Kohtla-Järve linna ametlik veebileht
Eesti keeles По-русски

Kuulutused

19.06.2017

Kohtla-Järve Linnavalitsus  pakub tööd
 
LINNAMAJANDUSE PEASPETSIALISTILE
 
Linnamajanduse peaspetsialisti peamisteks tööülesanneteks on:
•    teede olukorraandmete kaardistamine ja statistiliste ülevaadete koostamine;
•    linna tänavavõrgu teede planeerimine ja projekteerimine lähtuvalt linna arengukavast;
•    teehoiu- ja teedevõrgu arengukavade koostamine ja täitmine teedeehituse ja remonditööde korraldamine ning järelevalve teostamine;
•    tee ehituslubade väljastamine ja ehitusprojektide läbivaatamine;
•    teede tehniliste projekteerimistingimuste koostamine ja väljastamine;
•    pideva järelvalve tegemine linna teede olukorra üle;
•    detailplaneeringute eskiiside, detailplaneeringute ning projektide  läbivaatamine linna tänavavõrgu ja liikluse seisukohalt ning kooskõlastamises osalemine;
•    teede valdkonnas aset leidnud rikkumisi puudutavate järelvalve- või väärteomenetluste kohta info kogumine, edastamine või menetlemine;

Sobiva kandidaadi eelduseks on:
•    tehniline kõrgharidus (soovitavalt teedeehituse erialal);
•    vastavus avaliku teenistuse seaduses kohaliku omavalitsuse ametnikule kehtestatud nõuetele;
•    varasem töökogemus kohalikus omavalitsus või riigiasutuses antud ametikoha töövaldkonnas vähemalt kolm aastat;
•    valdkonna tööks vajalike õigusaktide tundmine;
•    haldusdokumentide ja ametikirjade koostamise ja vormistamise oskus;
•    väga heal tasemel arvuti kasutamise oskus (MS Office kontoritarkvara, MS Excel kõrgemal tasemel tundmine, CSV andmebaasiformaadi tundmine, Linear CS koordinatsioonisüsteemi mõistmine, töö tundmine SHP kihtide ja GIS süsteemidega ning programmide Autocadja/või Bentley kasutamise oskus);
•    eesti keele oskus kõrgtasemel ning vene keele oskus suhtlustasandil;
•    B- kategooria juhiloa olemasolu.

Pakume
•    sõbraliku kollektiivi, arengu- ja eneseteostusvõimalusi, mitmekesist ja vastutusrikast tööd ning puhkust 35 kalendripäeva.
•    Tööle on võimalik asuda september 2017. a.

Kandideerimiseks palume saata hiljemalt  20. juuli 2017. a (s.o. kandideerimisdokumentide laekumise viimane kuupäev Kohtla-Järve Linnavalitsusse) järgmised dokumendid: CV märksõnaga „Linnamajanduse peaspetsialist“, motivatsioonikiri, haridust tõendavate dokumentide koopiad aadressil: personalijuht Maie Kiik,  Kohtla-Järve Linnavalitsus, Keskallee 19, 30395 Kohtla-Järve linn või e-posti aadressil: maie.kiik@kjlv.ee

Kandideerijatele tagasiside andmine toimub e-posti teel.


07.06.2017

Kohtla-Järve Linnavalitsus võõrandab avaliku enampakkumise korras:

1) Illuka vallas Konsu külas asuv Kurtna Noortelaager kinnistu (registriosa nr 2879507, katastritunnus 22901:003:0131, pindala 12,90 ha, alghinnaga 250 000 (kakssada viiskümmend tuhat) eurot.

Enampakkumine toimub 21.juuni 2017.a. kell 10.00 Kohtla-Järve Linnavolikogu saalis (Keskalee 19).

Enampakkumisest võivad osa võtta nii füüsilised kui ka juriidilised isikud.

Enampakkumisest osavõtmiseks tuleb esitada hiljemalt 20. juuni 2017.a kella 15.00 aadressil Järve linnaosa, Keskallee 19, kab.103, tel.3378500, järgmised dokumendid kinnises ümbrikus märgusõnaga “Enampakkumine – objekti asukoht”:
- avaldus enapakkumises osalemiseks enampakkumiseks esitatud tingimustel;
- pakkuja nimi ja postiaadress;
- füüsilistel isikutel, isikut tõendava dokumendi koopia (või notari volitus);
- juriidilistel isikutel, isikut tõendava dokumendi koopia ning Tolli- ja Maksuameti tõend maksuvõlgade puudumise kohta.
- pakutud hind sõnadega kirjutatud;
- tõendid enampakkumises osalemiseks osavõtutasu ja tagatisraha tasumise kohta;

Avaliku enampakkumise osavõtutasu suurus on 31,95 eurot, osavõtutasu ei tagastata.
Avaliku enampakkumise tagatisraha suurus on 1 % kinnistu alghinnast.
Enampakkumise osavõtutasu ja tagatisraha tasuda Kohtla-Järve Linnavalitsuse arveldusarvele nr EE362200221011911682 SWEDBANK.

08.05.2017

Kohtla-Järve Linnavalitsus võõrandab avaliku enampakkumise korras järgmised objektid:

1)    lluka vallas Konsu külas asuv Kurtna Noortelaager kinnistu (registriosa nr 2879507, katastritunnus 22901:003:0131, pindala 12,90 ha, alghinnaga 250 000 (kakssada viiskümmend tuhat) eurot.

2)    Ahtme mnt 16 kinnistu (registriosa nr 2853307, katastritunnus 32204:001:0030, pindala 21 976 m²), alghinnaga 600 000 (kuussada tuhat) eurot järgmistel tingimustel:
-    ostja on kohustatud vähemalt 10 aasta jooksul osutama üldhooldusteenust, mille eesmärk on turvalise keskkonna ja toimetuleku tagamine täisealisele isikule, kes terviseseisundist, tegevusvõimest või elukeskkonnast tulenevatel põhjustel ei suuda kodustes tingimustes ajutiselt või püsivalt iseseisvalt toime tulla;
-    kõik kehtivad Kohtla-Järve Vanurite Hooldekodu teenuse osutamise lepingud klientidega sõlmida ümber samadel tingimustel tähtajaga mitte vähem, kui kolmeks aastaks; uute lepingute osas ei tohi osutatava teenuse maksumust suurendada kolme aasta jooksul rohkem kui 20% võrra aastas;
-     ostja on kohustatud sõlmima samadel või soodsamatel tingimustel töölepingud töötajatega, kelle tööandjaks on Kohtla-Järve Vanurite Hooldekodu;
-    ostja on kohustatud  kahe aasta jooksul koostama ja kooskõlastama Kohtla-Järve Linnavalitsusega hoone aadressil Ahtme mnt 16 rekonstrueerimise projekti, mis näeb ette hoone esialgse projektijärgse ruumilise hoonestuse säilitamist ja fassaadi viimistluse tervikliku lahenduse väljatöötamist ning viie aasta jooksul viima  hoone välisfassaadi  ja maa-ala  vastavusse projektiga. 


Kohtla-Järve Linnavalitsus annab rendile avaliku enampakkumise teel:

1)    Saunahoone  aadressil Kannikese 12, Sompa linnaosas, (ehitisealune pind 503 m2, suletud nettopind 808,2 m2 ) järgmistel tingimustel:
-    kasutada saunahoone vastavalt selle sihtotstarbele;
-    hoidma saunahoone ja ümbritseva territooriumi korras;
-    hoone rendile andmise alghind on 0,3 eur/m2.

Enampakkumine toimub  25. mail 2017. a kell 11.00 Kohtla-Järve Linnavolikogu  saalis (Keskalee 19).

Enampakkumisest võivad osa võtta nii füüsilised kui ka juriidilised isikud.  

Enampakkumisest osavõtmiseks tuleb esitada hiljemalt 24. mai 2017. a kella 15.00 aadressil Järve linnaosa,  Keskallee 19, kab.103, tel.3378500, järgmised dokumendid  kinnises ümbrikus märgusõnaga “Enampakkumine – objekti asukoht” :
-    avaldus enampakkumises osalemiseks enampakkumiseks esitatud tingimustel;
-    pakkuja nimi ja postiaadress;
-    füüsilistel isikutel, isikut tõendava dokumendi koopia (või notari volitus);
-    juriidilistel isikutel, isikut tõendava dokumendi koopia ning Tolli- ja Maksuameti   tõend maksuvõlgade puudumise kohta.
-    pakutud hind sõnadega kirjutatud;
-    tõendid enampakkumises osalemiseks  osavõtutasu ja tagatisraha tasumise kohta (punktis 1 osalejale);

Avaliku enampakkumise osavõtutasu suurus on  31,95 eurot, osavõtutasu ei tagastata.
Avaliku enampakkumise tagatisraha suurus on  1 % kinnistu alghinnast.
Enampakkumise osavõtutasu  ja  tagatisraha   tasuda Kohtla-Järve Linnavalitsuse arveldusarvele nr EE362200221011911682  SWEDBANK.
Rendile andmise avaliku enampakkumise puhul (punkt  2) osavõtutasu ja tagatisraha ei võeta.


15.02.2017

Kohtla-Järve Linnavalitsus kuulutab välja Kohtla-Järve linnale kuuluvate korteriomandite võõrandamise avaliku enampakkumise (Lisa 1).

Enampakkumine toimub 16. märtsil 2017. a kell 10.00 Kohtla-Järve Linnavolikogu saalis (Keskallee 19). 

Enampakkumisest võivad osa võtta nii füüsilised kui ka juriidilised isikud.  Esimese eelistusena ostmise eelisõigus on isikutel, kes kasutavad eluruumi üürilepingu alusel, kelle rahvastikuregistri järgne elukoht on Kohtla-Järve linnas. 

