Kohtla-Järve linna ametlik veebileht
Eesti keeles По-русски

Kuulutused


18.06.2018

Kohtla-Järve Linnavalitsus pakub tööd

JURIST-ASJAAJAJALE

Jurist-asjaajaja peamisteks tööülesanneteks on:

• linnavalitsusse saabunud elektrooniliste ja paberkandjal olevate kirjade või muu dokumentatsiooni vastuvõtmine ja registreerimine;
• väljaminevate kirjade ja muu dokumentatsiooni vormistamine ja kontrollimine enne välja saatmist;
• telefoniside korraldamine: linnavalitsuse telefoniteenindus - üldtelefonile vastamine, linnapeale või majandusteenistuse abilinnapeale kõnede suunamine;
• külaliste vastuvõtt ja vajadusel teenindamine, ruumi ettevalmistamise ja korrastamise korraldamine kohtumise järgselt, vajadusel nõupidamiste protokollimine;
• teenistujate ettevalmistatud kirjade vastavuse kontroll vorminõuetele, täitmise tähtaegade jälgimine, vajadusel dokumentide vormistamine ja linnapeale allakirjutamiseks edastamine;
• kuulutuste edastamine avaldamiseks kohalikus ajalehes;
• teenistujate tööaja arvestuse (vabade päevade, puhkuse ja haigestumise pidamine vormikohases tööajatabelis;
• puhkusekalendri haldamine ja linna veebilehel puhkusel viibivate teenistujate avalikustamine;
• linnavalitsuse teenistujate ja hallatavate asutuste juhtidele koolituse ja lähetuse käskkirjade koostamine, nende lisamine dokumendihaldussüsteemi ja nende suunamine lähetusele/koolitusele minevale teenistujale;
• saabuvate ja väljasaadetavate dokumentide registreerimine, linnapeale resolutsiooni andmiseks esitamine ning lähtuvalt linnapea suunamismärkele vastavatele teenistujatele edastamine;
• kirjadele ja teabenõuetele vastamise tähtaegadest kinnipidamise jälgimine ja tähtaegade meeldetuletamine vastavale teenistujale;
• ehitusalaste taotluste registreerimine (ehitusloa-, kasutusloa-, kirjaliku nõusoleku taotlus);
• arvestuse pidamine lepingute tähtaegade üle;
• kord kuus vastamata ja täitmata dokumentidest nimekirjade koostamine ja teenistuste juhtidele edastamine.


Sobiva kandidaadi eelduseks on:

• Kutse- või kõrgharidus või viimase omandamine;
• eelnev töökogemus kohalikus omavalitsuses;
• arusaamine sekretäritööst ja dokumentide vormistamisest;
• teksti- ja tabeli töötlusprogrammide ning teiste teenistuskohal vajalike arvutiprogrammide ja andmekogude kasutamise oskus (sealhulgas WebDesktop kasutamise oskus);
• eesti keele oskus kõrgtasemel ning vene keele oskus suhtlustasandil.


Pakume
• sõbraliku kollektiivi, arengu- ja eneseteostusvõimalusi, mitmekesist ja vastutusrikast tööd ning puhkust 35 kalendripäeva.

Tööle on võimalik asuda koheselt.

Jurist-asjaajajana töötamas näeme inimest, kes on tööülesannete täitmisel iseseisev, kohusetundlik, korrektne, loov, algatusvõimeline, kollektiiviga arvestav, tugeva pingetaluvusega ja kiire õppimisvõimega.

Kandideerimiseks palume saata hiljemalt 02. juulil 2018. a (s.o kandideerimisdokumentide laekumise viimane kuupäev Kohtla-Järve Linnavalitsusse) järgmised dokumendid: CV märksõnaga „Jurist-asjaajaja“, motivatsioonikiri, haridust tõendavate dokumentide koopiad
aadressil: personalijuht Niina Prussakova, Kohtla-Järve Linnavalitsus, Keskallee 19, 30395 Kohtla-Järve linn või e-posti aadressil: niina.prussakova@kjlv.ee

Sobiva kandidaadi väljaselgitamiseks viiakse läbi vestlus kandideerijatele sobival ajal.

