Kohtla-Järve linna ametlik veebileht
Eesti keeles По-русски

Konkursid


20.02.2019

Kohtla-Järve Linnavalitsus  pakub tööd
 
ARENGUTEENISTUSE EHITUSJÄRELEVALVE VANEMSPETSIALISTILE
kelle põhiülesandeks on ehitusjärelvalve teostamine vastavalt ehitusseadusele ja Kohtla-Järve linna ehitusmäärusele

Tööle on võimalik asuda esimesel võimalusel.

Ehitusjärelevalve vanemspetsialisti peamisteks tööülesanneteks on:
•    Ehitusseadustiku ja teiste ehitusküsimusi reguleerivate õigusaktide nõuete täitmise tagamine, ehitustegevusest ülevaate omamine;
•    ehitusseadustiku täitmise kontrollimine, sealhulgas ehitatavas, kasutatavas ehitises või selle osas;
•    ehitusprojektide ja ehitusauditite nõuetele vastavuse kontrollimine kehtestatud seadustele, normidele, projekteerimistingimustele ja detailplaneeringutele;
•    ehitus- ja kasutuslubade ja muude ehitusega seotud dokumentide väljastamiseks ettevalmistamine või nende väljastamisest keeldumise põhjendamine;
•    ehitus- ja kasutuslubade taotluste ning ehitus- ja kasutusteatiste läbivaatamine ja  ehitus- ja kasutuslubade väljastamine linnavalitsuse korralduse alusel;
•    ehitusloa, kasutusloa, ehitusteatise, kasutusteatise olemasolu ja ehitusloale, kasutusloale,  ehitusteatisele,  kasutusteatisele kantud andmete tegelikkusele vastavuse kontrollimine;
•    oma valdkonda kuuluvate linnavalitsuse ja volikogu õigusaktide eelnõude koostamine;
•    toimingute tegemine Ehitisregistris sealhulgas andmete sisestamine, töötlemine ja muude registritoimingute tegemine, andmetest ärakirjade ja väljavõtete tegemine ning vajadusel nende edastamine, toimingute kohta informatsiooni edastamine;
•    ehitustööde lõppemisel valminud ehitise ülevaatuskomisjoni töö korraldamine, komisjoni aktide koostamine ja vajaliku täitevdokumentatsiooni nõudmine ja kontrollimine;
•    oma valdkonna teabenõuetele, päringutele ja avaldustele vastamine;
•    ehitise ehitamise ja kasutamise seaduslikkuse, ohutuse ning korrashoiu kontrollimine; ehitustegevuse seaduslikkuse ja sihtotstarbelise kasutamise nõudmine;
•    teatiste ning ettekirjutuste tegemine, ehitusseadustiku rikkumisel määratud juhtudel, ehitise omanikule või ehitist omavoliliselt ehitavale isikule;
•    ehitise kasutamise ja korrashoiu pisteline kontroll;
•    osalemine komisjonide töös, mis puudutavad ehituse- ja planeerimisealaseid küsimusi;
•    linna territooriumil paigaldatava välireklaami lubade väljastamine;
•    töös kasutatavate dokumentide registreerimise tagamine dokumendihaldussüsteemis;
•    füüsiliste ja juriidiliste isikute esindajate,  kodanike vastuvõtt ja nõustamine ehitiste, ehitusjärelevalve ja Ehitisregistri valdkonnas;
•    muude vahetu juhi poolt antud ühekordsete teenistusalaste ülesannete täitmine.

Sobiva kandidaadi eelduseks on:
•    Kõrgharidus või omandamine. (Soovitavalt ehituse valdkonnas)
•    vähemalt ühe aastane töökogemus antud valdkonnas. Kasuks tuleb eelnev töökogemus kohalikus omavalitsuses;
•    ametikohal vajalike teksti- ja tabeltöötlusprogrammide (MS Word, Excel, PowerPoint) ning teiste arvutiprogrammide (Outlook, Internet Explorer, Windows);
•    WD-dokumendihaldussüsteemi kasutamise oskus
•    eesti keele oskus kõrgtasemel ning vene keele oskus suhtlustasandil.

Ehitusjärelevalve vanemspetsialistina töötamas näeme inimest,  kes on tööülesannete täitmisel iseseisev, kohusetundlik, korrektne, loov, algatusvõimeline, kollektiiviga arvestav, tugeva pingetaluvusega ja kiire õppimisvõimega.

Pakume
•    sõbraliku kollektiivi, arengu- ja eneseteostusvõimalusi, mitmekesist ja vastutusrikast tööd ning puhkust 35 kalendripäeva.

•    Tööle on võimalik asuda koheselt.

Kandideerimiseks palume saata hiljemalt  08. märtsil 2019. a (s.o. kandideerimisdokumentide laekumise viimane kuupäev Kohtla-Järve Linnavalitsusse) järgmised dokumendid: CV märksõnaga „Ehitusjärelevalve vanemspetsialist“, motivatsioonikiri, haridust tõendavate dokumentide koopiad aadressil: personalijuht Niina Prussakova,  Kohtla-Järve Linnavalitsus, Keskallee 19, 30395 Kohtla-Järve linn või e-posti aadressil: niina.prussakova@kjlv.ee

Kandideerijatele tagasiside andmine toimub e-posti teel.

Tööle kandideerimisega annate Kohtla-Järve Linnavalitsusele nõusoleku kandideerimisdokumentides või muul viisil Teie poolt meile avaldatud isikuandmete töötlemiseks värbamisprotsessis. Teie andmeid kasutatakse ainult värbamise eesmärgil. Mis hõlmab Teie sobivuse hindamist vakantsele ametikohale.

•    Tööle kandideerimisel töödeldakse Teie poolt avaldatud isikuandmeid, et hinnata Teie sobivust vastavale töökohale.
•    Sobivuse hindamiseks kogutakse Teie kohta täiendavat teavet avalikest allikatest. Teil on õigus saadud teabega tutvuda ja esitada omapoolsed selgitused-vastuväited.
•    Eeldatakse, et kandideerimisdokumentides esitatud soovitajatele on kandideerija andnud nõusoleku enda kohta käivatele küsimustele vastamiseks, samuti on soovitajad nõustunud sellega, et me nende poole teabe saamiseks pöördume.
•    Säilitatakse värbamisprotsessi raames saadud dokumente järgmistel eesmärkidel:
o    värbamisprotsessis tekkivate võimalike õigusvaidluste lahendamiseks - kuni nõude aegumiseni (1 aasta);
o    paremusjärjestuses järgmisele kandidaadile ametikohale asumise ettepaneku tegemiseks (150 päeva arvates konkursi võitnud isikule ametikohale asumise ettepaneku tegemisest);
o    kandidaadi nõusolekul tulevikus korraldataval konkursil osalemise ettepaneku tegemiseks.
•    Kandidaadi andmed on juurdepääsupiiranguga teave, millele kolmandad isikud saavad juurdepääsu ainult seaduses sätestatud juhtudel.


20.02.2019

Kohtla-Järve Linnavalitsus  pakub tööd
 
ARENGUTEENISTUSE INFOTÖÖTLUSE VANEMSPETSIALISTILE (ajutiselt äraoleva teenistuja asendamine)
 
kelle põhiülesandeks on geograafiliste andmete kogumine, haldamine ja vastavasse programmi sisestamine ning aadressiandmete  süsteemi (ADS) ja Kohtla-Järve linna territooriumi kohaliku teederegistri pidamine

Tööle on võimalik asuda aprill 2019. a.

Infotöötluse vanemspetsialisti peamisteks tööülesanneteks on:
•    Geograafiliste andmete kaardistamine ja visualiseerimine, informatsiooni haldamine ning andmete kogumine ja uuendamine;
•    kohaliku teederegistri andmete kogumine, kontrollimine ja sisestamine;
•    aadressiandmete kogumine, kontrollimine  ja sisestamine registrisse;
•    kirjavahetuse pidamine oma tegevusvaldkonnas;
•    oma töövaldkonda kuuluvate linnavalitsuse ja volikogu õigusaktide eelnõude koostamine;
•    linnavalitsuse nimel vastavalt antud volitusele toimingute tegemine teederegistris ning aadressiandmete süsteemis;
•    muude vahetu juhi poolt antud ühekordsete teenistusalaste ülesannete täitmine.

Sobiva kandidaadi eelduseks on:
•    Kõrgharidus või omandamine. (Soovitavalt infotöötluse alane)
•    teksti- ja tabeli töötlusprogrammide ning teiste teenistuskohal vajalike arvutiprogrammide ja andmekogude kasutamise oskus;
•    Micro Station, MapInfo või ArcGis, AutoCad tundmine kasutaja tasemel;
•    WD-dokumendihaldussüsteemi kasutamise oskus
•    eesti keele oskus kõrgtasemel ning vene keele oskus suhtlustasandil.

Infotöötluse vanemspetsialistina töötamas näeme inimest,  kes on tööülesannete täitmisel iseseisev, kohusetundlik, korrektne, loov, algatusvõimeline, kollektiiviga arvestav, tugeva pingetaluvusega ja kiire õppimisvõimega.

Pakume
•    sõbraliku kollektiivi, arengu- ja eneseteostusvõimalusi, mitmekesist ja vastutusrikast tööd ning puhkust 35 kalendripäeva.
•    Tööle on võimalik asuda aprill 2019. a.

Kandideerimiseks palume saata hiljemalt  06. märtsil 2019. a (s.o. kandideerimisdokumentide laekumise viimane kuupäev Kohtla-Järve Linnavalitsusse) järgmised dokumendid: CV märksõnaga „Infotöötluse vanemspetsialist“, motivatsioonikiri, haridust tõendavate dokumentide koopiad aadressil: personalijuht Niina Prussakova,  Kohtla-Järve Linnavalitsus, Keskallee 19, 30395 Kohtla-Järve linn või e-posti aadressil: niina.prussakova@kjlv.ee

Kandideerijatele tagasiside andmine toimub e-posti teel.

Tööle kandideerimisega annate Kohtla-Järve Linnavalitsusele nõusoleku kandideerimisdokumentides või muul viisil Teie poolt meile avaldatud isikuandmete töötlemiseks värbamisprotsessis. Teie andmeid kasutatakse ainult värbamise eesmärgil. Mis hõlmab Teie sobivuse hindamist vakantsele ametikohale.

•    Tööle kandideerimisel töödeldakse Teie poolt avaldatud isikuandmeid, et hinnata Teie sobivust vastavale töökohale.
•    Sobivuse hindamiseks kogutakse Teie kohta täiendavat teavet avalikest allikatest. Teil on õigus saadud teabega tutvuda ja esitada omapoolsed selgitused-vastuväited.
•    Eeldatakse, et kandideerimisdokumentides esitatud soovitajatele on kandideerija andnud nõusoleku enda kohta käivatele küsimustele vastamiseks, samuti on soovitajad nõustunud sellega, et me nende poole teabe saamiseks pöördume.
•    Säilitatakse värbamisprotsessi raames saadud dokumente järgmistel eesmärkidel:
o    värbamisprotsessis tekkivate võimalike õigusvaidluste lahendamiseks - kuni nõude aegumiseni (1 aasta);
o    paremusjärjestuses järgmisele kandidaadile ametikohale asumise ettepaneku tegemiseks (150 päeva arvates konkursi võitnud isikule ametikohale asumise ettepaneku tegemisest);
o    kandidaadi nõusolekul tulevikus korraldataval konkursil osalemise ettepaneku tegemiseks.
•    Kandidaadi andmed on juurdepääsupiiranguga teave, millele kolmandad isikud saavad juurdepääsu ainult seaduses sätestatud juhtudel.


31.01.2019

Kohtla-Järve Linnavalitsus  pakub tööd
 
LINNAMAJANDUSE PEASPETSIALISTILE
 
Linnamajanduse peaspetsialisti peamised tööülesanded on:
•    teede olukorraandmete kaardistamine ja statistiliste ülevaadete koostamine;
•    linna tänavavõrgu teede planeerimine ja projekteerimine lähtuvalt linna arengukavast;
•    teehoiu- ja teedevõrgu arengukavade koostamine ja täitmine teedeehituse ja remonditööde korraldamine ning järelevalve teostamine;
•    tee ehituslubade väljastamine ja ehitusprojektide läbivaatamine;
•    teede tehniliste projekteerimistingimuste koostamine ja väljastamine;
•    pideva järelvalve tegemine linna teede olukorra üle;
•    detailplaneeringute eskiiside, detailplaneeringute ning projektide  läbivaatamine linna tänavavõrgu ja liikluse seisukohalt ning kooskõlastamises osalemine;
•    teede valdkonnas aset leidnud rikkumisi puudutavate järelvalve- või väärteomenetluste kohta info kogumine, edastamine või menetlemine;
•    kaevelubade väljastamine;
•    tehnovõrkudega seotud küsimuste lahendamine.

Sobiva kandidaadi eelduseks on:
•    tehniline kõrgharidus (soovitavalt teedeehituse erialal);
•    vastavus avaliku teenistuse seaduses kohaliku omavalitsuse ametnikule kehtestatud nõuetele;
•    varasem töökogemus antud ametikoha töövaldkonnas vähemalt kolm aastat;
•    valdkonna tööks vajalike õigusaktide tundmine;
•    haldusdokumentide ja ametikirjade koostamise ja vormistamise oskus;
•    väga heal tasemel arvuti kasutamise oskus (MS Office kontoritarkvara, MS Excel kõrgemal tasemel tundmine, CSV andmebaasiformaadi tundmine, Linear CS koordinatsioonisüsteemi mõistmine, töö tundmine SHP kihtide ja GIS süsteemidega ning programmide Autocad ja/või Bentley kasutamise oskus);
•    eesti keele oskus kõrgtasemel ning vene keele oskus suhtlustasandil;
•    B- kategooria juhiloa olemasolu.
Pakume
•    sõbraliku kollektiivi, arengu- ja eneseteostusvõimalusi, mitmekesist ja vastutusrikast tööd ning puhkust 35 kalendripäeva.

•    Tööle on võimalik asuda koheselt.

Kandideerimiseks palume saata hiljemalt  02. märtsil 2019. a (s.o. kandideerimisdokumentide laekumise viimane kuupäev Kohtla-Järve Linnavalitsusse) järgmised dokumendid: CV märksõnaga „Linnamajanduse peaspetsialist“, motivatsioonikiri, haridust tõendavate dokumentide koopiad aadressil: personalijuht Niina Prussakova,  Kohtla-Järve Linnavalitsus, Keskallee 19, 30395 Kohtla-Järve linn või e-posti aadressil: niina.prussakova@kjlv.ee

Kandideerijatele tagasiside andmine toimub e-posti teel.

Tööle kandideerimisega annate Kohtla-Järve Linnavalitsusele nõusoleku kandideerimisdokumentides või muul viisil Teie poolt meile avaldatud isikuandmete töötlemiseks värbamisprotsessis. Teie andmeid kasutatakse ainult värbamise eesmärgil. Mis hõlmab Teie sobivuse hindamist vakantsele ametikohale.
•    Tööle kandideerimisel töödeldakse Teie poolt avaldatud isikuandmeid, et hinnata Teie sobivust vastavale töökohale.
•    Sobivuse hindamiseks kogutakse Teie kohta täiendavat teavet avalikest allikatest. Teil on õigus saadud teabega tutvuda ja esitada omapoolsed selgitused-vastuväited.
•    Eeldatakse, et kandideerimisdokumentides esitatud soovitajatele on kandideerija andnud nõusoleku enda kohta käivatele küsimustele vastamiseks, samuti on soovitajad nõustunud sellega, et me nende poole teabe saamiseks pöördume.
•    Säilitatakse värbamisprotsessi raames saadud dokumente järgmistel eesmärkidel:
o    värbamisprotsessis tekkivate võimalike õigusvaidluste lahendamiseks - kuni nõude aegumiseni (1 aasta);
o    paremusjärjestuses järgmisele kandidaadile ametikohale asumise ettepaneku tegemiseks (150 päeva arvates konkursi võitnud isikule ametikohale asumise ettepaneku tegemisest);
o    kandidaadi nõusolekul tulevikus korraldataval konkursil osalemise ettepaneku tegemiseks.
•    Kandidaadi andmed on juurdepääsupiiranguga teave, millele kolmandad isikud saavad juurdepääsu ainult seaduses sätestatud juhtudel.29.01.2019

Kohtla-Järve Linnavalitsus  kuulutab välja konkursi  Kohtla-Järve Linnavalitsuse sotsiaalteenistuse haridusspetsialisti ametikoha täitmiseks.