Enampakkumisest osavõtmiseks (esimese eelisõigustega isikutel) on vaja esitada hiljemalt  13. märtsiks  2017. a kella 15.00 aadressil Järve, Kukruse ja Sompa linnaosa,  Keskallee 19, kab.105, tel. 337 8542, Ahtme linnaosa Estonia pst. 38, tel 337 1762, Oru linnaosa, Vikerkaare 2, tel 337 9298 ning teistel isikutel enampakkumisest osavõtmiseks on vaja esitada hiljemalt 15. märtsiks 2017. a kella 15.00 aadressil Kohtla-Järve Linnavalitsus, Keskallee 19, kab 103, tel. 337 8500 järgmised dokumendid:
- avaldus ;
- maksedokumentide koopiad osavõtutasu ja tagatisraha tasumise kohta;
- füüsilistel isikutel ostmise esimest eelistust tõendavad dokumendid (elanike registri tõend) ja üürileping;
- teistel füüsilistel isikutel, isikut tõendav dokument (või notari volitus);
- juriidilistel isikutel, isikut tõendav dokument ning Maksu- ja Tolliameti tõend maksuvõlgade puudumise kohta.

Enampakkumise osavõtutasu 31,95 eurot ja tagatisraha 10% eluruumi alghinnast tasuda Kohtla-Järve Linnavalitsuse arveldusarvele nr EE362200221011911682 SWEDBANK.

Lisainfo telefonil 337 8500.

18.01.2017


Kohtla-Järve Linnavalitsus annab rendile avaliku enampakkumise teel:

ruum aadressil Männi tn 3, pind 
55,5 m2, Oru linnaosas;

Ruum, aadressil Lehe tn 8, pind 19,4 m2 , Kukruse linnaosas.

Enampakkumine toimub 6.veebruaril  2017.a kell 11.00 aadressil Kohtla-Järve, Keskallee 19, kab.102.

Enampakkumisel osalemiseks tuleb esitada hiljemalt 3.veebruari 2017.a kella 15.00 Kohtla-Järve Linnavalitsusele (Keskallee 19, kabinet 103) järgmised dokumendid:
- avaldus konkursil osalemiseks sooviga,
- firmat või eraisikut tõendav dokument.
- äriplaan,
- hinnapakkumine üüri suuruse kohta

Pakkumised tuleb esitada kinnises ümbrikus märgusõnaga “Männi 3 rent” ja “Lehe 8 rent”.

Lisainfo telefonil 33 78507,
58844989, 52 29 834.


11.01.2017

Kohtla-Järve Linnavalitsus

PAKUB TÖÖD

MAJANDUSTEENISTUSE KORRAKAITSEAMETNIKULE

Korrakaitseametniku põhiülesanneteks on väärtegude kohtuväline menetlemine ning riikliku järelevalve teostamine Kohtla-Järve linnavalitsusele seadustega antud pädevuse piires, sealhulgas omavalitsuse poolt vastuvõetud eeskirjade täitmise üle.

Tööle on võimalik asuda veebruar 2017. a.

Korrakaitseametniku peamisteks tööülesanneteks on:
• linna haldusterritooriumil riikliku järelevalve teostamine seaduse alusel kohalikule omavalitsusele antud pädevuse piires;
• järelevalve teostamine linna haldusterritooriumil volikogu poolt kehtestatud eeskirjade täitmise üle ja nende rikkumiste korral väärtegude menetlemine;
• linnavalitsusele laekunud teabes (avaldused, kaebused, vms) toodud asjaolude kontrollimise järel väärteo koosseisu ilmnemisel väärteomenetluse alustamine või pädevuse puudumisel materjalide edastamine pädevale kohtuvälisele menetlejale;
• väärteomenetluse alustamisel või mittealustamisel kande tegemine väärteomenetluse portaali (edaspidi VMP) ja selle pidev täiendamine;
• valdkonna alase teenistuslikku järelevalve teostamine ja vajaduse korral ettekirjutuse täitmise või haldussunnivahendi kohaldamine;
• muude vahetu juhi poolt antud ühekordsete teenistusalaste ülesannete täitmine.

Sobiva kandidaadi eelduseks on:
• politseiline või juriidiline kõrgharidus;
• varasem töökogemus kohalikus omavalitsus või riigiasutuses antud ametikoha töövaldkonnas vähemalt kolm aastat;
• teksti- ja tabeli töötlusprogrammide ning teiste teenistuskohal vajalike arvutiprogrammide ja andmekogude kasutamise oskus (sealhulgas WebDesktop dokumendihaldussüsteemi ja E-toimiku väärteomenetluse liides (VMP) infosüsteemi kasutamise oskus);
• eesti keele oskus kõrgtasemel ning vene keele oskus suhtlustasandil.
• B- kategooria juhilubade olemasolu.

Korrakaitseametnikuna töötamas näeme inimest, kes on tööülesannete täitmisel iseseisev, kohusetundlik, korrektne, algatusvõimeline, kollektiiviga arvestav, tugeva pingetaluvusega ja kiire õppimisvõimega.

Pakume huvitavat ja vastutusrikast tööd sõbralikus kollektiivis, arengu- ja eneseteostusvõimalusi.
Kandideerimiseks palume saata järgmised dokumendid: CV märksõnaga „Korrakaitseametnik“, taotlus, mis sisaldab soovi asuda teenistusse korrakaitseametniku ametikohale, haridust tõendavate dokumentide koopiad aadressil: personalijuht Maie Kiik, Kohtla-Järve Linnavalitsus, Keskallee 19, 30395 Kohtla-Järve linn või e-posti aadressil: maie.kiik@kjlv.ee

Dokumentide esitamise viimane päev on 26. jaanuar 2017 (s.o. kandideerimisdokumentide laekumise viimane kuupäev Kohtla-Järve Linnavalitsusse).

Sobiva kandidaadi väljaselgitamiseks viiakse läbi vestlus kandideerijatele sobival ajal.

Kandideerijatele tagasiside andmine, vestlusvooru kutsete edastamine ja võitja teavitamine toimub e-posti teel.

29.11.2016

Kohtla-Järve Linnavalitsus kuulutab välja Kohtla-Järve linnale kuuluvate korteriomandite võõrandamise avaliku enampakkumise (Lisa 1).

Enampakkumine toimub 15. detsembril 2016. a kell 11.00 Kohtla-Järve Linnavolikogu saalis (Keskallee 19). 

Enampakkumisest võivad osa võtta nii füüsilised kui ka juriidilised isikud.  Esimese eelistusena ostmise eelisõigus on isikutel, kes kasutavad eluruumi üürilepingu alusel, kelle rahvastikuregistri järgne elukoht on Kohtla-Järve linnas. 

Enampakkumisest osavõtmiseks (esimese eelisõigustega isikutel) on vaja esitada hiljemalt 

12. detsember  2016. a kella 15.00 aadressil Järve ja Sompa linnaosa,  Keskallee 19, kab.105, tel. 337 8542, Ahtme linnaosa Estonia pst. 38, tel 337 1762, Oru linnaosa, Vikerkaare 2, tel 337 9298 ning teistel isikutel enampakkumisest osavõtmiseks on vaja esitada hiljemalt 14. detsember 2016. a kella 15.00 aadressil Kohtla-Järve Linnavalitsus, Keskallee 19, kab 103, tel. 337 8500 järgmised dokumendid:

- avaldus ;

- maksedokumentide koopiad osavõtutasu ja tagatisraha tasumise kohta;

- füüsilistel isikutel ostmise esimest eelistust tõendavad dokumendid (elanike registri tõend) ja üürileping;

- teistel füüsilistel isikutel, isikut tõendav dokument (või notari volitus);

- juriidilistel isikutel, isikut tõendav dokument ning Maksu- ja Tolliameti tõend maksuvõlgade puudumise kohta.

Enampakkumise osavõtutasu 31,95 eurot ja tagatisraha 10% eluruumi alghinnast tasuda Kohtla-Järve Linnavalitsuse arveldusarvele nr EE362200221011911682 SWEDBANK.

Lisainfo telefonil 337 8500  või koduleheküljel www.kohtla-jarve.ee

 

08.11. 2016


Kohtla-Järve Linnavalitsus annab rendile Keskallee 19 administratiivhoone söögiploki ruumid üldpinnaga 53,7 m2 toitlustusteenuse osutamiseks.

Renditasu algsuurus 3 eur/ m2 millele lisanduvad kommunaalkulud.

Rendile andmise konkurss toimub 24. novembril 2016.a kell 09.00 aadressil Kohtla-Keskallee 19, ruum 102.

Konkursil osalemiseks tuleb esitada hiljemalt 23. novembriks kella 15.00 Kohtla-Järve Linnavalitsusele, aadress Keskallee 19, ruum 103 järgmised dokumendid:
- avaldus konkursi osalemise sooviga,
- firmat või üksikisikut tõendav dokument,
- maksuvõlade puudumise tõend,
- äriplaan, mis sisaldab: lahtiolekuajad, pakutav toitlustamisviis, prognoositav menüü koos portsjonite suuruse ja hindade äranäitamisega.

Pakkumised tuleb esitada kinnises ümbrikus märkmega “Keskallee 19 administratiivhoone söögiploki rendile andmine”.

Lisainfo telefonil 33 78 500, 33 78507

31.10. 2016

Kohtla-Järve Linnavalitsus 

PAKUB TÖÖD 

MAJANDUSTEENISTUSE KORRAKAITSEAMETNIKULE 

Korrakaitseametniku põhiülesanneteks on väärtegude kohtuväline menetlemine ning riikliku järelevalve teostamine Kohtla-Järve linnavalitsusele seadustega antud pädevuse piires, sealhulgas omavalitsuse poolt vastuvõetud eeskirjade täitmise üle.

Tööle on võimalik asuda november 2016. a. 

