentide sisu kohta saab täiendavat teavet küsida kirjalikul pöördumisel Hankija poole: Keskallee 19, 30395 Kohtla-Järve, faks 337 8503; e-post: tatjana.samsonova@kjlv.ee.

Hankija jätab enesele õiguse lükata tagasi kõik pakkumused, kui kõikide vastavaks tunnistatud pakkumuste hinnad ületavad hankelepingu eeldatava maksumuse.

Lisad:

Lisa 1.1. - I osa pakkumuse maksumuse vorm
Lisa 1.2. - II osa pakkumuse maksumuse vorm
Lisa 2.1. - I osa tehniline kirjeldus
Lisa 2.2. - II osa tehniline kirjeldus
Lisa 3 - Hankelepingu eelnõu

141. Hanketeade 13.06.2018. a

Lasteaia Väikemees sokli ja sillutisribade ehitamine
Riigihanke esemeks on lasteaia Väikemees, aadressil Noorte 4, Kohtla-Järve linn, Järve linnaosa, sokli ja sillutisribade ehitamine vastavalt tehnilisele kirjeldusele (Lisa 2).
Hankija nimi ja andmed: Kohtla-Järve Linnavalitsus, Keskallee 19, 30395, Kohtla-Järve.
Riigihanke finantseerimine tagatakse läbi Kohtla-Järve linna eelarve.
Tööde teostamise periood on 2 kuud lepingu sõlmimisest.
Pakkumuste hindamise kriteerium on madalaim hind.

Kvalifitseerimise tingimustele vastavuse hindamiseks vajalikud andmed ja nende vorminõuded:

1. Hankija ei sõlmi hankelepingut ja kõrvaldab hankemenetlusest pakkuja või taotleja:
1.1 keda või kelle haldus-, juhtimis- või järelevalveorgani liiget või muud seaduslikku või asjaomase riigihankega seotud lepingulist esindajat on karistatud kuritegelikus ühenduses osalemise, aususe kohustuse rikkumise või korruptiivse teo, kelmuse, terroriakti toimepaneku või muu terroristliku tegevusega seotud kuriteo või sellele kihutamise, kaasaaitamise või selle katse, rahapesualase süüteo või terrorismi rahastamise eest;
1.2. keda või kelle haldus-, juhtimis- või järelevalveorgani liiget või muud seaduslikku või asjaomase riigihankega seotud lepingulist esindajat on karistatud riigis ilma seadusliku aluseta viibivale välismaalasele töötamise võimaldamise eest;
1.3. keda või kelle haldus-, juhtimis- või järelevalveorgani liiget või muud seaduslikku või asjaomase riigihankega seotud lepingulist esindajat on karistatud laste tööjõu ebaseadusliku kasutamise või inimkaubandusega seotud teo eest;
1.4. kellel on riikliku maksu, makse või keskkonnatasu maksuvõlg maksukorralduse seaduse tähenduses või maksu- või sotsiaalkindlustusmaksete võlg tema asukohariigi õigusaktide kohaselt;
1.5. kes või kelle haldus-, juhtimis- või järelevalveorgani liige on rahvusvahelise sanktsiooni subjekt rahvusvahelise sanktsiooni seaduse tähenduses;
Punktides 1.1.-1.5. nimetatud asjaolude puudumise kohta esitab pakkuja kinnituse.

2. Pakkujal peab olema sarnase ehitustööde teostamise kogemus vähemalt 3 aastat. Pakkuja esitab teostatud tööde nimekirja.
3. Pakkuja peab omama kehtivat registreeringut Majandustegevuse registris ehitamise tegevusalal. Pakkuja ei pea esitama väljavõtet registrist, selle olemasolu kontrollib hankija ise.
4. Pakkuja peab antud riigihanke objektiks olevate ehitustööde teostamisel kaasama objektijuhi, kellel on ehitusvaldkonna kõrgharidus või vähemalt ehitusinseneri 6 tase kutsetunnistus. Pakkuja esitab objektijuhi diplomi/kutsetunnistuse koopia.

Pakkumus tuleb esitada elektrooniliselt Hankija e-postile riigihanked@kjlv.ee hiljemalt 28. juunil 2018. a kellaks 08.45.

Palume pakkumuste esitamise tähtaja jooksul Hankijat informeerida igast hankedokumentides ja/või selle lisas avastatud ebatäpsusest, ebaselgusest või vastuolust.
Pärast lepingu sõlmimist ei rahulda Hankija ühtegi pakkuja ettenägematutele asjaoludele, mitteinformeeritusele, teisiti tõlgendamisele või muule ettekäändele tuginevat pretensiooni või lisanõuet, s.h. rahalist nõuet. Küsimused ja vastused edastatakse huvitatud isikutele 3 tööpäeva jooksul.

