Kohtla-Järve linna ametlik veebileht
Eesti keeles По-русски

Õigusaktid

Kohtla-Järve jäätmehoolduseeskiri: https://www.riigiteataja.ee/akt/409102015055
Kohtla-Järve linna heakorraeeskiri: https://www.riigiteataja.ee/akt/404072014013
Koerte ja kasside pidamise eeskiri: https://www.riigiteataja.ee/akt/402052013002
Puu raieloa andmise tingimused ja kord: https://www.riigiteataja.ee/akt/404072013011
Kohtla-Järve linna jäätmevaldajate registri pidamise põhimäärus: https://www.riigiteataja.ee/akt/421112013054
Kohtla-Järve linna Raudi kalmistu eeskiri: https://www.riigiteataja.ee/akt/411072013020
Kohtla-Järve linna jäätmekava 2018-2022: https://www.riigiteataja.ee/akt/416012018008