Korrakaitseametniku peamisteks tööülesanneteks on:

• linna haldusterritooriumil riikliku järelevalve teostamine seaduse alusel kohalikule omavalitsusele antud pädevuse piires;
• järelevalve teostamine linna haldusterritooriumil volikogu poolt kehtestatud eeskirjade täitmise üle ja nende rikkumiste korral väärtegude menetlemine;
• linnavalitsusele laekunud teabes (avaldused, kaebused, vms) toodud asjaolude kontrollimise järel väärteo koosseisu ilmnemisel väärteomenetluse alustamine või pädevuse puudumisel materjalide  edastamine pädevale kohtuvälisele menetlejale;
• väärteomenetluse alustamisel või mittealustamisel kande tegemine väärteomenetluse portaali (edaspidi VMP) ja selle pidev täiendamine;
• valdkonna alase teenistuslikku järelevalve teostamine ja vajaduse korral ettekirjutuse täitmise või haldussunnivahendi kohaldamine;
• muude vahetu juhi poolt antud ühekordsete teenistusalaste ülesannete täitmine.

Sobiva kandidaadi eelduseks on: 

• politseiline või juriidiline kõrgharidus;

• varasem töökogemus kohalikus omavalitsus või riigiasutuses antud ametikoha töövaldkonnas vähemalt kolm aastat;

• teksti- ja tabeli töötlusprogrammide ning teiste teenistuskohal vajalike arvutiprogrammide ja andmekogude kasutamise oskus (sealhulgas WebDesktop dokumendihaldussüsteemi ja E-toimiku väärteomenetluse liides (VMP) infosüsteemi kasutamise oskus); 

• eesti keele oskus kõrgtasemel ning vene keele oskus suhtlustasandil.

• B- kategooria juhilubade olemasolu.

Korrakaitseametnikuna töötamas näeme inimest,  kes on tööülesannete täitmisel iseseisev, kohusetundlik, korrektne, algatusvõimeline, kollektiiviga arvestav, tugeva pingetaluvusega ja kiire õppimisvõimega.

Pakume huvitavat ja vastutusrikast tööd sõbralikus kollektiivis, arengu- ja eneseteostusvõimalusi. 

Kandideerimiseks palume saata järgmised dokumendid: CV märksõnaga „Korrakaitseametnik“, taotlus, mis sisaldab soovi asuda teenistusse korrakaitseametniku ametikohale, haridust tõendavate dokumentide koopiad 

aadressil: personalijuht Maie Kiik,  Kohtla-Järve Linnavalitsus, Keskallee 19, 30395 Kohtla-Järve linn või e-posti aadressil: maie.kiik@kjlv.ee

Dokumentide esitamise viimane päev on 11. november 2016 (s.o. kandideerimisdokumentide 

laekumise viimane kuupäev Kohtla-Järve Linnavalitsusse).

Sobiva kandidaadi väljaselgitamiseks viiakse läbi vestlus kandideerijatele sobival ajal. 

Kandideerijatele tagasiside andmine, vestlusvooru kutsete edastamine ja võitja teavitamine toimub    e-posti teel.

 

18.10.2016

Kohtla-Järve Linnavalitsus annab rendile Keskallee 19 administratiivhoone söögiploki ruumid üldpinnaga 53,7 m2 toitlustusteenuse osutamiseks.

Renditasu algsuurus 3 eur/ m2 millele lisanduvad kommunaalkulud.

Rendile andmise konkurss toimub 02. novembril 2016.a kell 13.00 aadressil Kohtla-Keskallee 19, ruum 102. 

Konkursil osalemiseks tuleb esitada hiljemalt 01. novembriks kella 14.00 Kohtla-Järve Linnavalitsusele, aadress Keskallee 19, ruum 103  järgmised dokumendid: 

- avaldus konkursi osalemise sooviga,

- firmat või üksikisikut tõendav dokument,

- maksuvõlade puudumise tõend,

- äriplaan, mis sisaldab: lahtiolekuajad, pakutav toitlustamisviis,  prognoositav menüü koos portsjonite suuruse ja hindade äranäitamisega.

Pakkumised tuleb esitada kinnises ümbrikus märkmega “Keskallee 19 administratiivhoone söögiploki rendile  andmine”. 

Lisainfo telefonil 33 78 500, 33 78507, 

 

18.10.2016

Kohtla-Järve Linnavalitsus võõrandab avaliku enampakkumise korras 

1)  Saab 9-5, must, läbisõit 344832 km, ehitusaasta 2007 a, alghinnaga 1500 (üks tuhat viissada) eurot;

2)  Saab 9-5, hall, läbisõit  329 697 km, ehitusaasta 2006, alghinnaga 1500 (üks tuhat viissada) eurot.

Enampakkumine toimub 02. novembril  2016.a. kell 13.00 Kohtla-Järve Linnavalitsuse kab.102  (Keskalee 19).  

Enampakkumisel osalemiseks tuleb esitada hiljemalt 02.novembri 2016.a kella 11.00 Kohtla-Järve Linnavalitsusele (Keskallee 19, kabinet 103) järgmised dokumendid:
- avaldus konkursil osalemiseks sooviga,
- eraisikut tõendav dokument.

Enampakkumise  tagatisraha 10%  alghinnast (150 eur) tasuda Kohtla-Järve Linnavalitsuse arveldusarvele nr EE511010552010018009 seletusega „Tagatis“.


20.09.2016

Kohtla-Järve linnavalitsus tühistas 20. Septembril 2016. a korralduse nr 947 haldusmenetluse seaduse § 63 lõike 2 punkti 3 alusel ja loobub avaliku teenistuse seaduse § 18 lõike 2 alusel väljakuulutatud konkursist „Korrakaitseametnik“.

Suur tänu kandideerimast.

Linnakantselei

13.09.2016

Kohtla-Järve Linnavalitsus kuulutab välja Kohtla-Järve linnale kuuluvate korteriomandite võõrandamise avaliku enampakkumise (Lisa 1).

Enampakkumine toimub 06. oktoobril 2016. a kell 10.00 Kohtla-Järve Linnavolikogu saalis (Keskallee 19).
Enampakkumisest võivad osa võtta nii füüsilised kui ka juriidilised isikud. Esimese eelistusena ostmise eelisõigus on isikutel, kes kasutavad eluruumi üürilepingu alusel, kelle rahvastikuregistri järgne elukoht on Kohtla-Järve linnas.

Enampakkumisest osavõtmiseks (esimese eelisõigustega isikutel) on vaja esitada hiljemalt
03.oktoober 2016. a kella 15.00 aadressil Järve ja Sompa linnaosa, Keskallee 19, kab.105, tel. 337 8542, Ahtme linnaosa Estonia pst. 38, tel 337 1762, Oru linnaosa, Vikerkaare 2, tel 337 9298 ning teistel isikutel enampakkumisest osavõtmiseks on vaja esitada hiljemalt 05. oktoober 2016. a kella 15.00 aadressil Kohtla-Järve Linnavalitsus, Keskallee 19, kab 103, tel. 337 8500 järgmised dokumendid:
- avaldus ;
maksedokumentide koopiad osavõtutasu ja tagatisraha tasumise kohta;
füüsilistel isikutel ostmise esimest eelistust tõendavad dokumendid (elanike registri tõend) ja üürileping;
- teistel füüsilistel isikutel, isikut tõendav dokument (või notari volitus);
juriidilistel isikutel, isikut tõendav dokument ning Maksu- ja Tolliameti tõend maksuvõlgade puudumise kohta.
Enampakkumise osavõtutasu 31,95 eurot ja tagatisraha 10% eluruumi alghinnast tasuda Kohtla-Järve Linnavalitsuse arveldusarvele nr EE362200221011911682 SWEDBANK.

Lisainfo telefonil 337 8500 või koduleheküljel www.kohtla-jarve.ee

09.09.2016

Kohtla-Järve Linnavalitsus

PAKUB TÖÖD

MAJANDUSTEENISTUSE KORRAKAITSEAMETNIKULE

Korrakaitseametniku põhiülesanneteks on väärtegude kohtuväline menetlemine ning riikliku järelevalve teostamine Kohtla-Järve linnavalitsusele seadustega antud pädevuse piires, sealhulgas omavalitsuse poolt vastuvõetud eeskirjade täitmise üle.

Tööle on võimalik asuda oktoober 2016. a.

Korrakaitseametniku peamisteks tööülesanneteks on:
• linna haldusterritooriumil riikliku järelevalve teostamine seaduse alusel kohalikule omavalitsusele antud pädevuse piires;
• järelevalve teostamine linna haldusterritooriumil volikogu poolt kehtestatud eeskirjade täitmise üle ja nende rikkumiste korral väärtegude menetlemine;
• linnavalitsusele laekunud teabes (avaldused, kaebused, vms) toodud asjaolude kontrollimise järel väärteo koosseisu ilmnemisel väärteomenetluse alustamine või pädevuse puudumisel materjalide edastamine pädevale kohtuvälisele menetlejale;
• väärteomenetluse alustamisel või mittealustamisel kande tegemine väärteomenetluse portaali (edaspidi VMP) ja selle pidev täiendamine;
• valdkonna alase teenistuslikku järelevalve teostamine ja vajaduse korral ettekirjutuse täitmise või haldussunnivahendi kohaldamine;
• muude vahetu juhi poolt antud ühekordsete teenistusalaste ülesannete täitmine.

Sobiva kandidaadi eelduseks on:
• politseiline või juriidiline kõrgharidus;
• varasem töökogemus kohalikus omavalitsus või riigiasutuses antud ametikoha töövaldkonnas vähemalt kolm aastat;
• teksti- ja tabeli töötlusprogrammide ning teiste teenistuskohal vajalike arvutiprogrammide ja andmekogude kasutamise oskus (sealhulgas WebDesktop dokumendihaldussüsteemi ja E-toimiku väärteomenetluse liides (VMP) infosüsteemi kasutamise oskus);
• eesti keele oskus kõrgtasemel ning vene keele oskus suhtlustasandil.
• B- kategooria juhilubade olemasolu.