Eeldatav tööle asumise kuupäev: 01. märts 2019. a. 

Haridusspetsialistipeamisteks tööülesanneteks on:

•    Kohtla-Järve linna haridusvaldkonna arengusuundade väljatöötamine ja ellurakendamine;
•    haridusasutuste nõustamine hariduskorralduslikes küsimustes;
•    võimaluste loomine isiksuse mitmekülgseks arenguks ja noore kujunemist hästi toimetulevaks ühiskonnaliikmeks toetamine lähtudes riiklikust hariduspoliitikast ja kohalikest tingimustest;
•    koolikohustuslike laste arvestuse pidamine, koolikohustuse täitmata jätmise põhjuste väljaselgitamine ning meetmete rakendamine koolikohustuse mittetäitjate suhtes;
•    valitsuse pädevusse kuuluvate probleemide lahendamine haridusasutuste tulemusliku töö tagamiseks;
•    teenistusliku järelvalve teostamine;
•    valitsuse ja volikogu hariduskorralduslike õigusaktide eelnõude koostamine või koostamises osalemine;
•    hariduselu korraldust puudutavate ettepanekute tegemine valitsusele;
•    haridusregistri kasutamine ja pidamine (EHIS, EIS ja muu selline);
•    osavõtt alaliselt või ajutiselt moodustatud komisjoni tööst;
•    haridusasutuste vahelise koostöö korraldamine, haridusvõrgustiku loomine teiste vabariigi, maakonna ja linna asutustega;

Kandidaadile esitatavad nõuded:

•    Pedagoogiline kõrgharidus (magister või sellele vastav kvalifikatsioon);
•    Vähemalt 1-aastane õpetajana töötamise kogemus koolis või lasteaias;
•    Riigikeele oskus C1 tasemel, vene keele oskus suhtlustasandil;
•    teksti-ja tabeltöötlusprogrammide (MS Word, Excel, PowerPoint) ning teiste arvutiprogrammide (Outlook, Internet Explorer, Windows) kasutamise oskus

Kasuks tuleb:

•    Vähemalt 1 võõrkeele oskus;
•    Haridusseadusandluse tundmine.

Pakume sõbraliku kollektiivi, arengu- ja eneseteostusvõimalusi, mitmekesist ja vastutusrikast tööd ning puhkust 35 kalendripäeva.

Kandideerijatel esitada:

 1. kandideerimisavaldus, kuhu on märgitud kandidaadi kontaktandmed;
 2. elulookirjeldus (CV);
 3. kvalifikatsiooninõuetele vastavust tõendavad dokumendid või nende koopiad;
 4. keeleoskust tõendav dokument või selle koopia;
 5. muud kandidaadi poolt oluliseks peetavad dokumendid.

Palume digitaalselt allkirjastatud dokumendid saata e-posti aadressile niina.prussakova@kjlv.ee

Paberkandjal saadetavad kvalifikatsiooni ja keeleoskust tõendavad dokumendid esitatakse koopiatena,  kandideerimisavaldus ja CV esitatakse originaalidena. Paberkandjal olevad dokumendid esitada Kohtla-Järve Linnavalitsusele kabinetti 103 kinnises ümbrikus märksõnaga „Konkurss" aadressile Keskallee 19, Kohtla-Järve 30395. 

Dokumentide esitamise tähtaeg: 15. veebruar 2019. a. 

Täiendav info telefonil  3378598, Niina Prussakova (Kohtla-Järve Linnavalitsuse personalijuht).

Tööle kandideerimisega annate Kohtla-Järve Linnavalitsusele nõusoleku kandideerimisdokumentides või muul viisil Teie poolt meile avaldatud isikuandmete töötlemiseks värbamisprotsessis. Teie andmeid kasutatakse ainult värbamise eesmärgil. Mis hõlmab Teie sobivuse hindamist vakantsele ametikohale.

•    Tööle kandideerimisel töödeldakse Teie poolt avaldatud isikuandmeid, et hinnata Teie sobivust vastavale töökohale.
•    Sobivuse hindamiseks kogutakse Teie kohta täiendavat teavet avalikest allikatest. Teil on õigus saadud teabega tutvuda ja esitada omapoolsed selgitused-vastuväited.
•    Eeldatakse, et kandideerimisdokumentides esitatud soovitajatele on kandideerija andnud nõusoleku enda kohta käivatele küsimustele vastamiseks, samuti on soovitajad nõustunud sellega, et me nende poole teabe saamiseks pöördume.
•    Säilitatakse värbamisprotsessi raames saadud dokumente järgmistel eesmärkidel:
o    värbamisprotsessis tekkivate võimalike õigusvaidluste lahendamiseks - kuni nõude aegumiseni (1 aasta);
o    paremusjärjestuses järgmisele kandidaadile ametikohale asumise ettepaneku tegemiseks (150 päeva arvates konkursi võitnud isikule ametikohale asumise ettepaneku tegemisest);
o    kandidaadi nõusolekul tulevikus korraldataval konkursil osalemise ettepaneku tegemiseks.
•    Kandidaadi andmed on juurdepääsupiiranguga teave, millele kolmandad isikud saavad juurdepääsu ainult seaduses sätestatud juhtudel.

21.12.2018

Kohtla-Järve Linnavalitsus  pakub tööd
 
SEKRETÄR-ASJAAJAJALE
 
Sekretär-asjaajaja peamisteks tööülesanneteks on:

•    linnavalitsusse saabunud elektrooniliste ja paberkandjal olevate kirjade või muu dokumentatsiooni vastuvõtmine ja registreerimine;
•    väljaminevate kirjade ja muu dokumentatsiooni vormistamine ja kontrollimine enne välja saatmist;
•    telefoniside korraldamine: linnavalitsuse telefoniteenindus - üldtelefonile vastamine, linnapeale või majandusteenistuse abilinnapeale kõnede suunamine;
•    külaliste vastuvõtt  ja vajadusel teenindamine, ruumi ettevalmistamise ja korrastamise korraldamine kohtumise järgselt, vajadusel nõupidamiste protokollimine;
•    teenistujate ettevalmistatud kirjade vastavuse kontroll vorminõuetele, täitmise tähtaegade jälgimine, vajadusel dokumentide vormistamine ja linnapeale allakirjutamiseks edastamine;
•    kuulutuste edastamine avaldamiseks kohalikus ajalehes;
•    teenistujate tööaja arvestuse (vabade päevade, puhkuse ja haigestumise pidamine vormikohases tööajatabelis;
•    puhkusekalendri haldamine ja linna veebilehel puhkusel viibivate teenistujate avalikustamine;
•    linnavalitsuse teenistujate ja hallatavate asutuste juhtidele koolituse ja lähetuse käskkirjade koostamine, nende lisamine dokumendihaldussüsteemi ja nende suunamine lähetusele/koolitusele minevale teenistujale;
•    saabuvate ja väljasaadetavate dokumentide registreerimine,  linnapeale resolutsiooni andmiseks esitamine ning lähtuvalt linnapea suunamismärkele vastavatele teenistujatele edastamine;
•    kirjadele ja teabenõuetele vastamise tähtaegadest kinnipidamise jälgimine ja tähtaegade  meeldetuletamine vastavale teenistujale;
•    ehitusalaste taotluste registreerimine (ehitusloa-, kasutusloa-, kirjaliku nõusoleku taotlus);
•    arvestuse pidamine lepingute tähtaegade üle;
•    kord kuus vastamata ja täitmata dokumentidest nimekirjade koostamine ja teenistuste juhtidele edastamine.

Sobiva kandidaadi eelduseks on:
•    Kutse- või kõrgharidus või viimase omandamine;
•    eelnev töökogemus kohalikus omavalitsuses;
•    arusaamine sekretäritööst ja dokumentide vormistamisest;
•    teksti- ja tabeli töötlusprogrammide ning teiste teenistuskohal vajalike arvutiprogrammide ja andmekogude kasutamise oskus (sealhulgas WebDesktop kasutamise oskus);
•    eesti keele oskus kõrgtasemel ning vene keele oskus suhtlustasandil.

Pakume
•    sõbraliku kollektiivi, arengu- ja eneseteostusvõimalusi, mitmekesist ja vastutusrikast tööd ning puhkust 35 kalendripäeva.
•    Tööle on võimalik asuda koheselt.

Sekretär-asjaajajana töötamas näeme inimest,  kes on tööülesannete täitmisel iseseisev, kohusetundlik, korrektne, loov, algatusvõimeline, kollektiiviga arvestav, tugeva pingetaluvusega ja kiire õppimisvõimega.

Kandideerimiseks palume saata hiljemalt  07. jaanuaril 2019. a (s.o kandideerimisdokumentide laekumise viimane kuupäev Kohtla-Järve Linnavalitsusse) järgmised dokumendid: CV märksõnaga „Sekretär-asjaajaja“, motivatsioonikiri, haridust tõendavate dokumentide koopiad
aadressil: personalijuht Niina Prussakova,  Kohtla-Järve Linnavalitsus, Keskallee 19, 30395 Kohtla-Järve linn või e-posti aadressil: niina.prussakova@kjlv.ee

Sobiva kandidaadi väljaselgitamiseks viiakse läbi vestlus kandideerijatele sobival ajal.

Kandideerijatele tagasiside andmine toimub e-posti teel.

Tööle kandideerimisega annate Kohtla-Järve Linnavalitsusele nõusoleku kandideerimisdokumentides või muul viisil Teie poolt meile avaldatud isikuandmete töötlemiseks värbamisprotsessis. Teie andmeid kasutatakse ainult värbamise eesmärgil. Mis hõlmab Teie sobivuse hindamist vakantsele ametikohale.
•    Tööle kandideerimisel töödeldakse Teie poolt avaldatud isikuandmeid, et hinnata Teie sobivust vastavale töökohale.
•    Sobivuse hindamiseks kogutakse Teie kohta täiendavat teavet avalikest allikatest. Teil on õigus saadud teabega tutvuda ja esitada omapoolsed selgitused-vastuväited.
•    Eeldatakse, et kandideerimisdokumentides esitatud soovitajatele on kandideerija andnud nõusoleku enda kohta käivatele küsimustele vastamiseks, samuti on soovitajad nõustunud sellega, et me nende poole teabe saamiseks pöördume.
•    Säilitatakse värbamisprotsessi raames saadud dokumente järgmistel eesmärkidel:
o    värbamisprotsessis tekkivate võimalike õigusvaidluste lahendamiseks - kuni nõude aegumiseni (1 aasta);
o    paremusjärjestuses järgmisele kandidaadile ametikohale asumise ettepaneku tegemiseks (150 päeva arvates konkursi võitnud isikule ametikohale asumise ettepaneku tegemisest);
o    kandidaadi nõusolekul tulevikus korraldataval konkursil osalemise ettepaneku tegemiseks.


Kandidaadi andmed on juurdepääsupiiranguga teave, millele kolmandad isikud saavad juurdepääsu ainult seaduses sätestatud juhtudel.

07.12.2018

Kohtla-Järve Linnavalitsus  pakub tööd 

LINNAMAJANDUSE PEASPETSIALISTILE 

Linnamajanduse peaspetsialisti peamised tööülesanded on:

- teede olukorraandmete kaardistamine ja statistiliste ülevaadete koostamine;
- linna tänavavõrgu teede planeerimine ja projekteerimine lähtuvalt linna arengukavast;
- teehoiu- ja teedevõrgu arengukavade koostamine ja täitmine teedeehituse ja remonditööde korraldamine ning järelevalve teostamine;
- tee ehituslubade väljastamine ja ehitusprojektide läbivaatamine;
- teede tehniliste projekteerimistingimuste koostamine ja väljastamine;
- pideva järelvalve tegemine linna teede olukorra üle;
- detailplaneeringute eskiiside, detailplaneeringute ning projektide  läbivaatamine linna tänavavõrgu ja liikluse seisukohalt ning kooskõlastamises osalemine;
- teede valdkonnas aset leidnud rikkumisi puudutavate järelvalve- või väärteomenetluste kohta info kogumine, edastamine või menetlemine;
- kaevelubade väljastamine; 
- tehnovõrkudega seotud küsimuste lahendamine.

Sobiva kandidaadi eelduseks on:

- tehniline kõrgharidus (soovitavalt teedeehituse erialal);
- vastavus avaliku teenistuse seaduses kohaliku omavalitsuse ametnikule kehtestatud nõuetele;
- varasem töökogemus antud ametikoha töövaldkonnas vähemalt kolm aastat;
- valdkonna tööks vajalike õigusaktide tundmine;
- haldusdokumentide ja ametikirjade koostamise ja vormistamise oskus;
- väga heal tasemel arvuti kasutamise oskus (MS Office kontoritarkvara, MS Excel kõrgemal tasemel tundmine, CSV andmebaasiformaadi tundmine, Linear CS koordinatsioonisüsteemi mõistmine, töö tundmine - SHP kihtide ja GIS süsteemidega ning programmide Autocad ja/või Bentley kasutamise oskus);
- eesti keele oskus kõrgtasemel ning vene keele oskus suhtlustasandil;
- B- kategooria juhiloa olemasolu.

Pakume

- sõbraliku kollektiivi, arengu- ja eneseteostusvõimalusi, mitmekesist ja vastutusrikast tööd ning puhkust 35 kalendripäeva.
- Tööle on võimalik asuda koheselt.

Kandideerimiseks palume saata hiljemalt 06. jaanuaril 2019a(s.o. kandideerimisdokumentide laekumise viimane kuupäev Kohtla-Järve Linnavalitsusse) järgmised dokumendid: CV märksõnaga „Linnamajanduse peaspetsialist", motivatsioonikiri, haridust tõendavate dokumentide koopiad aadressil: personalijuht Niina Prussakova,  Kohtla-Järve Linnavalitsus, Keskallee 19,30395 Kohtla-Järve linn või e-posti aadressil: niina.prussakova@kjlv.ee

Kandideerijatele tagasiside andmine toimub e-posti teel.

Tööle kandideerimisega annate Kohtla-Järve Linnavalitsusele nõusoleku kandideerimisdokumentides või muul viisil Teie poolt meile avaldatud isikuandmete töötlemiseks värbamisprotsessis. Teie andmeid kasutatakse ainult värbamise eesmärgil. Mis hõlmab Teie sobivuse hindamist vakantsele ametikohale. 

 

 • Tööle kandideerimisel töödeldakse Teie poolt avaldatud isikuandmeid, et hinnata Teie sobivust vastavale töökohale.
 • Sobivuse hindamiseks kogutakse Teie kohta täiendavat teavet avalikest allikatest. Teil on õigus saadud teabega tutvuda ja esitada omapoolsed selgitused-vastuväited.
 • Eeldatakse, et kandideerimisdokumentides esitatud soovitajatele on kandideerija andnud nõusoleku enda kohta käivatele küsimustele vastamiseks, samuti on soovitajad nõustunud sellega, et me nende poole teabe saamiseks pöördume.
 • Säilitatakse värbamisprotsessi raames saadud dokumente järgmistel eesmärkidel:
  • värbamisprotsessis tekkivate võimalike õigusvaidluste lahendamiseks - kuni nõude aegumiseni (1 aasta);
  • paremusjärjestuses järgmisele kandidaadile ametikohale asumise ettepaneku tegemiseks (150 päeva arvates konkursi võitnud isikule ametikohale asumise ettepaneku tegemisest);
  • kandidaadi nõusolekul tulevikus korraldataval konkursil osalemise ettepaneku tegemiseks.
 • Kandidaadi andmed on juurdepääsupiiranguga teave, millele kolmandad isikud saavad juurdepääsu ainult seaduses sätestatud juhtudel.
04.12.2018

Kohtla-Järve Linnavalitsus  kuulutab välja konkursi  Kohtla-Järve Linnavalitsuse sotsiaalteenistuse kahe sotsiaaltöö peaspetsialisti ametikoha täitmiseks.
Eeldatav tööle asumise kuupäev: 01. jaanuar 2019. a.

