Kohtla-Järve linna ametlik veebileht
Eesti keeles По-русски

Teated


14.02.2019

Kohtla-Järve linna veevärkide joogivee kvaliteedist 2018. a

Kohtla-Järve Linnavalitsus teatab, et 2018. a Kohtla-Järve linna  joogivee kvaliteedi tulemustega ja muu täiendava informatsiooniga saate tutvuda SIIN.14.11.2018

Kompleksloa menetluse algatamise ja selle pikendamise teade

Keskkonnaamet avaldab teadaande tööstusheite seaduse (THS) § 33 lõike 1 alusel. Keskkonnaamet teatab:

1. VKG OIL AS (registrikood 10528765, aadress: Järveküla tee 14, 30328 Kohtla-Järve) (edaspidi käitis 1) on esitatud 17.04.2018 läbi Keskkonnaameti keskkonnaotsuste infosüsteemis KOTKAS keskkonnakompleksloa nr KKL/300389 muutmise taotlus nr T-KKL-1000264 (edaspidi taotlus), millega taotletakse Petroter seadmete (Petroter-1, Petroter-2 ja Petroter-3) tööaja suurendamist kuni 8160 h/a. Seoses sellega suureneb käitises nr 1 kasutatava tooraine kogus kuni 3,65 mln t/a ning tekkiva põlevkivikoldetuha kogus kuni 2 015 mln t/a. Lisaks soovitakse ajakohastada kompleksloas mahutite, kasutatava kütuse, heiteainete heitkoguste, lõhnaine ja müra andmeid. Keskkonnaamet edastas VKG OIL AS-le 08.05.2018 kirja nr DM- 101229-3, millega algatati keskkonnakompleksluba nr KKL/300389 muutmise menetlus tööstusheite seaduse § 49 lõike 1 punkti 8 alusel;

2. VKG OIL AS (registrikood 10528765, aadress: Järveküla tee 14, 30328 Kohtla-Järve) (edaspidi käitis 2) on esitatud 31.05.2018 läbi Keskkonnaameti keskkonnaotsuste infosüsteemi KOTKAS keskkonnakompleksloa nr L.KKL.IV-198338 muutmise taotlus nr T-KKL-100406, millega taotletakse tehnoloogilises protsessis tekkivate jäätmete koodiga 05 06 98* taaskasutamist (taaskasutustoiming R3f). Lisaks soovitakse suurendada poolkoksiprügilal ladestatava põlevkivikoldetuha kogust 2 100 000 t/a tonnini aastas, mis omakorda saadakse käitisest nr 1. Keskkonnaamet edastas 26.06.2018 VKG OIL AS-le kirja nr DM-101310-2, millega algatati keskkonnakompleksloa nr L.KKL.IV-198338 muutmise menetlus tööstusheite seaduse § 49 lõike 1 punkti 8 alusel;

3. Osaühing VKG Energia (registrikood 10516395, aadress: Elektriku 3, 30199 Kohtla-Järve) (edaspidi käitis 3) on esitatud 28.05.2018 läbi Keskkonnaameti keskkonnaotsuste infosüsteemi KOTKAS keskkonnakompleksluba L.KKL.IV-204118 muutmise taotlus nr T-KKL-100288, taotletakse käitises kasutatava kütuse (TSK poolkoksigaas) koguse suurendamist ja heiteallikatest väljuvate heiteinete heitkoguste ja piirmäärade muutmist. TSK poolkoksigaas saadakse käitisest nr 1. Keskkonnaamet edastas 26.06.2018 Osaühingule VKG Energia kirja nr DM-101299-3, millega algatati keskkonnakompleksluba L.KKL.IV-204118 muutmise menetlus tööstusheite seaduse § 49 lõike 1 punkti 8 alusel.

Keskkonnaamet on hinnanud käitiste muutmiseks esitatud taotlusi ja lisaandmeid ning leiab, et tegemist on omavahel seotud protsessidega, mille tagajärjel suurenevad käitistes ressursi kasutus, õhuheitmete ja jäätmete kogus. Seetõttu Keskkonnaamet keskkonnakompleksloa muutmise menetluse raames viib läbi käitiste kohta ühise eelhinnangu keskkonnamõju hindamiseks, vastavalt Vabariigi Valitsuse 29.08.2005 määrusele nr 224 “Tegevusvaldkondade, mille korral tuleb anda keskkonnamõju hindamise vajalikkuse eelhinnang, täpsustatud loetelu1“ § 16 lg-le 1 ja 2.

Keskkonnaamet 07.11.2018 kirjaga nr DM-101229-23 pikendas komplekslubade nr L.KKL.IV-198338, nr KKL/300389 ja nr L.KKL.IV-204118 muutmise menetluse tähtaega kuni 30.01.2019 menetlust vastavalt haldusmenetluse seaduse § 33 lg-le 5.

Taotlused on digitaalselt kättesaadavad https://kotkas.envir.ee/. Kuni kompleksloa muutmise või muutmisest keeldumise otsuse tegemiseni on igaühel õigus esitada Keskkonnaametile taotluse kohta oma põhjendatud ettepanekuid ja vastuväiteid. Ettepanekuid ja vastu väiteid võib esitada keskkonnaametile suuliselt või kirjalikult e-posti aadressil info@keskkonnaamet.ee või postiaadressil: Keskkonnaameti Jõhvi kontor, Pargi 15, 41537, Jõhvi. Kompleksloa muutmise või muutmisest keeldumise otsuse eelnõu valmimisest teavitab Keskkonnaamet täiendavalt ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded ja kohalikus ajalehes Põhjarannik.

18.09.2018

KUTSE

Kohtla-Järve Linnavalitsus teatab, et Keskkonnaamet kutsub kõiki huvilisi Kohtla-Järve piirkonna lõhnaaine esinemise vähendamise kavade tutvustus üritusele, mis toimub 27.09. 2018. a algusega kell 15.00 Kohtla-Järve Linnavalitsuses  volikogu saalis, aadressil Kohtla-Järve, Keskallee 19.

2016. aastal valmis Keskkonnainspektsiooni tellimusel uuring „Välisõhu kvaliteedi, lõhnahäiringu ning saasteainete heitkoguste hindamine Kohtla-Järve linnas Järve linnaosa piirkonnas“, mille tulemusena järeldati, et piirkonnas esineb ülenormatiivne lõhnahäiring. 4 ettevõtet koostasid lõhnaaine esinemise vähendamise kavad ning esitasid Keskkonnaametile heakskiitmiseks: AS NOVOTRADE INVEST, Eastman Specialties OÜ, OÜ Järve Biopuhastus ja VKG Oil AS, mis on nüüdseks ka heaks kiidetud.

Ürituse eesmärk on tutvustada Kohtla-Järve elanikele ja kõigile asjast huvitatud isikutele, mis on AS-i NOVOTRADE INVEST, Eastman Specialties OÜ, OÜ Järve Biopuhastus ja VKG Oil AS-i edasised plaanid seoses lõhnahäiringu vähendamisega. Kohtumisel tutvustavad kõik neli kava koostanud ettevõtet oma plaane ja kavasid lõhnaaine esinemise vähendamiseks Kohtla-Järve linnas.

13.09.2018

Alates 1. novembrist  2018. a rakenduvad  Kohtla-Järve linnas uued segaolme jäätmeveo teenushinnad 

Kohtla-Järve Linnavalitsus korraldas vastavalt jäätmeseadusele Kohtla-Järve linna veopiirkondades nr 1 (Järve - ja Kukruse linnaosa) ja 2 (Ahtme, Sompa ja Oru linnaosa) riigihanke, mille tulemusena on OÜ Ekovir´ile  omistatud jäätmeveo ainuõigus vahemikus 01.10.2016. a - 30.04.2021. a  järgnevatele jäätmeliikidele osas:

• paber ja kartong;
• biolagundatavad köögi- ja sööklajäätmed;
• segaolmejäätmed (prügi);
• suurjäätmed.

Vastavalt hankelepingule ja jäätmehoolduseeskirjadele on jäätmevedajal õigus esitada põhjendatud taotlus teenustasude muutmiseks. Võrreldes pakkumuse esitamise ajaga on esinenud objektiivsed asjaolud, mille tagajärjel jäätmeveo teenustasud ei ole täna enam piisavad katmaks seadusega nõutud jäätmete kogumise, vedamise, taaskasutamise ja kõrvaldamisega seotud kulusid. Nimetatud põhjusel OÜ EKOVIR esitas Kohtla-Järve Linnavalitsusele 26.06.2018. a segaolmejäätmete teenustasude muutmise taotluse, millega sooviti muuta  kehtiv segaolmejäätmete väljaveohind 2,92 eur/m³ (hind koos käibemaksuga) asemel  5,32 eur/ m³ (hind koos käibemaksuga). Segaolmejäätmete teenustasude suurendamine kinnitati 11.09.2018. a Kohtla-Järve Linnavalitsuse korraldusega  nr 469.

Uued segaolme jäätmeveo teenushinnad  rakenduvad Kohtla-Järve linna jäätmeveo piirkondades 1 ja 2 alates 01.11.2018. a.

Konteineri maht   (l)

Regulaarne tühjendus (hind ilma käibemaksuta)

Regulaarne tühjendus (hind koos  käibemaksuga 20%)

kuni 50 (jäätmekott)

0,22

0,27

kuni 80

0,35

0,43

kuni 140

0,62

0,74

kuni 190

0,84

1,01

kuni 240

1,06

1,28

kuni 370

1,64

1,97

kuni 660

2,93

3,51

Kuni 800

3,54

4,26

kuni 1100

4,87

5,85

kuni 1500

6,65

7,98

kuni 2500

11,08

13,30

kuni 4500

19,94

23,94

Paber ja kartong, biolagunevad köögi-ja söökla ning suurjäätmete hinnad ei muutu. Samuti ei muutu  jäätmemahutite rendi- ja lisateenuste hinnad.

 

27.06.2018

Välisõhu kvaliteet Kohtla-Järve linnas

Teatame, et alates 2018. a maikuust alustas OÜ Järve Biopuhastus taaskord reoveesette komposteerimist, millega võib kaasneda linna haldusterritooriumil ebameeldiv lõhnahäiring, kuid mis ei ole tervisele kahjulik.

Ebameeldiv lõhn suvekuudel on tingitud heitvee puhastamisest tekkinud muda komposteerimise protsessist. Tehnoloogia kohaselt tuleb setet aeg-ajalt pöörata, et kompost saavutaks edasiseks kasutamiseks vajalikud omadused. Protsessi käigus võib aga puhastusseadmetelt ebasoodsate ilmastikutingimuste korral levida ebameeldiv lõhn linna.

2017. a esimesel poolel kohustas Keskkonnainspektsioon OÜ Järve Biopuhastust vastavalt atmosfäärikaitse seaduse § 70 koostama lõhnaaine esinemise vähendamise kava, mis esitati Keskkonnaametile 2018. a esimesel poolel.

Lõhnaaine esinemise vähendamise kava kohaselt tuleb OÜ Järve Biopuhastusel hiljemalt 2022. a suveks rajada uus settekäitluskompleks, mille tulemusena paraneks ka välisõhu kvaliteet Kohtla-Järve linnas.

13.06.2018

Keskkonnakompleksloa muutmise taotluse menetlusse võtmise teade

Keskkonnaamet teatab vastavalt tööstusheite seaduse § 33, et AS NOVOTRADE INVEST (registrikood 10718773, posti ja käitise asukoha aadress Keemia 2C-1, 30328 Kohtla-Järve) on esitanud 11.05.2018 Keskkonnaametile keskkonnakompleksloa nr L.KKL.IV-183588 muutmise taotluse (registreeritud Keskkonnaameti keskkonnaotsuste infosüsteemis dokumendi nr DM-101273-1) ning Keskkonnaamet on võtnud nimetatud taotluse menetlusse.

Käitise põhitegevusalaks on naftakeemiaproduktide ja orgaaniliste kemikaalide tootmine, mis baseerub sissetoodava tooraine, milleks on pürolüüsil saadud aromaatsete süsivesinike erinevate fraktsioonide ja kergenafta termilisel töötlemisel ning järgneval rektifikatsioonil või termopolümerisatsioonil.  Koos nimetatud toormega töödeldakse ümber ka vedelaid ohtlikke jäätmeid. Käitise tavapärane tööaeg 24 tundi ööpäevas, aastaringselt. Käitises ülesseatud tootmisvõimsus on: pürolüüsiõlid 130 000 t/a (fraktsioon C-9 - 90 000 t/a, raske pürolüüsõli E-6 - 40 000 t/a), kergenafta 50 000 t/a, ohtlikud jäätmed 4 680 t/a, tolueen 6 000 t/a ja diislikütus EURO 30 000 t/a. Toodetakse solventi, otsedestilleeritud bensiini, diislifraktsiooni, masuuti ja tahkeid naftapolümeervaike.

AS NOVOTRADE INVEST taotleb keskkonnakompleksloa muutmist seoses tootmismahtude muutusega, mahutipargi renoveerimise, uue toorme kasutusele võtmisega, milleks on vedelad pürolüüsisaadused ja LOÜ aurude puhastussüsteemi PLAZKAT kasutusele võtmisega. Käitis ei oma piiriülest mõju.