Kandideerijatele tagasiside andmine toimub e-posti teel.


15.06.2018

Kohtla-Järve Linnavalitsus  pakub tööd
 
HEAKORRA  PEASPETSIALISTILE
 
Heakorra  peaspetsialisti peamisteks tööülesanneteks on:


•    korraldab linnaosas heakorra-ja haljastustöid ning kontrollib planeeritud tööde teostamist;
•    koostab heakorra-ja haljastustööde vastuvõtuaktid;
•    jälgib ja analüüsib heakorrakulude eelarve täitmist;
•    vaatab läbi ja kooskõlastab haljastusprojekte;
•    järelevalve teostamine heakorrateenuse lepingute täitmise üle;
•    korraldab linnaosa heakorrakonkursi läbiviimist;
•    vormistab üldkohustuslikest eeskirjadest mittekinnipidamisel haldusõigusrikkumiste protokolle ja ettekirjutusi;
•    koostab kirju oma töövaldkonnas ja valmistab ette saabunud kirjade vastused;
•    valdkonna eelnõude, lepingute ja õigusaktide  väljatöötamine ning kaasajastamine;
•    heakorra alaseid rikkumisi puudutavate järelevalve- ja väärteomenetluste dokumentide koostamine;
•    mänguväljakute korrashoiutööde korraldamine;
•    võtab vastu ja nõustab füüsilisi ja juriidilisi isikuid.


Sobiva kandidaadi eelduseks on:

•    kutse-, keskeri- või kõrgharidus;
•    varasem töökogemus kohalikus omavalitsus või riigiasutuses antud ametikoha töövaldkonnas vähemalt üks aasta;
•    tööks vajalike õigusaktide tundmine ning nende kasutamise oskus;
•    teksti- ja tabeli töötlusprogrammide ning teiste teenistuskohal vajalike arvutiprogrammide ja andmekogude kasutamise oskus (sealhulgas WebDesktop kasutamise oskus);
•    eesti keele oskus kõrgtasemel ning vene keele oskus suhtlustasandil;
•    analüüsivõime ja oskus lahendada keerukaid situatsioone;
•    B- kategooria juhilubade olemasolu.

Pakume
•    sõbraliku kollektiivi, arengu- ja eneseteostusvõimalusi, mitmekesist ja vastutusrikast tööd ning puhkust 35 kalendripäeva.

•    Tööle on võimalik asuda koheselt.

Heakorra  peaspetsialistina töötamas näeme inimest,  kes on tööülesannete täitmisel iseseisev, kohusetundlik, korrektne, loov, algatusvõimeline, kollektiiviga arvestav, tugeva pingetaluvusega ja kiire õppimisvõimega.

Kandideerimiseks palume saata hiljemalt  02. juulil 2018. a (s.o kandideerimisdokumentide laekumise viimane kuupäev Kohtla-Järve Linnavalitsusse) järgmised dokumendid: CV märksõnaga „Heakorra  peaspetsialist“, motivatsioonikiri, haridust tõendavate dokumentide koopiad
aadressil: personalijuht Niina Prussakova,  Kohtla-Järve Linnavalitsus, Keskallee 19, 30395 Kohtla-Järve linn või e-posti aadressil: niina.prussakova@kjlv.ee

Sobiva kandidaadi väljaselgitamiseks viiakse läbi vestlus kandideerijatele sobival ajal.

Kandideerijatele tagasiside andmine toimub e-posti teel.

15.06.2018

Kohtla-Järve Linnavalitsus
 
PAKUB TÖÖD
 
ARENGUTEENISTUSE MAAKORRALDAJALE
 
kelle põhiülesandeks on  linnavalitsuses maapoliitika teostamine riigi ja linnavalitsuse huvides Kohtla-Järve linna administratiivpiirides.
Tööle on võimalik asuda koheselt.