Sotsiaaltöö peaspetsialisti peamisteks tööülesanneteks on:
•    linna arengukava täiendamine ja ellu viimine sotsiaalhoolekandeliste teenuste valdkonnas;
•    oma tegevusvaldkonnas koostöö tegemine teiste ametkondadega, ettevõtetega ja kolmanda sektori organisatsioonidega;
•    teenuste valdkonna spetsialistide juhendamine ja nende täiendkoolituse vajaduse väljaselgitamine;
•    isikute teavitamine ja nõustamine nende õigustest ja sotsiaalteenuste taotlemise võimalustest;
•    teenuse taotlejate elukohta kontrollimine rahvastikuregistris;
•    teenuste määramise või sellest keeldumise dokumendi eelnõu vormistamine ning selle esitamine abilinnapeale allkirjastamiseks;
•    vajadusel omasteta surnute matmise korraldamine;
•    isikute taotluste, kaebuste ja vaiete lahendamine koostöös abilinnapeaga ja teiste spetsialistidega;
•    muude vahetu juhi või linnapea poolt antud ühekordsete teenistusalaste ülesannete täitmine.

Kandidaadile esitatavad nõuded:
•    sotsiaaltööalane kõrgharidus;
•    põhjalikud teadmised sotsiaalhoolekannet reguleerivatest õigusaktidest;
•    teadmised kodanike õigustest ja vabadustest, avaliku sektori toimimist ja selles tegutsemist ning kohaliku omavalitsuse korraldust reguleerivatest õigusaktidest;
•    teadmised hea halduse tavast ja oskus seda rakendada
•    Riigikeele oskus C1 tasemel ning vene keele oskus suhtlustasandil;
•    väga hea suhtlemis- ja väljendusoskus, oskus oma seisukohti ja arvamusi põhjenda, hea stressitaluvus, kohusetunne;
•    oskus planeerida tööd ja määratleda prioriteete, otsustus- ja vastutusvõime;
•    kontoritehnika ja arvuti kasutamise oskus.

Pakume sõbraliku kollektiivi, arengu- ja eneseteostusvõimalusi, mitmekesist ja vastutusrikast tööd ning puhkust 35 kalendripäeva.

Kandideerijatel esitada:
1)    kandideerimisavaldus, kuhu on märgitud kandidaadi kontaktandmed;
2)    elulookirjeldus (CV);
3)    kvalifikatsiooninõuetele vastavust tõendavad dokumendid või nende koopiad;
4)    keeleoskust tõendav dokument või selle koopia;
5)    muud kandidaadi poolt oluliseks peetavad dokumendid.

Palume digitaalselt allkirjastatud dokumendid saata e-posti aadressile niina.prussakova@kjlv.ee . 

Paberkandjal saadetavad kvalifikatsiooni ja keeleoskust tõendavad dokumendid esitatakse koopiatena,  kandideerimisavaldus ja CV esitatakse originaalidena. Paberkandjal olevad dokumendid esitada Kohtla-Järve Linnavalitsusele kabinetti 103 kinnises ümbrikus märksõnaga „sotsiaaltöö peaspetsialist“ aadressile Keskallee 19, Kohtla-Järve 30395.

Dokumentide esitamise tähtaeg: 18. detsember 2018. a.

Täiendav info telefonil  3378598, Niina Prussakova (Kohtla-Järve Linnavalitsuse personalijuht).

Tööle kandideerimisega annate Kohtla-Järve Linnavalitsusele nõusoleku kandideerimisdokumentides või muul viisil Teie poolt meile avaldatud isikuandmete töötlemiseks värbamisprotsessis. Teie andmeid kasutatakse ainult värbamise eesmärgil. Mis hõlmab Teie sobivuse hindamist vakantsele ametikohale.
•    Tööle kandideerimisel töödeldakse Teie poolt avaldatud isikuandmeid, et hinnata Teie sobivust vastavale töökohale.
•    Sobivuse hindamiseks kogutakse Teie kohta täiendavat teavet avalikest allikatest. Teil on õigus saadud teabega tutvuda ja esitada omapoolsed selgitused-vastuväited.
•    Eeldatakse, et kandideerimisdokumentides esitatud soovitajatele on kandideerija andnud nõusoleku enda kohta käivatele küsimustele vastamiseks, samuti on soovitajad nõustunud sellega, et me nende poole teabe saamiseks pöördume.
•    Säilitatakse värbamisprotsessi raames saadud dokumente järgmistel eesmärkidel:
o    värbamisprotsessis tekkivate võimalike õigusvaidluste lahendamiseks - kuni nõude aegumiseni (1 aasta);
o    paremusjärjestuses järgmisele kandidaadile ametikohale asumise ettepaneku tegemiseks (150 päeva arvates konkursi võitnud isikule ametikohale asumise ettepaneku tegemisest);
o    kandidaadi nõusolekul tulevikus korraldataval konkursil osalemise ettepaneku tegemiseks.
•    Kandidaadi andmed on juurdepääsupiiranguga teave, millele kolmandad isikud saavad juurdepääsu ainult seaduses sätestatud juhtudel.

04.12.2018

Kohtla-Järve Linnavalitsus  kuulutab välja konkursi  Kohtla-Järve Linnavalitsuse sotsiaalteenistuse sotsiaaltöö spetsialisti ametikoha täitmiseks (eestkoste, teenuste valdkond).
Eeldatav tööle asumise kuupäev: 01. jaanuar 2019. a.

Sotsiaaltöö spetsialisti peamisteks tööülesanneteks on:
•    isiku eestkoste vajaduse kindlakstegemine ja selleks vajalike dokumentide kogumine, võimalusel  füüsilisest isikust eestkostja kandidaadi leidmine ja tema sobivuse hindamine ning avalduse esitamine kohtule eestkostja määramiseks;
•    avalduse esitamine kohtule täisealise isiku kinnisesse asutusse paigutamiseks;
•    kohtu nõudmisel arvamuse andmine ja kohtuistungitel osalemine eestkostja määramise, täisealise isiku kinnisesse asutusse paigutamise ning eestkostetava varaga tehingute tegemise küsimustes;
•    linnavalitsuse eestkostel olevate täisealiste isikute esindamine ning nende isiklike ja varaliste huvide kaitsmine;
•    eestkostel olevate isikute külastamine hoolekandeasutustes ja kodudes vastavalt vajadusele;
•    eestkostjate ja piirkonna sotsiaalhooldustöötajate nõustamine nende õigustest ja kohustustest ning eestkoste teostamisest;
•    eestkostel olevate täisealiste isikute kohta arvestuse pidamine ja vajaliku andmete kandmine sotsiaalteenuste ja –toetuste andmeregistrisse STAR;
•    eestkostel olevate täisealiste isikute vara valitsemise ja eestkostja muude ülesannete täitmise kohta iga-aastase kirjaliku aruande esitamine kohtule;
•    koostöö tegemine ja informatsiooni vahetamine tervishoiu- ja hoolekandeasutuste, politsei ja omavalitsuse teiste struktuuriüksuste, vabatahtlikult sotsiaalhoolekandes osalevate juriidiliste ja füüsiliste isikute ning teiste institutsioonidega;
•    statistikaks ja aruandluseks vajalike andmete kogumine, aruannete koostamine ja esitamine;
•    muude vahetu juhi või linnapea poolt antud ühekordsete teenistusalaste ülesannete täitmine.


Kandidaadile esitatavad nõuded:
•    sotsiaaltööalane kõrgharidus;
•    põhjalikud teadmised sotsiaalhoolekannet reguleerivatest õigusaktidest;
•    teadmised hea halduse tavast ja oskus seda rakendada
•    Riigikeele oskus C1 tasemel ning vene keele oskus suhtlustasandil;
•    väga hea suhtlemis- ja väljendusoskus, oskus oma seisukohti ja arvamusi põhjenda, hea stressitaluvus, kohusetunne;
•    oskus planeerida tööd ja määratleda prioriteete, otsustus- ja vastutusvõime;
•    kontoritehnika ja arvuti kasutamise oskus.

Pakume sõbraliku kollektiivi, arengu- ja eneseteostusvõimalusi, mitmekesist ja vastutusrikast tööd ning puhkust 35 kalendripäeva.

Kandideerijatel esitada:
1)    kandideerimisavaldus, kuhu on märgitud kandidaadi kontaktandmed;
2)    elulookirjeldus (CV);
3)    kvalifikatsiooninõuetele vastavust tõendavad dokumendid või nende koopiad;
4)    keeleoskust tõendav dokument või selle koopia;
5)    muud kandidaadi poolt oluliseks peetavad dokumendid.

Palume digitaalselt allkirjastatud dokumendid saata e-posti aadressile niina.prussakova@kjlv.ee . 

Paberkandjal saadetavad kvalifikatsiooni ja keeleoskust tõendavad dokumendid esitatakse koopiatena,  kandideerimisavaldus ja CV esitatakse originaalidena. Paberkandjal olevad dokumendid esitada Kohtla-Järve Linnavalitsusele kabinetti 103 kinnises ümbrikus märksõnaga „sotsiaaltöö spetsialist (eestkoste, teenuste valdkond)“ aadressile Keskallee 19, Kohtla-Järve 30395.

Dokumentide esitamise tähtaeg: 18. detsember 2018. a.

Täiendav info telefonil  3378598, Niina Prussakova (Kohtla-Järve Linnavalitsuse personalijuht).

Tööle kandideerimisega annate Kohtla-Järve Linnavalitsusele nõusoleku kandideerimisdokumentides või muul viisil Teie poolt meile avaldatud isikuandmete töötlemiseks värbamisprotsessis. Teie andmeid kasutatakse ainult värbamise eesmärgil. Mis hõlmab Teie sobivuse hindamist vakantsele ametikohale.
•    Tööle kandideerimisel töödeldakse Teie poolt avaldatud isikuandmeid, et hinnata Teie sobivust vastavale töökohale.
•    Sobivuse hindamiseks kogutakse Teie kohta täiendavat teavet avalikest allikatest. Teil on õigus saadud teabega tutvuda ja esitada omapoolsed selgitused-vastuväited.
•    Eeldatakse, et kandideerimisdokumentides esitatud soovitajatele on kandideerija andnud nõusoleku enda kohta käivatele küsimustele vastamiseks, samuti on soovitajad nõustunud sellega, et me nende poole teabe saamiseks pöördume.
•    Säilitatakse värbamisprotsessi raames saadud dokumente järgmistel eesmärkidel:
o    värbamisprotsessis tekkivate võimalike õigusvaidluste lahendamiseks - kuni nõude aegumiseni (1 aasta);
o    paremusjärjestuses järgmisele kandidaadile ametikohale asumise ettepaneku tegemiseks (150 päeva arvates konkursi võitnud isikule ametikohale asumise ettepaneku tegemisest);
o    kandidaadi nõusolekul tulevikus korraldataval konkursil osalemise ettepaneku tegemiseks.
•    Kandidaadi andmed on juurdepääsupiiranguga teave, millele kolmandad isikud saavad juurdepääsu ainult seaduses sätestatud juhtudel.


04.12.2018

Kohtla-Järve Linnavalitsus  kuulutab välja konkursi  Kohtla-Järve Linnavalitsuse sotsiaalteenistuse viie sotsiaaltöö spetsialisti ametikoha täitmiseks (toetuse valdkond).
Eeldatav tööle asumise kuupäev: 01. jaanuar 2019. a.

Sotsiaaltöö spetsialisti peamisteks tööülesanneteks on:
•      isikute teavitamine nende õigustest ja sotsiaaltoetuste taotlemise võimalustest ning vajadusel abistamine vajalike taotluste vormistamisel;
•       toimetuleku- ja matusetoetuse taotluste vastu võtmine ja menetlemine, andmete kontrollimine, toetuse määramise sotsiaalteenuste ja –toetuste vormistamine andmeregistris STAR ning esitamine finantsteenistusele ülekandmiseks;
•    linnaeelarveliste toetuste taotluste vastu võtmine ja menetlemine, andmete kontrollimine, isiku abivajaduse hindamine, toetuse määramise või sellest keeldumise otsuse eelnõu vormistamine ning esitamine selle abilinnapeale allkirjastamiseks ning raamatupidamisele ülekandmiseks;
•    puudega inimestele sõidukite parkimiskaartide väljastamine;
•    sotsiaalteenuste ja –toetuste andmeregistri STAR pidamise ja täiendamise eest vastutamine;
•    valdkonna statistiliste aruannete õigeaegne koostamine ja kontrollimine;
•    muude vahetu juhi või linnapea poolt antud ühekordsete teenistusalaste ülesannete täitmine.

Kandidaadile esitatavad nõuded:
•    sotsiaaltööalane kõrgharidus;
•    erialase hariduse puudumisel eelnev töökogemus sotsiaaltöö valdkonnas vähemalt viis aastat või erialase hariduse omandamine;
•    põhjalikud teadmised sotsiaalhoolekannet reguleerivatest õigusaktidest;
•    teadmised hea halduse tavast ja oskus seda rakendada
•    Riigikeele oskus C1 tasemel ning vene keele oskus suhtlustasandil;
•    väga hea suhtlemis- ja väljendusoskus, oskus oma seisukohti ja arvamusi põhjenda, hea stressitaluvus, kohusetunne;
•    oskus planeerida tööd ja määratleda prioriteete, otsustus- ja vastutusvõime;
•    kontoritehnika ja arvuti kasutamise oskus.

Pakume sõbraliku kollektiivi, arengu- ja eneseteostusvõimalusi, mitmekesist ja vastutusrikast tööd ning puhkust 35 kalendripäeva.

Kandideerijatel esitada:
1)    kandideerimisavaldus, kuhu on märgitud kandidaadi kontaktandmed;
2)    elulookirjeldus (CV);
3)    kvalifikatsiooninõuetele vastavust tõendavad dokumendid või nende koopiad;
4)    keeleoskust tõendav dokument või selle koopia;
5)    muud kandidaadi poolt oluliseks peetavad dokumendid.

Palume digitaalselt allkirjastatud dokumendid saata e-posti aadressile niina.prussakova@kjlv.ee . 

Paberkandjal saadetavad kvalifikatsiooni ja keeleoskust tõendavad dokumendid esitatakse koopiatena,  kandideerimisavaldus ja CV esitatakse originaalidena. Paberkandjal olevad dokumendid esitada Kohtla-Järve Linnavalitsusele kabinetti 103 kinnises ümbrikus märksõnaga „sotsiaaltöö spetsialist (toetuse valdkond)“ aadressile Keskallee 19, Kohtla-Järve 30395.

Dokumentide esitamise tähtaeg: 18. detsember 2018. a.

Täiendav info telefonil  3378598, Niina Prussakova (Kohtla-Järve Linnavalitsuse personalijuht).

Tööle kandideerimisega annate Kohtla-Järve Linnavalitsusele nõusoleku kandideerimisdokumentides või muul viisil Teie poolt meile avaldatud isikuandmete töötlemiseks värbamisprotsessis. Teie andmeid kasutatakse ainult värbamise eesmärgil. Mis hõlmab Teie sobivuse hindamist vakantsele ametikohale.
•    Tööle kandideerimisel töödeldakse Teie poolt avaldatud isikuandmeid, et hinnata Teie sobivust vastavale töökohale.
•    Sobivuse hindamiseks kogutakse Teie kohta täiendavat teavet avalikest allikatest. Teil on õigus saadud teabega tutvuda ja esitada omapoolsed selgitused-vastuväited.
•    Eeldatakse, et kandideerimisdokumentides esitatud soovitajatele on kandideerija andnud nõusoleku enda kohta käivatele küsimustele vastamiseks, samuti on soovitajad nõustunud sellega, et me nende poole teabe saamiseks pöördume.
•    Säilitatakse värbamisprotsessi raames saadud dokumente järgmistel eesmärkidel:
o    värbamisprotsessis tekkivate võimalike õigusvaidluste lahendamiseks - kuni nõude aegumiseni (1 aasta);
o    paremusjärjestuses järgmisele kandidaadile ametikohale asumise ettepaneku tegemiseks (150 päeva arvates konkursi võitnud isikule ametikohale asumise ettepaneku tegemisest);
o    kandidaadi nõusolekul tulevikus korraldataval konkursil osalemise ettepaneku tegemiseks.
•    Kandidaadi andmed on juurdepääsupiiranguga teave, millele kolmandad isikud saavad juurdepääsu ainult seaduses sätestatud juhtudel.

04.12.2018

Kohtla-Järve Linnavalitsus  kuulutab välja konkursi  Kohtla-Järve Linnavalitsuse sotsiaalteenistuse sotsiaaltöö spetsialisti ametikoha täitmiseks (erivajadustega laste nõustamine ja teenused).
Eeldatav tööle asumise kuupäev: 01. jaanuar 2019. a.

