Kohtla-Järve linna ametlik veebileht
Eesti keeles По-русски

Konkursid


27.01.2017


Väljakuulutatud avaliku konkurssi „Korrakaitseametnik“ konkursil kandideerimiseks pikendati konkursikomisjoni otsuse alusel dokumentide esitamise tähtaega 14 kalendripäeva võrra. Uueks dokumentide esitamise tähtajaks määrati 9. veebruar 2017. a  (mis on kandideerimisdokumentide laekumise viimane kuupäev Kohtla-Järve Linnavalitsusse).

Kohtla-Järve Linnavalitsus PAKUB TÖÖD  

MAJANDUSTEENISTUSE KORRAKAITSEAMETNIKULE  

Korrakaitseametniku põhiülesanneteks on väärtegude kohtuväline menetlemine ning riikliku järelevalve teostamine Kohtla-Järve linnavalitsusele seadustega antud pädevuse piires, sealhulgas omavalitsuse poolt vastuvõetud eeskirjade täitmise üle.

Tööle on võimalik asuda kokkuleppel.

Korrakaitseametniku peamisteks tööülesanneteks on:
• linna haldusterritooriumil riikliku järelevalve teostamine seaduse alusel kohalikule omavalitsusele antud pädevuse piires;
• järelevalve teostamine linna haldusterritooriumil volikogu poolt kehtestatud eeskirjade täitmise üle ja nende rikkumiste korral väärtegude menetlemine;
• linnavalitsusele laekunud teabes (avaldused, kaebused, vms) toodud asjaolude kontrollimise järel väärteo koosseisu ilmnemisel väärteomenetluse alustamine või pädevuse puudumisel materjalide edastamine pädevale kohtuvälisele menetlejale;
• väärteomenetluse alustamisel või mittealustamisel kande tegemine väärteomenetluse portaali (edaspidi VMP) ja selle pidev täiendamine;
• valdkonna alase teenistuslikku järelevalve teostamine ja vajaduse korral ettekirjutuse täitmise või haldussunnivahendi kohaldamine;
• muude vahetu juhi poolt antud ühekordsete teenistusalaste ülesannete täitmine.

Sobiva kandidaadi eelduseks on:
• politseiline või juriidiline kõrgharidus;
• varasem töökogemus kohalikus omavalitsus või riigiasutuses antud ametikoha töövaldkonnas vähemalt kolm aastat;
• teksti- ja tabeli töötlusprogrammide ning teiste teenistuskohal vajalike arvutiprogrammide ja andmekogude kasutamise oskus (sealhulgas WebDesktop dokumendihaldussüsteemi ja E-toimiku väärteomenetluse liides (VMP) infosüsteemi kasutamise oskus);
• eesti keele oskus kõrgtasemel ning vene keele oskus suhtlustasandil.
• B- kategooria juhilubade olemasolu.

Korrakaitseametnikuna töötamas näeme inimest, kes on tööülesannete täitmisel iseseisev, kohusetundlik, korrektne, algatusvõimeline, kollektiiviga arvestav, tugeva pingetaluvusega ja kiire õppimisvõimega.

Pakume
huvitavat ja vastutusrikast tööd sõbralikus kollektiivis, arengu- ja eneseteostusvõimalusi.

Kandideerimiseks palume saata järgmised dokumendid: CV märksõnaga „Korrakaitseametnik“, motivatsioonikiri, haridust tõendavate dokumentide koopiad aadressil: personalijuht Maie Kiik, Kohtla-Järve Linnavalitsus, Keskallee 19, 30395 Kohtla-Järve linn või e-posti aadressil: maie.kiik@kjlv.ee

Dokumentide esitamise viimane päev on 9. veebruar 2017 (s.o. kandideerimisdokumentide laekumise viimane kuupäev Kohtla-Järve Linnavalitsusse).

Sobiva kandidaadi väljaselgitamiseks viiakse läbi vestlus kandideerijatele sobival ajal.

Kandideerijatele tagasiside andmine, vestlusvooru kutsete edastamine ja võitja teavitamine toimub e-posti teel.

27.06.2016

Ahtme Kunstide Kool kuulutab välja konkursi solfedžoõpetaja ametikohale

Alates 01.septembrist 2016.a võtame tööle solfedžoõpetaja koormusega 0,6 kohta.