Maakorraldaja peamisteks tööülesanneteks on:


•    maade erastamise eeltoimingute tegemine;
•    teenindusmaade määramise korraldamine;
•    oma töövaldkonda kuuluvate linnavalitsuse ja volikogu õigusaktide eelnõude koostamine, nende vastavus õigusaktidele;
•    kodanike vastuvõtt ja nõustamine maaga seotud küsimustes;
•    maaga seotud tõendite ja õiendite vormistamine;
•    kirjavahetuse pidamine oma tegevusvaldkonnas;
•    oma valdkonna toimikute pidamine vastavalt kehtivale dokumentide loetelule;
•    oma valdkonna majandusaasta aruande ja linna arengukava täitmise aruande ja monitooringu koostamiseks informatsiooni edastamine;
•    maa maksustamishinna määramine;
•    muude vahetu juhi või linnapea poolt antud ühekordseid teenistusalaste ülesannete täitmine.

Sobiva kandidaadi eelduseks on:
•    Kõrgharidus või selle omandamine;
•    eelnev töökogemus kohalikus omavalitsuses;
•    arusaamine dokumentide vormistamisest;
•    teksti- ja tabeli töötlusprogrammide ning teiste teenistuskohal vajalike arvutiprogrammide ja andmekogude kasutamise oskus (sealhulgas WebDesktop kasutamise oskus);
•    eesti keele ning vene keele oskus suhtlustasandil.

Maakorraldajana töötamas näeme inimest,  kes on tööülesannete täitmisel iseseisev, kohusetundlik, korrektne, loov, algatusvõimeline, kollektiiviga arvestav, tugeva pingetaluvusega ja kiire õppimisvõimega.
Pakume sõbraliku kollektiivi, arengu- ja eneseteostusvõimalusi, mitmekesist ja vastutusrikast tööd ning puhkust 35 kalendripäeva.
Kandideerimiseks palume saata järgmised dokumendid: CV märksõnaga „maakorraldaja“, avaldus, haridust tõendavate dokumentide koopiad aadressil: personalijuht Niina Prussakova,          Kohtla-Järve Linnavalitsus, Keskallee 19, 30395 Kohtla-Järve linn või e-posti aadressil: niina.prussakova@kjlv.ee


Dokumentide esitamise viimane päev on 2. juuli 2018. a (s.o. kandideerimisdokumentide
laekumise kuupäev Kohtla-Järve Linnavalitsusse).

Sobiva kandidaadi väljaselgitamiseks viiakse läbi vestlus kandideerijatele sobival ajal.

15.06.2018

Kohtla-Järve Linnavalitsus
 
PAKUB TÖÖD
 
MAJANDUSTEENISTUSE VANEMMENETLEJALE
 
Vanemmenetleja põhiülesanneteks on väärtegude kohtuväline menetlemine ning riikliku järelevalve teostamine Kohtla-Järve linnavalitsusele seadustega antud pädevuse piires, sealhulgas omavalitsuse poolt vastuvõetud eeskirjade täitmise üle.

Tööle on võimalik asuda kokkuleppel.

Vanemmenetleja peamisteks tööülesanneteks on:
•    linna haldusterritooriumil riikliku järelevalve teostamine seaduse alusel kohalikule omavalitsusele antud pädevuse piires;
•    järelevalve teostamine linna haldusterritooriumil volikogu poolt kehtestatud eeskirjade täitmise üle ja nende rikkumiste korral väärtegude menetlemine;
•    linnavalitsusele laekunud teabes (avaldused, kaebused, vms) toodud asjaolude kontrollimise järel väärteo koosseisu ilmnemisel väärteomenetluse alustamine või pädevuse puudumisel materjalide  edastamine pädevale kohtuvälisele menetlejale;
•    väärteomenetluse alustamisel või mittealustamisel kande tegemine väärteomenetluse portaali (edaspidi VMP) ja selle pidev täiendamine;
•    valdkonna alase teenistuslikku järelevalve teostamine ja vajaduse korral ettekirjutuse täitmise või haldussunnivahendi kohaldamine;
•    väärtegude avastamine ja väärtegude toimepanijate väljaselgitamine;
•    väärteo lahendite täitmise kontrollimine ja täitmisele pööramine;
•    muude vahetu juhi poolt antud ühekordsete teenistusalaste ülesannete täitmine.

