Kohtla-Järve linna ametlik veebileht
Eesti keeles По-русски

Pensionäride ja represseeritu maamaksuvabastus

Täiendavalt vabastab Kohtla-Järve Linnavolikogu 28. augusti 2014. a määrusega nr 39 maamaksu tasumisest riikliku pensionikindlustuse seaduse alusel pensioni saajad või isikud, kellel on töövõimetoetuse seaduse alusel tuvastatud osaline või puuduv töövõime, tema kasutuses oleva elamumaa või maatulundusmaa õuemaa kõlviku eest linnas kuni 0,15 ha ulatuses, kui sellel maal asuvas hoones on tema elukoht vastavalt rahvastikuregistrisse kantud elukoha andmetele. Samuti antakse okupatsioonirežiimide poolt represseeritud isiku seaduse mõistes represseeritu ja represseerituga võrdsustatud isikule täiendavalt maamaksuvabastust tema kasutuses oleva elamumaa või maatulundusmaa õuemaa kõlviku osas, kui sellel maal asuvas hoones on tema elukoht vastavalt rahvastikuregistrisse kantud elukoha andmetele.

Kohtla-Järve Linnavolikogu 28. augusti 2014. a määrusega nr 39 saab tutvuda Riigi Teatajas: https://www.riigiteataja.ee/akt/411092014007?leiaKehtiv

Täiendava maamaksuvabastuse tingimused:

Isik peab olema maa omanik või maa kasutaja sh korteriomanik ja hoonestusõiguse ning kasutusvalduse omanik;
Isiku elukoht peab asuma sellel maal asuvas hoones vastavalt rahvastikuregistrisse kantud elukoha andmetele.
Täiendav maamaksuvabastus antakse kirjaliku vormikohase avalduse alusel.

Maksuvabastuse saamiseks tuleb esitada kirjalik vormikohane avaldus Kohtla-Järve Linnavalitsusele (Kohtla-Järve, Keskallee 19 kabinet 103 või 707) või saata e-postiga aadressile: linnavalitsus@kjlv.ee hiljemalt maksustamisaasta
1. jaanuariks. Nimetatud kuupäevast hiljem esitatud avalduse alusel arvestatakse maksuvabastust alates järgnevast aastast.

Avalduse blankett maamaksust vabastamise kohta on kättesaadav Kohtla-Järve Linnavalitsuses (Kohtla-Järve, Keskallee 19 kabinet 103 või 707) või Kohtla-Järve linna ametlikul veebilehel (www.kohtla-jarve.ee) menüülingilt «Maamaks».

Avaldusele tuleb lisada tõendi osalise või puuduva töövõime kohta, pensionitunnistuse või represseeritu tunnistuse koopia (dokumendi koopia, mis tõendab isiku vastavust okupatsioonirežiimide poolt represseeritud isiku seaduse § 2 lõikes 1 või 2 või § 4 lõikes 1 sätestatud tingimustele).

Maamaksust vabastamise või sellest keeldumise kohta otsustab Kohtla-Järve Linnavalitsus oma korraldusega. Teade maamaksust vabastamise kohta avaldatakse Kohtla-Järve linna ametlikul veebilehel (www.kohtla-jarve.ee).

Isikud, kes on esitanud avalduse maamaksuvabastuse saamiseks ning kellele on antud maksuvabastus, ei pea esitama täiendavaid avaldusi järgnevate aastate maamaksust vabastamiseks juhul, kui ei ole muutunud maksuvabastuse tingimused või taotleja andmed. Avalduses esitatud andmete muutumisest peab isik Kohtla-Järve Linnavalitsust teavitama 15. kalendripäeva jooksul.

Juhime tähelepanu, et maamaksuvabastus on võimalik määrata vaid ühe, elukohaks oleva maaüksuse osas vastavalt maamaksuseaduses sätestatud tingimustele.

Maamaksu arvutamise ja tasumise ning maksusoodustuse taotlemise korraga saab tutvuda Riigi Teatajas: https://www.riigiteataja.ee/akt/121102014004?leiaKehtiv

Täiendav informatsioon:
Informatsiooni ja abi saab Kohtla-Järve Linnavalitsuse maaosakonnast:
Keskallee 19, 30395 Kohtla-Järve
kabinet 707
tel: 337 8578
e-post: olga.ivanova@kjlv.ee 

Olga Ivanova
Kohtla-Järve linna peamaakorraldaja
Viimati muudetud 02.2019