Korrakaitseametnikuna töötamas näeme inimest, kes on tööülesannete täitmisel iseseisev, kohusetundlik, korrektne, algatusvõimeline, kollektiiviga arvestav, tugeva pingetaluvusega ja kiire õppimisvõimega.
Pakume huvitavat ja vastutusrikast tööd sõbralikus kollektiivis, arengu- ja eneseteostusvõimalusi.
Kandideerimiseks palume saata järgmised dokumendid: CV märksõnaga „Korrakaitseametnik“, avaldus, haridust tõendavate dokumentide koopiad
aadressil: personalijuht Maie Kiik, Kohtla-Järve Linnavalitsus, Keskallee 19, 30395 Kohtla-Järve linn või e-posti aadressil: maie.kiik@kjlv.ee

Dokumentide esitamise viimane päev on 22. september 2016 (s.o. kandideerimisdokumentide
laekumise viimane kuupäev Kohtla-Järve Linnavalitsusse).

Sobiva kandidaadi väljaselgitamiseks viiakse läbi vestlus kandideerijatele sobival ajal.

08.06.2016

1. Kohtla-Järve Linnavalitsus annab rendile konkursi alusel ruumid, aadressil Keskallee 19, Järve linnaosas, esimesel korrusel, pinnaga 31,5 m².
• Ruumi rendile andmise alghind on 3 eur/m2;

2. Kohtla-Järve Linnavalitsus annab rendile konkursi alusel hoone aadressil Tuuslari 7a (Järve linnaosas) pindalaga 358,6 m2.
• Hoone rendile andmise alghind on 1,2 eur/m2 ;

3. Kohtla- Järve Linnavalitsus annab rendile ruumid aadressil Lehe 8 (Kukruse linnaosa), pindalaga 66,7 m2 .
• Ruuni rendile andmise alghind on 0,5 eur/m2 .
4. Kohtla-Järve Linnavalitsus annab rendile konkurssi alusel saunahoone aadressil Kannikese 12 (Sompa) pindalaga 808,2 m2 järgmiste tingimustel:
kasutada saunahoone vastavalt selle sihtotstarbele;
hoidma saunahoone ja ümbritseva territooriumi korras;
hoone rendile andmise alghind on 0,45 eur/m2;

Rendile andmise konkurss toimub 22. juunil 2016.a kell 10.00 aadressil Kohtla-Järve, Keskallee 19, kab.102
Konkursil osalemiseks tuleb esitada hiljemalt 21. juuniks kella 14.00 Kohtla-Järve Linnavalitsusele (Keskallee 19, kabinet 103) järgmised dokumendid:
- avaldus konkursil osalemiseks sooviga,
- äriplaan,
- pakutava tasu suurus,
- firmat või eraisikut tõendav dokument.

Pakkumised tuleb esitada kinnises ümbrikus märgusõnaga “RENT”.
Lisainfo telefonil 33 78507


06.06.2016

Kohtla-Järve Linnavalitsus annab rendile avaliku enampakkumise teel:

garaaž aadressil Männi tn 14, suletud netopind 64,8 m2 ,Oru linnaosas.

Enampakkumine toimub 20.juuni 2016.a kell 11.00 aadressil Kohtla-Järve, Keskallee 19, kab.102.

Enampakkumisel osalemiseks tuleb esitada hiljemalt 17.juuni 2016.a kella 15.00 Kohtla-Järve Linnavalitsusele (Keskallee 19, kabinet 103) järgmised dokumendid:
- avaldus konkursil osalemiseks sooviga,
- firmat või eraisikut tõendav dokument.
- äriplaan,
- hinnapakkumine üüri suuruse kohta

Pakkumised tuleb esitada kinnises ümbrikus märgusõnaga “Männi 14 rent”.

Lisainfo telefonil 33 78507, 58844989.

26.05.2016

Kohtla-Järve Linnavalitsus kuulutab välja Kohtla-Järve linnale kuuluvate korteriomandite võõrandamise avaliku enampakkumise (Lisa 1).

Enampakkumine toimub 14. juunil 2016. a kell 11.00 Kohtla-Järve Linnavolikogu saalis (Keskallee 19).

Enampakkumisest võivad osa võtta nii füüsilised kui ka juriidilised isikud. Esimese eelistusena ostmise eelisõigus on isikutel, kes kasutavad eluruumi üürilepingu alusel, kelle rahvastikuregistri järgne elukoht on Kohtla-Järve linnas.

Enampakkumisest osavõtmiseks (esimese eelisõigustega isikutel) on vaja esitada hiljemalt
09. juuni 2016. a kella 15.00 aadressil Järve ja Sompa linnaosa, Keskallee 19, kab.105, tel. 337 8542, Ahtme linnaosa Estonia pst. 38, tel 337 1762, Oru linnaosa, Vikerkaare 2, tel 337 1762 ning teistel isikutel enampakkumisest osavõtmiseks on vaja esitada hiljemalt 13. juuni 2016. a kella 15.00 aadressil Kohtla-Järve Linnavalitsus, Keskallee 19, kab 103, tel. 337 8500 järgmised dokumendid:
- avaldus ;
- maksedokumentide koopiad osavõtutasu ja tagatisraha tasumise kohta;
- füüsilistel isikutel ostmise esimest eelistust tõendavad dokumendid (elanike registri tõend) ja üürileping;
- teistel füüsilistel isikutel, isikut tõendav dokument (või notari volitus);
- juriidilistel isikutel, isikut tõendav dokument ning Maksu- ja Tolliameti tõend maksuvõlgade puudumise kohta.

Enampakkumise osavõtutasu 31,95 eurot ja tagatisraha 10% eluruumi alghinnast tasuda Kohtla-Järve Linnavalitsuse arveldusarvele nr EE362200221011911682 SWEDBANK.

25.04.2016

Kohtla-Järve Linnavalitsus

PAKUB TÖÖD

ARENGUTEENISTUSE TEHNILISE DOKUMENTATSIOONI SPETSIALISTILE

kelle põhiülesandeks on linnavalitsuses maapoliitika teostamine riigi ja linnavalitsuse huvides Kohtla-Järve linna administratiivpiirides
Tööle on võimalik asuda mai 2016. a.

Tehnilise dokumentatsiooni spetsialisti peamisteks tööülesanneteks on:
• maade erastamise ja kasutusvaldusesse andmise eeltoimingute tegemine;
• maade munitsipaalomandisse taotlemise korraldamine;
• teenindusmaade määramise korraldamine;
• maa maksustamishinna määramine;
• oma töövaldkonda kuuluvate linnavalitsuse ja volikogu õigusaktide eelnõude koostamine, nende vastavus õigusaktidele;
• kodanike vastuvõtt ja nõustamine maaga seotud küsimustes;
• maaga seotud tõendite ja õiendite vormistamine;
• kirjavahetuse pidamine oma tegevusvaldkonnas;
• oma valdkonna toimikute pidamine vastavalt kehtivale dokumentide loetelule;
• oma valdkonna majandusaasta aruande ja linna arengukava täitmise aruande ja monitooringu koostamiseks informatsiooni edastamine;
• muude vahetu juhi või linnapea poolt antud ühekordseid teenistusalaste ülesannete täitmine.

Sobiva kandidaadi eelduseks on:
• Kõrgharidus või selle omandamine;
• eelnev töökogemus kohalikus omavalitsuses;
• arusaamine dokumentide vormistamisest;
• teksti- ja tabeli töötlusprogrammide ning teiste teenistuskohal vajalike arvutiprogrammide ja andmekogude kasutamise oskus (sealhulgas WebDesktop kasutamise oskus);
• eesti keele oskus kõrgtasemel ning vene keele oskus suhtlustasandil.

Tehnilise dokumentatsiooni spetsialistina töötamas näeme inimest, kes on tööülesannete täitmisel iseseisev, kohusetundlik, korrektne, loov, algatusvõimeline, kollektiiviga arvestav, tugeva pingetaluvusega ja kiire õppimisvõimega.
Pakume huvitavat ja vastutusrikast tööd sõbralikus kollektiivis, arengu- ja eneseteostusvõimalusi
Kandideerimiseks palume saata järgmised dokumendid: CV märksõnaga „Tehnilise dokumentatsiooni spetsialist“, avaldus, haridust tõendavate dokumentide koopiad aadressil: personalijuht Maie Kiik, Kohtla-Järve Linnavalitsus, Keskallee 19, 30395 Kohtla-Järve linn või e-posti aadressil: maie.kiik@kjlv.ee

Dokumentide esitamise viimane päev on 1. mai 2016 (s.o. kandideerimisdokumentide
laekumise kuupäev Kohtla-Järve Linnavalitsusse).

Sobiva kandidaadi väljaselgitamiseks viiakse läbi vestlus kandideerijatele sobival ajal.

17.03.2016

Kohtla-Järve Noortekeskus annab rendile tootmistegevuseks kõlblikud ruumid, mis kasutati nagu õmblustöökoda. Ruumid on pinnaga rohkem kui 600 m² ja asuvad Ahtme linnaosa aadressil Maleva tn. 49.

Lisainfo saab telefonil 52 195 32, 33 71 758 või kohapeal aadressil Maleva tn. 49. (tööpäevadel – 8.00-17.00).

01.03.2016

Kohtla-Järve Linnavalitsus kuulutab välja Kohtla-Järve linnale kuuluvate korteriomandite võõrandamise avaliku enampakkumise (Lisa 1).

Enampakkumine toimub 29. märtsil 2015. a kell 11.00 Kohtla-Järve Linnavolikogu saalis (Keskallee 19).

Enampakkumisest võivad osa võtta nii füüsilised kui ka juriidilised isikud. Esimese eelistusena ostmise eelisõigus on isikutel, kes kasutavad eluruumi üürilepingu alusel, kelle rahvastikuregistri järgne elukoht on Kohtla-Järve linnas.