Nõuded kandidaadile:
1. Õpetatavale erilale vastav pedagoogiline kõrg-, kutsekesk- või keskeriharidus;
2. Õpetatavale erialale vastav kultuuriline või muu kõrg-, kutsekesk- või keskeriharidus ja vähemalt üheaastane erialase töö staaž õpetataval huvialal ja läbitud 160-tunnine pedagoogikakursus.

Osalejatele esitada aadressile Jaaniku 11, 31025 Kohtla-Järve või meilile jana.unt@ahtmekk.ee
15.augustiks 2016.a järgmised dokumendid:
Kirjalik avaldus; elulookirjeldus (ametikäigu kirjeldus, CV); haridust tõendava dokumendi koopia, ametikohale esitatud nõuete vastavust tõendavate dokumentide koopiad.

27.04.2016

SPIN-programm pakub tööd tugispetsialistile

SPIN, spordil põhinev arenguprogramm ebaturvalistest oludest pärit 10-13-aastastele noortele, alustab septembrist 2016 Kohtla-Järvel ning otsib tiimi osaliste arengu toetamise eest vastutavat tugispetsialisti/abitreenerit. Jalgpallioskus pole oluline, küll aga eeldame noorsootöötaja, psühholoogi või pedagoogilist haridust ja vähemalt kaheaastast töökogemust noortega. Samuti sõbralikku suhtumist, head suhtlusoskust, vene keele oskust kõrgtasemel ning eesti keelt vähemalt B2 tasemel. Tugispetsialisti peamisteks ülesanneteks programmis on erinevate elusoskusi arendavate sessioonide läbiviimine etteantud materjalide põhjal ja treeningute toetamine professionaalse jalgpallitreeneri kõrval. SPIN-programmi kohta loe lähemalt www.spinprogramm.ee. Kui soovid olla osa ägedas algatuses, panustada kogukonda ning toetada noorte arengut saades selle eest samal ajal konkurentsivõimelist tasu, võta 7. maiks ühendust keit@heategu.ee.

25.04.2016

Kohtla-Järve Linnavalitsus

PAKUB TÖÖD

ARENGUTEENISTUSE TEHNILISE DOKUMENTATSIOONI SPETSIALISTILE

kelle põhiülesandeks on linnavalitsuses maapoliitika teostamine riigi ja linnavalitsuse huvides Kohtla-Järve linna administratiivpiirides
Tööle on võimalik asuda mai 2016. a.

Tehnilise dokumentatsiooni spetsialisti peamisteks tööülesanneteks on:
• maade erastamise ja kasutusvaldusesse andmise eeltoimingute tegemine;
• maade munitsipaalomandisse taotlemise korraldamine;
• teenindusmaade määramise korraldamine;
• maa maksustamishinna määramine;
• oma töövaldkonda kuuluvate linnavalitsuse ja volikogu õigusaktide eelnõude koostamine, nende vastavus õigusaktidele;
• kodanike vastuvõtt ja nõustamine maaga seotud küsimustes;
• maaga seotud tõendite ja õiendite vormistamine;
• kirjavahetuse pidamine oma tegevusvaldkonnas;
• oma valdkonna toimikute pidamine vastavalt kehtivale dokumentide loetelule;
• oma valdkonna majandusaasta aruande ja linna arengukava täitmise aruande ja monitooringu koostamiseks informatsiooni edastamine;
• muude vahetu juhi või linnapea poolt antud ühekordseid teenistusalaste ülesannete täitmine.

Sobiva kandidaadi eelduseks on:
• Kõrgharidus või selle omandamine;
• eelnev töökogemus kohalikus omavalitsuses;
• arusaamine dokumentide vormistamisest;
• teksti- ja tabeli töötlusprogrammide ning teiste teenistuskohal vajalike arvutiprogrammide ja andmekogude kasutamise oskus (sealhulgas WebDesktop kasutamise oskus);
• eesti keele oskus kõrgtasemel ning vene keele oskus suhtlustasandil.