Pakkumuse maksumus esitatakse eurodes.
Pakkumus peab olema jõus vähemalt 30 päeva pakkumuste esitamise tähtpäevast arvates. Pakkumuste avamine toimub 28. juunil 2018. a kell 09:00 aadressil Kohtla-Järve linn, Keskallee 19, ruum 102.
Pakkumuse tagatis ei ole nõutav. Alternatiivsete lahenduste esitamine ei ole lubatud.
Tellija kontaktisik - Jelena Toots, ehitusnõunik, tel. +372 5069128, e-post jelena.toots@kjlv.ee

Hankija jätab endale õiguse lükata esitatud pakkumused tagasi, kui kõikide pakkumuste maksumused ületavad hankelepingu eeldatava maksumuse või Hankija majanduslikud võimalused.

Lisad:
Lisa 1: pakkumuse maksumuse vorm
Lisa 2: tehniline kirjeldus

 

140.  Hanketeade 5.06.2018. a

Kortermaja, aadressil Kase 4, Oru linnaosa kandekonstruktsioonide tugevdamine

Riigihanke esemeks on kortermaja, aadressil Kase 4, Kohtla-Järve linn, Oru linnaosa kandekonstruktsioonide tugevdamine tehnilisele kirjeldusele (Lisa 2).
Hankija nimi ja andmed: Kohtla-Järve Linnavalitsus, Keskallee 19, 30395, Kohtla-Järve.
Riigihanke finantseerimine tagatakse läbi Kohtla-Järve linna eelarve.
Tööde teostamise periood  on 3 kuud lepingu sõlmimisest.
Pakkumuste hindamise kriteerium on madalaim hind.

Kvalifitseerimise tingimustele vastavuse hindamiseks vajalikud andmed ja nende vorminõuded:

1.    Hankija ei sõlmi hankelepingut ja kõrvaldab hankemenetlusest pakkuja või taotleja:
1.1 keda või kelle haldus-, juhtimis- või järelevalveorgani liiget või muud seaduslikku või asjaomase riigihankega seotud lepingulist esindajat on karistatud kuritegelikus ühenduses osalemise, aususe kohustuse rikkumise või korruptiivse teo, kelmuse, terroriakti toimepaneku või muu terroristliku tegevusega seotud kuriteo või sellele kihutamise, kaasaaitamise või selle katse, rahapesualase süüteo või terrorismi rahastamise eest;
1.2. keda või kelle haldus-, juhtimis- või järelevalveorgani liiget või muud seaduslikku või asjaomase riigihankega seotud lepingulist esindajat on karistatud riigis ilma seadusliku aluseta viibivale välismaalasele töötamise võimaldamise eest;
1.3. keda või kelle haldus-, juhtimis- või järelevalveorgani liiget või muud seaduslikku või asjaomase riigihankega seotud lepingulist esindajat on karistatud laste tööjõu ebaseadusliku kasutamise või inimkaubandusega seotud teo eest;
1.4. kellel on riikliku maksu, makse või keskkonnatasu maksuvõlg maksukorralduse seaduse tähenduses või maksu- või sotsiaalkindlustusmaksete võlg tema asukohariigi õigusaktide kohaselt;
1.5. kes või kelle haldus-, juhtimis- või järelevalveorgani liige on rahvusvahelise sanktsiooni subjekt rahvusvahelise sanktsiooni seaduse tähenduses;
Punktides 1.1.-1.5. nimetatud asjaolude puudumise kohta esitab pakkuja kinnituse.

2.    Pakkujal peab olema sarnase ehitustööde teostamise kogemus vähemalt 3 aastat. Pakkuja esitab  teostatud tööde  nimekirja.
3.    Pakkuja peab omama kehtivat registreeringut Majandustegevuse registris  ehitamise tegevusalal. Pakkuja ei pea esitama väljavõtet registrist, selle olemasolu kontrollib hankija ise.
4.    Pakkuja peab antud riigihanke objektiks olevate ehitustööde teostamisel kaasama objektijuhi, kellel on ehitusvaldkonna kõrgharidus või vähemalt ehitusinseneri 6 tase kutsetunnistus. Pakkuja esitab objektijuhi diplomi/kutsetunnistuse koopia.

Pakkumus tuleb esitada elektrooniliselt Hankija e-postile riigihanked@kjlv.ee hiljemalt 11. juunil  2018. a kellaks 10.45.

Palume pakkumuste esitamise tähtaja jooksul Hankijat informeerida igast hankedokumentides ja/või selle lisas avastatud ebatäpsusest, ebaselgusest või vastuolust.
Pärast lepingu sõlmimist ei rahulda Hankija ühtegi pakkuja ettenägematutele asjaoludele, mitteinformeeritusele, teisiti tõlgendamisele või muule ettekäändele tuginevat pretensiooni või lisanõuet, s.h. rahalist nõuet. Küsimused ja vastused edastatakse huvitatud isikutele 3 tööpäeva jooksul.