Sobiva kandidaadi eelduseks on:
•    kõrgharidus;
•    varasem töökogemus kohalikus omavalitsus või riigiasutuses antud ametikoha töövaldkonnas vähemalt kaks aastat;
•    teksti- ja tabeli töötlusprogrammide ning teiste teenistuskohal vajalike arvutiprogrammide ja andmekogude kasutamise oskus (sealhulgas WebDesktop dokumendihaldussüsteemi ja         E-toimiku väärteomenetluse liides (VMP) infosüsteemi kasutamise oskus);
•    eesti keele oskus kõrgtasemel ning vene keele oskus suhtlustasandil.
•    B- kategooria juhilubade olemasolu.

Vanemmenetlejana töötamas näeme inimest,  kes on tööülesannete täitmisel iseseisev, kohusetundlik, korrektne, algatusvõimeline, kollektiiviga arvestav, tugeva pingetaluvusega ja kiire õppimisvõimega.

Pakume sõbraliku kollektiivi, arengu- ja eneseteostusvõimalusi, mitmekesist ja vastutusrikast tööd ning puhkust 35 kalendripäeva.

Kandideerimiseks palume saata järgmised dokumendid: CV märksõnaga „Vanemmenetleja“, motivatsioonikiri, haridust tõendavate dokumentide koopiad
aadressil: personalijuht Niina Prussakova,  Kohtla-Järve Linnavalitsus, Keskallee 19, 30395 Kohtla-Järve linn või e-posti aadressil: niina.prussakova@kjlv.ee

Dokumentide esitamise viimane päev on 2. juuli 2018 (s.o. kandideerimisdokumentide
laekumise viimane kuupäev Kohtla-Järve Linnavalitsusse).

Sobiva kandidaadi väljaselgitamiseks viiakse läbi vestlus kandideerijatele sobival ajal.

Kandideerijatele tagasiside andmine, vestlusvooru kutsete edastamine ja võitja teavitamine toimub e-posti teel.

14.05.2018

Kohtla-Järve Linnavalitsus  pakub tööd
 
DOKUMENDIHALDUSE SPETSIALISTILE (ajutiselt äraoleva teenistuja asendamine)
 
Dokumendihalduse spetsialisti peamisteks tööülesanneteks on:

•    linnavalitsusse saabunud elektrooniliste ja paberkandjal olevate kirjade või muu dokumentatsiooni vastuvõtmine ja registreerimine;
•    väljaminevate kirjade ja muu dokumentatsiooni vormistamine ja kontrollimine enne välja saatmist;
•    telefoniside korraldamine: linnavalitsuse telefoniteenindus - üldtelefonile vastamine, linnapeale või majandusteenistuse abilinnapeale kõnede suunamine;
•    külaliste vastuvõtt  ja vajadusel teenindamine, ruumi ettevalmistamise ja korrastamise korraldamine kohtumise järgselt, vajadusel nõupidamiste protokollimine;
•    teenistujate ettevalmistatud kirjade vastavuse kontroll vorminõuetele, täitmise tähtaegade jälgimine, vajadusel dokumentide vormistamine ja linnapeale allakirjutamiseks edastamine;
•    kuulutuste edastamine avaldamiseks kohalikus ajalehes;
•    teenistujate tööaja arvestuse (vabade päevade, puhkuse ja haigestumise pidamine vormikohases tööajatabelis;
•    puhkusekalendri haldamine ja linna veebilehel puhkusel viibivate teenistujate avalikustamine;
•    linnavalitsuse teenistujate ja hallatavate asutuste juhtidele koolituse ja lähetuse käskkirjade koostamine, nende lisamine dokumendihaldussüsteemi ja nende suunamine lähetusele/koolitusele minevale teenistujale;
•    saabuvate ja väljasaadetavate dokumentide registreerimine,  linnapeale resolutsiooni andmiseks esitamine ning lähtuvalt linnapea suunamismärkele vastavatele teenistujatele edastamine;
•    kirjadele ja teabenõuetele vastamise tähtaegadest kinnipidamise jälgimine ja tähtaegade  meeldetuletamine vastavale teenistujale;
•    ehitusalaste taotluste registreerimine (ehitusloa-, kasutusloa-, kirjaliku nõusoleku taotlus);
•    arvestuse pidamine lepingute tähtaegade üle;
•    kord kuus vastamata ja täitmata dokumentidest nimekirjade koostamine ja teenistuste juhtidele edastamine.