Sotsiaaltöö spetsialisti peamisteks tööülesanneteks on:
•    puuetega lastele suunatud sotsiaalteenuste kaardistamine, analüüsimine ja arendamine;
•    puuetega laste hooldus- ja sotsiaalteenuste vajaduse hindamine, teenustele suunamine;
•    sotsiaalnõustamine;
•    arvamuse andmine sotsiaalteenuste ja -toetuste määramise kohta, abivajaduse selgitamiseks kodukülastustuste tegemine;
•    hädaohus ja abivajava laste edasise elu korraldamiseks sobivate lahendusvariantide leidmine juhtumikorralduse põhimõttel vajadusel koostöös teiste spetsialistidega;
•    arvamuse andmine hooldusõiguse küsimustes, materjali ettevalmistamine ning lapse huvide esindamine kohtus;
•    tööülesannetega seotud avalduste, päringute, teabenõuete ja muude küsimuste menetlemine;
•    võrgustikutöö korraldamine ja selles osalemine;
•    töö dokumendiregistri ja sotsiaalteenuste ja - toetuste andmeregistriga;
•       töövaldkonna kohta statistilise aruandluse esitamine
•     muude vahetu juhi või linnapea poolt antud ühekordsete teenistusalaste ülesannete täitmine.

Kandidaadile esitatavad nõuded:
•    sotsiaaltööalane kõrgharidus;
•    erialase hariduse puudumisel eelnev töökogemus sotsiaaltöö valdkonnas vähemalt viis aastat või erialase hariduse omandamine;
•    põhjalikud teadmised sotsiaalhoolekannet reguleerivatest õigusaktidest;
•    teadmised hea halduse tavast ja oskus seda rakendada
•    Riigikeele oskus C1 tasemel ning vene keele oskus suhtlustasandil;
•    väga hea suhtlemis- ja väljendusoskus, oskus oma seisukohti ja arvamusi põhjenda, hea stressitaluvus, kohusetunne;
•    oskus planeerida tööd ja määratleda prioriteete, otsustus- ja vastutusvõime;
•    kontoritehnika ja arvuti kasutamise oskus.

Pakume sõbraliku kollektiivi, arengu- ja eneseteostusvõimalusi, mitmekesist ja vastutusrikast tööd ning puhkust 35 kalendripäeva.

Kandideerijatel esitada:
1)    kandideerimisavaldus, kuhu on märgitud kandidaadi kontaktandmed;
2)    elulookirjeldus (CV);
3)    kvalifikatsiooninõuetele vastavust tõendavad dokumendid või nende koopiad;
4)    keeleoskust tõendav dokument või selle koopia;
5)    muud kandidaadi poolt oluliseks peetavad dokumendid.

Palume digitaalselt allkirjastatud dokumendid saata e-posti aadressile niina.prussakova@kjlv.ee . 

Paberkandjal saadetavad kvalifikatsiooni ja keeleoskust tõendavad dokumendid esitatakse koopiatena,  kandideerimisavaldus ja CV esitatakse originaalidena. Paberkandjal olevad dokumendid esitada Kohtla-Järve Linnavalitsusele kabinetti 103 kinnises ümbrikus märksõnaga „sotsiaaltöö spetsialist (erivajadustega laste nõustamine ja teenused)“ aadressile Keskallee 19, Kohtla-Järve 30395.

Dokumentide esitamise tähtaeg: 18. detsember 2018. a.

Täiendav info telefonil  3378598, Niina Prussakova (Kohtla-Järve Linnavalitsuse personalijuht).

Tööle kandideerimisega annate Kohtla-Järve Linnavalitsusele nõusoleku kandideerimisdokumentides või muul viisil Teie poolt meile avaldatud isikuandmete töötlemiseks värbamisprotsessis. Teie andmeid kasutatakse ainult värbamise eesmärgil. Mis hõlmab Teie sobivuse hindamist vakantsele ametikohale.
•    Tööle kandideerimisel töödeldakse Teie poolt avaldatud isikuandmeid, et hinnata Teie sobivust vastavale töökohale.
•    Sobivuse hindamiseks kogutakse Teie kohta täiendavat teavet avalikest allikatest. Teil on õigus saadud teabega tutvuda ja esitada omapoolsed selgitused-vastuväited.
•    Eeldatakse, et kandideerimisdokumentides esitatud soovitajatele on kandideerija andnud nõusoleku enda kohta käivatele küsimustele vastamiseks, samuti on soovitajad nõustunud sellega, et me nende poole teabe saamiseks pöördume.
•    Säilitatakse värbamisprotsessi raames saadud dokumente järgmistel eesmärkidel:
o    värbamisprotsessis tekkivate võimalike õigusvaidluste lahendamiseks - kuni nõude aegumiseni (1 aasta);
o    paremusjärjestuses järgmisele kandidaadile ametikohale asumise ettepaneku tegemiseks (150 päeva arvates konkursi võitnud isikule ametikohale asumise ettepaneku tegemisest);
o    kandidaadi nõusolekul tulevikus korraldataval konkursil osalemise ettepaneku tegemiseks.
•    Kandidaadi andmed on juurdepääsupiiranguga teave, millele kolmandad isikud saavad juurdepääsu ainult seaduses sätestatud juhtudel.


30.11.2018

1. septembril 2019. a õppetööga alustav riigigümnaasium KOHTLA-JÄRVE GÜMNAASIUM
Otsib oma meeskonda ÕPETAJAID:

- eesti keele ja kirjanduse õpetaja
- eesti keele teise keelena õpetaja
- inglise keele õpetaja
- saksa keele õpetaja
- vene keele ja kirjanduse õpetaja
- vene keel võõrkeelena õpetaja
- prantsuse keele õpetaja
- matemaatikaõpetaja 
- bioloogiaõpetaja
- geograafiaõpetaja
- keemiaõpetaja
- füüsikaõpetaja
- ajaloo ja ühiskonnaõpetuse õpetaja
- inimeseõpetuse õpetaja
- muusikaõpetaja
- kunstiõpetaja
- kehalise kasvatuse õpetaja
- haridustehnoloog

Meie õpetaja
•    on innovaatiline ja avatud haridusuuendustele;
•    rakendab oma töös nüüdisaegse õpikäsituse põhimõtteid;
•    väärtustab õpetaja ametit ja usub iga õpilase edusse;
•    õpib ise ja toetab iga õpilase arengut ning loomingulisust;
•    kujundab õpilastele motiveeriva õpikeskkonna.

Nõuded kvalifikatsioonile (haridus- ja teadusministri 29.08.2013 määrus nr 30):
-    gümnaasiumi õpetaja kvalifikatsiooninõuded on magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon ja õpetajakutse.
-    gümnaasiumi valikkursuste õpetaja kvalifikatsiooninõue on kõrgharidus.

Dokumendivoorus esitab kandidaat oma kandideerimisavalduses kinnituse kvalifikatsiooninõuete täitmise kohta. Vestlusvooru kutsutud kandidaat esitab koolile täiendavalt haridust tõendavad dokumendid.

Kandideerimise tähtaeg: 31.12.2018
Vestlusvoorud toimuvad jaanuaris-veebruaris 2019. a.

Tööle asumise aeg: 01. august 2019

Kuidas kandideerida:
Täida elektrooniline KANDIDEERIMISAVALDUS (link), avalduses tuleb esitada alljärgnevad dokumendid:
1.     CV
2.     motivatsioonikiri
3.     visioon oma tööst KJG-s
4.     oma portfoolio (saavutused, innovaatilised õppemeetodid jne)

NB! Kandideerimisavalduse täitmiseks on vajalik Gmail´i e-posti aadress!

KJG õpetajate ametikohtade täitmise konkursi kord: https://kjg.ee/sites/kjg.ee/files/2018_1-2_02_lisa_kjg_esmane_toolevotmise_kord.pdf

Lisainfo:
Irina Putkonen, direktor
direktor@kjg.ee, tel 5323 1367

19.11.2018

Kohtla-Järve Linnavalitsus  kuulutab välja konkursi  Kohtla-Järve Linnavalitsuse sotsiaalteenistuse haridusspetsialisti ametikoha täitmiseks.
Eeldatav tööle asumise kuupäev: 01. jaanuar 2019. a.

Haridusspetsialisti peamisteks tööülesanneteks on:
•    Kohtla-Järve linna haridusvaldkonna arengusuundade väljatöötamine ja ellurakendamine;
•    haridusasutuste nõustamine hariduskorralduslikes küsimustes;
•    võimaluste loomine isiksuse mitmekülgseks arenguks ja noore kujunemist hästi toimetulevaks ühiskonnaliikmeks toetamine lähtudes riiklikust hariduspoliitikast ja kohalikest tingimustest;
•    koolikohustuslike laste arvestuse pidamine, koolikohustuse täitmata jätmise põhjuste väljaselgitamine ning meetmete rakendamine koolikohustuse mittetäitjate suhtes;
•    valitsuse pädevusse kuuluvate probleemide lahendamine haridusasutuste tulemusliku töö tagamiseks;
•    teenistusliku järelvalve teostamine;
•    valitsuse ja volikogu hariduskorralduslike õigusaktide eelnõude koostamine või koostamises osalemine;
•    hariduselu korraldust puudutavate ettepanekute tegemine valitsusele;
•    haridusregistri kasutamine ja pidamine (EHIS, EIS ja muu selline);
•    osavõtt alaliselt või ajutiselt moodustatud komisjoni tööst;
•    haridusasutuste vahelise koostöö korraldamine, haridusvõrgustiku loomine teiste vabariigi, maakonna ja linna asutustega;

Kandidaadile esitatavad nõuded:
•    Pedagoogiline kõrgharidus (magister või sellele vastav kvalifikatsioon);
•    Vähemalt 1-aastane õpetajana töötamise kogemus koolis või lasteaias;
•    Riigikeele oskus C1 tasemel, vene keele oskus suhtlustasandil;
•    teksti-ja tabeltöötlusprogrammide (MS Word, Excel, PowerPoint) ning teiste arvutiprogrammide (Outlook, Internet Explorer, Windows) kasutamise oskus
Kasuks tuleb:
•    Vähemalt 1 võõrkeele oskus;
•    Haridusseadusandluse tundmine.

Pakume sõbraliku kollektiivi, arengu- ja eneseteostusvõimalusi, mitmekesist ja vastutusrikast tööd ning puhkust 35 kalendripäeva.

Kandideerijatel esitada:
1)    kandideerimisavaldus, kuhu on märgitud kandidaadi kontaktandmed;
2)    elulookirjeldus (CV);
3)    kvalifikatsiooninõuetele vastavust tõendavad dokumendid või nende koopiad;
4)    keeleoskust tõendav dokument või selle koopia;
5)    muud kandidaadi poolt oluliseks peetavad dokumendid.

Palume digitaalselt allkirjastatud dokumendid saata e-posti aadressile niina.prussakova@kjlv.ee . 

Paberkandjal saadetavad kvalifikatsiooni ja keeleoskust tõendavad dokumendid esitatakse koopiatena,  kandideerimisavaldus ja CV esitatakse originaalidena. Paberkandjal olevad dokumendid esitada Kohtla-Järve Linnavalitsusele kabinetti 103 kinnises ümbrikus märksõnaga „Konkurss“ aadressile Keskallee 19, Kohtla-Järve 30395.

Dokumentide esitamise tähtaeg: 7. detsember 2018. a.

Täiendav info telefonil  3378598, Niina Prussakova (Kohtla-Järve Linnavalitsuse personalijuht).

Tööle kandideerimisega annate Kohtla-Järve Linnavalitsusele nõusoleku kandideerimisdokumentides või muul viisil Teie poolt meile avaldatud isikuandmete töötlemiseks värbamisprotsessis. Teie andmeid kasutatakse ainult värbamise eesmärgil. Mis hõlmab Teie sobivuse hindamist vakantsele ametikohale.
•    Tööle kandideerimisel töödeldakse Teie poolt avaldatud isikuandmeid, et hinnata Teie sobivust vastavale töökohale.
•    Sobivuse hindamiseks kogutakse Teie kohta täiendavat teavet avalikest allikatest. Teil on õigus saadud teabega tutvuda ja esitada omapoolsed selgitused-vastuväited.
•    Eeldatakse, et kandideerimisdokumentides esitatud soovitajatele on kandideerija andnud nõusoleku enda kohta käivatele küsimustele vastamiseks, samuti on soovitajad nõustunud sellega, et me nende poole teabe saamiseks pöördume.
•    Säilitatakse värbamisprotsessi raames saadud dokumente järgmistel eesmärkidel:
o    värbamisprotsessis tekkivate võimalike õigusvaidluste lahendamiseks - kuni nõude aegumiseni (1 aasta);
o    paremusjärjestuses järgmisele kandidaadile ametikohale asumise ettepaneku tegemiseks (150 päeva arvates konkursi võitnud isikule ametikohale asumise ettepaneku tegemisest);
o    kandidaadi nõusolekul tulevikus korraldataval konkursil osalemise ettepaneku tegemiseks.
•    Kandidaadi andmed on juurdepääsupiiranguga teave, millele kolmandad isikud saavad juurdepääsu ainult seaduses sätestatud juhtudel.

02.11.2018

Kohtla-Järve Linnavalitsus  pakub tööd
 
LINNAMAJANDUSE PEASPETSIALISTILE
 
Linnamajanduse peaspetsialisti peamised tööülesanded on:
•    teede olukorraandmete kaardistamine ja statistiliste ülevaadete koostamine;
•    linna tänavavõrgu teede planeerimine ja projekteerimine lähtuvalt linna arengukavast;
•    teehoiu- ja teedevõrgu arengukavade koostamine ja täitmine teedeehituse ja remonditööde korraldamine ning järelevalve teostamine;
•    tee ehituslubade väljastamine ja ehitusprojektide läbivaatamine;
•    teede tehniliste projekteerimistingimuste koostamine ja väljastamine;
•    pideva järelvalve tegemine linna teede olukorra üle;
•    detailplaneeringute eskiiside, detailplaneeringute ning projektide  läbivaatamine linna tänavavõrgu ja liikluse seisukohalt ning kooskõlastamises osalemine;
•    teede valdkonnas aset leidnud rikkumisi puudutavate järelvalve- või väärteomenetluste kohta info kogumine, edastamine või menetlemine;
•    kaevelubade väljastamine;
•    tehnovõrkudega seotud küsimuste lahendamine.

Sobiva kandidaadi eelduseks on:
•    tehniline kõrgharidus (soovitavalt teedeehituse erialal);
•    vastavus avaliku teenistuse seaduses kohaliku omavalitsuse ametnikule kehtestatud nõuetele;
•    varasem töökogemus antud ametikoha töövaldkonnas vähemalt kolm aastat;
•    valdkonna tööks vajalike õigusaktide tundmine;
•    haldusdokumentide ja ametikirjade koostamise ja vormistamise oskus;
•    väga heal tasemel arvuti kasutamise oskus (MS Office kontoritarkvara, MS Excel kõrgemal tasemel tundmine, CSV andmebaasiformaadi tundmine, Linear CS koordinatsioonisüsteemi mõistmine, töö tundmine SHP kihtide ja GIS süsteemidega ning programmide Autocad ja/või Bentley kasutamise oskus);
•    eesti keele oskus kõrgtasemel ning vene keele oskus suhtlustasandil;
•    B- kategooria juhiloa olemasolu.

Pakume
•    sõbraliku kollektiivi, arengu- ja eneseteostusvõimalusi, mitmekesist ja vastutusrikast tööd ning puhkust 35 kalendripäeva.

•    Tööle on võimalik asuda koheselt.

Kandideerimiseks palume saata hiljemalt  20. novembril 2018. a (s.o. kandideerimisdokumentide laekumise viimane kuupäev Kohtla-Järve Linnavalitsusse) järgmised dokumendid: CV märksõnaga „Linnamajanduse peaspetsialist“, motivatsioonikiri, haridust tõendavate dokumentide koopiad aadressil: personalijuht Niina Prussakova,  Kohtla-Järve Linnavalitsus, Keskallee 19, 30395 Kohtla-Järve linn või e-posti aadressil: niina.prussakova@kjlv.ee

Kandideerijatele tagasiside andmine toimub e-posti teel.