Pakkumuse maksumus esitatakse eurodes.
Pakkumus peab olema jõus vähemalt 30 päeva pakkumuste esitamise tähtpäevast arvates. Pakkumuste avamine toimub 11. juunil  2018. a kell 11:00 aadressil Kohtla-Järve linn, Keskallee 19, ruum 102.
Pakkumuse tagatis ei ole nõutav. Alternatiivsete lahenduste esitamine ei ole lubatud.
Tellija kontaktisik - Jelena Toots, ehitusnõunik, tel. +372 5069128, e-post jelena.toots@kjlv.ee

Hankija jätab endale õiguse lükata esitatud pakkumused tagasi, kui kõikide pakkumuste maksumused ületavad hankelepingu eeldatava maksumuse või Hankija majanduslikud võimalused.

Lisad:
Lisa 1: pakkumuse maksumuse vorm
Lisa 2: tehniline kirjeldus


139. Hanketeade  28.05.2018

Kohtla-Järve kardiraja rekonstrueerimise projekteerimine


Kohtla-Järve Linnavalitsus (reg kood 75001017) teatab soovist sõlmida leping Kohtla-Järve kardiraja rekonstrueerimisprojekti koostamiseks tehnilise kirjeldusega (Lisa 2) vastavuses.

Hankemenetluse liik: allapoole lihthanke piirmäära jääv hange.
Hankelepingu liik: teenused.
Hankelepingu eeldatav maksumus ilma käibemaksuta on 10 000 eurot.
Hankelepingu teostamise tähtaeg on 2 kuud lepingu sõlmimisest.
Hankelepingu tingimused on toodud Lisas 3.
Pakkumuste hindamise kriteerium on madalaim hind.
Pakkumus peab olema jõus vähemalt 30 päeva pakkumuste esitamise tähtpäevast arvates.
Teenus osutatakse projekti „Kohtla-Järve Järve linnaosa taaselavdamine hariduse ja vabaaja linnaku arendamise kaudu III etapp“ raames.

Kvalifitseerimise tingimused ja nõutavad dokumendid:
1.    Pakkuja peab omama majandustegevuse registri (MTR) registreeringut projekteerimise tegevusalal täpsete liigitustega tee; ühisveevärk ja -kanalisatsioon. Pakkuja võib esitada MTR-i väljatrüki, vajadusel saab hankija andmeid ise kontrollida.
2.    Pakkuja peab omama majandustegevuse registri (MTR) registreeringut elektritööde tegevusalal täpse liigitusega elektripaigaldise projekteerimine.
3.    Pakkujal peab hanke algamisele eelneva 36 kuu jooksul olema peatöövõtjana teostanud vähemalt ühe avalikult kasutatava tee (ehitusseadustiku § 92 lg 5 mõistes) ehitus- või rekonstrueerimisprojekti koostamise lepingut. Pakkuja peab olema nimetatud teenused osutatud ja lõpule viinud sõlmitud lepingu ja hea tava kohaselt. Esitada kinnitus eelpool toodud tingimuse täitmise kohta koos asjakohase informatsiooniga lepingute kohta, sh riigihanke viitenumbrid nende olemasolul.
4.    Teenust peab osutama vähemalt diplomeeritud teedeinseneri kutsetunnistusega spetsialist(id) Esitada pakkuja kinnitus eelpool toodud tingimuse täitmise kohta ja kutsetunnise koopia.

Pakkumus tuleb esitada digiallkirjastatuna e-postile riigihanked@kjlv.ee hiljemalt 04.06.2018. a kellaks 10:50. Pakkumus peab olema koostatud alljärgneva struktuuri kohaselt:
• pakkumuse maksumus lisatud vormi järgi (Lisa 1);
• kvalifikatsiooni kontrollimiseks nõutud dokumendid.

Pakkumuse tagatis ei ole nõutav.
Pakkumus tuleb vormistada eesti keeles.
Pakkumuste avamine toimub 04.06.2018. a kell 11:00 aadressil Kohtla-Järve linn, Keskallee 19, ruum 102.

Hanke alusdokumentide sisu kohta saab täiendavat teavet küsida kirjalikul pöördumisel Hankija poole: Keskallee 19, 30395 Kohtla-Järve, faks 337 8503; e-post: tatjana.samsonova@kjlv.ee.

Hankija jätab enesele õiguse lükata tagasi kõik pakkumused, kui kõikide vastavaks tunnistatud pakkumuste maksumused ületavad hankelepingu eeldatava maksumuse.

Lisad:
Lisa 1 - Pakkumuse maksumuse vorm
Lisa 2 – Tehniline kirjeldus
Lisa 3 – Hankelepingu eelnõu138. Hanketeade  11.05.2018

Kohtla-Järve kardiraja rekonstrueerimise projekteerimine

Kohtla-Järve Linnavalitsus (reg kood 75001017) teatab soovist sõlmida leping Kohtla-Järve kardiraja rekonstrueerimisprojekti koostamiseks tehnilise kirjeldusega (Lisa 2) vastavuses.