Sobiva kandidaadi eelduseks on:

•    Kutse- või kõrgharidus või viimase omandamine;
•    eelnev töökogemus kohalikus omavalitsuses;
•    arusaamine sekretäritööst ja dokumentide vormistamisest;
•    teksti- ja tabeli töötlusprogrammide ning teiste teenistuskohal vajalike arvutiprogrammide ja andmekogude kasutamise oskus (sealhulgas WebDesktop kasutamise oskus);
•    eesti keele oskus kõrgtasemel ning vene keele oskus suhtlustasandil.

Pakume
•    sõbraliku kollektiivi, arengu- ja eneseteostusvõimalusi, mitmekesist ja vastutusrikast tööd ning puhkust 35 kalendripäeva.
•    Tööle on võimalik asuda koheselt.

Dokumendihalduse spetsialistina töötamas näeme inimest,  kes on tööülesannete täitmisel iseseisev, kohusetundlik, korrektne, loov, algatusvõimeline, kollektiiviga arvestav, tugeva pingetaluvusega ja kiire õppimisvõimega.

Kandideerimiseks palume saata hiljemalt  22. mail 2018. a (s.o kandideerimisdokumentide laekumise viimane kuupäev Kohtla-Järve Linnavalitsusse) järgmised dokumendid: CV märksõnaga „Dokumendihalduse spetsialist“, motivatsioonikiri, haridust tõendavate dokumentide koopiad
aadressil: personalijuht Niina Prussakova,  Kohtla-Järve Linnavalitsus, Keskallee 19, 30395 Kohtla-Järve linn või e-posti aadressil: niina.prussakova@kjlv.ee

Sobiva kandidaadi väljaselgitamiseks viiakse läbi vestlus kandideerijatele sobival ajal.

Kandideerijatele tagasiside andmine toimub e-posti teel.


29.03.2018

Kohtla-Järve Linnavalitsus annab rendile avaliku kirjaliku enampakkumise teel:

garaažiruumid, aadressil Endla 2b, pind 329,7 m2 Järve linnaosas. Ruumi rendile andmise alghind on 0,15 eur/m2 eraisikutele ja 0,3 eur/m2 juriidilistele isikutele.
Enampakkumine toimub 16. aprillil 2018. a kell 11.00 aadressil Kohtla-Järve, Keskallee 19, kab.102.

Enampakkumisel osalemiseks tuleb esitada hiljemalt 13. aprilli 2018.a kella 15.00 Kohtla-Järve Linnavalitsusele (Keskallee 19, kabinet 103) järgmised dokumendid:
- avaldus konkursil osalemiseks sooviga,
- firmat või eraisikut tõendav dokument.
- rendile võtmise otstarve,
- hinnapakkumine üüri suuruse kohta

Pakkumised tuleb esitada kinnises ümbrikus märgusõnaga “Endla 2b”.

Lisainfo telefonil 33 78504.