Taotlusega saab tutvuda Keskkonnaameti Jõhvi kontoris (Pargi 15, Jõhvi, info@keskkonnaamet.ee, tel 332 4401/ 332 4416). Taotlus on digitaalselt kättesaadav Keskkonnaameti keskkonnaotsuste infosüsteemis aadressil https://kotkas.envir.ee/document_registry/.
Kuni keskkonnakompleksloa andmise või andmisest keeldumise otsuse tegemiseni on igaühel õigus esitada Keskkonnaametile taotluse kohta oma põhjendatud ettepanekuid ja vastuväiteid. Ettepanekuid ja vastuväiteid võib esitada Keskkonnaametile suuliselt või kirjalikult e-posti aadressil info@keskkonnaamet.ee või postiaadressil Pargi 15, 41537 Jõhvi. Keskkonnakompleksloa andmise või andmisest keeldumise otsuse eelnõu valmimisest teavitab Keskkonnaamet täiendavalt ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded ja kohalikus ajalehes. 


16.04.2018

Õhusaasteloa menetluse algatamise teade

Keskkonnaamet  teatab, et on võtnud menetlusse OÜ OSO Factory (registrikood: 14151010) (aadress Katusepapi 6, Tallinn, 11412 Harju maakond) 28.03.2018 esitatud õhusaasteloa taotluse ja selle lisaks oleva lubatud heitkoguste projekti (registreeritud Keskkonnaameti dokumendihaldussüsteemis 29.03.2018 kirja nr 15-2/18/2897-4 all). Ettevõte taotleb tähtajatu kehtivusajaga õhusaasteluba. OÜ OSO Factory tootmisterritoorium asub Kohtla-Järve linnas aadressil Ritsika vkt 3 (katastritunnus 32208:001:0014) ja Jõhvi vallas Kose külas Killustiku kinnistul (katastritunnus 25201:008:0069).

Käitise kavandatavaks tegevuseks on põlevkiviõli tootmine ja turustamine. Kõigepealt transporditakse põlevkivi kuivatisse, seejärel täidetakse utmisseadmed, kuumutamisel tekkiv auru-gaasisegu kondenseeritakse ja seejärel eraldatakse põlevkiviõli, pürogeneetiline vesi ja põlevkivigaas. Põlevkivigaas ja utmisel tekkiv poolkoks põletatakse põletusseadmes, et saada kuivatamiseks vajalikku soojusenergiat. Põlevkiviõli pumbatakse vastavatesse mahutitesse. Käitises kasutatava seadme soojussisendile vastav nimisoojusvõimsus kütuse põletamisel on 5 MWth.

Saasteloa taotlusega saab tutvuda Keskkonnaameti Põhja regiooni Jõhvi kontoris (Pargi 15, 41537 Jõhvi, tel 332 4401, e-post info@keskkonnaamet.ee) ja Keskkonnaameti avalikus dokumendiregistris http://dhs-adr-kea.envir.ee/.

Kuni välisõhu saasteloa andmise või andmisest keeldumise otsuse tegemiseni on igaühel õigus esitada Keskkonnaametile taotluse kohta oma põhjendatud ettepanekuid ja vastuväiteid. Ettepanekuid ja vastuväiteid saab esitada suuliselt või kirjalikult e-posti aadressil info@keskkonnaamet.ee või postiaadressil Pargi 15, Jõhvi, 41537 Ida-Viru maakond.


13.04.2018

TEADE

OÜ Järve Biopuhastus teavitab, et alustas Kohtla- Järve regionaalsetel puhastusseadmete territooriumil asuval komposteerimisväljakul aadressil Kohtla- Järve linn, Uus- Tehase 3 reoveesetete komposteerimist.

Sellega seoses võib esineda lõhnahäiringut.

06.03.2018

Õhusaasteloa menetluse algatamisest teavitamine


Keskkonnaamet  teatab, et on võtnud menetlusse Osaühing  Järve Biopuhastus (registrikood: 10854476) (aadress Tartu mnt 2, Jõhvi, 41536 Ida-Viru maakond) 26.02.2018 esitatud õhusaasteloa muutmise taotluse ja selle lisaks oleva lubatud heitkoguste (edaspidi LHK) projekti (registreeritud Keskkonnaameti dokumendihaldussüsteemis 26.02.2018 kirja nr 15-2/18/2802 all). Ettevõte omab tähtajatu kehtivusajaga õhusaasteluba nr L.ÕV/325672, mis on väljastatud Kohtla-Järve linnas aadressil Uus-Tehase 3 (katastritunnus 32210:002:0001) asuvale käitisele.

Õhusaasteloa muutmist taotletakse seoses bioreaktori ja jaotuskambri rekonstrueerimisega, mille tulemusena suurenes mõlema heiteallika reovee välisõhuga kokkupuutuv pindala. Saasteainete kontsentratsioonid ja heitkogused on korrigeeritud vastavalt uuringute ja mõõtmiste käigus saadud andmetele.

Õhusaasteloa taotlusega saab tutvuda Keskkonnaameti Põhja regiooni  Jõhvi kontoris (Pargi 15, Jõhvi, tel: 3324401) ja Keskkonnaameti avalikus dokumendiregistris http://dhs-adr-kea.envir.ee/.

Kuni välisõhu saasteloa andmise või andmisest keeldumise otsuse tegemiseni on igaühel õigus esitada Keskkonnaametile taotluse kohta oma põhjendatud ettepanekuid ja vastuväiteid. Ettepanekuid ja vastuväiteid saab esitada suuliselt või kirjalikult e-posti aadressil info@keskkonnaamet.ee või postiaadressil Pargi 15, Jõhvi, 41537 Ida-Viru maakond.


14.02.2018

AVALIK ARUTELU

Kohtla-Järve Linnavalitsuse hoones (Kohtla-Järve, Keskallee 19) toimub 2. märtsil 2018. a kell 15:00 avalik arutelu, mille põhiteemaks on keskkonnaalased probleemid Kohtla-Järve linnas.

Ettekande esitab Viru Keemia Grupp AS, kes annab ülevaate tööstusettevõtte hetkeolukorrast- ja planeeritavatest tegevustest tulevikus. Avalikule arutelule on oodatud kõik linnaelanikud ja asjahuvilised.

Majandusteenistus

29.01.2018

Kohtla-Järve linna ühisveevärkide joogivee kvaliteedist 2017. aastal

Kohtla-Järve Linnavalitus teatab, et Terviseamet teavitab kõiki Kohtla-Järve joogivee tarbijaid vastavalt veeseaduse § 132 lõike 3 punkti 5 kohaselt , et Kohtla-Järve linna joogivee kvaliteedi veeanalüüside tulemustega on võimalik kõigil huvilistel tutvuda Terviseameti koduleheküljel (http://vtiav.sm.ee).

Täiendavat informatsiooni ja infomaterjale joogivee kohta on võimalik saada järgnevalt aadressilt: http://www.terviseamet.ee/keskkonnatervis/vesi.html.

23.11.2017

Roclite OÜ õhusaasteloa menetluse algatamisest teavitamine

Keskkonnaamet  teatab, et on võtnud menetlusse Roclite OÜ (registrikood: 12171563) (aadress Ritsika vkt 13, Ahtme linnaosa, Kohtla-Järve linn, Ida-Viru maakond, 31027) 19.10.2017 esitatud õhusaasteloa taotluse ja selle lisaks oleva lubatud heitkoguste projekti, mis on registreeritud Keskkonnaameti dokumendihaldussüsteemis 23.10.2017 kirja nr 15-2/17/12095 all.

Ettevõttele on 01.11.2012 väljastatud tähtajalise kehtivusajaga õhusaasteluba nr L.ÕV/322248 Ida-Viru maakonnas Kohtla-Järve linnas Ahtme linnaosas Ritsika vkt 13 kinnistul (katastritunnus 32208:001:0011) asuvale käitisele. Nimetatud saasteloa kehtivuse lõppkuupäevaks on 31.12.2017. Uut LHK projekti koostati seoses õhusaasteloa nr L.ÕV/322248 kehtivuse lõppemisega, muutustega tehnoloogilises protsessis ja seadusandluses. Ettevõte taotleb tähtajalise õhusaasteluba kehtivusajaga kuni 31.12.2022.

Võrreldes varasema tehnoloogilise protsessiga on protsessist eemaldatud elektrifiltrid koos tsüklonitega, mis on asendatud tahkete osakeste heitkoguse vähendamiseks efektiivsemate kassett-tolmufiltritega. Samuti on rajatud uus kahe väikekatlaga gaasikatlamaja sooja vee tootmiseks omatarbeks ja administratiivhoone kütmiseks.

Roclite OÜ põhitegevusalaks on betoonist muude ehitustoodete tootmine (EMTAKi kood 23619) ning muuks tegevusalaks, millele luba taotletakse on auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine (EMTAKi kood 35301). Roclite OÜ toodab põlevkivituhal põhinevaid müürplokke. Ettevõtte tootmisterritooriumil on 13 saasteallikat.

Ettevõte kasutab auru ja sooja vee tootmiseks tehnoloogiliseks omatarbeks betoonist müürplokkide tootmisel maagaasil töötavat gaasikatlamaja ning sooja olmevee tootmiseks ja administratiivhoone kütmiseks maagaasil töötavaid väikekatlaid. Põletusseadmete summaarne soojussisendile vastav nimisoojusvõimsus on 5,425 MW. Maagaasi maksimaalne aastane kulu on 4397,389 tuhat m3.

Loa taotluse ja muude asjassepuutuvate dokumentidega saab tutvuda Keskkonnaameti Põhja regiooni Jõhvi kontoris (Pargi 15, 41537 Jõhvi) ja Keskkonnaameti avalikus dokumendiregistris http://dhs-adr-kea.envir.ee/.

Kuni välisõhu saasteloa andmise või andmisest keeldumise otsuse tegemiseni on igaühel õigus esitada Keskkonnaametile taotluse kohta oma põhjendatud ettepanekuid ja vastuväiteid. Ettepanekuid ja vastuväiteid saab esitada suuliselt või kirjalikult e-posti aadressil pohja@keskkonnaamet.ee või postiaadressil Pargi 15, 41537 Jõhvi.07.09.2017

Kompleksloa eelnõu avalikustamise teade

Keskkonnaamet teatab, et Osaühing VKG Energia (registrikood: 10516395) (aadress Elektriku 3, Kohtla-Järve, 30199) keskkonnakompleksloa nr L.KKL.IV-204118 muutmise eelnõu on valminud. VKG Energia OÜ taotleb keskkonnakompleksluba elektri ja soojuse koostootmiseks Kohtla-Järvel Põhja soojuselektrijaamas, mille 6 katla soojuslik suumaarne koguvõimsus sisseantava soojuskoguse järgi on 377,4 MWth, ning lisaks tööstus- kui tavakasutajate varustamist järve- ja põhjaveega ning lubjatootmise kompleksi käitamiseks mille võimsus on 25 050 tonni lupja aastas.

Eelnõu(de) , loa taotluse ja muude asjassepuutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda Keskkonnaameti Rakvere kontoris Kunderi 18 aadressil. Eelnõu ja taotlus on digitaalselt kättesaadav kotkas.envir.ee.

Ettepanekuid ja vastuväiteid eelnõu(de)le saab esitada Keskkonnaametile suuliselt või kirjalikult pohja@keskkonnaamet.ee või Kunderi 18, Rakvere alates teate ilmumisest ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded.

06.09.2017

Jäätmekava eelnõu avalikustamise teade

Kohtla-Järve Linnavalitsus teatab, et Kohtla-Järve linna jäätmekava eelnõu aastateks 2018-2022 on avalikul väljapanekul, jäätmekava eelnõuga saab tutvuda siin või paberkandjal linnavalitsuses Keskallee 19, Kohtla-Järve, kab 103.

Ettepanekuid ja vastuväiteid jäätmekava eelnõu kohta saab esitada Kohtla-Järve Linnavalitsusele kirjalikult aadressil Keskallee 19, Kohtla-Järve, 30395 või e-kirjaga aadressile  kersti.juuse@kjlv.ee.

Juhul kui avaliku väljapaneku kestel esitatakse ettepanekuid või vastuväiteid, toimub Kohtla-Järve linna jäätmekava 2018- 2022 eelnõu avalik arutelu 29.09. 2017. a kell 11:00 Kohtla-Järve Linnavolikogu istungite saalis, Keskallee 19, Kohtla-Järve. 

30.08.2017

Jäätmekava eelnõu avalikustamise teade

Kohtla-Järve Linnavalitsus teatab, et Kohtla-Järve linna jäätmekava eelnõu aastateks 2018-2022 on avalikul väljapanekul 14.09.2017. a -28.09.2017. a. Jäätmekava eelnõuga saab tutvuda linna koduleheküljel http://www.kohtla-jarve.ee keskkonna rubriigis või paberkandjal linnavalitsuses Keskallee 19 kab 103.

Ettepanekuid ja vastuväiteid jäätmekava eelnõu kohta saab esitada Kohtla-Järve Linnavalitsusele kirjalikult aadressil Keskallee 19, Kohtla-Järve, 30395 või e-kirjaga aadressile kersti.juuse@kjlv.ee.