Hankemenetluse liik: allapoole lihthanke piirmäära jääv hange.
Hankelepingu liik: teenused.
Hankelepingu eeldatav maksumus ilma käibemaksuta on 10 000 eurot.
Hankelepingu teostamise tähtaeg on 2 kuud lepingu sõlmimisest.
Hankelepingu tingimused on toodud Lisas 3.
Pakkumuste hindamise kriteerium on madalaim hind.
Pakkumus peab olema jõus vähemalt 30 päeva pakkumuste esitamise tähtpäevast arvates.
Teenus osutatakse projekti „Kohtla-Järve Järve linnaosa taaselavdamine hariduse ja vabaaja linnaku arendamise kaudu III etapp“ raames.

Kvalifitseerimise tingimused ja nõutavad dokumendid:

1.    Pakkuja peab omama majandustegevuse registri (MTR) registreeringut projekteerimise tegevusalal täpsete liigitustega tee; ühisveevärk ja -kanalisatsioon. Pakkuja võib esitada MTR-i väljatrüki, vajadusel saab hankija andmeid ise kontrollida.
2.    Pakkuja peab omama majandustegevuse registri (MTR) registreeringut elektritööde tegevusalal täpse liigitusega elektripaigaldise projekteerimine.
3.    Pakkujal peab hanke algamisele eelneva 36 kuu jooksul olema peatöövõtjana teostanud vähemalt ühe avalikult kasutatava tee (ehitusseadustiku § 92 lg 5 mõistes) ehitus- või rekonstrueerimisprojekti koostamise lepingut. Pakkuja peab olema nimetatud teenused osutatud ja lõpule viinud sõlmitud lepingu ja hea tava kohaselt. Esitada kinnitus eelpool toodud tingimuse täitmise kohta koos asjakohase informatsiooniga lepingute kohta, sh riigihanke viitenumbrid nende olemasolul.
4.    Teenust peab osutama vähemalt diplomeeritud teedeinseneri kutsetunnistusega spetsialist(id) Esitada pakkuja kinnitus eelpool toodud tingimuse täitmise kohta ja kutsetunnise koopia.

Pakkumus tuleb esitada digiallkirjastatuna e-postile riigihanked@kjlv.ee hiljemalt 17.05.2018. a kellaks 08:50. Pakkumus peab olema koostatud alljärgneva struktuuri kohaselt:
• pakkumuse maksumus lisatud vormi järgi (Lisa 1);
• kvalifikatsiooni kontrollimiseks nõutud dokumendid.

Pakkumuse tagatis ei ole nõutav.
Pakkumus tuleb vormistada eesti keeles.
Pakkumuste avamine toimub 17.05.2018. a kell 09:00 aadressil Kohtla-Järve linn, Keskallee 19, ruum 102.

Hanke alusdokumentide sisu kohta saab täiendavat teavet küsida kirjalikul pöördumisel Hankija poole: Keskallee 19, 30395 Kohtla-Järve, faks 337 8503; e-post: tatjana.samsonova@kjlv.ee.

Hankija jätab enesele õiguse lükata tagasi kõik pakkumused, kui kõikide vastavaks tunnistatud pakkumuste maksumused ületavad hankelepingu eeldatava maksumuse.

Lisad:
Lisa 1 - Pakkumuse maksumuse vorm
Lisa 2 – Tehniline kirjeldus
Lisa 3 – Hankelepingu eelnõu
137. Hanketeade  18.04.2018

Kohtla-Järve lasteaia Rukkilill rekonstrueerimise projekti ekspertiis


Kohtla-Järve Linnavalitsus (reg kood 75001017) teatab soovist sõlmida leping Kohtla-Järve lasteaia Rukkilill rekonstrueerimisprojekti ekspertiisi teostamiseks Majandus- ja taristuministri 08.06.2015.a määrusega nr 62 „Nõuded ehitusprojekti ekspertiisile“ ning hanke tehnilise kirjeldusega (Lisa 2) vastavuses.

Hankemenetluse liik: allapoole lihthanke piirmäära jääv hange.
Hankelepingu liik: teenused.
Hankelepingu eeldatav maksumus ilma käibemaksuta on 5 000 eurot.
Hankelepingu teostamise tähtaeg on kolm nädalat lepingu sõlmimisest.
Hankelepingu tingimused on toodud Lisas 3.
Pakkumuste hindamise kriteerium on madalaim hind.
Pakkumus peab olema jõus vähemalt 30 päeva pakkumuste esitamise tähtpäevast arvates.
Teenus osutatakse projekti „Kohtla-Järve lasteaia Rukkilill energiatõhususe parandamine“ raames.