Tööle kandideerimisega annate Kohtla-Järve Linnavalitsusele nõusoleku kandideerimisdokumentides või muul viisil Teie poolt meile avaldatud isikuandmete töötlemiseks värbamisprotsessis. Teie andmeid kasutatakse ainult värbamise eesmärgil. Mis hõlmab Teie sobivuse hindamist vakantsele ametikohale.
•    Tööle kandideerimisel töödeldakse Teie poolt avaldatud isikuandmeid, et hinnata Teie sobivust vastavale töökohale.
•    Sobivuse hindamiseks kogutakse Teie kohta täiendavat teavet avalikest allikatest. Teil on õigus saadud teabega tutvuda ja esitada omapoolsed selgitused-vastuväited.
•    Eeldatakse, et kandideerimisdokumentides esitatud soovitajatele on kandideerija andnud nõusoleku enda kohta käivatele küsimustele vastamiseks, samuti on soovitajad nõustunud sellega, et me nende poole teabe saamiseks pöördume.
•    Säilitatakse värbamisprotsessi raames saadud dokumente järgmistel eesmärkidel:
o    värbamisprotsessis tekkivate võimalike õigusvaidluste lahendamiseks - kuni nõude aegumiseni (1 aasta);
o    paremusjärjestuses järgmisele kandidaadile ametikohale asumise ettepaneku tegemiseks (150 päeva arvates konkursi võitnud isikule ametikohale asumise ettepaneku tegemisest);
o    kandidaadi nõusolekul tulevikus korraldataval konkursil osalemise ettepaneku tegemiseks.
•    Kandidaadi andmed on juurdepääsupiiranguga teave, millele kolmandad isikud saavad juurdepääsu ainult seaduses sätestatud juhtudel.


22.10.2018

Kohtla-Järve Linnavalitsus
 
PAKUB TÖÖD
 
PROJEKTIDE PEASPETSIALISTILE (tähtajaliselt, osalise tööajaga rahvusvahelise projekti „Baltic Smart City Areas for the 21st century / AREA 21“ tegevuste elluviimiseks kuni 30.09.2020. a.)
 
kelle põhiülesandeks määratud tööaja raames projekti „Baltic Smart City Areas for the 21st century / AREA 21“ raames projektide peaspetsialisti tööülesandeid.

Tööle on võimalik asuda esimesel võimalusel.

Projektide peaspetsialisti peamised tööülesanded on:
•    projekti realiseerimise korraldamine ja selles osalemine;
•    projekti tegevuste ja ajaplaani jälgimine ja töö koordineerimine sellele vastavalt;
•    partneritega suhtlemine ja info edastamine projekti käigust ja tulemuste saavutamise hetkeseisust;
•    projekti raames vajalike hangete ettevalmistamise ja lepingute sõlmimise koordineerimine;
•    projekti aruannete õigeaegse koostamise ja tähtaegse esitamise tagamine koostöös projekti töörühmaga;
•    programmi juhtpartneri poolt määratud projekti koordinaatoriga jooksev konsulteerimine ja informatsiooni edastamine projekti tegevustest ja eesmärkide saavutamisest;
•    projekti väljamaksetaotluste koostamise koordineerimine;
•    projektiga seonduva info meedias ja Kohtla-Järve linna veebilehel kajastamise korraldamine;
•    välislähetustes osalemine;
•    ürituste korraldamine;
•    muud projekti elluviimisega otseselt seotud jooksvad tegevused;

Sobiva kandidaadi eelduseks on:
•    kõrgharidus või kõrghariduse omandamine (soovitavalt suhtekorralduse, ajakirjanduse või avaliku halduse erialal);
•    välissuhtlemise ja välisteenistuse aluste, rahvusvahelise protokolli ja etiketti tundmine, riigi välispoliitika põhisuundade tundmine;
•    Euroopa Liidu integratsiooniprotsessi ja rahvusvaheliste suhete põhitõdede tundmine;
•    teksti- ja tabeli töötlusprogrammide ning teiste teenistuskohal vajalike arvutiprogrammide ja andmekogude kasutamise oskus;
•    organiseerimise oskus;
•    ürituste korraldamise oskus;
•    koostöövalmidus;
•    eesti, inglise ja vene keele oskus kõrgtasemel ning saksa keele oskus tuleb kasuks.

Projektide peaspetsialistina töötamas näeme inimest, kes omab head suhtlemisoskust ning kes on tööülesannete täitmisel iseseisev, kohusetundlik, korrektne, loov, algatusvõimeline, kollektiiviga arvestav, tugeva pingetaluvusega, valmis reisima ja vajaduse korral töötama ka peale tööaega.

Pakume sõbraliku kollektiivi, arengu- ja eneseteostusvõimalusi, mitmekesist ja vastutusrikast tööd ning puhkust 35 kalendripäeva.

Kandideerimiseks palume saata järgmised dokumendid: CV märksõnaga „Projektide peaspetsialist“, motivatsioonikiri, haridust tõendavate dokumentide koopiad aadressil: personalijuht Niina Prussakova, Kohtla-Järve Linnavalitsus, Keskallee 19, 30395 Kohtla-Järve linn või e-posti aadressil: niina.prussakova@kjlv.ee.

Dokumentide esitamise viimane päev on 8. november 2018. a (s.o. kandideerimisdokumentide
laekumise kuupäev Kohtla-Järve Linnavalitsusse).
Sobiva kandidaadi väljaselgitamiseks viiakse läbi vestlus kandideerijatele sobival ajal.
Tööle kandideerimisega annate Kohtla-Järve Linnavalitsusele nõusoleku kandideerimisdokumentides või muul viisil Teie poolt meile avaldatud isikuandmete töötlemiseks värbamisprotsessis. Teie andmeid kasutatakse ainult värbamise eesmärgil. Mis hõlmab Teie sobivuse hindamist vakantsele ametikohale.
• Tööle kandideerimisel töödeldakse Teie poolt avaldatud isikuandmeid, et hinnata Teie sobivust vastavale töökohale.
• Sobivuse hindamiseks kogutakse Teie kohta täiendavat teavet avalikest allikatest. Teil on õigus saadud teabega tutvuda ja esitada omapoolsed selgitused-vastuväited.
• Eeldatakse, et kandideerimisdokumentides esitatud soovitajatele on kandideerija andnud nõusoleku enda kohta käivatele küsimustele vastamiseks, samuti on soovitajad nõustunud sellega, et me nende poole teabe saamiseks pöördume.
• Säilitatakse värbamisprotsessi raames saadud dokumente järgmistel eesmärkidel:
o värbamisprotsessis tekkivate võimalike õigusvaidluste lahendamiseks - kuni nõude aegumiseni (1 aasta);
o paremusjärjestuses järgmisele kandidaadile ametikohale asumise ettepaneku tegemiseks (150 päeva arvates konkursi võitnud isikule ametikohale asumise ettepaneku tegemisest);
o kandidaadi nõusolekul tulevikus korraldataval konkursil osalemise ettepaneku tegemiseks.
• Kandidaadi andmed on juurdepääsupiiranguga teave, millele kolmandad isikud saavad juurdepääsu ainult seaduses sätestatud juhtudel.

22.10.2018

Kohtla-Järve Linnavalitsus  pakub tööd
 
LINNAMAJANDUSE PEASPETSIALISTILE

 
Linnamajanduse peaspetsialisti peamised tööülesanded on:
•    teede olukorraandmete kaardistamine ja statistiliste ülevaadete koostamine;
•    linna tänavavõrgu teede planeerimine ja projekteerimine lähtuvalt linna arengukavast;
•    teehoiu- ja teedevõrgu arengukavade koostamine ja täitmine teedeehituse ja remonditööde korraldamine ning järelevalve teostamine;
•    tee ehituslubade väljastamine ja ehitusprojektide läbivaatamine;
•    teede tehniliste projekteerimistingimuste koostamine ja väljastamine;
•    pideva järelvalve tegemine linna teede olukorra üle;
•    detailplaneeringute eskiiside, detailplaneeringute ning projektide  läbivaatamine linna tänavavõrgu ja liikluse seisukohalt ning kooskõlastamises osalemine;
•    teede valdkonnas aset leidnud rikkumisi puudutavate järelvalve- või väärteomenetluste kohta info kogumine, edastamine või menetlemine;
•    kaevelubade väljastamine;
•    tehnovõrkudega seotud küsimuste lahendamine.

Sobiva kandidaadi eelduseks on:
•    tehniline kõrgharidus (soovitavalt teedeehituse erialal);
•    vastavus avaliku teenistuse seaduses kohaliku omavalitsuse ametnikule kehtestatud nõuetele;
•    varasem töökogemus antud ametikoha töövaldkonnas vähemalt kolm aastat;
•    valdkonna tööks vajalike õigusaktide tundmine;
•    haldusdokumentide ja ametikirjade koostamise ja vormistamise oskus;
•    väga heal tasemel arvuti kasutamise oskus (MS Office kontoritarkvara, MS Excel kõrgemal tasemel tundmine, CSV andmebaasiformaadi tundmine, Linear CS koordinatsioonisüsteemi mõistmine, töö tundmine SHP kihtide ja GIS süsteemidega ning programmide Autocad ja/või Bentley kasutamise oskus);
•    eesti keele oskus kõrgtasemel ning vene keele oskus suhtlustasandil;
•    B- kategooria juhiloa olemasolu.

Pakume
•    sõbraliku kollektiivi, arengu- ja eneseteostusvõimalusi, mitmekesist ja vastutusrikast tööd ning puhkust 35 kalendripäeva.

•    Tööle on võimalik asuda koheselt.

Kandideerimiseks palume saata hiljemalt  8. novembril 2018. a (s.o. kandideerimisdokumentide laekumise viimane kuupäev Kohtla-Järve Linnavalitsusse) järgmised dokumendid: CV märksõnaga „Linnamajanduse peaspetsialist“, motivatsioonikiri, haridust tõendavate dokumentide koopiad aadressil: personalijuht Niina Prussakova,  Kohtla-Järve Linnavalitsus, Keskallee 19, 30395 Kohtla-Järve linn või e-posti aadressil: niina.prussakova@kjlv.ee

Kandideerijatele tagasiside andmine toimub e-posti teel.

Tööle kandideerimisega annate Kohtla-Järve Linnavalitsusele nõusoleku kandideerimisdokumentides või muul viisil Teie poolt meile avaldatud isikuandmete töötlemiseks värbamisprotsessis. Teie andmeid kasutatakse ainult värbamise eesmärgil. Mis hõlmab Teie sobivuse hindamist vakantsele ametikohale.
•    Tööle kandideerimisel töödeldakse Teie poolt avaldatud isikuandmeid, et hinnata Teie sobivust vastavale töökohale.
•    Sobivuse hindamiseks kogutakse Teie kohta täiendavat teavet avalikest allikatest. Teil on õigus saadud teabega tutvuda ja esitada omapoolsed selgitused-vastuväited.
•    Eeldatakse, et kandideerimisdokumentides esitatud soovitajatele on kandideerija andnud nõusoleku enda kohta käivatele küsimustele vastamiseks, samuti on soovitajad nõustunud sellega, et me nende poole teabe saamiseks pöördume.
•    Säilitatakse värbamisprotsessi raames saadud dokumente järgmistel eesmärkidel:
o    värbamisprotsessis tekkivate võimalike õigusvaidluste lahendamiseks - kuni nõude aegumiseni (1 aasta);
o    paremusjärjestuses järgmisele kandidaadile ametikohale asumise ettepaneku tegemiseks (150 päeva arvates konkursi võitnud isikule ametikohale asumise ettepaneku tegemisest);
o    kandidaadi nõusolekul tulevikus korraldataval konkursil osalemise ettepaneku tegemiseks.
•    Kandidaadi andmed on juurdepääsupiiranguga teave, millele kolmandad isikud saavad juurdepääsu ainult seaduses sätestatud juhtudel.


11.10.2018

Kohtla-Järve Linnavalitsus  kuulutab välja konkursi  Kohtla-Järve Linnavalitsuse sotsiaalteenistuse haridusspetsialisti ametikoha täitmiseks.
Eeldatav tööle asumise kuupäev: 01. detsember 2018. a.

Haridusspetsialisti peamisteks tööülesanneteks on:
•    Kohtla-Järve linna haridusvaldkonna arengusuundade väljatöötamine ja ellurakendamine;
•    haridusasutuste nõustamine hariduskorralduslikes küsimustes;
•    võimaluste loomine isiksuse mitmekülgseks arenguks ja noore kujunemist hästi toimetulevaks ühiskonnaliikmeks toetamine lähtudes riiklikust hariduspoliitikast ja kohalikest tingimustest;
•    koolikohustuslike laste arvestuse pidamine, koolikohustuse täitmata jätmise põhjuste väljaselgitamine ning meetmete rakendamine koolikohustuse mittetäitjate suhtes;
•    valitsuse pädevusse kuuluvate probleemide lahendamine haridusasutuste tulemusliku töö tagamiseks;
•    teenistusliku järelvalve teostamine;
•    valitsuse ja volikogu hariduskorralduslike õigusaktide eelnõude koostamine või koostamises osalemine;
•    hariduselu korraldust puudutavate ettepanekute tegemine valitsusele;
•    haridusregistri kasutamine ja pidamine (EHIS, EIS ja muu selline);
•    osavõtt alaliselt või ajutiselt moodustatud komisjoni tööst;
•    haridusasutuste vahelise koostöö korraldamine, haridusvõrgustiku loomine teiste vabariigi, maakonna ja linna asutustega;

Kandidaadile esitatavad nõuded:
•    Pedagoogiline kõrgharidus (magister või sellele vastav kvalifikatsioon);
•    Vähemalt 1-aastane õpetajana töötamise kogemus koolis või lasteaias;
•    Riigikeele oskus C1 tasemel, vene keele oskus suhtlustasandil;
•    teksti-ja tabeltöötlusprogrammide (MS Word, Excel, PowerPoint) ning teiste arvutiprogrammide (Outlook, Internet Explorer, Windows) kasutamise oskus

Kasuks tuleb:
•    Vähemalt 1 võõrkeele oskus;
•    Haridusseadusandluse tundmine.

Pakume sõbraliku kollektiivi, arengu- ja eneseteostusvõimalusi, mitmekesist ja vastutusrikast tööd ning puhkust 35 kalendripäeva.
Kandideerijatel esitada:
1)    kandideerimisavaldus, kuhu on märgitud kandidaadi kontaktandmed;
2)    elulookirjeldus (CV);
3)    kvalifikatsiooninõuetele vastavust tõendavad dokumendid või nende koopiad;
4)    keeleoskust tõendav dokument või selle koopia;
5)    muud kandidaadi poolt oluliseks peetavad dokumendid.

Palume digitaalselt allkirjastatud dokumendid saata e-posti aadressile niina.prussakova@kjlv.ee . 

Paberkandjal saadetavad kvalifikatsiooni ja keeleoskust tõendavad dokumendid esitatakse koopiatena,  kandideerimisavaldus ja CV esitatakse originaalidena. Paberkandjal olevad dokumendid esitada Kohtla-Järve Linnavalitsusele kabinetti 103 kinnises ümbrikus märksõnaga „Konkurss“ aadressile Keskallee 19, Kohtla-Järve 30395.

Dokumentide esitamise tähtaeg: 26. oktoober 2018. a.

Täiendav info telefonil  3378598, Niina Prussakova (Kohtla-Järve Linnavalitsuse personalijuht).

Tööle kandideerimisega annate Kohtla-Järve Linnavalitsusele nõusoleku kandideerimisdokumentides või muul viisil Teie poolt meile avaldatud isikuandmete töötlemiseks värbamisprotsessis. Teie andmeid kasutatakse ainult värbamise eesmärgil. Mis hõlmab Teie sobivuse hindamist vakantsele ametikohale.
•    Tööle kandideerimisel töödeldakse Teie poolt avaldatud isikuandmeid, et hinnata Teie sobivust vastavale töökohale.
•    Sobivuse hindamiseks kogutakse Teie kohta täiendavat teavet avalikest allikatest. Teil on õigus saadud teabega tutvuda ja esitada omapoolsed selgitused-vastuväited.
•    Eeldatakse, et kandideerimisdokumentides esitatud soovitajatele on kandideerija andnud nõusoleku enda kohta käivatele küsimustele vastamiseks, samuti on soovitajad nõustunud sellega, et me nende poole teabe saamiseks pöördume.
•    Säilitatakse värbamisprotsessi raames saadud dokumente järgmistel eesmärkidel:
•    värbamisprotsessis tekkivate võimalike õigusvaidluste lahendamiseks - kuni nõude aegumiseni (1 aasta);
•    paremusjärjestuses järgmisele kandidaadile ametikohale asumise ettepaneku tegemiseks (150 päeva arvates konkursi võitnud isikule ametikohale asumise ettepaneku tegemisest);
•    kandidaadi nõusolekul tulevikus korraldataval konkursil osalemise ettepaneku tegemiseks.
•    Kandidaadi andmed on juurdepääsupiiranguga teave, millele kolmandad isikud saavad juurdepääsu ainult seaduses sätestatud juhtudel.


