Kohtla-Järve linna ametlik veebileht
Eesti keeles По-русски

Kuulutused


16.03.2018


Kohtla-Järve Linnavalitsus annab rendile avaliku kirjaliku enampakkumise teel:

ruumid aadressil Männi tn 3, pind 22,6 m2 + 64 m2 Oru linnaosas. Ruumi rendile andmise alghind on 0, 25 eur/m2 Enampakkumine toimub 2. aprillil 2018. a kell 11.00 aadressil Kohtla-Järve, Keskallee 19, kab.102.

Enampakkumisel osalemiseks tuleb esitada hiljemalt 31. märtsi 2017.a kella 16.00 Kohtla-Järve Linnavalitsusele (Keskallee 19, kabinet 103) järgmised dokumendid:
- avaldus konkursil osalemiseks sooviga,
- firmat või eraisikut tõendav dokument.
- rendile võtmise otstarve,
- hinnapakkumine üüri suuruse kohta

Pakkumised tuleb esitada kinnises ümbrikus märgusõnaga “Männi 3 rent”.

Lisainfo telefonil 33 78507, 58844989.

03.01.2018


Kohtla-Järve Linnavalitsus annab rendile avaliku enampakkumise teel:

ruum aadressil Keskallee 19, pind 13,5 m2, Järve linnaosas,
Ruumi rendile andmise alghind on 3 eur/m2;

Enampakkumine toimub 29.jaanaril 2017. a kell 11.00 aadressil Kohtla-Järve, Keskallee 19, kab.102.

Enampakkumisel osalemiseks tuleb esitada hiljemalt 26. jaanuaril 2018.a kella 15.00 Kohtla-Järve Linnavalitsusele (Keskallee 19, kabinet 103) järgmised dokumendid:
- avaldus konkursil osalemiseks sooviga,
- firmat või eraisikut tõendav dokument.
- hinnapakkumine üüri suuruse kohta

Pakkumised tuleb esitada kinnises ümbrikus märgusõnaga “RENT”.

Lisainfo telefonil 33 78507, 58844989.

03.01.2018


Kohtla-Järve Linnavalitsus pakub tööd

ANDMEKAITSESPETSIALISTILE

Andmekaitsespetsialisti peamisteks tööülesanneteks
on:

• teavitada ja nõustada vastutavat töötlejat või volitatud töötlejat ning isikuandmeid töötlevaid teenistujaid seoses nende kohustustega, mis tulenevad isikuandmete kaitse üldmäärusest ja muudest Euroopa Liidu või liikmesriikide andmekaitsenormidest;
• jälgida andmekaitse määruse, muude liidu või liikmesriikide andmekaitsenormide ja vastutava töötleja või volitatud töötleja isikuandmete kaitse põhimõtete järgimist, sealhulgas vastutusvaldkondade jaotamist, isikuandmete töötlemises osaleva personali teadlikkuse suurendamist ja koolitamist, ning seonduvat auditeerimist;
• anda nõu seoses andmekaitsealase mõjuhinnanguga ning jälgida selle toimimist;
• teha koostööd järelevalveasutusega;
• tuvastada ja dokumenteerida isikuandmete töötlemise toiminguid ning isikuandmetega seotud rikkumisi;
• töötada välja linna ametiasutuste ja hallatavate asutuste töökorralduseks vajalikke andmekaitsealaseid juhendeid;
• tegutseda isikuandmete töötlemise küsimustes järelevalveasutuse jaoks kontaktisikuna, sealhulgas artiklis 36 osutatud eelneva konsulteerimise osas, ning konsulteerida vajaduse korral ka muudes küsimustes.
• muude vahetu juhi või linnapea poolt antud ühekordsete teenistusalaste ülesannete täitmine.