Kvalifitseerimise tingimused ja nõutavad dokumendid:

1.    Pakkujal ei tohi esineda Riigihangete seaduse (edaspidi RHS) § 95 lg 1 ja lg 4 toodud asjaolusid. Pakkuja esitab kinnituse.
2.    Pakkuja peab omama majandustegevuse registri (MTR) registreeringut ehitusprojekti ekspertiisi tegevusalal täpsete liigitustega arhitektuurse osa, konstruktiivse osa, sisekliima tagamise süsteemi ehitusprojekti ekspertiisi tegemine. Pakkuja võib esitada MTR-i väljatrüki, vajadusel saab hankija andmeid ise kontrollida.
3.    Pakkujal peab hanke algamisele eelneva 36 kuu jooksul olema peatöövõtjana teostanud vähemalt ühe avalikult kasutatava hoone (s.t. lasteaed, kool jms) rekonstrueerimisprojekti ekspertiisi teostamise lepingut. Pakkuja peab olema nimetatud teenused osutatud ja lõpule viinud sõlmitud lepingu ja hea tava kohaselt. Esitada kinnitus eelpool toodud tingimuse täitmise kohta koos asjakohase informatsiooniga lepingute kohta, sh riigihanke viitenumbrid nende olemasolul.
4.    Teenust peab osutama vähemalt diplomeeritud ehitusinseneri kutsetunnistusega spetsialist(id) Esitada pakkuja kinnitus eelpool toodud tingimuse täitmise kohta ja spetsialisti kutsetunnistuse koopia.

Pakkumus tuleb esitada digiallkirjastatuna e-postile riigihanked@kjlv.ee hiljemalt 26.04.2018. a kellaks 08:50. Pakkumus peab olema koostatud alljärgneva struktuuri kohaselt:
• pakkumuse maksumus lisatud vormi järgi (Lisa 1);
• kvalifikatsiooni kontrollimiseks nõutud dokumendid;
• vajadusel muu informatsioon.

Pakkumuse tagatis ei ole nõutav.
Pakkumus tuleb vormistada eesti keeles.

Pakkumuste avamine toimub 26.04.2018.a kell 09:00 aadressil Kohtla-Järve linn, Keskallee 19, ruum 102.

Hanke alusdokumentide sisu kohta saab täiendavat teavet küsida kirjalikul pöördumisel Hankija poole: Keskallee 19, 30395 Kohtla-Järve, faks 337 8503; e-post: tatjana.samsonova@kjlv.ee.

Hankija jätab enesele õiguse lükata tagasi kõik pakkumused, kui kõikide vastavaks tunnistatud pakkumuste maksumused ületavad hankelepingu eeldatava maksumuse.

Lisad:
Lisa 1 - Pakkumuse maksumuse vorm
Lisa 2 – Tehniline kirjeldus
Lisa 3 – Hankelepingu eelnõu
136. Hanketeade  18.03.2018

Kohtla-Järve lasteaia Karuke rekonstrueerimise projekti ekspertiis


Kohtla-Järve Linnavalitsus (reg kood 75001017) teatab soovist sõlmida leping Kohtla-Järve lasteaia Karuke rekonstrueerimisprojekti ekspertiisi teostamiseks Majandus- ja taristuministri 08.06.2015.a määrusega nr 62 „Nõuded ehitusprojekti ekspertiisile“ ning hanke tehnilise kirjeldusega (Lisa 2) vastavuses.

Hankemenetluse liik: allapoole lihthanke piirmäära jääv hange.
Hankelepingu liik: teenused.
Hankelepingu eeldatav maksumus ilma käibemaksuta on 5 000 eurot.
Hankelepingu teostamise tähtaeg on kolm nädalat lepingu sõlmimisest.
Hankelepingu tingimused on toodud Lisas 3.
Pakkumuste hindamise kriteerium on madalaim hind.
Pakkumus peab olema jõus vähemalt 30 päeva pakkumuste esitamise tähtpäevast arvates.
Teenus osutatakse projekti „Kohtla-Järve lasteaia Karuke energiatõhususe parandamine“ raames.


Kvalifitseerimise tingimused ja nõutavad dokumendid:

1.    Pakkujal ei tohi esineda Riigihangete seaduse (edaspidi RHS) § 95 lg 1 ja lg 4 toodud asjaolusid. Pakkuja esitab kinnituse.
2.    Pakkuja peab omama majandustegevuse registri (MTR) registreeringut ehitusprojekti ekspertiisi tegevusalal täpsete liigitustega arhitektuurse osa, konstruktiivse osa, sisekliima tagamise süsteemi ehitusprojekti ekspertiisi tegemine. Pakkuja võib esitada MTR-i väljatrüki, vajadusel saab hankija andmeid ise kontrollida.
3.    Pakkujal peab hanke algamisele eelneva 36 kuu jooksul olema peatöövõtjana teostanud vähemalt ühe avalikult kasutatava hoone (s.t. lasteaed, kool jms) rekonstrueerimisprojekti ekspertiisi teostamise lepingut. Pakkuja peab olema nimetatud teenused osutatud ja lõpule viinud sõlmitud lepingu ja hea tava kohaselt. Esitada kinnitus eelpool toodud tingimuse täitmise kohta koos asjakohase informatsiooniga lepingute kohta, sh riigihanke viitenumbrid nende olemasolul.
4.    Teenust peab osutama vähemalt diplomeeritud ehitusinseneri kutsetunnistusega spetsialist(id) Esitada pakkuja kinnitus eelpool toodud tingimuse täitmise kohta ja kutsetunnise koopia.