Tehnilise dokumentatsiooni spetsialistina töötamas näeme inimest, kes on tööülesannete täitmisel iseseisev, kohusetundlik, korrektne, loov, algatusvõimeline, kollektiiviga arvestav, tugeva pingetaluvusega ja kiire õppimisvõimega.
Pakume huvitavat ja vastutusrikast tööd sõbralikus kollektiivis, arengu- ja eneseteostusvõimalusi
Kandideerimiseks palume saata järgmised dokumendid: CV märksõnaga „Tehnilise dokumentatsiooni spetsialist“, avaldus, haridust tõendavate dokumentide koopiad aadressil: personalijuht Maie Kiik, Kohtla-Järve Linnavalitsus, Keskallee 19, 30395 Kohtla-Järve linn või e-posti aadressil: maie.kiik@kjlv.ee

Dokumentide esitamise viimane päev on 1. mai 2016 (s.o. kandideerimisdokumentide
laekumise kuupäev Kohtla-Järve Linnavalitsusse).

Sobiva kandidaadi väljaselgitamiseks viiakse läbi vestlus kandideerijatele sobival ajal.

15.01.2016

Kohtla-Järve Linnavalitsus  

PAKUB TÖÖD  

LINNAKANTSELEI SEKRETÄR-ASJAAJAJALE (ajutiselt äraoleva teenistuja asendamine)  

kelle põhiülesandeks on linnavalitsuse asjaajamise tagamine, linnapea poolt allkirjastatavate dokumentide korrektsuse tagamine. Tööle on võimalik asuda veebruar 2016. a.

Sekretär-asjaajaja peamisteks tööülesanneteks on:
• linnavalitsusse saabunud elektrooniliste ja paberkandjal olevate kirjade või muu dokumentatsiooni vastuvõtmine ja registreerimine;
• väljaminevate kirjade ja muu dokumentatsiooni vormistamine ja kontrollimine enne välja saatmist;
• telefoniside korraldamine: linnavalitsuse telefoniteenindus - üldtelefonile vastamine, linnapeale või majandusteenistuse abilinnapeale kõnede suunamine;
• külaliste vastuvõtt ja vajadusel teenindamine, ruumi ettevalmistamise ja korrastamise korraldamine kohtumise järgselt, vajadusel nõupidamiste protokollimine;
• teenistujate ettevalmistatud kirjade vastavuse kontroll vorminõuetele, täitmise tähtaegade jälgimine, vajadusel dokumentide vormistamine ja linnapeale allakirjutamiseks edastamine;
• kuulutuste edastamine avaldamiseks kohalikus ajalehes;
• teenistujate tööaja arvestuse (vabade päevade, puhkuse ja haigestumise pidamine vormikohases tööajatabelis;
• puhkusekalendri haldamine ja linna veebilehel puhkusel viibivate teenistujate avalikustamine;
• linnavalitsuse teenistujate ja hallatavate asutuste juhtidele koolituse ja lähetuse käskkirjade koostamine, nende lisamine dokumendihaldussüsteemi ja nende suunamine lähetusele/koolitusele minevale teenistujale;
• saabuvate ja väljasaadetavate dokumentide registreerimine, linnapeale resolutsiooni andmiseks esitamine ning lähtuvalt linnapea suunamismärkele vastavatele teenistujatele edastamine;
• kirjadele ja teabenõuetele vastamise tähtaegadest kinnipidamise jälgimine ja tähtaegade meeldetuletamine vastavale teenistujale;
• ehitusalaste taotluste registreerimine (ehitusloa-, kasutusloa-, kirjaliku nõusoleku taotlus);
• arvestuse pidamine lepingute tähtaegade üle;
• kord kuus vastamata ja täitmata dokumentidest nimekirjade koostamine ja teenistuste juhtidele edastamine.

Sobiva kandidaadi eelduseks on:
• Kutse- või kõrgharidus või viimase omandamine;
• eelnev töökogemus kohalikus omavalitsuses;
• arusaamine sekretäritööst ja dokumentide vormistamisest;
• teksti- ja tabeli töötlusprogrammide ning teiste teenistuskohal vajalike arvutiprogrammide ja andmekogude kasutamise oskus (sealhulgas WebDesktop kasutamise oskus);
• eesti keele oskus kõrgtasemel ning vene keele oskus suhtlustasandil.