Juhul kui avaliku väljapaneku kestel esitatakse ettepanekuid või vastuväiteid, toimub Kohtla-Järve linna jäätmekava 2018- 2022 eelnõu avalik arutelu 29.09. 2017. a kell 11:00 Kohtla-Järve Linnavolikogu istungite saalis, Keskallee 19, Kohtla-Järve.

25.08.2017

Kompleksloa eelnõu avalikustamise teade


Keskkonnaamet teatab, et VKG OIL AS (registrikood: 10528765) (aadress Järveküla tee 14, Kohtla-Järve linn, Ida-Viru maakond, 30328) keskkonnakompleksloa nr KKL/300389 muutmise eelnõu ja loa muutmise otsuse eelnõu on valminud. Keskkonnakompleksloa muutmist taotletakse Ida-Viru maakonnas Kohtla-Järve linnas VKG OIL AS territooriumil. Käitise tegevuseks on põlevkivi termiline töötlemine ja sellest põlevkiviõli ja -kemikaalide tootmine Petroter-tehnoloogial. VKG esitas 23.12.2016 kirjaga nr OILk/1981 loa muutmise taotluse, mis on registreeritud Keskkonnaameti dokumendihaldussüsteemis 09.01.2017 numbriga 6-15/17/596. VKG taotletud muudatuste lühikirjelduse, menetluse asjaolude ning kaalutluste ja otsustega on võimalik tutvuda loa muutmise eelnõus ning muutmise otsuse eelnõus.

Eelnõu(de) , loa taotluse ja muude asjassepuutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda Keskkonnaameti Rakvere kontoris (Kunderi 18, pohja@keskkonnaamet.ee, tel 3258406).
Eelnõu ja taotlus on digitaalselt kättesaadav KOTKA dokumendiregistrist https://kotkas.envir.ee

Ettepanekuid ja vastuväiteid eelnõu(de)le saab esitada Keskkonnaametile suuliselt või kirjalikult e-posti aadressil pohja@keskkonnaamet.ee või postiaadressil Kunderi 18, 44307 Rakvere, 21 päeva jooksul alates teate ilmumisest ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded.


17.08.2017

OÜ Metallehitus õhusaasteloa menetluse algatamisest teavitamine


Keskkonnaamet teatab, et on võtnud menetlusse OÜ METALLEHITUS (registrikood 12204127, aadress Ahtme mnt 137, Kohtla-Järve, 31027, Ida-Viru maakond) 03.08.2017 esitatud õhusaasteloa taotluse ja selle lisaks oleva lubatud heitekoguste projekti (registreeritud Keskkonnaameti dokumendisüsteemis 09.08.2017 kirja nr 15-2/17/5280-4). Õhusaasteluba taotletakse Kohtla-Järve linnas aadressil Ahtme mnt 137 (katastritunnus: 32208:001:0005) asuvale käitisele. Õhusaasteluba taotletakse tähtajatult.

Õhusaasteloa taotlus vastab keskkonnaministeeriumi 27.12.2016 määrusele nr 74 „Õhusaasteloa taotlusele ja lubatud heitekoguste projektile esitatavad täpsustatud nõuded, loa taotluse ja loa vormid“ nõuetele. Keskkonnaamet peab esitatud andmeid piisavaks õhusaasteloa taotluse menetlusse võtmiseks. OÜ Metalliehitus tegeleb mitmesuguste metallkonstruktsioonide valmistamisega (EMTAK 25119), millega kaasnevad keevitus- ja metallilõiketööd, pindade ettevalmistamine (lihvimine) värvimiseks, pindade värvimine ja kuivatamine. Metallilehtede painutamist, metalldetailide treimis-freesimistöid ja metallilehtede lõikamist teostatakse vastavatel masinatel. Tootmises kasutatakse gaasiplasmalõikust ja poolautomaatset keevitust. Ettevõte kasutab oma tegevuses toodangu pindade katmiseks 12,107 tonni aastas erinevaid kemikaale. Lahustite summaarne sisaldus kasutavates kemikaalides on 4, 863 tonni, millest eraldub välisõhku lenduvaid orgaanilisi ühendeid 4,296 tonni aastas.

29.06.2017

KUKRUSE AHERAINEMÄGI


Kohtla-Järve Linnavalitsus teatab, et Kohtla Vallavalitsus teavitas lähtuvalt planeerimisseaduse § 106 lõike 4 ja § 107 lõike 2 kohaselt 16.06.2017. a kirjaga nr 7-1.2/494 Kohtla-Järve Linnavalitsust kohaliku omavalitsuse eriplaneeringu Kukruse aherainemäe ümberpaigutamiseks asukoha eelvaliku otsuse eelnõu ning keskkonnamõju strateegilise hindamise I etapi aruande avalikust väljapanekust ja avaliku arutelu toimumisest.

Kohaliku omavalitsuse eriplaneeringu otsuse eelnõu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise I etapi aruande avalik väljapanek kestab 04.07.2017- 03.08.2017 ning avalik arutelu toimub Kukruse Polaarmõisas (Kukruse küla 20, Kohtla vald, Ida-Virumaa) 24.08.2017. a algusega 17:00. Eriplaneeringu asukoha eelvaliku otsuse eelnõu ning keskkonnamõju strateegilise hindamise I etapi aruandega on võimalik tutvuda Kohtla Vallavalitsuses (Järve küla 2-10, Kohtla vald) tööpäevadel ning Kohtla Vallavalitsuse koduleheküljel http://www.kohtlavv.ee/index.php/eriplaneering.

29.06.2017

OÜ VIRU RMT õhusaasteloa menetluse algatamisest teavitamine


Keskkonnaamet teatab, et on võtnud menetlusse OÜ VIRU RMT (registrikood 10773648, aadress Järveküla tee 14, Kohtla-Järve, 303028, Ida-Viru maakond) 01.06.2017 esitatud õhusaasteloa taotluse ja selle lisaks oleva lubatud heitekoguste projekti (registreeritud Keskkonnaameti dokumendisüsteemis 01.06.2017 kirja nr 15-2/17/5921-3). Õhusaasteluba taotletakse Kohtla-Järve linnas aadressil Järveküla tee 14 (katastritunnus: 32217:001:0005 ja 32215:001:0035) asuvale käitisele. Õhusaasteluba taotletakse tähtajatult.

Õhusaasteloa taotlus vastab keskkonnaministeeriumi 27.12.2016 määrusele nr 74 „Õhusaasteloa taotlusele ja lubatud heitekoguste projektile esitatavad täpsustatud nõuded, loa taotluse ja loa vormid“ nõuetele. Keskkonnaamet peab esitatud andmeid piisavaks õhusaasteloa taotluse menetlusse võtmiseks. OÜ VIRU RMT remondi- ja montaažiteenuseid pakkuv ettevõtte, mille põhitegevusalaks on masinate ja seadmete remont. Tegevuse üheks prioriteediks on metallkonstruktsioonide valmistamine ja viimistlemine. Enne kruntimist ja puhastatakse detailid roostest ja metallioksiididest haavli- ja liivajoa kambris. Puhastuse läbinud detailid krunditakse, värvitakse. Ettevõtte kasutab oma tegevuses metallkonstruktsioonide pindade katmiseks ja seadme pesuks 12,849 tonni aastas kemikaale. Lenduvate orgaaniliste ühendite summaarne sisaldus kasutatavates kemikaalides on 4,226 tonni, millest eraldub välisõhku orgaanilisi ühendid 4,1 tonni aastas.

14.02.2017

Kohtla-Järve linna ühisveevärkide joogivee kvaliteedist 2016. aastal
Kohtla-Järve Linnavalitus teatab, et Terviseamet teavitab kõiki Kohtla-Järve joogivee tarbijaid vastavalt veeseaduse § 132 lg 3 p 5 kohaselt , et Kohtla-Järve linna joogivee kvaliteedi veeanalüüside tulemustega on võimalik kõigil huvilistel tutvuda Terviseameti koduleheküljel (http://vtiav.sm.ee/).

Täiendavat informatsiooni ja infomaterjale joogivee kohta on võimalik saada järgnevalt aadressilt: http://www.terviseamet.ee/keskkonnatervis/vesi.html.

18.01.2017

KESKKONNAKOMPLEKSLOA TAOTLUSE SAAMISE / ESITAMISE TEADE

Keskkonnaamet teatab lähtuvalt tööstusheite seaduse §-st 33, et on võtnud menetlusse VKG OIL AS (registrikood: 10528765, aadress: Järveküla tee 14, Kohtla-Järve linn, Ida-Viru maakond, 30328) poolt 23.12.2016 kirjaga nr OILk/1981 edastatud keskkonnakompleksloa muutmise taotluse, mis on registreeritud Keskkonnaameti dokumendihaldussüsteemis 09.01.2017 numbriga 6-15/17/596. Keskkonnakompleksloa muutmist taotletakse Ida-Viru maakonnas Kohtla-Järve linnas VKG OIL AS territooriumil Petroteride tehases. Loa olulised muudatused tulenevad andmete täpsustamisest heitkoguste osas. Uue LHK projekti aluseks on võetud pikema mõõteperioodi seireandmed, mis võimaldavad seega anda täpsemat ülevaadet heite kogustest ja intensiivsusest.

Põhilised muudatused on:
1. Suitsugaaside heite täpsustamine pikema perioodi pidevseire andmete alusel.
2. Õlimahutite ja fenoolvee puhastamise adsorberite (saasteallikad nr 318, 331, 316) heidete täpsustamine uute mõõteandmete alusel.

Taotlusega saab tutvuda Keskkonnaameti Rakvere kontoris aadressil Kunderi 18, Rakvere ning Keskkonnaameti avalikus dokumendiregistris http://dhs-adr-kea.envir.ee/. Info telefonil 325 8406 või e-posti aadressil: arlene.allandi@keskkonnaamet.ee. Kuni keskkonnakompleksloa andmise või andmisest keeldumise otsuse tegemiseni on igaühel õigus esitada Keskkonnaametile taotluse kohta oma põhjendatud ettepanekuid ja vastuväiteid. Ettepanekuid ja vastuväiteid võib esitada Keskkonnaametile suuliselt või kirjalikult e-posti aadressil pohja@keskkonnaamet.ee või postiaadressil Kunderi 18, 44307 Rakvere. Keskkonnakompleksloa andmise või andmisest keeldumise otsuse eelnõu valmimisest teavitab Keskkonnaamet täiendavat ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded ja kohalikus ajalehes Põhjarannik.

03.01.2017

Kohtla-Järve Linnavalitsus teatab, et Kohtla Vallavalitsus korraldab Kukruse aherainemäe ümberpaigaldamiseks   asukoha eelvaliku lähteseisukohtade ja keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande väljatöötamise kavatsuse avaliku väljapaneku arutelu 06.01.2017. a algusega kell 17:00 Kukruse mõisas, Kukruse külas, Kohtla vallas.

Lähteseisukohtade ja keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande kavatsuste dokumentidega on võimalik tutvuda Kohtla Vallavalitsuses (Järve küla 2-10) tööajal ning Kohtla valla koduleheküljel www.kohtlavv.ee .

19.12.2016

KESKKONNAKOMPLEKSLOA TAOTLUSE SAAMISE / ESITAMISE TEADE


Keskkonnaamet teatab lähtuvalt tööstusheite seaduse §-st 33, et on võtnud menetlusse VKG OIL AS (registrikood: 10528765, aadress: Järveküla tee 14, Kohtla-Järve linn, Ida-Viru maakond, 30328) poolt 23.11.2016 kirjaga nr OILk/1852 keskkonnakompleksloa muutmise taotluse, mis on registreeritud Keskkonnaameti dokumendihaldussüsteemis 24.11.2016 numbriga 6-15/16/169. Keskkonnakompleksloa muutmist taotletakse Ida-Viru maakonnas Kohtla-Järve linnas VKG OIL AS territooriumil. Käitise tegevuse peamiste taotletavate muudatuste lühikirjeldus:
1. Tehnoloogiaprotsessi kirjelduse osas on lisatud täiendus peendispersse tuharikka kütuse kasutamise kohta.
2. Seoses defenoleerimisseadmel puhastatud fenoolvees fenoolide kontsentratsiooni muutusega on suurenenud fenoolvee töötlemisel saadud summaarsete põlevkivi fenoolide kogus 5300 tonnini aastas.
3. Muutunud on tootmisprosessis kasutatav ohtlikke aineid sisaldava tooraine kogus - põlevkiviõli keskfraktsioon Petroter protsessist on suurenenud 110 000 tonnini aastas.
4. Saasteainete heitkogused muutuvad õlilaos, kuna seoses Petroter tootmise kõigi kolme tsehhi töötamisega on tõusnud õlilattu mahutitesse pumbatavate põlevkiviõlide kogus, võrreldes 2013. aastal koostatud LHK projektiga. Seoses sellega on suurenenud benseeni ja alifaatsete süsivesinike heitkogused, mis tuginedes LHK projekti raames teostatud hajumisarvutustele ei ületa saasteainete saastetaseme piirväärtusi ettevõtte territooriumi piiril (sealhulgas koosmõjus teiste VKG tütarettevõtete ning VKG tootmisterritooriumiga piirnevate tööstusettevõtetega). Aastatel 2013-2015 on täpsustunud saasteallikate nr 72 (absorber 500) ja nr 73 (absorber 40) töörežiim ning seoses sellega on vähenenud fenooli, etüülbenseeni, tolueeni ja ksüleeni heitkogused. Seoses defenoleerimisseadme fenoolide destillatsiooni osakonna töötundide arvu kasvuga on muudetud fenooli ja butüülatsetaadi heitkogused saasteallikatest nr 080 (defenolatsiooniseadme vaakumpump BH-2). Põlevkiviõli raske fraktsiooni täiendaval töötlemisel saadud õlikoksi kogus on suurenenud 29600 tonnini aastas. Seoses sellega on suurenenud süsinikoksiidi heitkogus saasteallikast nr 060 (küünlad A-2), mis tuginedes LHK projekti raames teostatud hajumisarvutustele ei ületa saasteainete saastetaseme piirväärtusi ettevõtte territooriumi piiril.
5. Muutuvad suubla seire koordinaadid.
6. Taotlusele on lisatud uus jäätmeliik koodiga 05 01 03* (mahutite põhjasetted) koguses 100 t/aastas.