Pakkumus tuleb esitada digiallkirjastatuna e-postile riigihanked@kjlv.ee hiljemalt 26.04.2018. a kellaks 08:50. Pakkumus peab olema koostatud alljärgneva struktuuri kohaselt:
• pakkumuse maksumus lisatud vormi järgi (Lisa 1);
• kvalifikatsiooni kontrollimiseks nõutud dokumendid;
• vajadusel muu informatsioon.

Pakkumuse tagatis ei ole nõutav.
Pakkumus tuleb vormistada eesti keeles.

Pakkumuste avamine toimub 26.04.2018.a kell 09:00 aadressil Kohtla-Järve linn, Keskallee 19, ruum 102.

Hanke alusdokumentide sisu kohta saab täiendavat teavet küsida kirjalikul pöördumisel Hankija poole: Keskallee 19, 30395 Kohtla-Järve, faks 337 8503; e-post: tatjana.samsonova@kjlv.ee.

Hankija jätab enesele õiguse lükata tagasi kõik pakkumused, kui kõikide vastavaks tunnistatud pakkumuste maksumused ületavad hankelepingu eeldatava maksumuse.

Lisad:
Lisa 1 - Pakkumuse maksumuse vorm
Lisa 2 – Tehniline kirjeldus
Lisa 3 – Hankelepingu eelnõu
135.  Hanketeade 17. 04. 2018. a

Esri GIS-tarkvara platvormi või sellega samaväärse GIS-tarkvara omavalitsuslitsentsi soetamine


Riigihanke esemeks on Esri GIS-tarkvara platvormi või sellega samaväärse GIS-tarkvara omavalitsuslitsentsi soetamine vastavalt tehnilisele kirjeldusele (Lisa 2).
Hankija nimi ja andmed: Kohtla-Järve Linnavalitsus, Keskallee 19, 30395, Kohtla-Järve.
Riigihanke finantseerimine tagatakse läbi Kohtla-Järve linna eelarve.
Hanke eeldatav maksumus on 12 000 eurot käibemaksuta.
Tööde teostamise periood  on 1 aasta lepingu sõlmimisest.
Pakkumuste hindamise kriteerium on madalaim hind.

Kvalifitseerimise tingimustele vastavuse hindamiseks vajalikud andmed ja nende vorminõuded:

1.    Hankija ei sõlmi hankelepingut ja kõrvaldab hankemenetlusest pakkuja või taotleja:
1.1 keda või kelle haldus-, juhtimis- või järelevalveorgani liiget või muud seaduslikku või asjaomase riigihankega seotud lepingulist esindajat on karistatud kuritegelikus ühenduses osalemise, aususe kohustuse rikkumise või korruptiivse teo, kelmuse, terroriakti toimepaneku või muu terroristliku tegevusega seotud kuriteo või sellele kihutamise, kaasaaitamise või selle katse, rahapesualase süüteo või terrorismi rahastamise eest;
1.2. keda või kelle haldus-, juhtimis- või järelevalveorgani liiget või muud seaduslikku või asjaomase riigihankega seotud lepingulist esindajat on karistatud riigis ilma seadusliku aluseta viibivale välismaalasele töötamise võimaldamise eest;
1.3. keda või kelle haldus-, juhtimis- või järelevalveorgani liiget või muud seaduslikku või asjaomase riigihankega seotud lepingulist esindajat on karistatud laste tööjõu ebaseadusliku kasutamise või inimkaubandusega seotud teo eest;
1.4. kellel on riikliku maksu, makse või keskkonnatasu maksuvõlg maksukorralduse seaduse tähenduses või maksu- või sotsiaalkindlustusmaksete võlg tema asukohariigi õigusaktide kohaselt;
1.5. kes või kelle haldus-, juhtimis- või järelevalveorgani liige on rahvusvahelise sanktsiooni subjekt rahvusvahelise sanktsiooni seaduse tähenduses;
Punktides 1.1.-1.5. nimetatud asjaolude puudumise kohta esitab pakkuja kinnituse.

2.    Pakkujal peab olema sarnase teenuse  osutamise kogemus vähemalt 3 aastat. Pakkuja esitab  osutatud teenuste nimekirja.
3.    Pakkuja peab olema ametlik GIS-tarkvara edasimüüja Eestis. Pakkuja esitab tõendid.

Pakkumus tuleb esitada elektrooniliselt Hankija e-postile riigihanked@kjlv.ee hiljemalt 26. aprillil  2018. a kellaks 08.45.