21.09.2018

Kohtla-Järve Linnavalitsus  pakub tööd
 
LINNAMAJANDUSE PEASPETSIALISTILE
 
Linnamajanduse peaspetsialisti peamisteks tööülesanneteks on:
•    teede olukorraandmete kaardistamine ja statistiliste ülevaadete koostamine;
•    linna tänavavõrgu teede planeerimine ja projekteerimine lähtuvalt linna arengukavast;
•    teehoiu- ja teedevõrgu arengukavade koostamine ja täitmine teedeehituse ja remonditööde korraldamine ning järelevalve teostamine;
•    tee ehituslubade väljastamine ja ehitusprojektide läbivaatamine;
•    teede tehniliste projekteerimistingimuste koostamine ja väljastamine;
•    pideva järelvalve tegemine linna teede olukorra üle;
•    detailplaneeringute eskiiside, detailplaneeringute ning projektide  läbivaatamine linna tänavavõrgu ja liikluse seisukohalt ning kooskõlastamises osalemine;
•    teede valdkonnas aset leidnud rikkumisi puudutavate järelvalve- või väärteomenetluste kohta info kogumine, edastamine või menetlemine;
•    kaevelubade väljastamine;
•    tehnovõrkudega seotud küsimuste lahendamine.

Sobiva kandidaadi eelduseks on:
•    tehniline kõrgharidus (soovitavalt teedeehituse erialal);
•    vastavus avaliku teenistuse seaduses kohaliku omavalitsuse ametnikule kehtestatud nõuetele;
•    varasem töökogemus antud ametikoha töövaldkonnas vähemalt kolm aastat;
•    valdkonna tööks vajalike õigusaktide tundmine;
•    haldusdokumentide ja ametikirjade koostamise ja vormistamise oskus;
•    väga heal tasemel arvuti kasutamise oskus (MS Office kontoritarkvara, MS Excel kõrgemal tasemel tundmine, CSV andmebaasiformaadi tundmine, Linear CS koordinatsioonisüsteemi mõistmine, töö tundmine SHP kihtide ja GIS süsteemidega ning programmide Autocad ja/või Bentley kasutamise oskus);
•    eesti keele oskus kõrgtasemel ning vene keele oskus suhtlustasandil;
•    B- kategooria juhiloa olemasolu.

Pakume
•    sõbraliku kollektiivi, arengu- ja eneseteostusvõimalusi, mitmekesist ja vastutusrikast tööd ning puhkust 35 kalendripäeva.
•    Tööle on võimalik asuda koheselt.

Kandideerimiseks palume saata hiljemalt  12. oktoobril 2018. a (s.o. kandideerimisdokumentide laekumise viimane kuupäev Kohtla-Järve Linnavalitsusse) järgmised dokumendid: CV märksõnaga „Linnamajanduse peaspetsialist“, motivatsioonikiri, haridust tõendavate dokumentide koopiad aadressil: personalijuht Niina Prussakova,  Kohtla-Järve Linnavalitsus, Keskallee 19, 30395 Kohtla-Järve linn või e-posti aadressil: niina.prussakova@kjlv.ee

Kandideerijatele tagasiside andmine toimub e-posti teel.

Tööle kandideerimisega annate Kohtla-Järve Linnavalitsusele nõusoleku kandideerimisdokumentides või muul viisil Teie poolt meile avaldatud isikuandmete töötlemiseks värbamisprotsessis. Teie andmeid kasutatakse ainult värbamise eesmärgil. Mis hõlmab Teie sobivuse hindamist vakantsele ametikohale.
•    Tööle kandideerimisel töödeldakse Teie poolt avaldatud isikuandmeid, et hinnata Teie sobivust vastavale töökohale.
•    Sobivuse hindamiseks kogutakse Teie kohta täiendavat teavet avalikest allikatest. Teil on õigus saadud teabega tutvuda ja esitada omapoolsed selgitused-vastuväited.
•    Eeldatakse, et kandideerimisdokumentides esitatud soovitajatele on kandideerija andnud nõusoleku enda kohta käivatele küsimustele vastamiseks, samuti on soovitajad nõustunud sellega, et me nende poole teabe saamiseks pöördume.
•    Säilitatakse värbamisprotsessi raames saadud dokumente järgmistel eesmärkidel:
o    värbamisprotsessis tekkivate võimalike õigusvaidluste lahendamiseks - kuni nõude aegumiseni (1 aasta);
o    paremusjärjestuses järgmisele kandidaadile ametikohale asumise ettepaneku tegemiseks (150 päeva arvates konkursi võitnud isikule ametikohale asumise ettepaneku tegemisest);
o    kandidaadi nõusolekul tulevikus korraldataval konkursil osalemise ettepaneku tegemiseks.
•    Kandidaadi andmed on juurdepääsupiiranguga teave, millele kolmandad isikud saavad juurdepääsu ainult seaduses sätestatud juhtudel.

23.08.2018

Kohtla-Järve Linnavalitsus

VÕTAB TÖÖLE

FINANTSTEENISTUSSE RAAMATUPIDAJA

kelle põhiülesandeks on linnavalitsuse tsentraliseeritud haridusasutuste raamatupidamisarvestus.

Raamatupidaja peamisteks tööülesanneteks on:

• majandustehingute arvestus ja nende kirjendamine raamatupidamisprogrammis PMen;
• igapäevaste pangaoperatsioonide teostamine ja kirjendamine raamatupidamisprogrammis;
• eelarve kassalise täitmise jälgimine;
• inventuurides osalemine;
• deebitoride ja kreeditoridega teostatavate arvelduste pidamine eelarvevahendite osas, esitatud arvete kontrollimine, viseerimine, konteerimine ja kajastamine raamatupidamisprogrammis;
• posti vahendamine.

Sobiva kandidaadi eelduseks on:
• erialane haridus;
• varasem töökogemus raamatupidajana;
• heal tasemel arvuti kasutamise oskus ja nõutav raamatupidamisprogrammis PMen töötamise oskus;
• eesti keele oskus kõrgtasemel.

Raamatupidajana töötamas näeme inimest, kes omab head suhtlemisoskust ning kes on tööülesannete täitmisel iseseisev, kohusetundlik, usaldusväärne, korrektne, loov, algatusvõimeline, kollektiiviga arvestav, tugeva pingetaluvusega.

Pakume sõbraliku kollektiivi, arengu- ja eneseteostusvõimalusi, mitmekesist ja vastutusrikast tööd ning puhkust 35 kalendripäeva.

Kandideerimiseks palume saata järgmised dokumendid: CV märksõnaga „Raamatupidaja“, motivatsioonikiri, haridust tõendavate dokumentide koopiad aadressil: personalijuht Niina Prussakova, Kohtla-Järve Linnavalitsus, Keskallee 19, 30395 Kohtla-Järve linn või e-posti aadressil: niina.prussakova@kjlv.ee

Dokumentide esitamise viimane päev on 5. september 2018. a (s.o. kandideerimisdokumentide
laekumise kuupäev Kohtla-Järve Linnavalitsusse).
Sobiva kandidaadi väljaselgitamiseks viiakse läbi vestlus kandideerijatele sobival ajal.

Tööle kandideerimisega annate Kohtla-Järve Linnavalitsusele nõusoleku kandideerimisdokumentides või muul viisil Teie poolt meile avaldatud isikuandmete töötlemiseks värbamisprotsessis. Teie andmeid kasutatakse ainult värbamise eesmärgil. Mis hõlmab Teie sobivuse hindamist vakantsele ametikohale.

• Tööle kandideerimisel töödeldakse Teie poolt avaldatud isikuandmeid, et hinnata Teie sobivust vastavale töökohale.
• Sobivuse hindamiseks kogutakse Teie kohta täiendavat teavet avalikest allikatest. Teil on õigus saadud teabega tutvuda ja esitada omapoolsed selgitused-vastuväited.
• Eeldatakse, et kandideerimisdokumentides esitatud soovitajatele on kandideerija andnud nõusoleku enda kohta käivatele küsimustele vastamiseks, samuti on soovitajad nõustunud sellega, et me nende poole teabe saamiseks pöördume.
• Säilitatakse värbamisprotsessi raames saadud dokumente järgmistel eesmärkidel:
o värbamisprotsessis tekkivate võimalike õigusvaidluste lahendamiseks - kuni nõude aegumiseni (1 aasta);
o paremusjärjestuses järgmisele kandidaadile ametikohale asumise ettepaneku tegemiseks (150 päeva arvates konkursi võitnud isikule ametikohale asumise ettepaneku tegemisest);
o kandidaadi nõusolekul tulevikus korraldataval konkursil osalemise ettepaneku tegemiseks.
• Kandidaadi andmed on juurdepääsupiiranguga teave, millele kolmandad isikud saavad juurdepääsu ainult seaduses sätestatud juhtudel.


14.08.2018

Kohtla-Järve Linnavalitsus
 
PAKUB TÖÖD
 
ARENGUTEENISTUSE LINNAARENGU SPETSIALISTILE (ajutiselt äraoleva teenistuja asendamine)
 
kelle põhiülesandeks on partnerlussuhete loomine, säilitamine ja arendamine Kohtla-Järve linna sõpruslinnade ja koostööpartneritega.

Tööle on võimalik asuda esimesel võimalusel.

Linnaarengu spetsialisti peamisteks tööülesanneteks on:
•    Välissuhtlusega seotud suunatud kirjade ja avalduste tähtaegse lahendamise ja vastamise tagamine;
•    rahvusvahelise koostöö arengule kaasa aitamine;
•    välissuhete alase informatsiooni edastamine massiteabevahenditele ja linna veebilehele;
•    Kohtla-Järve linna külastavate ametlike delegatsioonide vastuvõttude ettevalmistamine ja realiseerimine;
•    Kohtla-Järve linna delegatsioonide väliskomandeeringute korraldamine ja ettevalmistamine ning vajadusel osalemine ametlikel kohtumistel delegatsioonide koosseisus;
•    välissuhete alase informatsiooni kogumine, süstematiseerimine ja säilitamine ning edastamine volikogule ja linnavalitsusele;
•    välissuhtlemisega seotud   kohtumistel ning vajadusel valitsemisala asutuste komisjonide ja töörühmade töös osalemine;
•    oma pädevuse piires rahvusvaheliste konverentside, seminaride ja muude välissuhtlemise alaste ürituste korraldamine;
•    linnasiseste, regionaalsete ja rahvusvaheliste projektide koostamise ja elluviimise tagamine Kohtla-Järve linnas ja linna hallatavates asutuses.

Sobiva kandidaadi eelduseks on:
•    kõrgharidus või kõrghariduse omandamine (soovitavalt suhtekorralduse, ajakirjanduse või avaliku halduse erialal);
•    välissuhtlemise ja välisteenistuse aluste, rahvusvahelise protokolli ja etiketti tundmine, riigi välispoliitika põhisuundade tundmine;
•    Euroopa Liidu integratsiooniprotsessi ja rahvusvaheliste suhete põhitõdede tundmine;
•    teksti- ja tabeli töötlusprogrammide ning teiste teenistuskohal vajalike arvutiprogrammide ja andmekogude kasutamise oskus;
•    eesti, inglise ja vene keele oskus kõrgtasemel ning saksa keele oskus tuleb kasuks.

Linnaarengu spetsialistina töötamas näeme inimest, kes omab head suhtlemisoskust ning kes on tööülesannete täitmisel iseseisev, kohusetundlik, korrektne, loov, algatusvõimeline, kollektiiviga arvestav, tugeva pingetaluvusega, valmis reisima ja vajaduse korral töötama ka peale tööaega.

Pakume sõbraliku kollektiivi, arengu- ja eneseteostusvõimalusi, mitmekesist ja vastutusrikast tööd ning puhkust 35 kalendripäeva.

Kandideerimiseks palume saata järgmised dokumendid: CV märksõnaga „Linnaarengu spetsialist“, motivatsioonikiri, haridust tõendavate dokumentide koopiad aadressil: personalijuht Niina Prussakova, Kohtla-Järve Linnavalitsus, Keskallee 19, 30395 Kohtla-Järve linn või e-posti aadressil: niina.prussakova@kjlv.ee

Dokumentide esitamise viimane päev on 28. augusti 2018. a (s.o. kandideerimisdokumentide
laekumise kuupäev Kohtla-Järve Linnavalitsusse).
Sobiva kandidaadi väljaselgitamiseks viiakse läbi vestlus kandideerijatele sobival ajal.

10.08.2018

Kohtla-Järve Linnavalitsus  pakub tööd
 
HEAKORRA  PEASPETSIALISTILE
 
Heakorra  peaspetsialisti peamisteks tööülesanneteks on:
•    korraldab linnaosas heakorra-ja haljastustöid ning kontrollib planeeritud tööde teostamist;
•    kontrollib heakorra-ja haljastustööde vastuvõtuaktid;
•    jälgib ja analüüsib heakorrakulude eelarve täitmist;
•    vaatab läbi ja kooskõlastab haljastusprojekte;
•    järelevalve teostamine heakorrateenuse lepingute täitmise üle;
•    korraldab heakorrakonkursi läbiviimist;
•    vormistab üldkohustuslikest eeskirjadest mittekinnipidamisel haldusõigusrikkumiste protokolle ja ettekirjutusi;
•    koostab kirju oma töövaldkonnas ja valmistab ette saabunud kirjade vastused;
•    valdkonna eelnõude, lepingute ja õigusaktide  väljatöötamine ning kaasajastamine;
•    heakorra alaseid rikkumisi puudutavate järelevalve- ja väärteomenetluste dokumentide koostamine;
•    mänguväljakute korrashoiu- või hooldustööde korraldamine;
•    võtab vastu ja nõustab füüsilisi ja juriidilisi isikuid.

Sobiva kandidaadi eelduseks on:
•    kutse-, keskeri- või kõrgharidus;
•    varasem töökogemus antud ametikoha töövaldkonnas vähemalt üks aasta;
•    tööks vajalike õigusaktide tundmine ning nende kasutamise oskus;
•    teksti- ja tabeli töötlusprogrammide ning teiste teenistuskohal vajalike arvutiprogrammide ja andmekogude kasutamise oskus (sealhulgas WebDesktop kasutamise oskus);
•    eesti keele oskus kõrgtasemel ning vene keele oskus suhtlustasandil;
•    analüüsivõime ja oskus lahendada keerukaid situatsioone;
•    B- kategooria juhilubade olemasolu.

Pakume
•    sõbraliku kollektiivi, arengu- ja eneseteostusvõimalusi, mitmekesist ja vastutusrikast tööd ning puhkust 35 kalendripäeva.
•    Tööle on võimalik asuda koheselt.

Heakorra  peaspetsialistina töötamas näeme inimest,  kes on tööülesannete täitmisel iseseisev, kohusetundlik, korrektne, loov, algatusvõimeline, kollektiiviga arvestav, tugeva pingetaluvusega ja kiire õppimisvõimega.

Kandideerimiseks palume saata hiljemalt  28. augustil 2018. a (s.o kandideerimisdokumentide laekumise viimane kuupäev Kohtla-Järve Linnavalitsusse) järgmised dokumendid: CV märksõnaga „Heakorra  peaspetsialist“, motivatsioonikiri, haridust tõendavate dokumentide koopiad
aadressil: personalijuht Niina Prussakova,  Kohtla-Järve Linnavalitsus, Keskallee 19, 30395 Kohtla-Järve linn või e-posti aadressil: niina.prussakova@kjlv.ee

Sobiva kandidaadi väljaselgitamiseks viiakse läbi vestlus kandideerijatele sobival ajal.

Kandideerijatele tagasiside andmine toimub e-posti teel.


