Kohtla-Järve linna ametlik veebileht
Eesti keeles По-русски

KOHTLA-JÄRVE KORRALDATUD JÄÄTMEVEDU

Korraldatud jäätmevedu on olmejäätmete kogumine ja vedamine määratud piirkonnast määratud jäätmekäitluskohta või -kohtades kohaliku omavalitsuse üksuse korraldatud konkursi korras valitud ettevõtja poolt.

Vastavalt jäätmeseadusele on kohalikul omavalitsusel kohustus organiseerida oma haldusterritooriumil korraldatud olmejäätmevedu ehk korraldatud jäätmevedu tähendab seda, et majapidamises tekkivad olmejäätmed kogub ja transpordib jäätmeveoettevõte, kelle linn on hanke korras edaspidi riigihangete seaduse alusel andnud ainuõiguse teenindada jäätmeveopiirkonda. Ainuõiguse andmisel saab otsustavaks hankel konkureerivate jäätmeveoettevõtete poolt elanikele pakutud madalaim teenusehind.

Vastavalt korraldatud jäätmeveo ainuõiguse lepingule teostab perioodil 01.10.2016. a - 30.04.2021. a  Kohtla-Järve linna veopiirkondades nr 1 ja 2 jäätmete vedu OÜ EKOVIR.

Korraldatud jäätmeveoga hõlmatud linnaosad Kohtla-Järvel
Kohtla-Järve linn koosneb kuuest geograafiliselt eraldi paiknevast linnaosast Järve, Ahtme, Sompa, Oru, Kukruse, Viivikonna (sealhulgas Sirgala) mistõttu on linna haldusterritoorium jaotatud kaheks veopiirkonnaks:
 
• jäätmeveo esimene piirkond hõlmab tervenisti Järve ja Kukruse linnaosa;
• jäätmeveo teine piirkond hõlmab tervenisti Ahtme, Sompa ja Oru linnaosa.

Viivikonna (sh Sirgala asumit) linnaosa ei hõlmata korraldatud jäätmeveoga kuna piirkonnad paiknevad eraldatult ja jäätmetekitajate arv on vähene. Antud linnaosas jätkub vabaturg jäätmeveos.

Korraldatud jäätmeveoga hõlmatud jäätmeliigid
Korraldatud jäätmeveoga on hõlmatud järgnevad jäätmeliigid:
• paber ja kartong
• biolagundatavad köögi- ja sööklajäätmed
• segaolmejäätmed (prügi)
• suurjäätmed

Antud jäätmeliigid tohib üle anda ainult piirkonda lepinguliselt teenindavale jäätmevedajale.
Teistel jäätmekäitlusettevõtetel puudub perioodil 01.10.2016. a - 30.04.2021. a  õigus nimetatud piirkondades eelpoolnimetatud jäätmeid koguda ja käidelda ning jäätmetekitajal puudub õigus teistele vedajatele nimetatud jäätmete üleandmiseks.
Nende jäätmeliikide, mis ei ole hõlmatud korraldatud jäätmeveoga (näiteks pakendijäätmed, ehitus-lammutuspraht) teenindamist võivad jätkata ka teised jäätmeveofirmad. Jäätmevaldajal on võimalik otsustada, kas säilitada pakendikonteineri tühjendamiseks leping senise veofirmaga või sõlmida ka pakendijäätmete äraveoks leping OÜ Ekovir.

Õigusaktid
Järgnevad õigusaktid reguleerivad jäätmekäitlust Kohtla-Järve linna haldusterritooriumil:
Jäätmeseadus
Kohtla-Järve jäätmehoolduseeskiri
Kohtla-Järve linna jäätmekava 2012-2017
Kohtla-Järve linna jäätmevaldajate registri pidamise põhimäärus

Vajalikud kontaktid
Jäätmevedaja:
OÜ EKOVIR
Registrikood 11003148
Telefon: 33 66 726
E-post: ekovir@ekovir.ee
Postiaadress: Kaasiku 28,
JÕHVI KÜLA, 41541
Kodulehekülg: www.ekovir.ee
Tellija:
Kohtla-Järve Linnavalitsus
Registrikood:75001017
Telefon: 33 78 500
E-post: linnavalitsus@kjlv.ee
Postiaadress: Keskallee 19,
KOHTLA-JÄRVE, 30395
Kodulehekülg: www.kohtla-jarve.ee