Palume pakkumuste esitamise tähtaja jooksul Hankijat informeerida igast hankedokumentides ja/või selle lisas avastatud ebatäpsusest, ebaselgusest või vastuolust.
Pärast lepingu sõlmimist ei rahulda Hankija ühtegi pakkuja ettenägematutele asjaoludele, mitteinformeeritusele, teisiti tõlgendamisele või muule ettekäändele tuginevat pretensiooni või lisanõuet, s.h. rahalist nõuet. Küsimused ja vastused edastatakse huvitatud isikutele 3 tööpäeva jooksul.

Pakkumuse maksumus esitatakse eurodes.
Pakkumus peab olema jõus vähemalt 30 päeva pakkumuste esitamise tähtpäevast arvates. Pakkumuste avamine toimub 26. aprillil  2018. a kell 09:00 aadressil Kohtla-Järve linn, Keskallee 19, ruum 102.
Pakkumuse tagatis ei ole nõutav. Alternatiivsete lahenduste esitamine ei ole lubatud.

Hankija jätab endale õiguse lükata esitatud pakkumused tagasi, kui kõikide pakkumuste maksumused ületavad hankelepingu eeldatava maksumuse või Hankija majanduslikud võimalused.

Lisad:
Lisa 1: pakkumuse maksumuse vorm
Lisa 2: tehniline kirjeldus
134.  Hanketeade 3.04.2018.a

Tammiku Põhikooli ujula katuse ümberehitamise projekteerimine

Riigihanke esemeks on Kohtla-Järve  Tammiku Põhikooli ujula katuse ümberehitamise projekteerimine vastavalt tehnilisele kirjeldusele (Lisa 2).
Hankija nimi ja andmed: Kohtla-Järve Linnavalitsus, Keskallee 19, 30395, Kohtla-Järve.
Riigihanke finantseerimine tagatakse läbi Kohtla-Järve linna eelarve.
Hanke eeldatav maksumus on 9 000 eurot käibemaksuta.
Tööde teostamise aeg on 2 kuud alates lepingu sõlmisest.
Pakkumuste hindamise kriteerium on madalaim hind.

Kvalifitseerimise tingimustele vastavuse hindamiseks vajalikud andmed ja nende vorminõuded:

1.    Hankija ei sõlmi hankelepingut ja kõrvaldab hankemenetlusest pakkuja või taotleja:
1.1 keda või kelle haldus-, juhtimis- või järelevalveorgani liiget või muud seaduslikku või asjaomase riigihankega seotud lepingulist esindajat on karistatud kuritegelikus ühenduses osalemise, aususe kohustuse rikkumise või korruptiivse teo, kelmuse, terroriakti toimepaneku või muu terroristliku tegevusega seotud kuriteo või sellele kihutamise, kaasaaitamise või selle katse, rahapesualase süüteo või terrorismi rahastamise eest;
1.2. keda või kelle haldus-, juhtimis- või järelevalveorgani liiget või muud seaduslikku või asjaomase riigihankega seotud lepingulist esindajat on karistatud riigis ilma seadusliku aluseta viibivale välismaalasele töötamise võimaldamise eest;
1.3. keda või kelle haldus-, juhtimis- või järelevalveorgani liiget või muud seaduslikku või asjaomase riigihankega seotud lepingulist esindajat on karistatud laste tööjõu ebaseadusliku kasutamise või inimkaubandusega seotud teo eest;
1.4. kellel on riikliku maksu, makse või keskkonnatasu maksuvõlg maksukorralduse seaduse tähenduses või maksu- või sotsiaalkindlustusmaksete võlg tema asukohariigi õigusaktide kohaselt;
1.5. kes või kelle haldus-, juhtimis- või järelevalveorgani liige on rahvusvahelise sanktsiooni subjekt rahvusvahelise sanktsiooni seaduse tähenduses;
Punktides 1.1.-1.5. nimetatud asjaolude puudumise kohta esitab pakkuja kinnituse.

2.    Pakkujal peab olema projekteerimisteenuste osutamise kogemus vähemalt 3 aastat. Pakkuja esitab  osutatud teenuste nimekirja.
3.    Pakkuja tõendab oma pädevus  projekteerimise tegevusalal vastava kutsetunnistusega.

Pakkumus tuleb esitada elektrooniliselt Hankija e-postile riigihanked@kjlv.ee hiljemalt 12. aprilli  2018. a kellaks 08.45.

Palume pakkumuste esitamise tähtaja jooksul Hankijat informeerida igast hankedokumentides ja/või selle lisas avastatud ebatäpsusest, ebaselgusest või vastuolust.
Pärast lepingu sõlmimist ei rahulda Hankija ühtegi pakkuja ettenägematutele asjaoludele, mitteinformeeritusele, teisiti tõlgendamisele või muule ettekäändele tuginevat pretensiooni või lisanõuet, s.h. rahalist nõuet. Küsimused ja vastused edastatakse huvitatud isikutele 3 tööpäeva jooksul.

Pakkumuse maksumus esitatakse eurodes.
Pakkumus peab olema jõus vähemalt 30 päeva pakkumuste esitamise tähtpäevast arvates. Pakkumuste avamine toimub 12. aprillil 2018. a kell 09:00 aadressil Kohtla-Järve linn, Keskallee 19, ruum 102.
Pakkumuse tagatis ei ole nõutav. Alternatiivsete lahenduste esitamine ei ole lubatud.