Taotlusega saab tutvuda Keskkonnaameti Rakvere kontoris aadressil Kunderi 18, Rakvere ning Keskkonnaameti avalikus dokumendiregistris http://dhs-adr-kea.envir.ee/. Info telefonil 325 8406 või e-posti aadressil: arlene.allandi@keskkonnaamet.ee. Kuni keskkonnakompleksloa andmise või andmisest keeldumise otsuse tegemiseni on igaühel õigus esitada Keskkonnaametile taotluse kohta oma põhjendatud ettepanekuid ja vastuväiteid. Ettepanekuid ja vastuväiteid võib esitada Keskkonnaametile suuliselt või kirjalikult e-posti aadressil pohja@keskkonnaamet.ee või postiaadressil Kunderi 18, 44307 Rakvere. Keskkonnakompleksloa andmise või andmisest keeldumise otsuse eelnõu valmimisest teavitab Keskkonnaamet täiendavat ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded ja kohalikus ajalehes Põhjarannik.

08.07. 2016

Keskkonnakompleksloa muutmise taotluse saamise/esitamise teade


Keskkonnaamet teatab lahtuvalt toostusheite seaduse §-st 33, et on votnud menetlusse Osauhing VKG Energia (registrikood 10516395, aadress: Jarvekula tee 14, Kohtla-Jarve linn, Ida-Viru maakond, 30328, edaspidi ka Pohja SEJ) poolt 14.06.2016 kirjaga nr ENEk/343 esitatud (registreeritud Keskkonnaameti dokumendihaldussusteemis 15.06.2016 dokumendi numbriga 6-15/16/64) keskkonnakompleksloa muutmise taotluse. Osauhing VKG Energia Pohja soojuselektrijaamale on valjastatud keskkonnakompleksluba nr L.KKL.IV-204118 (viimati muudetud 21.12.2015 Viru regiooni juhataja korraldusega nr 334).

Keskkonnakompleksloa muutmist taotletakse Ida-Viru maakonnas Kohtla-Jarve linnas VKG Energia OU territooriumil. Kaitise tegevuse taotletud muudatuse luhikirjeldus:
1) Seoses VKG OIL AS Kiviter tehnoloogial tootava tehase konserveerimisega generaatorgaasi ei toodeta ja Pohja SEJ kateldesse poletamisele ei suunata.
2) Petroteride fenoolvee puhastussusteemi kolonni K-802 jaakgaas lisatakse (segatakse) poolkoksigaasile, mis suunatakse poletamisele Pohja SEJ-sse. Eelnevast tingituna suureneb Pohja SEJ poolkoksigaasi sisendi maht.
3) 2016 aasta teises pooles plaanitakse toosse rakendada uus vaavliarastusseade SDA. Kehtiv luba naeb ette, et parast SDA valmimist jaab jaama vaid uks saasteallikas (saasteallikas nr 101). Arvestades, et vana suitsukorsten (saasteallikas nr 101) voib vahepeal vajada remonti, hooldust voi tehnilist kontrolli, siis soovib Osauhing VKG Energia sailitada voimaluse suitsugaasi valjastamiseks alternatiivsete saasteallikate nr 104 ja nr 107 (vastavalt NID-1 ja NID-2 korstna) kaudu.
4) Osauhing VKG Energia soovib taaskasutamise voimalust jaatmeliigile jaatmekoodiga 10 13 99 (nimistus mujal nimetamata jaatmed). Tegu on Osauhing VKG Energia tootmises tekkiva praaktoodanguga (ulepoletatud lubjakivi). Taaskasutuskoguseks oleks 1500 t/a toimingukoodiga R5m. Jaatme omadused ja taaskasutusvoimalused on kirjeldatud IPT projektijuhtimise toos nr 15-04-1215.
5) Lisaks soovib Osauhing VKG Energia suurendada lubjakivi killustiku kogust kuni 52 500 t/a.
6) Osauhing VKG Energia taotleb voimalust teostada alternatiivsetel saasteallikatel nr 104 ja 107 perioodilisi uhekordseid mootmisi. Pohjenduseks on asjaolu, et Toostusheite seaduse nouetele vastava pidevseiresusteemi hankimine tahendaks ebamoistlikult suuri kulutusi, arvestades voimalusega, et voib-olla selle kasutamiseks kunagi vajadust ei tekigi. Osauhing VKG Energia on seisukohal, et akrediteeritud labori poolt teostatavad perioodilised mootmised tagavad seire usaldusvaarsuse.
7) Lisaks soovitakse suurendada lubatud aastaseid heitkoguseid jargnevatele saasteainetel: NOx 237,035 t/a vorra ja CO2 1 637,974 t/a vorra.
8) Uue SDA susteemi rajamisega kaasneb uue standarditele vastava pidevseire susteemi paigaldamine saasteallikale nr 101.

Taotlusega saab tutvuda Keskkonnaameti Viru regiooni Rakvere kontoris aadressil Kunderi 18, Rakvere ning Keskkonnaameti avalikus dokumendiregistris http://dhs-adr-kea.envir.ee/. Info telefonil 325 8406 voi e-posti aadressil: arlene.allandi@keskkonnaamet.ee. Kuni keskkonnakompleksloa andmise voi andmisest keeldumise otsuse tegemiseni on igauhel oigus esitada Keskkonnaametile taotluse kohta oma pohjendatud ettepanekuid ja vastuvaiteid. Ettepanekuid ja vastuvaiteid voib esitada Keskkonnaametile suuliselt voi kirjalikult e-posti aadressil viru@keskkonnaamet.ee voi postiaadressil Kunderi 18, 44307 Rakvere. Keskkonnakompleksloa andmise voi andmisest keeldumise otsuse eelnou valmimisest teavitab Keskkonnaamet taiendavat ametlikus valjaandes Ametlikud Teadaanded ja kohalikus ajalehes Pohjarannik.

15.06. 2016

Keskkonnakompleksloa muutmise taotluse menetlusse võtmise teade


Keskkonnaamet teatab vastavalt tööstusheite seaduse § 33, et AS Novotrade Invest (registrikood 10718773, posti ja käitise asukoha aadress Keemia 2C-1, 30328 Kohtla-Järve) on esitanud vastavalt tööstusheite seaduse § 51 lg 1 keskkonnakompleksloa nr L.KKL.IV-183588 muutmise taotluse ning Keskkonnaamet on võtnud nimetatud taotluse menetlusse (registreeritud Keskkonnaameti dokumendihaldussüsteemis 31.05.2016 kirjaga nr V 6- 2/16/1391-5).

Käitise põhitegevusalaks on naftakeemiaproduktide ja orgaaniliste kemikaalide tootmine, mis baseerub sisseveetava tooraine, milleks on pürolüüsiõlid (fraktsioon C-9 ja raske pürolüüsiõli E-6) ja kergenafta termilisel ümbertöötlemisel. Käitise tavapärane tööaeg 24 tundi ööpäevas, aastaringselt. Käitises ülesseatud tootmisvõimsus on 80000 t/a pürolüüsiõli aastas, 100 000 t/a kergenafta aastas ja 30000 t/a diislikütust EURO aastas.

Ettevõte soovib vähendada kergenafta ümbertöötlemise mahtu 50% võrra tasemele 50 000 t/a ning suurendada termopolümerisatsioonil ja rektifikatsioonil ümbertöödeldavate pürolüüsiõlide mahtu 50 000 t/a võrra kuni 130 000 t/a (pürolüüsiõli fraktsiooni C-9 – 90 000 t/a ja rasket pürolüüsiõli E-6 – 40 000 t/a). Samal ajal loobutakse naftapolümeerlaki LNP tootmisest. Lisaks soovib ettevõte sisse tuua 6 000 t/a puhast tolueeni, mida segatakse osaliselt (40%) solvendifraktsioonile selle kvaliteedi tõstmiseks või tarnida teistele tarbijale autotsisternides. Muutunud on mõnede mahutite kasutamise otstarve. Seoses sellega täpsustati välisõhu saastamisega seotud andmeid ning viidi läbi õhusaasteallikate täiendav inventariseerimine. Maagaasi kasutamise optimeerimiseks võetakse kasutusele termaalõli soojendusahjud P-101 ja P-102 (termaalõli katlamaja). Lisaks soovib ettevõte 2016. a ehitada uue maagaasil töötava katlamaja tootmisega seotud soojavajaduste katmiseks. Uude gaasikatlamajja paigutatakse kaks ökonomaiseriga varustatud katelt summaarse soojusvõimsusega ~8 MWth ja auru tootlikkusega 12 t/h.

Keskkonnamõju hindamine viidi läbi seoses ettevõtte poolt taotletava tootmismahu muutumisega, uute keskkonnaohutumate vedelproduktide hoiumahutite (pontooniga mahutid) kasutusele võtmisega, muutustega arvutusmetoodikas jt põhjustel. KMH aruanne kiideti Keskkonnaameti poolt heaks 20.01.2016 kirjaga nr 6-3/16/1291.

Taotlusega saab tutvuda Keskkonnaameti Viru regiooni Jõhvi kontoris aadressil Pargi 15, Jõhvi. Info telefonil 332 4416 / 332 4401 või e-posti aadressil: ida-viru@keskkonnaamet.ee. Taotlus on digitaalselt kättesaadav Keskkonnaameti dokumendiregistris aadressil http://dhs-adr-kea.envir.ee/.

Kuni keskkonnakompleksloa andmise või andmisest keeldumise otsuse tegemiseni on igaühel õigus esitada Keskkonnaametile taotluse kohta oma põhjendatud ettepanekuid ja vastuväiteid. Ettepanekuid ja vastuväiteid võib esitada Keskkonnaametile suuliselt või kirjalikult e-posti aadressil ida-viru@keskkonnaamet.ee või postiaadressil Keskkonnaamet Viru regioon Pargi 15, 41537 Jõhvi. Keskkonnakompleksloa andmise või andmisest keeldumise otsuse eelnõu valmimisest teavitab Keskkonnaamet täiendavalt ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded ja kohalikus ajalehes Põhjarannik.

14.06. 2016

Keskkonnakompleksloa muutmise taotluse menetlusse võtmise teade


Keskkonnaamet teatab lähtuvalt tööstusheite seaduse §-st 33, et on võtnud menetlusse Eastman Specialties OÜ (registrikood 10245748, aadress: Uus Tehase 8, 30328 Kohtla-Järve, Ida-Virumaa) 30.05.2016 esitatud keskkonnakompleksloa nr KKL/162972 muutmise taotluse (registreeritud Keskkonnaameti dokumendihaldussüsteemis 30.05.2016 kirjaga nr 6-15/16/27-4). Käitise põhitegevusala on bensoehape ja tema derivaatide tootmine. Käitise tööaeg on 24 tundi ööpäevas ja 365 päeva aastas.

Keskkonnakompleksloa muutmist taotletakse seoses muutustega ettevõtte reovee eelpuhastusseadme töös, mis on seotud uute analüüsitulemustega biogaasi ja suitsugaasi koostise kohta ning uute biogaasi katelde Vitoplex 200 kasutusele võtmisega soojusvõimsusega 0,380 MW (üks katel). Lisaks taotleb ettevõte katelde (saasteallikad nr 901/1 ja nr 901/2) ja küünalpõleti (saasteallikas nr 902) tööaja muutmist, mis on seotud erinevate tehnoloogiliste töörežiimide vajalikkuse ja eesmärgipärasustega, mis annab võimaluse säästa auru (vee soojendamine) ning kasutada selleks biogaasi põletamisel saadud soojust. Samuti taotletakse keemiliste ainete muutmist, uute kemikaalide lisamist ning uue diiselkütuse väiketankla lisamist.

Taotlusega saab tutvuda Keskkonnaameti Viru regiooni Jõhvi kontoris aadressil Pargi 15, Jõhvi. Info telefonil 332 4416 / 332 4401 või e-posti aadressil: ida-viru@keskkonnaamet.ee. Taotlus on digitaalselt kättesaadav Keskkonnaameti dokumendiregistris aadressil http://dhs-adr-kea.envir.ee/.