Enampakkumisest osavõtmiseks (esimese eelisõigustega isikutel) on vaja esitada hiljemalt
23.märts 2016. a kella 15.00 aadressil Järve ja Sompa linnaosa, Keskallee 19, kab.105, tel. 337 8542, Ahtme linnaosa Estonia pst. 38, tel 337 1762, Oru linnaosa, Vikerkaare 2, tel 337 9298 ning teistel isikutel enampakkumisest osavõtmiseks on vaja esitada hiljemalt 28. märts 2016. a kella 15.00 aadressil Kohtla-Järve Linnavalitsus, Keskallee 19, kab 103, tel. 337 8500 järgmised dokumendid:
- avaldus ;
- maksedokumentide koopiad osavõtutasu ja tagatisraha tasumise kohta;
- füüsilistel isikutel ostmise esimest eelistust tõendavad dokumendid (elanike registri tõend) ja üürileping;
- teistel füüsilistel isikutel, isikut tõendav dokument (või notari volitus);
- juriidilistel isikutel, isikut tõendav dokument ning Maksu- ja Tolliameti tõend maksuvõlgade puudumise kohta.

Enampakkumise osavõtutasu 31,95 eurot ja tagatisraha 10% eluruumi alghinnast tasuda Kohtla-Järve Linnavalitsuse arveldusarvele nr EE362200221011911682 SWEDBANK.

Lisainfo telefonil 337 8500 või koduleheküljel www.kohtla-jarve.ee

Lisa 1

01.02.2016

Kohtla-Järve Linnavalitsus annab rendile avaliku enampakkumise teel: 


- ruumid keldrikorrusel pinnaga 225,8 m2 Oru linnaosas aadressil Männi 3
- ruumid 1 korrusel pinnaga 126,9 m2 Oru linnaosas aadressil Männi 3,
- ruumid poolkeldrikorrusel pinnaga 69 m2 ja 62,3 m2 Oru linnaosas aadressil Männi 3,
- ruumid pinnaga 13,5 m2 (kab) 705, Järve linnaosas, aadressil Keskallee 19,
- ruumid pinnaga 31,5 m² esimesel korrusel, Järve linnaosas, aadressil Keskallee 19

Enampakkumine toimub 15.veebruaril 2016.a kell 11.00 aadressil Kohtla-Järve, Keskallee 19, kab.102.

Enampakkumisel osalemiseks tuleb esitada hiljemalt 12.veebruaril 2016.a kella 14.00 Kohtla-Järve Linnavalitsusele (Keskallee 19, kabinet 103) järgmised dokumendid:
- avaldus konkursil osalemiseks sooviga,
- firmat või eraisikut tõendav dokument.
- äriplaan,
- hinnapakkumine üüri suuruse kohta

Pakkumised tuleb esitada kinnises ümbrikus märgusõnaga “Rent”.

Lisainfo telefonil 33 78507, 58844989.

16.11.2015

Kohtla-Järve Linnavalitsus annab kasutusele 5 (viieks) aastaks Kohtla-Järve Rahvapargis asuva tiigiäärse osa, üldpinnaga ≈ 9000 m2 puhke- ja meelelahutuspargi teenuste osutamiseks Kohtla-Järve elanikkonnale.

Kasutaja eeldatavad kohustused:
• Pargiala kasutamisel oleva maatükki korras hoidmine (s.h. koristamine, talvine koristus, liivatamine, soolatamine, istepinkide ja urnide lumest puhastamine, suvine koristus, niitmine jms)
• Kasutamisega seotud kommunaalkulude maksmine (s.h. prügivedu, elekter)
• Toitlustusteenuse osutamine (selleks kõiki vajalikke lubade hankimine)
• Objekti avalik kasutus
• Tualettide olemasolu (minimaalselt 2 tk) ja nende puhastus

Kasutusele andmise konkurss toimub 30. novembril 2015.a kell 11.00 aadressil Kohtla-Keskallee 19, ruum 102

Konkursil osalemiseks tuleb esitada hiljemalt 27. novembriks kella 15.00 Kohtla-Järve Linnavalitsusele, aadress Keskallee 19, ruum 103 järgmised dokumendid:
- avaldus konkursi osalemise sooviga,
- firmat või üksikisikut tõendav dokument,
- äriplaan, investeerimisplaan, mis sisaldab prognoositava teenuse üksikasjaline kirjeldus

Pakkumised tuleb esitada kinnises ümbrikus märkmega “Rahvapark”.

Lisainfo telefonil 33 78 507 + Lisa 1

13.11.2015

Kohtla-Järve Linnavalitsus kuulutab välja Kohtla-Järve linnale kuuluvate korteriomandite võõrandamise avaliku enampakkumise (Lisa 1).

Enampakkumine toimub 03. detsembril 2015. a kell 11.00 Kohtla-Järve Linnavolikogu saalis (Keskallee 19).

Enampakkumisest võivad osa võtta nii füüsilised kui ka juriidilised isikud.  Esimese eelistusena ostmise eelisõigus on isikutel, kes kasutavad eluruumi üürilepingu alusel, kelle rahvastikuregistri järgne elukoht on Kohtla-Järve linnas.

Enampakkumisest osavõtmiseks (esimese eelisõigustega isikutel) on vaja esitada hiljemalt
30. november  2015. a kella 15.00 aadressil Järve ja Sompa linnaosa,  Keskallee 19, kab.105, tel. 337 8542, Ahtme linnaosa Estonia pst. 38, tel 337 1762, Oru linnaosa, Vikerkaare 2, tel 337 9298 ning teistel isikutel enampakkumisest osavõtmiseks on vaja esitada hiljemalt 02. detsember  2015. a kella 15.00 aadressil Kohtla-Järve Linnavalitsus, Keskallee 19, kab 103, tel. 337 8500 järgmised dokumendid:
- avaldus ;
- maksedokumentide koopiad osavõtutasu ja tagatisraha tasumise kohta;
- füüsilistel isikutel ostmise esimest eelistust tõendavad dokumendid (elanike registri tõend) ja üürileping;
- teistel füüsilistel isikutel, isikut tõendav dokument (või notari volitus);
- juriidilistel isikutel, isikut tõendav dokument ning Maksu- ja Tolliameti tõend maksuvõlgade puudumise kohta.

Enampakkumise osavõtutasu 31,95 eurot ja tagatisraha 10% eluruumi alghinnast tasuda Kohtla-Järve Linnavalitsuse arveldusarvele nr EE362200221011911682 SWEDBANK.

Lisainfo telefonil 337 8500  või koduleheküljel www.kohtla-jarve.ee

Lisa 1

02.11.2015

20. oktoobri 2015. a istungil otsustas Kohtla-Järve Linnavalitsus määrata Kohtla-Järve linna ühissõidukipeatuste kohanimed vastavalt lisale.

Peatuste asukohaga võib tutvuda järgmistel viidetel:

· Järve linnaosa (46 peatust)
· Ahtme linnaosa (41 peatust)
· Sompa linnaosa (15 peatust)
· Viivikonna linnaosa (4 peatust)
· Oru linnaosa (2 peatust)


09.10.2015

Kohtla-Järve Linnavalitsus annab rendile avaliku enampakkumise teel:

- hoone pinnaga 203,3 m2 Järve linnaosas aadressil Endla 4b
- hoone pinnaga 481,9 m2 Järve linnaosas aadressil Pärna 34

Enampakkumine toimub 26.oktoobril 2015.a kell 10.00 aadressil Kohtla-Järve, Keskallee 19, kab.102.

Enampakkumisel osalemiseks tuleb esitada hiljemalt 23.oktoobril 2015.a kella 14.00 Kohtla-Järve Linnavalitsusele (Keskallee 19, kabinet 103) järgmised dokumendid:
- avaldus konkursil osalemiseks sooviga,
- firmat või eraisikut tõendav dokument,
- äriplaan,
- Maksu- ja Tolliameti tõendi maksuvõlgade puudumise kohta,
- hinnapakkumine üüri suuruse kohta

Pakkumised tuleb esitada kinnises ümbrikus märgusõnaga“ Endla 4b “ ning “Pärna 34”.

Lisainfo telefonil 33 78507.


14.09.2015
Kohtla-Järve Linnavalitsus kuulutab välja Kohtla-Järve linnale kuuluvate korteriomandite võõrandamise avaliku enampakkumise (Lisa 1).  

Enampakkumine toimub 29. septembril 2015.a. kell 11.00 Kohtla-Järve Linnavolikogu saalis (Keskallee 19).  

Enampakkumisest võivad osa võtta nii füüsilised kui ka juriidilised isikud.  Esimese eelistusena ostmise eelisõigus on isikutel, kes kasutavad eluruumi üürilepingu alusel, kelle rahvastikuregistri järgne elukoht on Kohtla-Järve linnas.  

Enampakkumisest osavõtmiseks (esimese eelisõigustega isikutel) on vaja esitada hiljemalt 23. september 2015.a kella 15.00 aadressil Järve ja Sompa linnaosa,  Keskallee 19, kab.105, tel. 337 8542, Ahtme linnaosa Estonia pst. 38, tel 337 1762, Oru linnaosa, Vikerkaare 2, tel 337 9298 ning teistel isikutel enampakkumisest osavõtmiseks on vaja esitada hiljemalt 25. september 2015.a kella 15.00 aadressil Kohtla-Järve Linnavalitsus, Keskallee 19, kab 103, tel. 337 8500 järgmised dokumendid:
- avaldus ;
- maksedokumentide koopiad osavõtutasu ja tagatisraha tasumise kohta;
- füüsilistel isikutel ostmise esimest eelistust tõendavad dokumendid (elanike registri tõend) ja üürileping;
- teistel füüsilistel isikutel, isikut tõendav dokument (või notari volitus);
- juriidilistel isikutel, isikut tõendav dokument ning Maksu- ja Tolliameti tõend maksuvõlgade puudumise kohta.

Enampakkumise osavõtutasu 31,95 eurot ja tagatisraha 10% eluruumi alghinnast tasuda Kohtla-Järve Linnavalitsuse arveldusarvele nr EE362200221011911682 SWEDBANK.  

Lisainfo telefonil 337 8500  või koduleheküljel www.kohtla-jarve.ee

07.05.2015

Kohtla-Järve Linnavalitsus kuulutab välja Kohtla-Järve linnale kuuluvate korteriomandite võõrandamise avaliku enampakkumise (Lisa 1).  