Hankija jätab endale õiguse lükata esitatud pakkumused tagasi, kui kõikide pakkumuste maksumused ületavad hankelepingu eeldatava maksumuse või Hankija majanduslikud võimalused.

Lisad:
Lisa 1: pakkumuse maksumuse vorm
Lisa 2: projekteerimistingimused


133. Hanketeade 10.01.2018.a

Süvamahutite paigalduse projekteerimine


Riigihanke esemeks on Kohtlas-Järve linna munitsipaalasutuste territooriumitele süvakogumismahutite rajamise projekteerimine vastavalt tehnilisele kirjeldusele (Lisa 2).

Hankija nimi ja andmed: Kohtla-Järve Linnavalitsus, Keskallee 19, 30395, Kohtla-Järve.
Riigihanke finantseerimine tagatakse läbi Kohtla-Järve linna eelarve.
Hanke eeldatav maksumus on 5 000 eurot käibemaksuta.
Tööde teostamise aeg on 09. veebruariks 2018.a.
Pakkumuste hindamise kriteerium on madalaim hind.

Kvalifitseerimise tingimustele vastavuse hindamiseks vajalikud andmed ja nende vorminõuded:

1. Hankija ei sõlmi hankelepingut ja kõrvaldab hankemenetlusest pakkuja või taotleja:
1.1 keda või kelle haldus-, juhtimis- või järelevalveorgani liiget või muud seaduslikku või asjaomase riigihankega seotud lepingulist esindajat on karistatud kuritegelikus ühenduses osalemise, aususe kohustuse rikkumise või korruptiivse teo, kelmuse, terroriakti toimepaneku või muu terroristliku tegevusega seotud kuriteo või sellele kihutamise, kaasaaitamise või selle katse, rahapesualase süüteo või terrorismi rahastamise eest;
1.2. keda või kelle haldus-, juhtimis- või järelevalveorgani liiget või muud seaduslikku või asjaomase riigihankega seotud lepingulist esindajat on karistatud riigis ilma seadusliku aluseta viibivale välismaalasele töötamise võimaldamise eest;
1.3. keda või kelle haldus-, juhtimis- või järelevalveorgani liiget või muud seaduslikku või asjaomase riigihankega seotud lepingulist esindajat on karistatud laste tööjõu ebaseadusliku kasutamise või inimkaubandusega seotud teo eest;
1.4. kellel on riikliku maksu, makse või keskkonnatasu maksuvõlg maksukorralduse seaduse tähenduses või maksu- või sotsiaalkindlustusmaksete võlg tema asukohariigi õigusaktide kohaselt;
1.5. kes või kelle haldus-, juhtimis- või järelevalveorgani liige on rahvusvahelise sanktsiooni subjekt rahvusvahelise sanktsiooni seaduse tähenduses; Punktides 1.1.-1.5. nimetatud asjaolude puudumise kohta esitab pakkuja kinnituse.

2. Pakkujal peab olema projekteerimisteenuste osutamise kogemus vähemalt 3 aastat. Pakkuja esitab osutatud teenuste nimekirja.
3. Pakkuja tõendab oma pädevus projekteerimise tegevusalal vastava kutsetunnistusega.

Pakkumus tuleb esitada elektrooniliselt Hankija e-postile riigihanked@kjlv.ee hiljemalt 18. jaanuari 2018. a kellaks 08.45.

Palume pakkumuste esitamise tähtaja jooksul Hankijat informeerida igast hankedokumentides ja/või selle lisas avastatud ebatäpsusest, ebaselgusest või vastuolust.
Pärast lepingu sõlmimist ei rahulda Hankija ühtegi pakkuja ettenägematutele asjaoludele, mitteinformeeritusele, teisiti tõlgendamisele või muule ettekäändele tuginevat pretensiooni või lisanõuet, s.h. rahalist nõuet. Küsimused ja vastused edastatakse huvitatud isikutele 3 tööpäeva jooksul.

Pakkumuse maksumus esitatakse eurodes.
Pakkumus peab olema jõus vähemalt 30 päeva pakkumuste esitamise tähtpäevast arvates. Pakkumuste avamine toimub 18. jaanuari 2018. a kell 09:00 aadressil Kohtla-Järve linn, Keskallee 19, ruum 102.
Pakkumuse tagatis ei ole nõutav. Alternatiivsete lahenduste esitamine ei ole lubatud.

Hankija jätab endale õiguse lükata esitatud pakkumused tagasi, kui kõikide pakkumuste maksumused ületavad hankelepingu eeldatava maksumuse või Hankija majanduslikud võimalused.

Lisad:
Lisa 1 - Pakkumuse maksumuse vorm
Lisa 2 - Tehniline kirjeldus
Enne 12.12.2017.a läbiviidud hankemenetlused