Kohtla-Järve linna ametlik veebileht
Eesti keeles По-русски

 Üldplaneeringud

Üldplaneering peab tagama valla või linna edasise arengu ja ühiskonnaliikmetele parima võimaliku keskkonna.

Üldplaneeringu eesmärk on valla või linna territooriumi põhisuundade ja tingimuste määramine, aluste ettevalmistamine detailplaneerimise kohustustega aladel ja juhtudel detailplaneeringute koostamiseks ning detailplaneeringu kohustuseta aladel maakasutus- ja ehitustingimuste seadmiseks.

Praegust maa-alade sihtotstarvet ja funktsiooni ei muudeta koheselt, maaomanik saab maa-ala kasutada praegusel sihtotstarbel ja funktsioonil seni, kuni ta seda soovib. Reaalne arendus- ja ehitustegevus toimub  linnas  läbi detailplaneeringute, mille alusel viiakse sisse maade sihtotstarvete muudatused maakatastris.