Kuni keskkonnakompleksloa andmise või andmisest keeldumise otsuse tegemiseni on igaühel õigus esitada Keskkonnaametile taotluse kohta oma põhjendatud ettepanekuid ja vastuväiteid. Ettepanekuid ja vastuväiteid võib esitada Keskkonnaametile suuliselt või kirjalikult e-posti aadressil ida-viru@keskkonnaamet.ee või postiaadressil Keskkonnaamet Viru regioon Pargi 15, 41537 Jõhvi. Keskkonnakompleksloa andmise või andmisest keeldumise otsuse eelnõu valmimisest teavitab Keskkonnaamet täiendavalt ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded ja kohalikus ajalehes Põhjarannik.

04.03.2016

Kohtla-Järve linna ühisveevärgi joogivee kvaliteedist
Terviseameti Ida talitus teostab riiklikku järelevalvet vastavalt rahvatervise seaduse § 131 lg 1 p 1, § 15 lg 1 ja veeseaduse § 394 lg 3 joogivee valdkonnas. Tulenevalt seadusest on  võimalik 2016. aasta veeanalüüside tulemustega tutvuda Terviseameti kodulehel (http://vtiav.sm.ee), kus joogivee terviseohutuse infosüsteemi (VTI) kaudu vee kvaliteedi andmed avalikustatakse. 

03.03.2016

Keskkonnakompleksloa muutmise taotluse menetlusse võtmise teade
Keskkonnaamet teatab lähtuvalt tööstusheite seaduse §-st 33, et on võtnud menetlusse (registrikood: 10856512, aadress: Tehase 9, Kohtla-Järve linn, Ida-Viru maakond, 30328) (edaspidi Ettevõte) poolt 11.09.2015 esitatud keskkonnakompleksloa nr KKL/320411 muutmise taotluse (on registreeritud Keskkonnaameti dokumendihaldussüsteemis 14.09.2015 dokumendi nr V 6-10/15/20681 all).

Ettevõtte põhitegevusala on ohtlike jäätmete kogumine, vedu ja käitlemine. Keskkonnakompleksloa muutmist taotletakse seoses uue ohtlike jäätmete käitluslitsentsi nr 0405 väljastamisega, millel muudeti käideldavate jäätmete nimistut, kogust ja taaskasutustoimingukoode.

Keskkonnakompleksloa muutmise taotlusega saab tutvuda Keskkonnaameti Viru regiooni Jõhvi kontoris aadressil Pargi 15, Jõhvi. Info telefonil 332 4404 või e-posti aadressil: idaviru@keskkonnaamet.ee. Taotlus on digitaalselt kättesaadav Keskkonnaameti dokumendiregistris aadressil http://sadr.keskkonnaamet.ee.

Kuni keskkonnakompleksloa muutmise või muutmisest keeldumise otsuse tegemiseni on igaühel õigus esitada Keskkonnaametile taotluse kohta oma põhjendatud ettepanekuid ja vastuväiteid. Ettepanekuid ja vastuväiteid võib esitada Keskkonnaametile suuliselt või kirjalikult e-posti aadressil ida-viru@keskkonnaamet.ee või postiaadressil: Keskkonnaamet Viru regioon, Pargi 15, 41537, Jõhvi. Keskkonnakompleksloa muutmise või muutmisest keeldumise otsuse eelnõu valmimisest teavitab Keskkonnaamet täiendavalt ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded ja kohalikus ajalehes Põhjarannik.

03.12.2015

Kompleksloa eelnõu avalikustamise teade

Keskkonnaamet avaldab teadaande tööstusheite seaduse (THS) § 34 lõike 1 alusel.

Keskkonnaamet teatab, et Osaühing VKG Energia (registrikood: 10516395) (aadress Järveküla tee 14, Kohtla-Järve linn, Ida-Viru maakond, 30328) muudetud keskkonnakompleksloa nr L.KKL.IV-204118 eelnõu ja keskkonnakompleksloa nr L.KKL.IV-204118 muutmise korralduse eelnõu on valminud. Keskkonnakompleksloa muutmist taotletakse Ida-Viru maakonnas Kohtla-Järve linnasVKG Energia OÜ territooriumil. Käitise tegevuse muutumise lühikirjeldus: 
1) Seoses muudatustega Põhja SEJ-s põletatavate kütuste ja kasutatavate katelde osas taotleb käitaja uusi saasteainete heitkoguseid; 
2) Seoses kolmanda suitsugaaside vääveldioksiidist puhastuse seadme lisandumisega protsessi 2016.a. augustist; 
3) VKG Energia OÜ palub suurendada taotluse tabelis nr 51 lubatud Konsu järvest veevõttu kogust 300 000 m3. 
Vastavalt tööstusheite seadusele kehtivad suurtele põletusseadmetele alates 2016. aasta 1. jaanuarist rangemad heite piirväärtused. Heite piirväärtused kehtestatakse Keskkonnaministri 28.06.2013 nr 48 määruse „Suurte põletusseadmete saasteainete heite piirväärtused, nende kohaldamine mitme kütuse põletusseadme korral ja väävliärastuse nõuded1“ lisas 1 (edaspidi määrus 48). 
Seoses eeltooduga seab Keskkonnaamet keskkonnakompleksloa tabelis 5 järgmised nõuded: 
- PM-sum emissiooni vähendamine: PM-sum kontsentratsioonid väljuvates suitsugaasides ei tohi ületada alates 01.01.2016 50 mg/Nm3; 
- NOx emissiooni vähendamine: Alates 01.01.2016 ei tohi NOx kontsentratsioonid väljuvates suitsugaasides ületada 450 mg/Nm3; 
- Alates 01.01.2016 ei tohi SO2 kontsentratsioonid väljuvates suitsugaasides ületada 1000 mg/Nm3. 
Käitis peab vastama alates 01.01.2016 määruse nr 48 piirväärtustele eranditult.

Eelnõu(de) ,loa taotluse ja muude asjassepuutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda Keskkonnaameti Viru regiooni Rakvere kontoris (Kunderi 18, viru@keskkonnaamet.ee, tel 3258406).
Eelnõu ja taotlus on digitaalselt kättesaadav Keskkonnaameti dokumendiregistris aadressil http://sadr.keskkonnaamet.ee.

Ettepanekuid ja vastuväiteid eelnõu(de)le saab esitada Keskkonnaametile suuliselt või kirjalikult e-posti aadressil viru@keskkonnaamet.ee või postiaadressil Kunderi 18, 44307, Rakvere, 21 päeva jooksul alates teate ilmumisest ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded.

Keskkonnaamet teeb ettepaneku asja arutamiseks ilma avalikku istungit läbi viimata.

Keskkonnaamet

Tallinn, HARJUMAA, Narva mnt 7A
Telefon: 6807438
E-post: INFO@KESKKONNAAMET.EE

Teadaande number 879825

02.11.2015

TEADE


Keskkonnaamet teatab vastavalt keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse § 21 "Jääkreostusobjektide inventariseerimine 014-2015. Purtse, Erra ja Kohtla jõgedes jääkreostuse likvideerimise eelprojektiga kavandatud tegevuste keskkonnamõju hindamise" (KMH) aruande valmimisest, aruande avalikust väljapanekust ja avalikust arutelust.

Kavandatava tegevuse eesmärgiks on jääkreostuse likvideerimine Purtse, Erra ja Kohtla jõgedes.

Keskkonnamõju hindamise eesmärk on jääkreostuse likvideerimise projektiga kavandatud tegevustega seotud oluliste keskkonnamõjude väljaselgitamine, nende hindamine, mõju ulatuse määramine, leevendus- ja vajadusel kompenseerimismeetmete väljapakkumine.

Keskkonnamõju hindamine algatati Keskkonnaameti 22.12.2014 kirjaga nr 14-6/14/27387-2 keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse § 3, § 6 lg 1 p 17, § 11 lg 2 ja 3 alusel.

Tegevuse arendaja on Eesti Keskkonnauuringute Keskus OÜ (registrikood 10057662, Marja 4d, 10617 Tallinn, kontaktisik Karl Kupits, tel 5093437, e-post: karl.kupits@klab.ee).

Keskkonnamõju hindaja on Maves AS (registrikood 10097377, Marja 4d,10617 Tallinn, kontaktisik Madis Metsur, tel 6514927, e-post: madis@maves.ee).

Otsustaja ja järelevalve teostaja on Keskkonnaamet Viru regioon (Pargi 15, 41537 Jõhvi, kontaktisik Irina Sõtšova, tel 3572614, e-post: irina.sotsova@keskkonnaamet.ee).

KMH aruande avalik arutelu toimub 18.novembril 2015.a kell 11.00 Keskkonnaameti Viru regiooni nõupidamiste saalis (3. korrus), aadressil Pargi 15, Jõhvi.

KMH aruandega on võimalik tutvuda ajavahemikul 30. oktoobrist kuni 17. novembrini 2015 aadressil Pargi 15, Jõhvi (kontaktisik Irina Sõtšova, tel 3572614, e-post: irina.sotsova@keskkonnaamet.ee). Samuti on võimalik aruandega tutvuda aadressil www.keskkonnaamet.ee (Uudised&Teated-Keskkonnamõju hindamised).

Ettepanekuid, vastuväiteid ja küsimusi KMH aruande kohta saab esitada kirjalikult või e-posti teel kuni 17. novembrini KMH järelevalvaja kontaktidel.

13.10.2015

KESKKONNAKOMPLEKSLOA TAOTLUSE SAAMISE / ESITAMISE TEADE


Keskkonnaamet teatab lähtuvalt tööstusheite seaduse §-st 33, et on võtnud menetlusse VKG OIL AS (registrikood: 10528765, aadress: Järveküla tee 14, Kohtla-Järve linn, Ida-Viru maakond, 30328) poolt 15.09.2015 kirjaga nr OILk/1553 esitatud (registreeritud Keskkonnaameti dokumendihaldussüsteemis 16.09.2015 numbriga V 6-10/15/20873-1) keskkonnakompleksloa nr L.KKL.IV-98338 muutmise taotluse.

Keskkonnakompleksloa muutmist taotletakse Ida-Viru maakonnas Kohtla-Järve linnas VKG OIL AS territooriumil. Käitise tegevuse muudatuste lühikirjeldus:
1. Õlitustatud reovee eelpuhastamiseks on valminud uus mahutipark, paigaldati püüdeseade mahutitele hingamisaurude puhastamiseks.
2. Poolkoksi ja tuha ladestamise kogus on seoses Petroteride tootmise laienemisega suurenenud.
3. Mahutid E-1,2,3,4,5,6,7,8,9 on lisatud ühtsesse hingamissüsteemi.
4. 2015 ja 2016 aastal suureneb oluliselt VKG Oil AS jahutusveeks kasutatava järvevee vajadus, maksimaalselt 1 100 000 m3/a-ni.
5. Taotletakse heitvee väljalasku nr IV002 suunatava heitvee koguse suurendamist 1 900 000 m3/a-ni.
6. Taotletakse As lubatud piirväärtuse muutmist.
7. VKG Oil AS plaanib võtta kasutusele uue ladustustehnoloogia, mis on korraldatud vastavalt IPT Projektijuhtimine poolt koostatud tööle nr 13-11-1124/1 „AS VKG Petroter meetodil tekkiva TSK tuha ja poolkoksi optimaalse koosladustamise tehnoloogia väljatöötamine“. VKG Oil AS plaanib hakata kasutama petroteride tuha niisutamiseks õlistatud, olemasoleva poolkoksiprügila nõrg- ja/või sademevett.

Taotlusega saab tutvuda Keskkonnaameti Viru regiooni Rakvere kontoris aadressil Kunderi 18, Rakvere ning Keskkonnaameti avalikus dokumendiregistris http://www.keskkonnaamet.ee/sadr/. Info telefonil 325 8406 või e-posti aadressil: arlene.allandi@keskkonnaamet.ee. Kuni keskkonnakompleksloa andmise või andmisest keeldumise otsuse tegemiseni on igaühel õigus esitada Keskkonnaametile taotluse kohta oma põhjendatud ettepanekuid ja vastuväiteid. Ettepanekuid ja vastuväiteid võib esitada Keskkonnaametile suuliselt või kirjalikult e-posti aadressil viru@keskkonnaamet.ee või postiaadressil Kunderi 18, 44307 Rakvere. Keskkonnakompleksloa andmise või andmisest keeldumise otsuse eelnõu valmimisest teavitab Keskkonnaamet täiendavat ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded ja kohalikus ajalehes Põhjarannik.

07.10.2015

KESKKONNAKOMPLEKSLOA TAOTLUSE SAAMISE / ESITAMISE TEADE

Keskkonnaamet teatab lähtuvalt tööstusheite seaduse §-st 33, et on võtnud menetlusse Nitrofert AS-i (registrikood 10160963, aadress: Järveküla tee 1, 30197 Kohtla-Järve, Ida-Virumaa) poolt 23.09.2015 esitatud keskkonnakompleksloa nr L.KKL.IV-164366 muutmise taotluse (registreeritud Keskkonnaameti dokumendihaldussüsteemis 23.09.2015 numbriga V 7- 2/15/21480-1).