Enampakkumine toimub 28. mail 2015.a. kell 10.00 Kohtla-Järve Linnavolikogu saalis (Keskallee 19).  

Enampakkumisest võivad osa võtta nii füüsilised kui ka juriidilised isikud.  Esimese eelistusena ostmise eelisõigus on isikutel, kes kasutavad eluruumi üürilepingu alusel, kelle rahvastikuregistri järgne elukoht on Kohtla-Järve linnas.  

Enampakkumisest osavõtmiseks (esimese eelisõigustega isikutel) on vaja esitada hiljemalt 22. mai 2015.a kella 15.00 aadressil Järve ja Sompa linnaosa,  Keskallee 19, kab.105, tel. 337 8542, Ahtme linnaosa Estonia pst. 38, tel 337 1762, Oru linnaosa, Vikerkaare 2, tel 337 9298 ning teistel isikutel enampakkumisest osavõtmiseks on vaja esitada hiljemalt 26. mai 2015.a kella 15.00 aadressil Kohtla-Järve Linnavalitsus, Keskallee 19, kab 103, tel. 337 8500 järgmised dokumendid:
-    avaldus ;
maksedokumentide koopiad osavõtutasu ja tagatisraha tasumise kohta;
füüsilistel isikutel ostmise esimest eelistust tõendavad dokumendid (elanike registri tõend) ja üürileping;
-    teistel füüsilistel isikutel, isikut tõendav dokument (või notari volitus);
juriidilistel isikutel, isikut tõendav dokument ning Maksu- ja Tolliameti tõend maksuvõlgade puudumise kohta.

Enampakkumise osavõtutasu 31,95 eurot ja tagatisraha 10% eluruumi alghinnast tasuda Kohtla-Järve Linnavalitsuse arveldusarvele nr EE362200221011911682 SWEDBANK.

Lisa 1
Lisa 2

20.04.2015

Kohtla-Järve Linnavalitsus kuulutab välja järgmiste Kohtla-Järve linnale kuuluvate kinnistute võõrandamise avaliku enampakkumise:
1. Ritsika 13, saunahoonega kinnistu Ahtme linnaosa (registriosa nr 2839807, katastritunnus 32207:002:0085, pindala 1 516 m2, sihtotstarve – ärimaa 100%), alghinnaga 7 000 (seitse tuhat) eurot.
2. Vikerkaare 6, saunahoonega kinnistu Oru linnaosa (registriosa nr 2877007, katastritunnus 32222:002:0044, pindala 2 420 m2, sihtotstarve – ärimaa 100%), alghinnaga 6 100 (kuus tuhat ükssada) eurot.
3. Ülase 13, hoonestatud kinnistu Sompa linnaosa (registriosa nr 2847507, katastritunnus 322220:010:0103, pindala 2 834 m2, sihtotstarve – ühiskondlike ehitiste maa 100%) alghinnaga 8 200 (kaheksa tuhat kakssada) eurot.

Enampakkumine toimub 07. mail 2015.a. kell 9.00 Kohtla-Järve Linnavalitsuse kab. 102 (Keskalee,19).

Enampakkumisest võivad osa võtta nii füüsilised kui ka juriidilised isikud.   Enampakkumisest osavõtmiseks on vaja esitada hiljemalt 06. mai 2015.a kell 15.00 aadressil Kohtla-Järve Linnavalitsus,  Keskallee 19, kab.103, tel. 337 8500, järgmised dokumendid:
-    avaldus ;
-        maksedokumentide koopiad osavõtutasu ja tagatisraha tasumise kohta;
-    füüsilistel isikutel, isikut tõendav dokument (või notari volitus);
-        juriidilistel isikutel, isikut tõendav dokument ning Maksu- ja Tolliameti tõend maksuvõlgade puudumise kohta. Enampakkumise osavõtutasu 31,95 eurot ja tagatisraha 10% kinnistu alghinnast tasuda Kohtla-Järve Linnavalitsuse arveldusarvele nr EE362200221011911682 SWEDBANK.

Pakkumised tuleb esitada kinnises ümbrikus märkmega “Ritsika 13” või “Vikerkaare 6” või “Ülase 13”.

Lisainfo telefonil 337 8500  või koduleheküljel www.kohtla-jarve.ee

Avaldus

24.09.2014

Kohtla-Järve Linnavalitsus võõrandab avaliku enampakkumise korras sõiduauto Opel Vectra 2,2 väljalaskeaasta 2008.a, läbisõit 272 405 km alghinnaga 1 600 ( üks tuhad kuussada ) eurot.

Enampakkumine toimub 09. oktoobril 2014.a. kell 10.00 Kohtla-Järve Linnavalitsuse kab.102 (Keskalee,19).

Osavõtmiseks lisainformatsioon telefonil 33 78571.

Enampakkumise osavõtutasu 31,95 eurot ja tagatisraha 10% alghinnast tasuda Kohtla-Järve Linnavalitsuse arveldusarvele nr. EE362200221011911682 SWEDBANGAS.

14.07.2014

Kohtla-Järve Linnavalitsus annab teada

1) et Kohtla-Järve linna Ahtme linnaosas kavandatakse linna aadressisüsteemi korrastamise eesmärgil muuta Puru tee ja Maleva tänava ruumikujude paiknemine vastavalt skeemidele.  
2) Kohtla-Järve linna Ahtme linnaosas kavandatakse linna aadressisüsteemi korrastamise eesmärgil muuta Puru tee ja Maleva tänava ruumikujude paiknemine vastavalt skeemidele.

Lisa 1
Lisa 2

01.07.2014

Kohtla-Järve Linnavalitsus kuulutab välja, Kohtla-Järve linnale kuuluva Ahtme linnaosas asuva Jaaniku 39 kinnistu ( registriosa nr 2838507, katastritunnus 32204:002:0265, pindala 1178 m², sihtotstarve – ühiskondlike ehitiste maa ) alghinnaga 6 400 (kuus tuhat nelisada) eurot võõrandamine avaliku enampakkumise korras.

Enampakkumine toimub 24. juulul 2014.a. kell 10.00 Kohtla-Järve Linnavolikogu saalis (Keskalee,19).

Enampakkumisest võivad osa võtta nii füüsilised kui ka juriidilised isikud. Enampakkumisest osavõtmiseks on vaja esitada hiljemalt 23. juuli 2014.a kella 15.00 aadressil Järve linnaosa, Keskallee 19, kab.103, tel.3378500, järgmised dokumendid:
- avaldus ;
maksedokumentide koopiad osavõtutasu ja tagatisraha tasumise kohta;
- füüsilistel isikutel, isikut tõendav dokument (või notari volitus);
juriidilistel isikutel, isikut tõendav dokument ning Tolli- ja Maksuameti tõend maksuvõlgade puudumise kohta.

Enampakkumise osavõtutasu 31,95 eurot ja tagatisraha 10% kinnistu alghinnast tasuda Kohtla-Järve Linnavalitsuse arveldusarvele nr EE362200221011911682 SWEDBANGAS

Pakkumised tuleb esitada kinnises ümbrikus märkmega “Jaaniku 39”.

Lisainfo telefonil 33 78571 või koduleheküljel www.kjlv.ee

22.05.2014

Kohtla-Järve Linnavalitsus kuulutab välja korteriomandite võõrandamise avaliku enampakkumise (Lisa 1).

Enampakkumine toimub 04. juunil 2014. a kell 10.00 Kohtla-Järve Linnavolikogu saalis (Keskallee 19).

Enampakkumisest võivad osa võtta nii füüsilised kui ka juriidilised isikud. Esimese eelistusena ostmise eesõigus on isikutel, kes kasutavad eluruumi üürilepingu alusel, kelle rahvastikuregistri järgne elukoht on Kohtla-Järve linnas.

Enampakkumisest osavõtmiseks (esimese eelisõigustega isikutel) on vaja esitada hiljemalt 02.06.2014. a kell 15.00 aadressil, Keskallee 19, kab 103, tel 33 78 500, teiste isikutel enampakkumisest osavõtmiseks on vaja esitada hiljemalt 03.06.2014. a kell 15.00 aadressil Keskallee 19, kab 103, tel 33 78 500, Järve linnaosa puhul esitada aadressil Keskallee 19, kabineti 105 järgmised dokumendid:
- avaldus;
- maksedokumentide koopiad osavõtutasu ja tagatisraha tasumise kohta;
- füüsilistel isikutel ostmise esimest eelistust tõendavad dokumendid (elanike registri tõend) ja üürileping;
- teistel füüsilistel isikutel, isikut tõendav dokument (või notari volitus);
- juriidilistel isikutel Tolli- ja Maksuameti tõend maksuvõlgade puudumise kohta.

Enampakkumise osavõtutasu 31.95 eurot ja tagatisraha 10% eluruumi alghinnast tasuda Kohtla-Järve Linnavalitsuse arveldusarvele nr EE362200221011911682 SWEDBANGAS.

+ lisa 1, + korraldus

06.05.2014

Kohtla-Järve Linnavalitsus kuulutab välja, Kohtla-Järve linnale kuuluva kinnistu Katse 3 katastritunnus 32213:002:0010, ärimaa 100%, üldpinnaga 2750 m², alghinnaga 30 000 (kolmkümmend tuhat) eurot võõrandamise enampakkumine eelläbirääkimise korras, järgmistel tingimustel:

- kasutada ehitist bussijaamana kuni uue bussijaama valmimiseni;
- tagada bussijaama lahtioleku aeg kella 07.00 – 19.00;
- korraldada dispetšeriteenust (kirjalik ja suuline informatsioon bussideliikluse kohta ), Cargobusi teenust, piletite eelmüüki,WC-teenust.

Enampakkumine toimub 29. mail 2014.a. kell 11.00 Kohtla-Järve Linnavolikogu saalis (Keskalee,19).