Sobiva kandidaadi eelduseks
on:

• kõrgharidus (soovitavalt infotöötluse, infotehnoloogia või õiguse valdkonnas);
• varasem töökogemus kohalikus omavalitsus või riigiasutuses. Kasuks tuleb varasem töökogemus infoturbe valdkonnas;
• riigi ning haldusala teabehalduse (avaliku teabe seadus), andmekaitse põhimõtete ning infoturbe põhimõtete ja vastavate õigusaktide tundmine; • ametikirjade koostamise ja vormistamise oskus;
• väga heal tasemel arvuti kasutamise oskus (MS Office kontoritarkvara, WD-dokumendihaldussüsteemi kasutamise oskus kasutamise oskus);
• eesti keele oskus kõrgtasemel ning vene keele oskus suhtlustasandil;

Pakume

• sõbraliku kollektiivi, arengu- ja eneseteostusvõimalusi, mitmekesist ja vastutusrikast tööd ning puhkust 35 kalendripäeva.
• Tööle on võimalik asuda veebruar 2018. a.

Kandideerimiseks palume saata hiljemalt 17. jaanuaril 2018. a (s.o. kandideerimisdokumentide
laekumise viimane kuupäev Kohtla-Järve Linnavalitsusse) järgmised dokumendid: CV märksõnaga „Andmekaitsespetsialist“, motivatsioonikiri, haridust tõendavate dokumentide koopiad
aadressil: personalijuht Maie Kiik, Kohtla-Järve Linnavalitsus, Keskallee 19, 30395 Kohtla-Järve linn või e-posti aadressil: maie.kiik@kjlv.ee

Kandideerijatele tagasiside andmine toimub e-posti teel.

03.01.2018


Kohtla-Järve Linnavalitsus pakub tööd

RAHVASTIKUREGISTRI SPETSIALISTILE

Rahvastikuregistri spetsialisti peamisteks tööülesanneteks
on:

• elukoha andmete, sünni ja surma kandmine rahvastikuregistrisse;
• rahvastikuregistrisse kantud elukoha aadressi muutmine ruumi omaniku õigustatud nõudmisel;
• elukoha andmete kandmine rahvastikuregistrisse ja aadressi muutmine e-teenuse kaudu;
• rahvastikuregistri andmete väljastamine;
• isikukoodi väljastamine euroopa liidu kodanikele ja nende elukoha registreerimine;
• kirjavahetuse pidamine oma tegevusvaldkonnas;
• oma valdkonnas statistiliste aruannete koostamine;
• jooksavalt arhiivi korrastamine;
• muude vahetu juhi või linnapea poolt antud ühekordsete teenistusalaste ülesannete täitmine.

Sobiva kandidaadi eelduseks
on:

• kõrgharidus (soovitavalt infotöötluse alne);
• varasem töökogemus kohalikus omavalitsus või riigiasutuses antud ametikoha töövaldkonnas;
• valdkonna tööks vajalike õigusaktide tundmine;
• ametikirjade koostamise ja vormistamise oskus;
• vähemalt ühe aastane töökogemus erinevate programmidega või registritega. Kasuks tuleb eelnev töökogemus kohalikus omavalitsuses ning WD-dokumendihaldussüsteemi kasutamise oskus kasutamise oskus);
• eesti keele oskus kõrgtasemel ning vene keele oskus suhtlustasandil;

Pakume

• sõbraliku kollektiivi, arengu- ja eneseteostusvõimalusi, mitmekesist ja vastutusrikast tööd ning puhkust 35 kalendripäeva.
• Tööle on võimalik asuda koheselt.

Kandideerimiseks palume saata hiljemalt 17. jaanuaril 2018. a (s.o. kandideerimisdokumentide
laekumise viimane kuupäev Kohtla-Järve Linnavalitsusse) järgmised dokumendid: CV märksõnaga „Rahvastikuregistri spetsialist“, motivatsioonikiri, haridust tõendavate dokumentide koopiad
aadressil: personalijuht Maie Kiik, Kohtla-Järve Linnavalitsus, Keskallee 19, 30395 Kohtla-Järve linn või e-posti aadressil: maie.kiik@kjlv.ee

Kandideerijatele tagasiside andmine toimub e-posti teel.