Sekretär-asjaajajana töötamas näeme inimest, kes on tööülesannete täitmisel iseseisev, kohusetundlik, korrektne, loov, algatusvõimeline, kollektiiviga arvestav, tugeva pingetaluvusega ja kiire õppimisvõimega.

Pakume
huvitavat ja vastutusrikast tööd sõbralikus kollektiivis, arengu- ja eneseteostusvõimalusi

Kandideerimiseks palume saata hiljemalt 21. jaanuaril 2016. a alljärgnevad dokumendid:
CV märksõnaga „Sekretär-asjaajaja“, avaldus, haridust tõendavate dokumentide koopiad

aadressil: personalijuht Maie Kiik, Kohtla-Järve Linnavalitsus, Keskallee 19, 30395 Kohtla-Järve linn või
e-posti aadressil: maie.kiik@kjlv.ee

Sobiva kandidaadi väljaselgitamiseks viiakse läbi vestlus kandideerijatele sobival ajal.

04.12.2015

Kohtla-Järve Linnavalitsus

PAKUB TÖÖD

sotsiaalteenistuse lastekaitse peaspetsialistile

Kelle ametikoha eesmärgiks on:


Kohtla-Järve linna territooriumil elavate laste, lastega perede hoolekande ja vanemliku hoolitsuseta laste, kes viibivad asenduskodudes või on perekondades hooldusel, elu korraldamine vastavalt kehtivatele õigusaktidele ning ametijuhendile.

Ametikohale on võimalik asuda jaanuaris 2016. a.

Lastekaitse peaspetsialisti peamisteks ametiülesanneteks on:
1. pakkuda sotsiaalnõustamist laste kasvatamise küsimustes ja pereprobleemides;
2. korraldada vanemliku hoolitsuseta laste hooldust asenduskodus, hooldus- või eestkosteperes ja aidata kaasa elluastumisele;
3. aidata kaasa vanematevaheliste lapsi puudutavate vaidluste lahendamisele;
4. menetleda lastega perede täiendavaid sotsiaaltoetusi ja vajaduspõhist peretoetust; 
5. anda teistele asutustele arvamusi lapse elu- ja kasvutingimuste kohta;
6. tegutseda eestkosteasutusena laste huvides;
7. teha koostööd lastega ja lastega peredega tegelevate organisatsioonidega ja toetada nende tegevust;
8. lahendada vanemate vahelisi vaidlusi lapse suhtes, aidata sõlmida vastavaid kokkuleppeid, valmistada ette kohaliku omavalitsuse vastavate korralduste eelnõud;
9. kohtus vanema õiguste ära võtmisel või eestkoste määramisel, valmistada ette vastavad materjalid ja esindada kohtus eeskosteasutust;
10. esindada õigusrikkumistega seotud last – viibida lapse ülekuulamise juures;
11. esindada abivajava lapse õigusi ja huve (kaasaarvatud kohtus);
12. esitada arvamus lapse ja pere kohta alaealiste komisjonile;
13. korraldada asendushooldust ja teostada järelvalvet selle üle;
14. täita muid vahetu juhi poolt antud ühekordseid teenistusalaseid ülesandeid.

Sobiva kandidaadi eelduseks on:
• erialane kõrgharidus. (soovitavalt sotsiaaltöö või õigusalane)
• teksti- ja tabelitöötlusprogrammide ning teiste teenistuskohal vajalike arvutiprogrammide ja andmekogude kasutamise oskus;
• vähemalt kolme aastane töökogemus lastekaitse valdkonnas;
• kohtutega töötamise kogemus;
• sotsiaaltoetuste- ja teenuste andmeregistri STAR kasutamise oskus;
• WD-dokumendihaldussüsteemi kasutamise oskus;
• eesti keele oskus kõrgtasemel ning vene keele oskus suhtlustasandil.