Enampakkumisest võivad osa võtta nii füüsilised kui ka juriidilised isikud. Enampakkumisest osavõtmiseks on vaja esitada hiljemalt 28. mai 2014.a kella 15.00 aadressil Järve linnaosa, Keskallee 19, kab.103, tel.3378500, järgmised dokumendid:
• avaldus ;
• maksedokumentide koopiad osavõtutasu ja tagatisraha tasumise kohta;
• füüsilistel isikutel, isikut tõendav dokument (või notari volitus);
• juriidilistel isikutel Tolli- ja Maksuameti tõend maksuvõlgade puudumise kohta.

Enampakkumise osavõtutasu 31,95 eurot ja tagatisraha 10% kinnistu alghinnast tasuda Kohtla-Järve Linnavalitsuse arveldusarvele nr. 221011911682 SWEDBANGAS

02.04.2014

Kohtla-Järve Linnavalitsus annab rendile avaliku enampakkumise teel:

- mitteeluruumid pinnaga 69,9 m2 ja 48,8 m2 Ahtme linnaosas aadressil Estonia pst. 38 järgmistel tingimustel:
• kasutada ruumid elanikke toitlustamiseks või ;
• kasutada ruumid elanikele muude teenuste osutamiseks või;
• kasutada ruumid bürooks.

Enampakkumine toimub 24.aprillil 2014.a kell 10.00 aadressil Kohtla-Järve, Keskallee 19, kab.102.

Enampakkumisel osalemiseks tuleb esitada hiljemalt 23.aprillil 2014.a kella 14.00 Kohtla-Järve Linnavalitsusele (Keskallee 19, kabinet 103) järgmised dokumendid:
- avaldus konkursil osalemiseks sooviga,
- firmat või eraisikut tõendav dokument.
- äriplaan,
- Maksu- ja Tolliameti tõendi maksuvõlgade puudumise kohta.
- hinnapakkumine üüri suuruse kohta

Pakkumised tuleb esitada kinnises ümbrikus märgusõnaga“ Estonia pst.38 “.

Enampakkumise osavõtutasu 31,95 eurot tasuda Kohtla-Järve Linnavalitsuse arveldusarvele nr. EE362200221011911682 SWEDBANGAS

Lisainfo telefonil 33 78571 või koduleheküljel www.kjlv.ee10.02.2014

Kohtla-Järve Linnavalitsus kuulutab välja korteriomandite võõrandamise avaliku enampakkumine (lisa 1).

Enampakkumine toimub 26. veebruaris 2014.a. kell 13.00 Kohtla-Järve Linnavolikogu saalis (Keskalee,19).

Enampakkumisest võivad osa võtta nii füüsilised kui ka juriidilised isikud. Esimese eelistusena ostmise eelisõigus on isikutel, kes kasutavad eluruumi üürilepingu alusel, kelle rahvastikuregistri järgne elukoht on Kohtla-Järve linnas.

Enampakkumisest osavõtmiseks (esimese eelisõigustega isikutel) on vaja esitada hiljemalt 21. veebruar 2014.a kella 15.00 aadressil Järve linnaosa, Keskallee 19, kab.105, tel.3378542, Ahtme linnaosa Estonia pst. 38, tel.3371762, Sompa linnaosa, Ülase 13, tel.3327800, Oru linnaosa, Vikerkaare 2 tel. 3379298,

Teistel isikutel enampakkumisest osavõtmiseks on vaja esitada hiljemalt 25. veebruar 2014.a kella 12.00 aadressil Järve linnaosa, Keskallee 19, kab.103, tel.3378500, järgmised dokumendid:
- avaldus ;
- maksedokumentide koopiad osavõtutasu ja tagatisraha tasumise kohta;
- füüsilistel isikutel ostmise esimest eelistust tõendavad dokumendid (elanike registri tõend) ja üürileping;
- teistel füüsilistel isikutel, isikut tõendav dokument (või notari volitus);
- juriidilistel isikutel Tolli- ja Maksuameti tõend maksuvõlgade puudumise kohta.

Enampakkumise osavõtutasu 31,95 eurot ja tagatisraha 10% eluruumi alghinnast tasuda Kohtla-Järve Linnavalitsuse arveldusarvele nr. EE362200221011911682 SWEDBANGAS
08.01.2014

Kohtla-Järve Linnavalitsus kuulutab välja, Kohtla-Järve linnale kuuluva kinnistu Katse 3 katastritunnus 32213:002:0010, ärimaa 100%, üldpinnaga 2750 m², alghinnaga 30 000 (kolmkümmend tuhat) eurot. võõrandamise enampakkumine eelläbirääkimise korras, vastavalt 2. mai 2007. a “Linnavara eeskirjale “ § 29 lõike 1, järgmistel tingimustel:

- kasutada ehitist bussijaamana kuni uue bussijaama valmimiseni;
- tagada bussijaama lahtioleku aeg kella 07.00 – 19.00;
- korraldada dispetšeriteenust (kirjalik ja suuline informatsioon bussideliikluse kohta ), Cargobusi teenust, piletite eelmüüki,WC-teenust.

Enampakkumine toimub 29. jaanuaril 2014.a. kell 10.00 Kohtla-Järve Linnavolikogu saalis (Keskalee,19).

Enampakkumisest võivad osa võtta nii füüsilised kui ka juriidilised isikud. Enampakkumisest osavõtmiseks on vaja esitada hiljemalt 28. jaanuar 2014.a kella 15.00 aadressil Järve linnaosa, Keskallee 19, kab.103, järgmised dokumendid:
- avaldus ;
- maksedokumentide koopiad osavõtutasu ja tagatisraha tasumise kohta;
- füüsilistel isikutel, isikut tõendav dokument (või notari volitus);
- juriidilistel isikutel Tolli- ja Maksuameti tõend maksuvõlgade puudumise kohta.

Enampakkumise osavõtutasu 31,95 eurot ja tagatisraha 10% kinnistu alghinnast tasuda Kohtla-Järve Linnavalitsuse arveldusarvele nr. 221011911682 SWEDBANGAS Pakkumised tuleb esitada kinnises ümbrikus märgusõnaga “bussijaam”.

Lisainfo telefonil 33 7857113.12.2013

Kohtla-Järve Linnavalitsus kuulutab välja bussijaama aadressil Katse tn 3 Järve linnaosas rendile andmise konkurssi eelläbirääkimise teel ;

Rendilevõtja on kohustatud tagama:
- tagama bussijaama lahtioleku kella 07.00 – 19.00,
- korraldama dispetšeriteenust ( kirjalik ja suuline informatsioon bussiliikluse kohta ),
- korraldama Cargobusi teenust,
- korraldama piletite eelmüüki,
- korraldama WC – teenust,
- korraldama bussijaama ööpäevast valvet
Konkurss toimub 30.detsembril 2013.a. kell 11.00 Kohtla-Järve Linnavolikogu saalis (Keskalee,19).

Konkursil osalemiseks tuleb esitada hiljemalt 30. detsembriks 2013.a kella 10.00 Kohtla-Järve Linnavalitsusele (Keskallee 19, kabinet 103) järgmised dokumendid:
- avaldus konkursil osalemises sooviga,
- äriplaan,
- pakutava rendi tasu suurus,
- firmat või eraisikut tõendav dokument.

Pakkumised tuleb esitada kinnises ümbrikus märgusõnaga “bussijaam”.

Lisainfo telefonil, 33 7857113.12.2013

Kohtla-Järve Linnavalitsus kuulutab välja 1- korruseline hoone üldpinnaga 203,3 m2 aadressil Vahtra tn. 25 d ( endine lastekodu saun-pesumaja), Järve linnaosas rendile andmise konkurssi eelläbirääkimise teel Konkurss toimub 30.detsembril 2013.a. kell 11.30 Kohtla-Järve Linnavolikogu saalis (Keskalee,19).

Konkursil osalemiseks tuleb esitada hiljemalt 30. detsembriks 2013.a kella 10.00 Kohtla-Järve Linnavalitsusele (Keskallee 19, kabinet 103) järgmised dokumendid:
- avaldus konkursil osalemises sooviga,
- äriplaan,
- pakutava rendi tasu suurus,
- firmat või eraisikut tõendav dokument.

Pakkumised tuleb esitada kinnises ümbrikus märgusõnaga “Vahtra 25 d rendimine”.

Lisainfo telefonil, 33 78571

Lugupeetud linna elanikud, 26. juunil läbis volikogu istungil Kohtla-Järve linna põhimääruse uus redaktsioon 1. lugemise ja suunati 2. lugemisele. Nüüd ootame 1. augustini ka teie ettepanekuid e-postile volikogu@kjlv.ee. Põhimääruse uue redaktsiooni eelnõuga on võimalik tutvuda siin.


Kohtla-Järve Linnavalitsus võõrandab avaliku enampakkumise korras Sõiduauto Mazda 3 Eleganse Touring väljalaskeaasta 2004, läbisõit 273 000 km alghinnaga 1 500 eurot.

Enampakkumine toimub 12. juunil 2013.a. kell 10.30 Kohtla-Järve Linnavalitsuse kab.102 (Keskalee,19).

Osavõtmiseks lisainformatsioon telefonil 33 78571,
Enampakkumise osavõtutasu 31,95 eurot ja tagatisraha 10% alghinnast tasuda Kohtla-Järve Linnavalitsuse arveldusarvele nr. 221011911682 SWEDBANGAS

Kohtla-Järve Linnavalitsus annab rendile Estonia pst 38 ruumid üldpinnaga 32,8 m2.