10.08.2018

Kohtla-Järve Linnavalitsus
 
PAKUB TÖÖD
 
ARENGUTEENISTUSE MAAKORRALDAJALE
 
kelle põhiülesandeks on  linnavalitsuses maapoliitika teostamine riigi ja linnavalitsuse huvides Kohtla-Järve linna administratiivpiirides.
Tööle on võimalik asuda koheselt.

Maakorraldaja peamisteks tööülesanneteks on:

•    maade erastamise eeltoimingute tegemine;
•    teenindusmaade määramise korraldamine;
•    maamaksu arvestuse pidamine ja andmete edastamine;
•    oma töövaldkonda kuuluvate linnavalitsuse ja volikogu õigusaktide eelnõude koostamine, nende vastavus õigusaktidele;
•    kodanike vastuvõtt ja nõustamine maaga seotud küsimustes;
•    maaga seotud tõendite ja õiendite vormistamine;
•    kirjavahetuse pidamine oma tegevusvaldkonnas;
•    oma valdkonna toimikute pidamine vastavalt kehtivale dokumentide loetelule;
•    oma valdkonna majandusaasta aruande ja linna arengukava täitmise aruande ja monitooringu koostamiseks informatsiooni edastamine;
•    maa maksustamishinna määramine;
•    muude vahetu juhi või linnapea poolt antud ühekordseid teenistusalaste ülesannete täitmine.

Sobiva kandidaadi eelduseks on:
•    maakorralduslik kutse- või kõrgharidus või selle omandamine;
•    juriidilised teadmised maakorralduse valdkonnas;
•    asjaajamise alased teadmised ja oskused
•    eelnev töökogemus kohalikus omavalitsuses;
•    arusaamine dokumentide vormistamisest;
•    teksti- ja tabeli töötlusprogrammide ning teiste teenistuskohal vajalike arvutiprogrammide ja andmekogude kasutamise oskus (sealhulgas MicroStation, AutoCAD, MapInfo, ArcGIS,  WebDesktop kasutamise oskus);
•    eesti keele ning vene keele oskus suhtlustasandil.

Maakorraldajana töötamas näeme inimest,  kes on tööülesannete täitmisel iseseisev, kohusetundlik, korrektne, loov, algatusvõimeline, kollektiiviga arvestav, tugeva pingetaluvusega ja kiire õppimisvõimega.
Pakume sõbraliku kollektiivi, arengu- ja eneseteostusvõimalusi, mitmekesist ja vastutusrikast tööd ning puhkust 35 kalendripäeva.

Kandideerimiseks palume saata järgmised dokumendid: CV märksõnaga „maakorraldaja“, avaldus, haridust tõendavate dokumentide koopiad aadressil: personalijuht Niina Prussakova, Kohtla-Järve Linnavalitsus, Keskallee 19, 30395 Kohtla-Järve linn või e-posti aadressil: niina.prussakova@kjlv.ee

Dokumentide esitamise viimane päev on 28. augusti 2018. a (s.o. kandideerimisdokumentide laekumise kuupäev Kohtla-Järve Linnavalitsusse).

Sobiva kandidaadi väljaselgitamiseks viiakse läbi vestlus kandideerijatele sobival ajal.

10.08.2018

Kohtla-Järve Linnavalitsus  pakub tööd
 
LINNAMAJANDUSE PEASPETSIALISTILE
 
Linnamajanduse peaspetsialisti peamisteks tööülesanneteks on:
•    teede olukorraandmete kaardistamine ja statistiliste ülevaadete koostamine;
•    linna tänavavõrgu teede planeerimine ja projekteerimine lähtuvalt linna arengukavast;
•    teehoiu- ja teedevõrgu arengukavade koostamine ja täitmine teedeehituse ja remonditööde korraldamine ning järelevalve teostamine;
•    tee ehituslubade väljastamine ja ehitusprojektide läbivaatamine;
•    teede tehniliste projekteerimistingimuste koostamine ja väljastamine;
•    pideva järelvalve tegemine linna teede olukorra üle;
•    detailplaneeringute eskiiside, detailplaneeringute ning projektide  läbivaatamine linna tänavavõrgu ja liikluse seisukohalt ning kooskõlastamises osalemine;
•    teede valdkonnas aset leidnud rikkumisi puudutavate järelvalve- või väärteomenetluste kohta info kogumine, edastamine või menetlemine;
•    kaevelubade väljastamine;
•    tehnovõrkudega seotud küsimuste lahendamine.

Sobiva kandidaadi eelduseks on:
•    tehniline kõrgharidus (soovitavalt teedeehituse erialal);
•    vastavus avaliku teenistuse seaduses kohaliku omavalitsuse ametnikule kehtestatud nõuetele;
•    varasem töökogemus antud ametikoha töövaldkonnas vähemalt kolm aastat;
•    valdkonna tööks vajalike õigusaktide tundmine;
•    haldusdokumentide ja ametikirjade koostamise ja vormistamise oskus;
•    väga heal tasemel arvuti kasutamise oskus (MS Office kontoritarkvara, MS Excel kõrgemal tasemel tundmine, CSV andmebaasiformaadi tundmine, Linear CS koordinatsioonisüsteemi mõistmine, töö tundmine SHP kihtide ja GIS süsteemidega ning programmide Autocad ja/või Bentley kasutamise oskus);
•    eesti keele oskus kõrgtasemel ning vene keele oskus suhtlustasandil;
•    B- kategooria juhiloa olemasolu.

Pakume
•    sõbraliku kollektiivi, arengu- ja eneseteostusvõimalusi, mitmekesist ja vastutusrikast tööd ning puhkust 35 kalendripäeva.
•    Tööle on võimalik asuda koheselt.

Kandideerimiseks palume saata hiljemalt  28. augustil 2017. a (s.o. kandideerimisdokumentide laekumise viimane kuupäev Kohtla-Järve Linnavalitsusse) järgmised dokumendid: CV märksõnaga „Linnamajanduse peaspetsialist“, motivatsioonikiri, haridust tõendavate dokumentide koopiad aadressil: personalijuht Niina Prussakova,  Kohtla-Järve Linnavalitsus, Keskallee 19, 30395 Kohtla-Järve linn või e-posti aadressil: niina.prussakova@kjlv.ee

Kandideerijatele tagasiside andmine toimub e-posti teel.

10.07.2018

Ahtme Kunstide Kool võtab alates 01.09.2018. konkurssi korras tööle
klaveriõpetaja (1,0 koht)

Nõuded kandidaadile:
1) Õpetatavale erilale vastav pedagoogiline kõrg- või keskeriharidus;
2) Õpetatavale erialale vastav kultuuriline või muu kõrg-, kutsekesk- või keskeriharidus ja vähemalt üheaastane erialase töö staaž õpetataval huvialal ja läbitud 160-tunnine pedagoogikakursus;
3) Eesti keele ja vene keele oskus;
4) Arvutikasutamise oskus tööks vajalikul tasemel.

Osalejatele esitada aadressile Jaaniku 11, 31025 Kohtla-Järve või meilile info@ahtmekk.ee 20.augustiks 2018.a järgmised dokumendid:
Kirjalik avaldus, CV, ametikohale esitatud nõuete vastavust tõendavate dokumentide koopiad.
Täiendav info tel 332 3097

02.07.2018


Kohtla-Järve Linnavalitsus  kuulutab välja konkursi  Kohtla-Järve Slaavi Põhikooli direktori ametikoha täitmiseks.
Kohtla-Järve Slaavi Põhikool on vene õppekeelega põhikool, kus töötavad ka keelekümblusklassid. Võtame tööle direktori, kelle tööülesanneteks on tagada õppe- ja kasvatustegevuse korraldus ja tulemuslikkus ning kooli üldine areng.
Tööle asumise kuupäev: 24. september 2018. a.
Kooli asukoht: Kohtla-Järve linn, Pärna tn 49.

Kandidaadile esitatavad nõuded:
•    Magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon;
•    Juhtimiskompetentsus ja-kogemus;
•    Riigikeele oskus C1 tasemel.

Kandideerijatel esitada:
1)    kandideerimisavaldus, kuhu on märgitud kandidaadi kontaktandmed;
2)    elulookirjeldus (CV);
3)    kvalifikatsiooninõuetele vastavust tõendavad dokumendid või nende koopiad;
4)    visioon asutuse arenguvõimaluste kohta/ motivatsioonikiri asutuse direktorina (ühel A4 lehel);
5)    keeleoskust tõendav dokument või selle koopia;
6)    muud kandidaadi poolt oluliseks peetavad dokumendid.

Palume digitaalselt allkirjastatud dokumendid saata e-posti aadressile niina.prussakova@kjlv.ee

Paberkandjal saadetavad kvalifikatsiooni ja keeleoskust tõendavad dokumendid esitatakse koopiatena,  kandideerimisavaldus, CV ja visioon/motivatsioonikiri esitatakse originaalidena. Paberkandjal olevad dokumendid esitada Kohtla-Järve Linnavalitsusele kabinetti 103 kinnises ümbrikus märksõnaga „Konkurss“ aadressile Keskallee 19, Kohtla-Järve 30395.

Dokumentide esitamise tähtaeg: 17. august 2018. a.

Täiendav info telefonil  3378598, Niina Prussakova (Kohtla-Järve Linnavalitsuse personalijuht).

18.06.2018

Kohtla-Järve Linnavalitsus pakub tööd

JURIST-ASJAAJAJALE

Jurist-asjaajaja peamisteks tööülesanneteks on:

• linnavalitsusse saabunud elektrooniliste ja paberkandjal olevate kirjade või muu dokumentatsiooni vastuvõtmine ja registreerimine;
• väljaminevate kirjade ja muu dokumentatsiooni vormistamine ja kontrollimine enne välja saatmist;
• telefoniside korraldamine: linnavalitsuse telefoniteenindus - üldtelefonile vastamine, linnapeale või majandusteenistuse abilinnapeale kõnede suunamine;
• külaliste vastuvõtt ja vajadusel teenindamine, ruumi ettevalmistamise ja korrastamise korraldamine kohtumise järgselt, vajadusel nõupidamiste protokollimine;
• teenistujate ettevalmistatud kirjade vastavuse kontroll vorminõuetele, täitmise tähtaegade jälgimine, vajadusel dokumentide vormistamine ja linnapeale allakirjutamiseks edastamine;
• kuulutuste edastamine avaldamiseks kohalikus ajalehes;
• teenistujate tööaja arvestuse (vabade päevade, puhkuse ja haigestumise pidamine vormikohases tööajatabelis;
• puhkusekalendri haldamine ja linna veebilehel puhkusel viibivate teenistujate avalikustamine;
• linnavalitsuse teenistujate ja hallatavate asutuste juhtidele koolituse ja lähetuse käskkirjade koostamine, nende lisamine dokumendihaldussüsteemi ja nende suunamine lähetusele/koolitusele minevale teenistujale;
• saabuvate ja väljasaadetavate dokumentide registreerimine, linnapeale resolutsiooni andmiseks esitamine ning lähtuvalt linnapea suunamismärkele vastavatele teenistujatele edastamine;
• kirjadele ja teabenõuetele vastamise tähtaegadest kinnipidamise jälgimine ja tähtaegade meeldetuletamine vastavale teenistujale;
• ehitusalaste taotluste registreerimine (ehitusloa-, kasutusloa-, kirjaliku nõusoleku taotlus);
• arvestuse pidamine lepingute tähtaegade üle;
• kord kuus vastamata ja täitmata dokumentidest nimekirjade koostamine ja teenistuste juhtidele edastamine.


Sobiva kandidaadi eelduseks on:

• Kutse- või kõrgharidus või viimase omandamine;
• eelnev töökogemus kohalikus omavalitsuses;
• arusaamine sekretäritööst ja dokumentide vormistamisest;
• teksti- ja tabeli töötlusprogrammide ning teiste teenistuskohal vajalike arvutiprogrammide ja andmekogude kasutamise oskus (sealhulgas WebDesktop kasutamise oskus);
• eesti keele oskus kõrgtasemel ning vene keele oskus suhtlustasandil.


Pakume
• sõbraliku kollektiivi, arengu- ja eneseteostusvõimalusi, mitmekesist ja vastutusrikast tööd ning puhkust 35 kalendripäeva.

Tööle on võimalik asuda koheselt.

Jurist-asjaajajana töötamas näeme inimest, kes on tööülesannete täitmisel iseseisev, kohusetundlik, korrektne, loov, algatusvõimeline, kollektiiviga arvestav, tugeva pingetaluvusega ja kiire õppimisvõimega.

Kandideerimiseks palume saata hiljemalt 02. juulil 2018. a (s.o kandideerimisdokumentide laekumise viimane kuupäev Kohtla-Järve Linnavalitsusse) järgmised dokumendid: CV märksõnaga „Jurist-asjaajaja“, motivatsioonikiri, haridust tõendavate dokumentide koopiad
aadressil: personalijuht Niina Prussakova, Kohtla-Järve Linnavalitsus, Keskallee 19, 30395 Kohtla-Järve linn või e-posti aadressil: niina.prussakova@kjlv.ee

Sobiva kandidaadi väljaselgitamiseks viiakse läbi vestlus kandideerijatele sobival ajal.

Kandideerijatele tagasiside andmine toimub e-posti teel.


15.06.2018

Kohtla-Järve Linnavalitsus  pakub tööd
 
HEAKORRA  PEASPETSIALISTILE
 
Heakorra  peaspetsialisti peamisteks tööülesanneteks on:


•    korraldab linnaosas heakorra-ja haljastustöid ning kontrollib planeeritud tööde teostamist;
•    koostab heakorra-ja haljastustööde vastuvõtuaktid;
•    jälgib ja analüüsib heakorrakulude eelarve täitmist;
•    vaatab läbi ja kooskõlastab haljastusprojekte;
•    järelevalve teostamine heakorrateenuse lepingute täitmise üle;
•    korraldab linnaosa heakorrakonkursi läbiviimist;
•    vormistab üldkohustuslikest eeskirjadest mittekinnipidamisel haldusõigusrikkumiste protokolle ja ettekirjutusi;
•    koostab kirju oma töövaldkonnas ja valmistab ette saabunud kirjade vastused;
•    valdkonna eelnõude, lepingute ja õigusaktide  väljatöötamine ning kaasajastamine;
•    heakorra alaseid rikkumisi puudutavate järelevalve- ja väärteomenetluste dokumentide koostamine;
•    mänguväljakute korrashoiutööde korraldamine;
•    võtab vastu ja nõustab füüsilisi ja juriidilisi isikuid.


Sobiva kandidaadi eelduseks on:

•    kutse-, keskeri- või kõrgharidus;
•    varasem töökogemus kohalikus omavalitsus või riigiasutuses antud ametikoha töövaldkonnas vähemalt üks aasta;
•    tööks vajalike õigusaktide tundmine ning nende kasutamise oskus;
•    teksti- ja tabeli töötlusprogrammide ning teiste teenistuskohal vajalike arvutiprogrammide ja andmekogude kasutamise oskus (sealhulgas WebDesktop kasutamise oskus);
•    eesti keele oskus kõrgtasemel ning vene keele oskus suhtlustasandil;
•    analüüsivõime ja oskus lahendada keerukaid situatsioone;
•    B- kategooria juhilubade olemasolu.

Pakume
•    sõbraliku kollektiivi, arengu- ja eneseteostusvõimalusi, mitmekesist ja vastutusrikast tööd ning puhkust 35 kalendripäeva.

•    Tööle on võimalik asuda koheselt.

Heakorra  peaspetsialistina töötamas näeme inimest,  kes on tööülesannete täitmisel iseseisev, kohusetundlik, korrektne, loov, algatusvõimeline, kollektiiviga arvestav, tugeva pingetaluvusega ja kiire õppimisvõimega.

Kandideerimiseks palume saata hiljemalt  02. juulil 2018. a (s.o kandideerimisdokumentide laekumise viimane kuupäev Kohtla-Järve Linnavalitsusse) järgmised dokumendid: CV märksõnaga „Heakorra  peaspetsialist“, motivatsioonikiri, haridust tõendavate dokumentide koopiad
aadressil: personalijuht Niina Prussakova,  Kohtla-Järve Linnavalitsus, Keskallee 19, 30395 Kohtla-Järve linn või e-posti aadressil: niina.prussakova@kjlv.ee

Sobiva kandidaadi väljaselgitamiseks viiakse läbi vestlus kandideerijatele sobival ajal.

Kandideerijatele tagasiside andmine toimub e-posti teel.