Käitise põhitegevusala on ammoniaagi ja karbamiidi tootmine. Kompleksloaga on ajutiselt kuni 31.12.2015 lubatud tinglikult puhastatud heitvee juhtimine Soome lahte läbi Osaühingule Järve Biopuhastus kuuluva reservkollektori (heitvee kollektori väljalask IV203). Esitatud taotlusega soovib AS Nitrofert pikendada ajutist luba tinglikult puhaste vete suunamiseks Soome lahte eraldi kollektori kaudu.

Taotlusega saab tutvuda Keskkonnaameti Viru regiooni Jõhvi kontoris aadressil Pargi 15, Jõhvi ning Keskkonnaameti avalikus dokumendiregistris http://www.keskkonnaamet.ee/sadr/. Info telefonil 332 4416 / 332 4401 või e-posti aadressil: ida-viru@keskkonnaamet.ee.

Kuni keskkonnakompleksloa andmise või andmisest keeldumise otsuse tegemiseni on igaühel õigus esitada Keskkonnaametile taotluse kohta oma põhjendatud ettepanekuid ja vastuväiteid.
Ettepanekuid ja vastuväiteid võib esitada Keskkonnaametile suuliselt või kirjalikult e-posti aadressil ida-viru@keskkonnaamet.ee või postiaadressil Keskkonnaamet Viru regioon Pargi 15, 41537 Jõhvi. Keskkonnakompleksloa andmise või andmisest keeldumise otsuse eelnõu valmimisest teavitab Keskkonnaamet täiendavat ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded ja kohalikus ajalehes Põhjarannik.

15.09.2015

KESKKONNAKOMPLEKSLOA TAOTLUSE SAAMISE / ESITAMISE TEADE


Keskkonnaamet teatab lähtuvalt tööstusheite seaduse §-st 33, et on võtnud menetlusse VKG Energia OÜ (registrikood 10516395, aadress: Järveküla tee 14, Kohtla-Järve linn, Ida-Viru maakond, 30328) poolt 19.08.2015 esitatud (registreeritud Keskkonnaameti dokumendihaldussüsteemis 21.08.2015 numbriga V 6-10/15/18978-1) keskkonnakompleksloa muutmise taotluse.

Keskkonnakompleksloa muutmist taotletakse Ida-Viru maakonnas Kohtla-Järve linnas VKG OIL AS territooriumil. Käitise tegevuse lühikirjeldus:
1) Seoses muudatustega Põhja SEJ-s põletatavate kütuste ja kasutatavate katelde osas taotleb käitaja uusi saasteainete heitkoguseid.
2) Seoses kolmanda suitsugaaside vääveldioksiidist puhastuse seadme lisandumisega protsessi 2016.a. augustist.
3) VKG Energia OÜ palub suurendada taotluse tabelis nr 51 lubatud Konsu järvest veevõttu kogust 300 000 m3.

Taotlusega saab tutvuda Keskkonnaameti Viru regiooni Rakvere kontoris aadressil Kunderi 18, Rakvere ning Keskkonnaameti avalikus dokumendiregistris http://www.keskkonnaamet.ee/sadr/. Info telefonil 325 8406 või e-posti aadressil: arlene.allandi@keskkonnaamet.ee. Kuni keskkonnakompleksloa andmise või andmisest keeldumise otsuse tegemiseni on igaühel õigus esitada Keskkonnaametile taotluse kohta oma põhjendatud ettepanekuid ja vastuväiteid. Ettepanekuid ja vastuväiteid võib esitada Keskkonnaametile suuliselt või kirjalikult e-posti aadressil viru@keskkonnaamet.ee või postiaadressil Kunderi 18, 44307 Rakvere. Keskkonnakompleksloa andmise või andmisest keeldumise otsuse eelnõu valmimisest teavitab Keskkonnaamet täiendavat ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded ja kohalikus ajalehes Põhjarannik.

01.09.2015

KESKKONNAKOMPLEKSLOA TAOTLUSE SAAMISE / ESITAMISE TEADE


Keskkonnaamet teatab lähtuvalt tööstusheite seaduse §-st 33, et on võtnud menetlusse VKG OIL AS (registrikood: 10528765, aadress: Järveküla tee 14, Kohtla-Järve linn, Ida-Viru maakond, 30328) poolt 31.07.2015 esitatud (reg nr V 6-10/15/17710-1) keskkonnakompleksloa muutmise taotluse. Keskkonnakompleksloa muutmist taotletakse Ida-Viru maakonnas Kohtla-Järve linnas VKG OIL AS territooriumil. Käitise tegevuse lühikirjeldus: 1) kompleksloa muutmist taotletakse seoses Petroter kolme liini teenindava fenoolveepuhastamise sõlme lisandumisega protsessi. Sõlm suudab töödelda 194 400 t fenoolvett aastas. Puhastatud fenoolvesi suunatakse tagasi Petroter tootmisse. Seoses fenoolveepuhastamise sõlme käiku laskmisega tekivad uued saasteallikad: fenoolvee mahuti, puhastatud vee mahuti ja puhvermahuti ühine adsorber (saasteallikas nr 316), NaOH mahuti küünal (saasteallikas nr 319). Seoses fenoolveepuhastamise sõlme adsorberiga lisanduvad uued saasteained: mittemetaansed orgaanilised ühendid, ammoniaak, fenool ja naatriumhüdroksiid.; 2) Seoses Petroter tootmise saasteallikate inventuuriga on täpsustatud saasteallikate 311, 312, 313, 318 ja 331 heitmed. Taotlusega saab tutvuda Keskkonnaameti Viru regiooni Rakvere kontoris aadressil Kunderi 18, Rakvere ning Keskkonnaameti avalikus dokumendiregistris http://www.keskkonnaamet.ee/sadr/. Info telefonil 325 8406 või e-posti aadressil: arlene.allandi@keskkonnaamet.ee. Kuni keskkonnakompleksloa andmise või andmisest keeldumise otsuse tegemiseni on igaühel õigus esitada Keskkonnaametile taotluse kohta oma põhjendatud ettepanekuid ja vastuväiteid. Ettepanekuid ja vastuväiteid võib esitada Keskkonnaametile suuliselt või kirjalikult e-posti aadressil viru@keskkonnaamet.ee või postiaadressil Kunderi 18, 44307 Rakvere. Keskkonnakompleksloa andmise või andmisest keeldumise otsuse eelnõu valmimisest teavitab Keskkonnaamet täiendavat ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded ja kohalikus ajalehes Põhjarannik.

25.06.2015

KESKKONNAKOMPLEKSLOA EELNÕU AVALIKUSTAMIS TEADE

Keskkonnaamet teatab, et on valminud AS VKG OIL (registrikood: 10528765, aadress: Järveküla tee 14, Kohtla-Järve linn, Ida-Viru maakond, 30328) keskkonnakompleksloa nr KKL/300389 muutmise otsuse ja korralduse eelnõud. Põhitegevusalaks on põlevkivi termiline töötlemine ning põlevkiviõli ja -kemikaalide tootmine ja turustamine. Petroteride tootmisliini käitamiseks, olemasolevate „Galoter” tehnoloogial põhinevate Petroter-I ja Petroter-II põlevkivi töötlemise seadmeid, võimsusega 1 095 000 tonni põlevkivi aastas/seadme kohta laiendatakse kolmanda tootmisliiniga, nn Petroter-3 tehas. Petroter töötab ööpäevaringselt kogu aasta vältel. Seadmete remont ja hooldus toimub vastavalt graafikule. VKG Oil AS Petroter-1, Petroter-2 ja Petroter-3 seadmetel töötab kokku 201 inimest. Kokku planeeritakse kasutada kahel tootmisliinil aastas toormena 3 285 000 t peenpõlevkivi ja lisaks koos põlevkiviga 22 000 t peendispersset tuharikast kütust. Liinid töötavad paralleelselt. Tootmisprotsessi põhilisteks tootmisetappideks on: põlevkivi ettevalmistamine; põlevkivi termotöötlus; tahke jäägi eemaldamine ja auru –gaasisaaduste kondenseerimine ja lahutamine.

Kompleksloa taotluse, eelnõu ning nendega seotud materjalidega saab tutvuda Keskkonnaameti Viru regiooni Rakvere kontoris aadressil Kunderi 18, Rakvere ning Keskkonnaameti avalikus dokumendiregistris http://www.keskkonnaamet.ee/sadr/. Info telefonil 325 8406 või e-posti aadressil: viru@keskkonnaamet.ee.

Keskkonnaametile on igaühel õigus esitada oma põhjendatud ettepanekuid ja vastuväiteid vähemalt 21 päeva jooksul avaliku väljapaneku algusest arvates. Ettepanekuid ja vastuväiteid võib esitada
Keskkonnaametile suuliselt või kirjalikult e-posti aadressil viru@keskkonnaamet.ee või postiaadressil Kunderi 18, 44307 Rakvere.

17.02.2015
TERE TULEMAST VASTLAPÄEVALE!

On kujunenud toredaks traditsiooniks, et Koolinoorte Loomemaja korraldab lõbusa kogupere ürituse – vastlatralli ning ühtlasi soovime Talvele head tagasiteed Põhjalasse.

Sel aastal toimub vastlapidu 21.veebruaril algusega kell 12.oo Koolinoorte Loomemaja territooriumil. Ürituse avab Linnaorkester, järgnevad laulud-tantsud, võistlused ja jõukatsumised, konkursid ja osavusmängud.

Esinejate seas on peale Linnaorkestri kollektiivid Loomemajast ja Kultuurikeskusest.

Samuti ootame osalema näitusel „ Rahvuslikud meistrimehed“ ning kui on soovijaid, siis ka kontsertprogrammis.

Informatsiooni saab te: 33 44 286, 53 485 559 ;

e-mail: ljovinat59@mail.ru või knloomemaja@hot.ee.

Pidulisi kostitatakse nii nagu tavaks pannkookidega ning süüdatakse vastlanukk, et meil oleks ruumi headusele, sallivusele, armastusele.

Samuti aitavad üritust mitmekesistada erinevad müügikohad ja sõita saab ka hobustega (sõit on tasuline).

Et pidu korda läheks, ootame kõigi aktiivset osavõttu.

Sotsiaalteenistus

17.02.2015

Kohtla-Järve linna ühisveevärgi joogivee kvaliteedist
Terviseameti Ida talitus teostab riiklikku järelevalvet vastavalt rahvatervise seaduse § 131 lg 1 p 1, § 15 lg 1 ja veeseaduse § 394 lg 3 joogivee valdkonnas. Tulenevalt seadusest on  võimalik 2014. aasta veeanalüüside tulemustega tutvuda Terviseameti kodulehel (http://vtiav.sm.ee), kus joogivee terviseohutuse infosüsteemi (VTI) kaudu vee kvaliteedi andmed avalikustatakse.

30.01.2015

KESKKONNAKOMPLEKSLOA TAOTLUSE SAAMISE / ESITAMISE TEADE

Keskkonnaamet teatab lahtuvalt toostusheite seaduse §-st 33, et on votnud menetlusse VKG OIL AS (registrikood: 10528765, aadress: Jarvekula tee 14, Kohtla-Jarve linn, Ida-Viru maakond, 30328) poolt 07.01.2015 esitatud (reg nr V6-10/15/302-1) keskkonnakompleksloa muutmise taotluse. Keskkonnakompleksloa muutmist taotletakse Ida-Viru maakonnas Kohtla- Jarve linnas VKG OIL AS territooriumil.

Kaitise tegevuse luhikirjeldus:

1) kompleksloa muutmist taotletakse seoses kaitise tootmise laiendamisega (tahkesoojuskandja meetodil pohineva Petroter III lisandumine);
2) tegevuseks on polevkivi termiline tootlemine ja sellest polevkivioli ja -kemikaalide tootmine.
3) taotletav kaitise aastane tootmismaht ja ulesseatud tootmisvoimsus kolmel tehnoloogilisel liinil kokku on 3 285 000 tonni polevkivi umbertootlemine aastas;
4) kaitise tavaparane tooaeg on 24 tundi oopaevas/ 365 paeva aastas;
5) Lisanduvad saasteallikad nr 313, 334, 331 ja 330;
6) Suurenevad tekkivate jaatmeliikide kogused.

Kompleksloa muutmise taotlusega saab tutvuda Keskkonnaameti Viru regiooni Rakvere kontoris aadressil Kunderi 18, Rakvere ning Keskkonnaameti avalikus dokumendiregistris http://www.keskkonnaamet.ee/sadr/. Info telefonil 325 8406 voi e-posti aadressil: katlyn.mets@keskkonnaamet.ee.

Kuni keskkonnakompleksloa andmise voi andmisest keeldumise otsuse tegemiseni on igauhel oigus esitada Keskkonnaametile taotluse kohta oma pohjendatud ettepanekuid ja vastuvaiteid. Ettepanekuid ja vastuvaiteid voib esitada Keskkonnaametile suuliselt voi kirjalikult e-posti aadressil laane-viru@keskkonnaamet.ee voi postiaadressil Kunderi 18, 44307 Rakvere. Keskkonnakompleksloa andmise voi andmisest keeldumise otsuse eelnou valmimisest teavitab Keskkonnaamet taiendavat ametlikus valjaandes Ametlikud Teadaanded ja kohalikus ajalehes Pohjarannik.