16.03.2018


Kohtla-Järve Linnavalitsus annab rendile avaliku kirjaliku enampakkumise teel:

ruumid aadressil Männi tn 3, pind 22,6 m2 + 64 m2 Oru linnaosas. Ruumi rendile andmise alghind on 0, 25 eur/m2 Enampakkumine toimub 2. aprillil 2018. a kell 11.00 aadressil Kohtla-Järve, Keskallee 19, kab.102.

Enampakkumisel osalemiseks tuleb esitada hiljemalt 31. märtsi 2017.a kella 16.00 Kohtla-Järve Linnavalitsusele (Keskallee 19, kabinet 103) järgmised dokumendid:
- avaldus konkursil osalemiseks sooviga,
- firmat või eraisikut tõendav dokument.
- rendile võtmise otstarve,
- hinnapakkumine üüri suuruse kohta

Pakkumised tuleb esitada kinnises ümbrikus märgusõnaga “Männi 3 rent”.

Lisainfo telefonil 33 78507, 58844989.

03.01.2018


Kohtla-Järve Linnavalitsus annab rendile avaliku enampakkumise teel:

ruum aadressil Keskallee 19, pind 13,5 m2, Järve linnaosas,
Ruumi rendile andmise alghind on 3 eur/m2;

Enampakkumine toimub 29.jaanaril 2017. a kell 11.00 aadressil Kohtla-Järve, Keskallee 19, kab.102.

Enampakkumisel osalemiseks tuleb esitada hiljemalt 26. jaanuaril 2018.a kella 15.00 Kohtla-Järve Linnavalitsusele (Keskallee 19, kabinet 103) järgmised dokumendid:
- avaldus konkursil osalemiseks sooviga,
- firmat või eraisikut tõendav dokument.
- hinnapakkumine üüri suuruse kohta

Pakkumised tuleb esitada kinnises ümbrikus märgusõnaga “RENT”.

Lisainfo telefonil 33 78507, 58844989.

03.01.2018


Kohtla-Järve Linnavalitsus pakub tööd

ANDMEKAITSESPETSIALISTILE

Andmekaitsespetsialisti peamisteks tööülesanneteks
on:

• teavitada ja nõustada vastutavat töötlejat või volitatud töötlejat ning isikuandmeid töötlevaid teenistujaid seoses nende kohustustega, mis tulenevad isikuandmete kaitse üldmäärusest ja muudest Euroopa Liidu või liikmesriikide andmekaitsenormidest;
• jälgida andmekaitse määruse, muude liidu või liikmesriikide andmekaitsenormide ja vastutava töötleja või volitatud töötleja isikuandmete kaitse põhimõtete järgimist, sealhulgas vastutusvaldkondade jaotamist, isikuandmete töötlemises osaleva personali teadlikkuse suurendamist ja koolitamist, ning seonduvat auditeerimist;
• anda nõu seoses andmekaitsealase mõjuhinnanguga ning jälgida selle toimimist;
• teha koostööd järelevalveasutusega;
• tuvastada ja dokumenteerida isikuandmete töötlemise toiminguid ning isikuandmetega seotud rikkumisi;
• töötada välja linna ametiasutuste ja hallatavate asutuste töökorralduseks vajalikke andmekaitsealaseid juhendeid;
• tegutseda isikuandmete töötlemise küsimustes järelevalveasutuse jaoks kontaktisikuna, sealhulgas artiklis 36 osutatud eelneva konsulteerimise osas, ning konsulteerida vajaduse korral ka muudes küsimustes.
• muude vahetu juhi või linnapea poolt antud ühekordsete teenistusalaste ülesannete täitmine.