15.06.2018

Kohtla-Järve Linnavalitsus
 
PAKUB TÖÖD
 
ARENGUTEENISTUSE MAAKORRALDAJALE
 
kelle põhiülesandeks on  linnavalitsuses maapoliitika teostamine riigi ja linnavalitsuse huvides Kohtla-Järve linna administratiivpiirides.
Tööle on võimalik asuda koheselt.

Maakorraldaja peamisteks tööülesanneteks on:


•    maade erastamise eeltoimingute tegemine;
•    teenindusmaade määramise korraldamine;
•    oma töövaldkonda kuuluvate linnavalitsuse ja volikogu õigusaktide eelnõude koostamine, nende vastavus õigusaktidele;
•    kodanike vastuvõtt ja nõustamine maaga seotud küsimustes;
•    maaga seotud tõendite ja õiendite vormistamine;
•    kirjavahetuse pidamine oma tegevusvaldkonnas;
•    oma valdkonna toimikute pidamine vastavalt kehtivale dokumentide loetelule;
•    oma valdkonna majandusaasta aruande ja linna arengukava täitmise aruande ja monitooringu koostamiseks informatsiooni edastamine;
•    maa maksustamishinna määramine;
•    muude vahetu juhi või linnapea poolt antud ühekordseid teenistusalaste ülesannete täitmine.

Sobiva kandidaadi eelduseks on:
•    Kõrgharidus või selle omandamine;
•    eelnev töökogemus kohalikus omavalitsuses;
•    arusaamine dokumentide vormistamisest;
•    teksti- ja tabeli töötlusprogrammide ning teiste teenistuskohal vajalike arvutiprogrammide ja andmekogude kasutamise oskus (sealhulgas WebDesktop kasutamise oskus);
•    eesti keele ning vene keele oskus suhtlustasandil.

Maakorraldajana töötamas näeme inimest,  kes on tööülesannete täitmisel iseseisev, kohusetundlik, korrektne, loov, algatusvõimeline, kollektiiviga arvestav, tugeva pingetaluvusega ja kiire õppimisvõimega.
Pakume sõbraliku kollektiivi, arengu- ja eneseteostusvõimalusi, mitmekesist ja vastutusrikast tööd ning puhkust 35 kalendripäeva.
Kandideerimiseks palume saata järgmised dokumendid: CV märksõnaga „maakorraldaja“, avaldus, haridust tõendavate dokumentide koopiad aadressil: personalijuht Niina Prussakova,          Kohtla-Järve Linnavalitsus, Keskallee 19, 30395 Kohtla-Järve linn või e-posti aadressil: niina.prussakova@kjlv.ee


Dokumentide esitamise viimane päev on 2. juuli 2018. a (s.o. kandideerimisdokumentide
laekumise kuupäev Kohtla-Järve Linnavalitsusse).

Sobiva kandidaadi väljaselgitamiseks viiakse läbi vestlus kandideerijatele sobival ajal.

15.06.2018

Kohtla-Järve Linnavalitsus
 
PAKUB TÖÖD
 
MAJANDUSTEENISTUSE VANEMMENETLEJALE
 
Vanemmenetleja põhiülesanneteks on väärtegude kohtuväline menetlemine ning riikliku järelevalve teostamine Kohtla-Järve linnavalitsusele seadustega antud pädevuse piires, sealhulgas omavalitsuse poolt vastuvõetud eeskirjade täitmise üle.

Tööle on võimalik asuda kokkuleppel.

Vanemmenetleja peamisteks tööülesanneteks on:
•    linna haldusterritooriumil riikliku järelevalve teostamine seaduse alusel kohalikule omavalitsusele antud pädevuse piires;
•    järelevalve teostamine linna haldusterritooriumil volikogu poolt kehtestatud eeskirjade täitmise üle ja nende rikkumiste korral väärtegude menetlemine;
•    linnavalitsusele laekunud teabes (avaldused, kaebused, vms) toodud asjaolude kontrollimise järel väärteo koosseisu ilmnemisel väärteomenetluse alustamine või pädevuse puudumisel materjalide  edastamine pädevale kohtuvälisele menetlejale;
•    väärteomenetluse alustamisel või mittealustamisel kande tegemine väärteomenetluse portaali (edaspidi VMP) ja selle pidev täiendamine;
•    valdkonna alase teenistuslikku järelevalve teostamine ja vajaduse korral ettekirjutuse täitmise või haldussunnivahendi kohaldamine;
•    väärtegude avastamine ja väärtegude toimepanijate väljaselgitamine;
•    väärteo lahendite täitmise kontrollimine ja täitmisele pööramine;
•    muude vahetu juhi poolt antud ühekordsete teenistusalaste ülesannete täitmine.

Sobiva kandidaadi eelduseks on:
•    kõrgharidus;
•    varasem töökogemus kohalikus omavalitsus või riigiasutuses antud ametikoha töövaldkonnas vähemalt kaks aastat;
•    teksti- ja tabeli töötlusprogrammide ning teiste teenistuskohal vajalike arvutiprogrammide ja andmekogude kasutamise oskus (sealhulgas WebDesktop dokumendihaldussüsteemi ja         E-toimiku väärteomenetluse liides (VMP) infosüsteemi kasutamise oskus);
•    eesti keele oskus kõrgtasemel ning vene keele oskus suhtlustasandil.
•    B- kategooria juhilubade olemasolu.

Vanemmenetlejana töötamas näeme inimest,  kes on tööülesannete täitmisel iseseisev, kohusetundlik, korrektne, algatusvõimeline, kollektiiviga arvestav, tugeva pingetaluvusega ja kiire õppimisvõimega.

Pakume sõbraliku kollektiivi, arengu- ja eneseteostusvõimalusi, mitmekesist ja vastutusrikast tööd ning puhkust 35 kalendripäeva.

Kandideerimiseks palume saata järgmised dokumendid: CV märksõnaga „Vanemmenetleja“, motivatsioonikiri, haridust tõendavate dokumentide koopiad
aadressil: personalijuht Niina Prussakova,  Kohtla-Järve Linnavalitsus, Keskallee 19, 30395 Kohtla-Järve linn või e-posti aadressil: niina.prussakova@kjlv.ee

Dokumentide esitamise viimane päev on 2. juuli 2018 (s.o. kandideerimisdokumentide
laekumise viimane kuupäev Kohtla-Järve Linnavalitsusse).

Sobiva kandidaadi väljaselgitamiseks viiakse läbi vestlus kandideerijatele sobival ajal.

Kandideerijatele tagasiside andmine, vestlusvooru kutsete edastamine ja võitja teavitamine toimub e-posti teel.

14.05.2018

Kohtla-Järve Linnavalitsus  pakub tööd
 
DOKUMENDIHALDUSE SPETSIALISTILE (ajutiselt äraoleva teenistuja asendamine)
 
Dokumendihalduse spetsialisti peamisteks tööülesanneteks on:

•    linnavalitsusse saabunud elektrooniliste ja paberkandjal olevate kirjade või muu dokumentatsiooni vastuvõtmine ja registreerimine;
•    väljaminevate kirjade ja muu dokumentatsiooni vormistamine ja kontrollimine enne välja saatmist;
•    telefoniside korraldamine: linnavalitsuse telefoniteenindus - üldtelefonile vastamine, linnapeale või majandusteenistuse abilinnapeale kõnede suunamine;
•    külaliste vastuvõtt  ja vajadusel teenindamine, ruumi ettevalmistamise ja korrastamise korraldamine kohtumise järgselt, vajadusel nõupidamiste protokollimine;
•    teenistujate ettevalmistatud kirjade vastavuse kontroll vorminõuetele, täitmise tähtaegade jälgimine, vajadusel dokumentide vormistamine ja linnapeale allakirjutamiseks edastamine;
•    kuulutuste edastamine avaldamiseks kohalikus ajalehes;
•    teenistujate tööaja arvestuse (vabade päevade, puhkuse ja haigestumise pidamine vormikohases tööajatabelis;
•    puhkusekalendri haldamine ja linna veebilehel puhkusel viibivate teenistujate avalikustamine;
•    linnavalitsuse teenistujate ja hallatavate asutuste juhtidele koolituse ja lähetuse käskkirjade koostamine, nende lisamine dokumendihaldussüsteemi ja nende suunamine lähetusele/koolitusele minevale teenistujale;
•    saabuvate ja väljasaadetavate dokumentide registreerimine,  linnapeale resolutsiooni andmiseks esitamine ning lähtuvalt linnapea suunamismärkele vastavatele teenistujatele edastamine;
•    kirjadele ja teabenõuetele vastamise tähtaegadest kinnipidamise jälgimine ja tähtaegade  meeldetuletamine vastavale teenistujale;
•    ehitusalaste taotluste registreerimine (ehitusloa-, kasutusloa-, kirjaliku nõusoleku taotlus);
•    arvestuse pidamine lepingute tähtaegade üle;
•    kord kuus vastamata ja täitmata dokumentidest nimekirjade koostamine ja teenistuste juhtidele edastamine.


Sobiva kandidaadi eelduseks on:

•    Kutse- või kõrgharidus või viimase omandamine;
•    eelnev töökogemus kohalikus omavalitsuses;
•    arusaamine sekretäritööst ja dokumentide vormistamisest;
•    teksti- ja tabeli töötlusprogrammide ning teiste teenistuskohal vajalike arvutiprogrammide ja andmekogude kasutamise oskus (sealhulgas WebDesktop kasutamise oskus);
•    eesti keele oskus kõrgtasemel ning vene keele oskus suhtlustasandil.

Pakume
•    sõbraliku kollektiivi, arengu- ja eneseteostusvõimalusi, mitmekesist ja vastutusrikast tööd ning puhkust 35 kalendripäeva.
•    Tööle on võimalik asuda koheselt.

Dokumendihalduse spetsialistina töötamas näeme inimest,  kes on tööülesannete täitmisel iseseisev, kohusetundlik, korrektne, loov, algatusvõimeline, kollektiiviga arvestav, tugeva pingetaluvusega ja kiire õppimisvõimega.

Kandideerimiseks palume saata hiljemalt  22. mail 2018. a (s.o kandideerimisdokumentide laekumise viimane kuupäev Kohtla-Järve Linnavalitsusse) järgmised dokumendid: CV märksõnaga „Dokumendihalduse spetsialist“, motivatsioonikiri, haridust tõendavate dokumentide koopiad
aadressil: personalijuht Niina Prussakova,  Kohtla-Järve Linnavalitsus, Keskallee 19, 30395 Kohtla-Järve linn või e-posti aadressil: niina.prussakova@kjlv.ee

Sobiva kandidaadi väljaselgitamiseks viiakse läbi vestlus kandideerijatele sobival ajal.

Kandideerijatele tagasiside andmine toimub e-posti teel.


03.01.2018


Kohtla-Järve Linnavalitsus pakub tööd

ANDMEKAITSESPETSIALISTILE

Andmekaitsespetsialisti peamisteks tööülesanneteks
on:

• teavitada ja nõustada vastutavat töötlejat või volitatud töötlejat ning isikuandmeid töötlevaid teenistujaid seoses nende kohustustega, mis tulenevad isikuandmete kaitse üldmäärusest ja muudest Euroopa Liidu või liikmesriikide andmekaitsenormidest;
• jälgida andmekaitse määruse, muude liidu või liikmesriikide andmekaitsenormide ja vastutava töötleja või volitatud töötleja isikuandmete kaitse põhimõtete järgimist, sealhulgas vastutusvaldkondade jaotamist, isikuandmete töötlemises osaleva personali teadlikkuse suurendamist ja koolitamist, ning seonduvat auditeerimist;
• anda nõu seoses andmekaitsealase mõjuhinnanguga ning jälgida selle toimimist;
• teha koostööd järelevalveasutusega;
• tuvastada ja dokumenteerida isikuandmete töötlemise toiminguid ning isikuandmetega seotud rikkumisi;
• töötada välja linna ametiasutuste ja hallatavate asutuste töökorralduseks vajalikke andmekaitsealaseid juhendeid;
• tegutseda isikuandmete töötlemise küsimustes järelevalveasutuse jaoks kontaktisikuna, sealhulgas artiklis 36 osutatud eelneva konsulteerimise osas, ning konsulteerida vajaduse korral ka muudes küsimustes.
• muude vahetu juhi või linnapea poolt antud ühekordsete teenistusalaste ülesannete täitmine.

Sobiva kandidaadi eelduseks
on:

• kõrgharidus (soovitavalt infotöötluse, infotehnoloogia või õiguse valdkonnas);
• varasem töökogemus kohalikus omavalitsus või riigiasutuses. Kasuks tuleb varasem töökogemus infoturbe valdkonnas;
• riigi ning haldusala teabehalduse (avaliku teabe seadus), andmekaitse põhimõtete ning infoturbe põhimõtete ja vastavate õigusaktide tundmine; • ametikirjade koostamise ja vormistamise oskus;
• väga heal tasemel arvuti kasutamise oskus (MS Office kontoritarkvara, WD-dokumendihaldussüsteemi kasutamise oskus kasutamise oskus);
• eesti keele oskus kõrgtasemel ning vene keele oskus suhtlustasandil;

Pakume

• sõbraliku kollektiivi, arengu- ja eneseteostusvõimalusi, mitmekesist ja vastutusrikast tööd ning puhkust 35 kalendripäeva.
• Tööle on võimalik asuda veebruar 2018. a.

Kandideerimiseks palume saata hiljemalt 17. jaanuaril 2017. a (s.o. kandideerimisdokumentide
laekumise viimane kuupäev Kohtla-Järve Linnavalitsusse) järgmised dokumendid: CV märksõnaga „Andmekaitsespetsialist“, motivatsioonikiri, haridust tõendavate dokumentide koopiad
aadressil: personalijuht Maie Kiik, Kohtla-Järve Linnavalitsus, Keskallee 19, 30395 Kohtla-Järve linn või e-posti aadressil: maie.kiik@kjlv.ee

Kandideerijatele tagasiside andmine toimub e-posti teel.

03.01.2018


Kohtla-Järve Linnavalitsus pakub tööd

RAHVASTIKUREGISTRI SPETSIALISTILE

Rahvastikuregistri spetsialisti peamisteks tööülesanneteks
on:

• elukoha andmete, sünni ja surma kandmine rahvastikuregistrisse;
• rahvastikuregistrisse kantud elukoha aadressi muutmine ruumi omaniku õigustatud nõudmisel;
• elukoha andmete kandmine rahvastikuregistrisse ja aadressi muutmine e-teenuse kaudu;
• rahvastikuregistri andmete väljastamine;
• isikukoodi väljastamine euroopa liidu kodanikele ja nende elukoha registreerimine;
• kirjavahetuse pidamine oma tegevusvaldkonnas;
• oma valdkonnas statistiliste aruannete koostamine;
• jooksavalt arhiivi korrastamine;
• muude vahetu juhi või linnapea poolt antud ühekordsete teenistusalaste ülesannete täitmine.

Sobiva kandidaadi eelduseks
on:

• kõrgharidus (soovitavalt infotöötluse alne);
• varasem töökogemus kohalikus omavalitsus või riigiasutuses antud ametikoha töövaldkonnas;
• valdkonna tööks vajalike õigusaktide tundmine;
• ametikirjade koostamise ja vormistamise oskus;
• vähemalt ühe aastane töökogemus erinevate programmidega või registritega. Kasuks tuleb eelnev töökogemus kohalikus omavalitsuses ning WD-dokumendihaldussüsteemi kasutamise oskus kasutamise oskus);
• eesti keele oskus kõrgtasemel ning vene keele oskus suhtlustasandil;

Pakume

• sõbraliku kollektiivi, arengu- ja eneseteostusvõimalusi, mitmekesist ja vastutusrikast tööd ning puhkust 35 kalendripäeva.
• Tööle on võimalik asuda koheselt.

Kandideerimiseks palume saata hiljemalt 17. jaanuaril 2018. a (s.o. kandideerimisdokumentide
laekumise viimane kuupäev Kohtla-Järve Linnavalitsusse) järgmised dokumendid: CV märksõnaga „Rahvastikuregistri spetsialist“, motivatsioonikiri, haridust tõendavate dokumentide koopiad
aadressil: personalijuht Maie Kiik, Kohtla-Järve Linnavalitsus, Keskallee 19, 30395 Kohtla-Järve linn või e-posti aadressil: maie.kiik@kjlv.ee

Kandideerijatele tagasiside andmine toimub e-posti teel.