27.01.2015

KESKKONNAKOMPLEKSLOA EELNÕU AVALIKUSTAMIS TEADE

Keskkonnaamet teatab, et on valminud AS VKG OIL (registrikood: 10528765, aadress: Järveküla tee 14, Kohtla-Järve linn, Ida-Viru maakond, 30328) keskkonnakompleksloa nr L.KKL.IV-198338 muutmise otsuse ja korralduse eelnõud. Käitise tegevuseks on põlevkivi termiline töötlemine ja sellest põlevkiviõli ja – kemikaalide tootmine. Ettevõte taotleb luba seoses suurenenud ümbertöödeldava põlevkivi kogustega. Võrreldes olemasoleva keskkonnakompleksloaga soovitakse suurendada põlevkivi ümbertöötlemis mahtu 62 798 tonni võrra ( 1759862 tonni aastas) Seoses sellega suureneb ka tekkiva poolkoksi kogus. Taotluse kohaselt muutub saasteallikate koosseis (osaliselt lisandub saasteallikaid ja osaliselt likvideeritakse) .

Kompleksloa taotluse, eelnõu ning nendega seotud materjalidega saab tutvuda Keskkonnaameti Viru regiooni Rakvere kontoris aadressil Kunderi 18, Rakvere ning Keskkonnaameti avalikus dokumendiregistris  http://www.keskkonnaamet.ee/sadr/. Info telefonil 325 8406 või e-posti aadressil:  viru@keskkonnaamet.ee.

Keskkonnaametile on igaühel õigus esitada oma põhjendatud ettepanekuid ja vastuväiteid vähemalt 21 päeva jooksul avaliku väljapaneku algusest arvates. Ettepanekuid ja vastuväiteid võib esitada Keskkonnaametile suuliselt või kirjalikult e-posti aadressil  viru@keskkonnaamet.ee  või postiaadressil Kunderi 18, 44307 Rakvere.


9.12.2014

Teade Novotrade Invest AS keskkonnakompleksloa nr L.KKL.IV-183588 muutmise taotluse menetlusse võtu kohta
Keskkonnaamet teatab vastavalt tööstusheite seaduse § 33 lg 5, et Novotrade Invest AS (registrikood 10718773, posti ja käitise asukoha aadress Keemia 2C-1, 30328 Kohtla-Järve) on esitanud vastavalt tööstusheite seaduse § 51 lg 1 keskkonnakompleksloa nr L.KKL.IV-183588 muutmise taotluse ning Keskkonnaamet on võtnud nimetatud taotluse menetlusse.

Käitise põhitegevusalaks on naftakeemiaproduktide ja orgaaniliste kemikaalide tootmine (EMTAKi kood 24149), mis baseerub sisseveetava tooraine, milleks on pürolüüsiõlid (fraktsioon C-9 ja raske pürolüüsiõli E-6) ja kergenafta termilisel ümbertöötlemisel. Koos nimetatud toormega töödeldakse ümber ka vedelaid ohtlikke jäätmeid kooskõlas ohtlike jäätmete käitluslitsentsiga nr 0221 (Keskkonnaameti käskkiri 23.12.2009 nr 1-4/407). Käitise tavapärane tööaeg 24 tundi ööpäevas, aastaringselt. Käitises ülesseatud tootmisvõimsus on 80000 t/a pürolüüsiõli aastas, 100 000 t/a gaasikondensaati (kergenafta) aastas, 4680 t/a ohtlikke jäätmeid (koodnumbriga 13 07, 08 01 ja 14 06) ja 30000 t/a diislikütust EURO aastas.

Kompleksloa muutmise peamine põhjus on tootmismahu suurenemine, uute keskkonnaohutumate vedelproduktide hoiumahutite kasutusele võtmine ja muutused arvutusmetoodikas. Ettevõte soovib ümber töödelda aastas kuni 130 000 tonni pürolüüsiõlisid (raske pürolüüsiõli E-6 - 40 000 t/a ja fraktsioon E-9 - 90 000 t/a). Samuti loobub ettevõte gaasikondensaadi kasutamisest toormena. Seejuures väheneb oluliselt alifaatsete süsivesinike heitkogus (ligikaudu 280 t/a võrra), aga ka stüreeni ja teiste aromaatsete süsivesinike heited. Keskkonnakompleksloa muutmise taotlusega ja muude asjassepuutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda Keskkonnaameti Viru regiooni Jõhvi kontoris (aadress Jõhvi, Pargi 15, tel 332 4404/ 332 4401, inna.mihhailova@keskkonnaamet.ee). Taotlus on digitaalselt kättesaadav Keskkonnaameti dokumendiregistris aadressil http://www.keskkonnaamet.ee/sadr/. Taotlus on dokumendiregistris registreeritud 28.11.2014 kirja nr V6-10/14/14259-10. Kuni keskkonnakompleksloa andmise või andmisest keeldumise otsuse tegemiseni on igaühel õigus esitada Keskkonnaametile taotluse kohta oma põhjendatud ettepanekuid ja vastuväiteid. Ettepanekuid ja vastuväiteid võib esitada Keskkonnaametile suuliselt või kirjalikult e-posti aadressil ida-viru@keskkonnaamet.ee või postiaadressil Keskkonnaamet Viru regioon Pargi 15, 41537 Jõhvi.

Keskkonnakompleksloa andmise või andmisest keeldumise otsuse eelnõu valmimisest teavitab Keskkonnaamet täiendavalt ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded ja kohalikus ajalehes Põhjarannik.

14.07.2014

Keskkonnaamet teatab, et on valminud AS VKG OIL (registrikood: 10528765, aadress: Järveküla tee 14, Kohtla-Järve linn, Ida-Viru maakond, 30328) keskkonnakompleksloa nr KKL/300389 muutmise otsuse ja korralduse eelnõud.

Käitise tegevuse lühikirjeldus:
1) kompleksloa muutmist taotletakse seoses käitise tootmise laiendamisega (tahkesoojuskandja meetodil põhineva Petroter II lisandumine);
2) tegevuseks on põlevkivi termiline töötlemine ja sellest põlevkiviõli ja -kemikaalide tootmine.
3) käitise aastane tootmismaht ja ülesseatud tootmisvõimsus: 2 190 000 t põlevkivi ümbertöötlemine aastas;
4) käitise tavapärane tööaeg on 24 tundi ööpäevas/ 365 päeva aastas;

Kompleksloa taotluse, eelnõu ning nendega seotud materjalidega saab tutvuda Keskkonnaameti Viru regiooni Rakvere kontoris aadressil Kunderi 18, Rakvere ning Keskkonnaameti avalikus dokumendiregistris  http://www.keskkonnaamet.ee/sadr/. Info telefonil 325 8406 või e-posti aadressil:  katlyn.mets@keskkonnaamet.ee.

Keskkonnaametile on igaühel õigus esitada oma põhjendatud ettepanekuid ja vastuväiteid. Ettepanekuid ja vastuväiteid võib esitada Keskkonnaametile suuliselt või kirjalikult e-posti aadressil  laane-viru@keskkonnaamet.ee  või postiaadressil Kunderi 18, 44307 Rakvere.

07.04.2014

KESKKONNAKOMPLEKSLOA TAOTLUSE SAAMISE / ESITAMISE TEADE
Keskkonnaamet teatab lähtuvalt tööstusheite seaduse §-st 33, et on võtnud menetlusse VKG OIL AS (registrikood: 10528765, aadress: Järveküla tee 14, Kohtla-Järve linn, Ida-Viru maakond, 30328) poolt 11.03.2014 esitatud (reg nr V6-10/14/5748-1) keskkonnakompleksloa L.KKL.IV-198338 muutmise taotluse.

Käitise tegevuse lühikirjeldus:
1) kompleksloa muutmist taotletakse seoses suurenenud ümbertöödeldava põlevkivi koguse suurenemisega (62 798 t võrra). Seoses ümbertöödeldava põlevkivi koguse suurenemisega suurenen ka tekkiva poolkoksi kogus. Muutunud on saasteallikate koosseis.
2) käitise tegevuseks on põlevkivi termiline töötlemine ja sellest põlevkiviõli ja -kemikaalide tootmine;
3) käitise tavapärane tööaeg on 24 tundi ööpäevas/ 365 päeva aastas.

Kompleksloa muutmise taotlusega saab tutvuda Keskkonnaameti Viru regiooni Rakvere kontoris aadressil Kunderi 18, Rakvere ning Keskkonnaameti avalikus dokumendiregistris http://www.keskkonnaamet.ee/sadr/. Info telefonil 325 8406 või e-posti aadressil: katlyn.mets@keskkonnaamet.ee.

Kuni keskkonnakompleksloa andmise või andmisest keeldumise otsuse tegemiseni on igaühel õigus esitada Keskkonnaametile taotluse kohta oma põhjendatud ettepanekuid ja vastuväiteid. Ettepanekuid ja vastuväiteid võib esitada Keskkonnaametile suuliselt või kirjalikult e-posti aadressil laane-viru@keskkonnaamet.ee või postiaadressil Kunderi 18, 44307 Rakvere.

Keskkonnakompleksloa andmise või andmisest keeldumise otsuse eelnõu valmimisest teavitab Keskkonnaamet täiendavat ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded ja kohalikus ajalehes Põhjarannik.

24.03.2014


Keskkonnaamet teatab lähtuvalt tööstusheite seaduse §-st 33, et on võtnud menetlusse VKG OIL AS (registrikood: 10528765, aadress: Järveküla tee 14, Kohtla-Järve linn, Ida-Viru maakond, 30328) poolt 25.02.2014 esitatud (reg nr V6-10/14/4276-1) keskkonnakompleksloa muutmise taotluse. Keskkonnakompleksloa muutmist taotletakse Ida-Viru maakonnas Kohtla- Järve linnas VKG OIL AS territooriumil.

Käitise tegevuse lühikirjeldus:
1) kompleksloa muutmist taotletakse seoses käitise tootmise laiendamisega (tahkesoojuskandja meetodil põhineva Petroter II lisandumine);
2) tegevuseks on põlevkivi termiline töötlemine ja sellest põlevkiviõli ja -kemikaalide tootmine.
3) käitise aastane tootmismaht ja ülesseatud tootmisvõimsus: 2 190 000 t põlevkivi ümbertöötlemine aastas;
4) käitise tavapärane tööaeg on 24 tundi ööpäevas/ 365 päeva aastas;

Kompleksloa muutmise taotlusega saab tutvuda Keskkonnaameti Viru regiooni Rakvere kontoris aadressil Kunderi 18, Rakvere ning Keskkonnaameti avalikus dokumendiregistris http://www.keskkonnaamet.ee/sadr/. Info telefonil 325 8406 või e-posti aadressil: katlyn.mets@keskkonnaamet.ee.

Kuni keskkonnakompleksloa andmise või andmisest keeldumise otsuse tegemiseni on igaühel õigus esitada Keskkonnaametile taotluse kohta oma põhjendatud ettepanekuid ja vastuväiteid. Ettepanekuid ja vastuväiteid võib esitada Keskkonnaametile suuliselt või kirjalikult e-posti aadressil laane-viru@keskkonnaamet.ee või postiaadressil Kunderi 18, 44307 Rakvere. Keskkonnakompleksloa andmise või andmisest keeldumise otsuse eelnõu valmimisest teavitab Keskkonnaamet täiendavat ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded ja kohalikus ajalehes Põhjarannik.

19.07.2013

Kohtla-Järve Linnavalitsus teatab, et on valminud Kohtla-Järve linna Järve linnaosas aadressil Keemia väikekoht 12j Viru Keemia Grupp AS-i  territooriumil põlevkivitehase Petroter laiendamise keskkonnamõju hindamise aruanne.
 

Viru Keemia Grupi (VKG) kontserni kuuluva VKG Oil AS poolt kavandatava tegevuse eesmärk on laiendada põlevkiviõli tootmist. Hetkel toodab VKG Oil AS põlevkiviõli 53 Kiviter tehnoloogia generaatoris ning I Petroter seadmel. Teise identse seadme Petroter II ehitustegevuseks käib käesoleval hetkel ning see plaanitakse käivitada 2014. a keskel. Petroter I ja II õlitehast plaanitakse täiendavalt laiendada st olemasolevate õlitehastega ja infrastruktuuridega  integreeritakse ka kolmas identne õlitootmiskompleks.

Kohtla-Järve Linnavalitsus väljastas 27. novembril 2012. a korraldusega nr 967 projekteerimistingimused Kohtla-Järve linna Järve linnaosas aadressil Keemia väikekoht 12j Viru Keemia Grupp AS-i territooriumil põlevkivitehase Petroter laiendamiseks. Nimetatud korralduse lisas on määratud keskkonnamõju hindamise (edaspidi KMH) läbiviimise vajadus. Kohtla-Järve Linnavalitsuse korraldusega nr 1092 algatati 27. detsember 2012. a  Kohtla-Järve linna Järve linnosas aadressil Keemia väikekoht 12j Viru Keemia Grupp AS-i territooriumil põlevkivitehase Petroter laiendamise keskkonnamõju hindamine.