Lastekaitse peaspetsialistina töötamas näeme inimest, kes on tööülesannete täitmisel iseseisev, kohusetundlik, korrektne, loov, algatusvõimeline, kollektiiviga arvestav, tugeva pingetaluvusega ja kiire õppimisvõimega.
Pakume konkurentsivõimelist palka, huvitavat ja vastutusrikast tööd sõbralikus kollektiivis, arengu- ja eneseteostusvõimalusi
Kandideerimiseks palume saata hiljemalt 21. detsembril 2015. a alljärgnevad dokumendid:
CV märksõnaga „lastekaitse peaspetsialist“, avaldus, haridust tõendavate dokumentide koopiad
aadressil: sotsiaaltöö spetsialist Natalja Alliksaar, Kohtla-Järve Linnavalitsus, Keskallee 19, 30395 Kohtla-Järve linn või e-posti aadressil: linnavalitsus@kjlv.ee

Lisateave: sotsiaaltöö spetsialist Natalja Alliksaar, tel 33 78540 või 55550395, natalja.alliksaar@kjlv.ee

Sobiva kandidaadi väljaselgitamiseks viiakse läbi vestlus kandideerijatele sobival ajal.


04.12.2015

Kohtla-Järve Linnavalitsus

PAKUB TÖÖD

sotsiaalteenistuse lastekaitse vanemspetsialistile

Kelle ametikoha eesmärgiks on:


Kohtla-Järve linna territooriumil elavate laste, lastega perede hoolekande ja vanemliku hoolitsuseta laste, kes viibivad asenduskodudes või on perekondades hooldusel, elu korraldamine vastavalt kehtivatele õigusaktidele ning ametijuhendile.

Ametikohale on võimalik asuda jaanuaris 2016. a.

Lastekaitse vanemspetsialisti peamisteks ametiülesanneteks on:
1. pakkuda sotsiaalnõustamist laste kasvatamise küsimustes ja pereprobleemides;
2. korraldada vanemliku hoolitsuseta laste asendushooldust;
3. korraldada lapse hooldamist hooldus- või eestkosteperes;
4. hoolitseda erikoolides ja lastekodudest ellu astunud noorte eest;  
5. anda teistele asutustele arvamusi lapse elu- ja kasvutingimuste kohta;
6. korraldada asendushooldust ja teostada järelvalvet selle üle;
7. valmistada ette ja vormistada perekonnas hooldamise leping;
8. tagada asendushooldusel olnud laste elluastumise toetamine (järelhoolduse ja sotsiaalelamispinna eraldamise korraldamine ning nõustamine sotsiaalprobleemide korral);
9. täita muid vahetu juhi poolt antud ühekordseid teenistusalaseid ülesandeid.

Sobiva kandidaadi eelduseks on:
• kõrgharidus (sotsiaaltöö või muu kõrgharidus)
• teksti- ja tabel töötlusprogrammide ning teiste teenistuskohal vajalike arvutiprogrammide ja andmekogude kasutamise oskus;
• vähemalt kolme aastane töökogemus lastekaitse valdkonnas;
• sotsiaaltoetuste- ja teenuste andmeregistri STAR kasutamise oskus;
• WD-dokumendihaldussüsteemi kasutamise oskus;
• eesti keele oskus kõrgtasemel ning vene keele oskus suhtlustasandil.

Lastekaitse vanemspetsialistina töötamas näeme inimest, kes on tööülesannete täitmisel iseseisev, kohusetundlik, korrektne, loov, algatusvõimeline, kollektiiviga arvestav, tugeva pingetaluvusega ja kiire õppimisvõimega.
Pakume konkurentsivõimelist palka, huvitavat ja vastutusrikast tööd sõbralikus kollektiivis, arengu- ja eneseteostusvõimalusi
Kandideerimiseks palume saata hiljemalt 21. detsembril 2015. a alljärgnevad dokumendid:
CV märksõnaga „lastekaitse vanemspetsialist“, avaldus, haridust tõendavate dokumentide koopiad

aadressil: sotsiaaltöö spetsialist Natalja Alliksaar, Kohtla-Järve Linnavalitsus, Keskallee 19, 30395 Kohtla-Järve linn või
e-posti aadressil: linnavalitsus@kjlv.ee

Lisateave: sotsiaaltöö spetsialist Natalja Alliksaar, tel 33 78540 või 55550395, natalja.alliksaar@kjlv.ee
Sobiva kandidaadi väljaselgitamiseks viiakse läbi vestlus kandideerijatele sobival ajal.