Sobiva kandidaadi eelduseks
on:

• kõrgharidus (soovitavalt infotöötluse, infotehnoloogia või õiguse valdkonnas);
• varasem töökogemus kohalikus omavalitsus või riigiasutuses. Kasuks tuleb varasem töökogemus infoturbe valdkonnas;
• riigi ning haldusala teabehalduse (avaliku teabe seadus), andmekaitse põhimõtete ning infoturbe põhimõtete ja vastavate õigusaktide tundmine; • ametikirjade koostamise ja vormistamise oskus;
• väga heal tasemel arvuti kasutamise oskus (MS Office kontoritarkvara, WD-dokumendihaldussüsteemi kasutamise oskus kasutamise oskus);
• eesti keele oskus kõrgtasemel ning vene keele oskus suhtlustasandil;

Pakume

• sõbraliku kollektiivi, arengu- ja eneseteostusvõimalusi, mitmekesist ja vastutusrikast tööd ning puhkust 35 kalendripäeva.
• Tööle on võimalik asuda veebruar 2018. a.

Kandideerimiseks palume saata hiljemalt 17. jaanuaril 2018. a (s.o. kandideerimisdokumentide
laekumise viimane kuupäev Kohtla-Järve Linnavalitsusse) järgmised dokumendid: CV märksõnaga „Andmekaitsespetsialist“, motivatsioonikiri, haridust tõendavate dokumentide koopiad
aadressil: personalijuht Maie Kiik, Kohtla-Järve Linnavalitsus, Keskallee 19, 30395 Kohtla-Järve linn või e-posti aadressil: maie.kiik@kjlv.ee

Kandideerijatele tagasiside andmine toimub e-posti teel.

03.01.2018


Kohtla-Järve Linnavalitsus pakub tööd

RAHVASTIKUREGISTRI SPETSIALISTILE

Rahvastikuregistri spetsialisti peamisteks tööülesanneteks
on:

• elukoha andmete, sünni ja surma kandmine rahvastikuregistrisse;
• rahvastikuregistrisse kantud elukoha aadressi muutmine ruumi omaniku õigustatud nõudmisel;
• elukoha andmete kandmine rahvastikuregistrisse ja aadressi muutmine e-teenuse kaudu;
• rahvastikuregistri andmete väljastamine;
• isikukoodi väljastamine euroopa liidu kodanikele ja nende elukoha registreerimine;
• kirjavahetuse pidamine oma tegevusvaldkonnas;
• oma valdkonnas statistiliste aruannete koostamine;
• jooksavalt arhiivi korrastamine;
• muude vahetu juhi või linnapea poolt antud ühekordsete teenistusalaste ülesannete täitmine.

Sobiva kandidaadi eelduseks
on:

• kõrgharidus (soovitavalt infotöötluse alne);
• varasem töökogemus kohalikus omavalitsus või riigiasutuses antud ametikoha töövaldkonnas;
• valdkonna tööks vajalike õigusaktide tundmine;
• ametikirjade koostamise ja vormistamise oskus;
• vähemalt ühe aastane töökogemus erinevate programmidega või registritega. Kasuks tuleb eelnev töökogemus kohalikus omavalitsuses ning WD-dokumendihaldussüsteemi kasutamise oskus kasutamise oskus);
• eesti keele oskus kõrgtasemel ning vene keele oskus suhtlustasandil;

Pakume

• sõbraliku kollektiivi, arengu- ja eneseteostusvõimalusi, mitmekesist ja vastutusrikast tööd ning puhkust 35 kalendripäeva.
• Tööle on võimalik asuda koheselt.

Kandideerimiseks palume saata hiljemalt 17. jaanuaril 2018. a (s.o. kandideerimisdokumentide
laekumise viimane kuupäev Kohtla-Järve Linnavalitsusse) järgmised dokumendid: CV märksõnaga „Rahvastikuregistri spetsialist“, motivatsioonikiri, haridust tõendavate dokumentide koopiad
aadressil: personalijuht Maie Kiik, Kohtla-Järve Linnavalitsus, Keskallee 19, 30395 Kohtla-Järve linn või e-posti aadressil: maie.kiik@kjlv.ee

Kandideerijatele tagasiside andmine toimub e-posti teel.