Keskkonnamõjude hindamise algataja ja korraldaja on Kohtla-Järve Linnavalitsus (aadress Keskallee 19, Kohtla-Järve 30395; kontaktisik Kersti Juuse tel 33 78 569, kersti.juuse@kjlv.ee ), keskkonnamõjude hindamise koostajaks on OÜ Hendrikson&Ko (aadress Raekoja plats 8, 51004 Tartu). Arendaja on VKG Oil AS (aadress Järveküla tee 14, 30328 Kohtla-Järve; kontaktisik Diana Revjako, diana.revjako@vkg.ee ).

Järve linnaosas aadressil Keemia väikekoht 12j Viru Keemia Grupp AS-i territooriumil põlevkivitehase Petroter laiendamise keskkonnamõju hindamise aruandega saab tutvuda ajavahemikul 20.juuli - 03. august 2013. a Kohtla-Järve Linnavalitsuses ja linna koduleheküljel www.kohtla-jarve.ee, samuti OÜ Hendrikson&Ko kodulehel http://www.hendrikson.ee. Keskkonnamõju hindamise aruande kohta ettepanekuid, vastuväiteid ja küsimusi võib esitada kirjalikult OÜ-le Hendrikson&Ko Raekoja plats 8, 51004 Tartu või e-posti aadressil riin@hendrikson.ee kuni 03. august 2013. a.

VKG Oil AS poolt Järve linnaosas aadressil Keemia väikekoht 12j Viru Keemia Grupp AS-i  territooriumil põlevkivitehase Petroter laiendamise keskkonnamõju hindamise aruande  avalik arutelu toimub 05.august 2013. a  algusega kell 15.00 Viru Keemia Grupi peamaja (Järveküla tee 14) 3. korruse saalis.

+ Lisa 1


08.03.2013
 
Valminud on Viru Keemia Grupp AS (VKG) põlevkiviõlide järeltöötluse kompleksi rajamise detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) aruanne.
 
Keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) aluseks on Ida-Viru maakonna Kohtla-Järve linna Järve linnaosa maaüksuste Keemia väikekoht 3s, 5s ja 1p ning nende lähiümbruse detailplaneering ning selle alusel kavandatav tegevus. Detailplaneeringuga kavandatava arenduse eesmärgiks on tõsta põlevkiviõlide kvaliteeti ning anda toodetele lisandväärtust. Selleks planeerib VKG AS rajada oma olemasolevale tootmisterritooriumile põlevkiviõlide järeltöötluse kompleksi. Planeeringuga ei kaasne eeldatavalt piiriülest keskkonnamõju.
 
Detailplaneeringu koostamine on algatatud Kohtla-Järve Linnavolikogu 04.10.2011 otsusega nr 189, detailplaneeringu KSH on algatatud Kohta-Järve Linnavolikogu 02.11.2011 otsusega nr 202. Detailplaneeringu koostamise korraldaja on Kohtla-Järve Linnavalitsus (kontaktisik: Rita Burenkova; aadress: Keskallee 19, 30395 Kohtla-Järve; tel. 337 8508; e-post: rita.burenkova@kjlv.ee). Detailplaneeringu koostaja on Hendrikson & Ko OÜ (kontaktisik: Merlin Kalle; aadress: Raekoja plats 8, 51004 Tartu; tel. 7441 182; e-post: merlin@hendrikson.ee). Detailplaneeringu kehtestaja on Kohtla-Järve Linnavolikogu (kontaktisik: Arne Berendsen; aadress: Keskallee 19, 30395 Kohtla-Järve; tel. 337 8531; e-post: arne.berendsen@kjlv.ee).
 
Detailplaneeringu KSH viib läbi Estonian, Latvian & Lithuanian Environment OÜ (ELLE OÜ) (kontaktisik: Kaupo Heinma; aadress: Tõnismägi 3A-15, Tallinn 10119; tel. 6117690; e-post: kaupo@environment.ee). KSH aruandega ja detailplaneeringu eelnõuga on võimalik tutvuda ajavahemikul 11.03 - 25.03.2013 Kohtla-Järve Linnavalitsuses (Keskallee 19, Kohtla-Järve), Hendrikson & Ko OÜ kontoris (Raekoja plats 8, Tartu) ja ELLE OÜ kontoris (Tõnismägi 3a-15, Tallinn). KSH aruande ja detailplaneeringu eelnõu saab avalikustamise ajal elektrooniliselt alla laadida Kohtla-Järve Linnavalitsuse veebileheküljelt (http://www.kohtla-jarve.ee) ja Hendrikson & Ko OÜ veebileheküljelt (www.hendrikson.ee).
 
Kirjalikke ettepanekuid, vastuväiteid ja küsimusi saab KSH aruande kohta esitada kuni 25.03.2013 ELLE OÜ-le eeltoodud aadressidel. Detailplaneeringu kohta saab kirjalikke ettepanekuid, vastuväiteid ja küsimusi esitada kuni 25.03.2013 Hendrikson & Ko OÜ-le eeltoodud aadressidel.
 
KSH aruande avalik arutelu toimub 25.03.2013 algusega kell 16.00 Viru Keemia Grupp AS peamaja (Järveküla tee 14, Kohtla-Järve) 3. korruse saalis.
 
+ Lisa 1, Lisa 2, Lisa 3, Lisa 4, Lisa 5, Lisa 6
 
 

26.02.2013

Kohtla-Järve Linnavalitsus teatab, et on valminud Kohtla-Järve linna Järve linnaosas aadressil Elektriku tn 3 Viru Keemia Grupp AS-i (VKG Energia OÜ) territooriumil tootmishoone laiendamise keskkonnamõju hindamise aruanne.

 
VKG Energia OÜ Põhja soojuselektrijaam on (edaspidi SEJ) installeeritud nimisoojusvõimsusega 315 megavatti. Kavandatava tegevuse eesmärk on Viru Keemia Grupi AS-i territooriumil laiendada VKG Energia OÜ Põhja SEJ tootmishoonet, sh luues juurde ühe käitise osa, mis hakkab tegelema SO2 ärastamiseks kasutatava lubja tootmisega. Kavandataval lubjatehasel ning Põhja SEJ-l on ühised kommunikatsioonid ning lubjatehase heited väljutatakse Põhja SEJ korstna kaudu.
 
Kohtla-Järve Linnavalitsus väljastas 17. juulil 2012. a korraldusega nr 536 projekteerimistingimused Kohtla-Järve linna Järve linnaosas aadressil Elektriku tn 3 Viru Keemia Grupp AS-i territooriumil tootmishoone laiendamiseks. Nimetatud korralduse lisas on määratud keskkonnamõju hindamise (edaspidi KMH) läbiviimise vajadus. Kohtla-Järve Linnavalitsuse korraldusega nr 808, 09.oktoober 2012.a algatati Kohtla-Järve linna Järve linnosas aadressil Elektriku tn 3 Viru Keemia Grupp AS-i (VKG Energia OÜ) territooriumil tootmishoone laiendamise keskkonnamõju hindamine.
 
Keskkonnamõjude hindamise algataja ja korraldaja on Kohtla-Järve Linnavalitsus (aadress Keskallee 19, Kohtla-Järve 30395; kontaktisik Kersti Juuse tel 33 78 569, kersti.juuse@kjlv.ee ), keskkonnamõjude hindamise koostajaks on OÜ Hendrikson&Ko (aadress Raekoja plats 8, 51004 Tartu). Arendaja on VKG Energia OÜ (aadress Järveküla tee 14, 30328 Kohtla-Järve; kontaktisik Diana Revjako, diana.revjako@vkg.ee ).
 
Järve linnaosas aadressil Elektriku tn 3 Viru Keemia Grupp AS-i territooriumil tootmishoone laiendamise keskkonnamõju hindamise aruandega saab tutvuda ajavahemikul 25. veebruar - 14. märts 2013 Kohtla-Järve Linnavalitsuses ja linna koduleheküljel www.kohtla-jarve.ee, samuti OÜ Hendrikson&Ko kodulehel http://www.hendrikson.ee. Keskkonnamõju hindamise aruande kohta ettepanekuid, vastuväiteid ja küsimusi võib esitada kirjalikult OÜ-le Hendrikson&Ko Raekoja plats 8, 51004 Tartu või e-posti aadressil riin@hendrikson.ee kuni 13. märtsini 2013.
 
VKG Energia OÜ poolt Järve linnaosas aadressil Elektriku tn 3 Viru Keemia Grupp AS-i territooriumil tootmishoone laiendamise keskkonnamõju hindamise aruande avalik arutelu toimub 14. märtsil 2013 algusega kell 15.00 Viru Keemia Grupi peamaja (Järveküla tee 14) 3. korruse saalis.
 
+ Lisa 1, Lisa 2, Lisa 3

01.02.2013

Info Kohtla-Järve linna ühisveevärgi joogivee kvaliteedi kohta

Kohtla-Järve linnas on 7 veekäitlejat, kes teostavad joogivee kontrolli vastavalt Terviseametiga kooskõlastatud  joogivee ja põhjavee kontrollkavadele.

 
Veekäitleja
Veevärk
1. Järve Biopuhastus OÜ

Kohtla-Järve Järve linnaosa, Kohtla-Järve Sompa linnaosa, Kohtla-Järve Kukruse linnaosa, Kohtla-Järve Ahtme linnaosa

2. VKG Energia OÜ
VKG Energia OÜ
3. VKG Kaevandused OÜ
Ojamaa kaevandus
4. Oru Kodu OÜ
Oru asula
5. Sirglat OÜ
Viivikonna asula ja Sirgala asula
6. Nitrofert AS
Nitrofert ettevõtte
7. Kalev Vesi OÜ
Kalev Vesi OÜ ettevõte ( villitav vesi )
 

Kohtla-Järve linna ühisveevärgi joogivee analüüside tulemustega saab tutvuda Terviseameti koduleheküljel: http://vtiav.sm.ee18.01.2013

Kohtla-Järve Linnavalitsus teatab, et on valminud Kohtla-Järve linna Järve linnaosas aadressil Keemia väikekoht 12j Viru Keemia Grupp AS-i territooriumil põlevkivitehase Petroter laiendamise keskkonnamõju hindamise programm.

 Viru Keemia Grupi (VKG) kontserni kuuluva VKG Oil AS poolt kavandatava tegevuse eesmärk on laiendada põlevkivi tootmist. Hetkel toodab VKG Oil AS põlevkivi 53 Kiviter tehnoloogia generaatoris ning I Petroter seadmel. Teise identse seadme Petroter II ehitustegevuseks käib käesoleval hetkel ning see plaanitakse käivitada 2014. a keskel. Petroter I ja II õlitehast plaanitakse täiendavalt laiendada st olemasolevate õlitehastega ja infrastruktuuridega integreeritakse ka kolmas identne õlitootmiskompleks.
 
Kohtla-Järve Linnavalitsus väljastas 27. novembril 2012. a korraldusega nr 967 projekteerimistingimused Kohtla-Järve linna Järve linnaosas aadressil Keemia väikekoht 12j Viru Keemia Grupp AS-i territooriumil
põlevkivitehase Petroter laiendamiseks. Nimetatud  korralduse lisas on määratud keskkonnamõju hindamise (edaspidi KMH) läbiviimise vajadus. Kohtla-Järve Linnavalitsuse korraldusega nr 1092 algatati 27. november 2012. a Kohtla-Järve linna Järve linnosas aadressil Keemia väikekoht 12j Viru Keemia Grupp AS-i territooriumil põlevkivitehase Petroter laiendamise keskkonnamõju hindamine.
 
Keskkonnamõjude hindamise algataja ja korraldaja on Kohtla-Järve Linnavalitsus (aadress Keskallee 19, Kohtla-Järve 30395; kontaktisik Kersti Juuse tel 33 78 569, kersti.juuse@kjlv.ee ), keskkonnamõjude hindamise koostajaks on OÜ Hendrikson&Ko (aadress Raekoja plats 8, 51004 Tartu). Arendaja on VKG Oil AS (aadress Järveküla tee 14, 30328 Kohtla-Järve; kontaktisik Diana Revjako, diana.revjako@vkg.ee ).
 
Järve linnaosas aadressil Keemia väikekoht 12j Viru Keemia Grupp AS-i territooriumil
põlevkivitehase Petroter laiendamise keskkonnamõju hindamise programmiga saab tutvuda ajavahemikul 21.jaanuar - 06. veebruar 2013. a Kohtla-Järve Linnavalitsuses ja linna koduleheküljel www.kohtla-jarve.ee, samuti OÜ Hendrikson&Ko kodulehel http://www.hendrikson.ee. Keskkonnamõju hindamise programmi kohta ettepanekuid, vastuväiteid ja küsimusi võib esitada kirjalikult OÜ-le Hendrikson&Ko Raekoja plats 8, 51004 Tartu või e-posti aadressil riin@hendrikson.ee kuni 06. veebruar 2013. a.
 
VKG Oil AS poolt Järve linnaosas aadressil Keemia väikekoht 12j Viru Keemia Grupp AS-i territooriumil
põlevkivitehase Petroter laiendamise keskkonnamõju hindamise programmi avalik arutelu toimub 07. veebruar 2013. a  algusega kell 15.00 Viru Keemia Grupi peamaja (Järveküla tee 14) 3. korruse saalis.

+ Lisa 1