Eelläbirääkimisega pakkumine toimub 11. veebruaril 2013.a kell 11.15 aadressil Kohtla-Keskallee 19, ruum 102

Konkursil osalemiseks tuleb esitada hiljemalt 11. veebruariks kella 10.00 Kohtla-Järve Linnavalitsusele, aadress Keskallee 19, ruum 103 järgmised dokumendid:
- avaldus konkursi osalemise sooviga,
- firmat või üksikisikut tõendav dokument,
- äriplaan
- Maksu- ja Tolliameti tõendi maksuvõlgade puudumise kohta.
- hinnapakkumine üüri suuruse kohta

Lisainfo telefonil, 3378 571, 33 78 507


Kohtla-Järve Linnavalitsus annab rendile Keskallee 19 asuva kohviku ruumid

Lisa 2

Kohtla-Järve Linnavalitsus
 
pakub tööd KESKKONNASPETSIALISTILE

kelle tööülesanneteks on:

- õigusaktide projektide ja eelnõude ettevalmistamine keskkonnakaitse  valdkonnas;

- keskkonnaalase seadusandluse täitmise kontroll linna haldusterritooriumil;

- keskkonnaseisundi jälgimine linna haldusterritooriumil, reostuse korral vastava abi organiseerimine;

- linna heakorraeeskirja ja jäätmehoolduseeskirja täitmise kontrollimine;

- keskkonnaprojektide toetuseks vajalike rahastamisvõimaluste leidmine;

- kampaaniate ja ürituste korraldamine mille tulemusena muutub looduskeskkond paremaks ja puhtamaks;

- planeeringute ja arengukavade koostamisel ja keskkonnakaitsega seonduvate komisjonide töös osalemine;

- keskkonnajärelvalve teostamine oma pädevuse piires, haldusõigusrikkumise protokolli

- koostamine ja haldusõigusrikkumise arutamine ning trahvide määramine vastavalt  seadustele ja linna õigusaktidele.

 
Nõudmised:

keskkonnaalane lõpetatud või lõpetamisel kõrgharidus, eelnev töökogemus, oma tegevusvaldkonna õigusaktide tundmine, eesti keele oskus kõrgtasemel, vene keele oskus suhtlemistasandil, arvuti kasutamise oskus.

 
Tööleasumise aeg:  10.oktoober 2012
Töökoht on osalise tööajaga.
 

Kandideerimiseks palume saata CV märgusõnaga “Keskkonnaspetsialist”, avaldus, haridust tõendavate dokumentide koopiadhiljemalt 21.septembriks 2012 aadressilKeskallee 19, Kohtla-Järve või e-posti aadressil linnavalitsus@kjlv.ee

14.06.2012

Kohtla-Järve Linnavalitsus annab rendile Keskallee 19 asuva kohviku ruumid.

+ Dokumendid
Kohtla-Järve Linnavalitsus annab üürile eelläbirääkimistega pakkumise korras järgmised objektid:
-         Hoone aadressil Jaaniku 39 (endine raamatukogu), Ahtme linnaosas, pinnaga
      171,6 m2,renditasu alates 85,80 eurot kuus;
-           Ruum aadressil Keskallee 19, 7 korrusel, Järve linnaosas, pinnaga 41,6 m2 ,renditasu alates 124,80 eurot kuus;
-         Ruum aadressil Keskallee 19, 1 korrusel, Järve linnaosas,  pinnaga 31,5 m2 , renditasu alates 94,50 eurot kuus;
-         Hoone aadressil Vahtra 25a (endine katlamaja), Järve linnaosas, pinnaga 79,3 m2 , renditasu alates 49,56 eurot kuus;
-         Ruum aadressil Outokumpu 15-46 (endine lastetuba), Järve linnaosas, pinnaga 60,1m2 esimesel korrusel, eraldi sissekäik; renditasu alates 30,00 eurot kuus;
-         Ehitis aadressil Tehnika tn. 1D (endine paadijaama hoone ), Järve linnaosas,  pinnaga 64,3 m2, üheks aastaks, renditasu alates 4,00 eurot kuus;
-         Hoone aadressil Ahtme mnt 107, Ahtme linnaosas, pinnaga 475,2 m2 renditasu     alates 118,80 eurot kuus;
Eelläbirääkimisega pakkumine  toimub 11 aprillil 2012.a kell 10.00 aadressil Kohtla-Järve, Keskallee 19, kabinet 132.
Pakkumisel võivad osa võtta nii füüsilised kui ka juriidilised isikud.
Konkursil osalemiseks tuleb esitada hiljemalt 10 aprill 2012.a kella 10.00 Kohtla-Järve Linnavalitsusele (Keskallee 19, kabinet 103) järgmised dokumendid:
-         avaldus konkursi osalemise sooviga,
-         äriplaan
-         firmat või üksikisikut tõendav dokument,
-    Maksu- ja Tolliameti tõendi maksuvõlgade puudumise kohta.
-          hinnapakkumine üüri suuruse kohta
Pakkumised tuleb esitada kinnises ümbrikus märkmega “Üür”.
Lisainformatsioon telefonil 33 78571, 33 78507 või e-postil: linnavalitsus@kjlv.ee
Kohtla-Järve Linnavalitsus annab kasutusele avaliku enampakkumise korras järgmised objektid:
- Ruumid aadressil Keskallee 19, (seitsmendal korrusel )Järve linnaosas, pinnaga 41,6 m2, rendi alghind alates 4,52 eurot/m2 kuus;
- Ruumid aadressil Maleva 31, ( keldri korrusel )Ahtme linnaosas, pinnaga 33,2 m2, rendi alghind alates 0,15 eurot/m2 kuus;

Enampakkumine toimub 01.detsembril 2011.a kell 10.00 aadressil Kohtla-Järve, Keskallee 19, Linnavolikogu saalis (ruum 132).

Enampakkumisel võivad osa võtta nii füüsilised kui ka juriidilised isikud, konkursil osalemiseks tuleb esitada hiljemalt 30. november kella 10.00 Kohtla-Järve Linnavalitsusele (Keskallee 19, kabinet 103) järgmised dokumendid:
- avaldus konkursi osalemise sooviga,
- äriplaan
- firmat või üksikisikut tõendav dokument,
- Maksu- ja Tolliameti tõendi maksuvõlgade puudumise kohta.
- hinnapakkumine üüri suuruse kohta

Osavõtutasu 15 eurot tasuda Kohtla-Järve Linnavalitsuse arveldusarvele nr 221011911682 SWEDBANK , 30. novembriks 2011.a

Pakkumised tuleb esitada kinnises ümbrikus märkmega “Üür”.
Lisainfo telefonil 33 78571, 33 78507
Kohtla-Järve Linnavalitsus võõrandab avaliku enampakkumise korras järgmised objektid ( lisa 1 ).

Enampakkumine toimub 01.detsembril 2011.a kell 10.30 aadressil Kohtla-Järve, Keskallee 19, Linnavolikogu saalis (ruum 132).

Enampakkumisel võivad osa võtta nii füüsilised kui ka juriidilised isikud, konkursil osalemiseks tuleb esitada hiljemalt 30.november kella 10.00 Kohtla-Järve Linnavalitsusele (Keskallee 19, kabinet 103) järgmised dokumendid:
- avaldus konkursi osalemise sooviga,
- äriplaan
- firmat või üksikisikut tõendav dokument,
- Maksu- ja Tolliameti tõendi maksuvõlgade puudumise kohta.
- hinnapakkumine üüri suuruse kohta

Enampakkumise osavõtutasu 31,95 eurot ja tagatisraha 10% korteriomandi alghinnast (kuid mitte vähem, kui 63,91 eurot tasuda Kohtla-Järve Linnavalitsuse arveldusarvele nr 221011911682 SWEDBANK , 30. novembriks 2011.a

Pakkumised tuleb esitada kinnises ümbrikus märkmega “Võõrandamine”.
Lisainfo telefonil 33 78571, 33 78507
Kohtla-Järve Sotsiaalhoolekandekeskus
võtab tööle
 
ERIVAJADUSTEGA ISIKUTE TEGEVUSJUHENDAJA
 
Kandideerimise eelduseks on:
-          erialane kõrgharidus;
-          suuline ja kirjalik eesti keele oskus kõrgtasemel;
-          vene keele oskus erialase sõnavara tundmisega;
-          arvuti kasutamise oskus;
-          hea suhtlemis-ja koostööoskus.
 Kasuks tuleb:
-          eelnev töökogemus antud valdkonnas;
-          tegevusjuhendaja 260-tunnise koolituse läbimise tunnistus.
 
Dokumendid (avaldus, CV ja koopia haridust tõendavast dokumendist) esitada hiljemalt 10.05.2011.a aadressil Kohtla-Järve Sotsiaalhoolekandekeskus, Keskallee 19-302,
Kohtla-Järve, 30395 või e-postile sots@kjlv.ee.Kohtla-Järve Linnavalitsus kuulutab välja korteriomandite avaliku enampakkumise ( lisa 1 ).
 
Enampakkumine toimub 06 mail 2011.a. kell 10.00 Kohtla-Järve Linnavolikogu saalis (Keskalee,19).
 
Enampakkumisest võivad osa võtta nii füüsilised kui ka juriidilised isikud. Esimese eelistusena ostmise eelisõigus on isikutel, kes kasutavad eluruumi üürilepingu alusel, kelle rahvastikuregistri järgne elukoht on Kohtla-Järve linnas. Enampakkumisest osavõtmiseks (esimese eelisõigustega isikutel) on vaja esitada hiljemalt 05 mai kella 15.00 aadressil Järve linnaosa, Keskallee 19, kab.105, tel.3378542, Teistel isikutel enampakkumisest osavõtmiseks on vaja esitada hiljemalt 05 mai kella 15.00 aadressil Järve linnaosa, Keskallee 19, kab.103, tel.3378500, järgmised dokumendid:
 
- avaldus ;
- maksedokumentide koopiad osavõtutasu ja tagatisraha tasumise kohta;
- füüsilistel isikutel ostmise esimest eelistust tõendavad dokumendid (elanike registri tõend) ja üürileping;
- teistel füüsilistel isikutel, isikut tõendav dokument (või notari volitus);
- juriidilistel isikutel Tolli- ja Maksuameti tõend maksuvõlgade puudumise kohta.
 
Enampakkumise osavõtutasu 31,95 eurot ( 500 krooni ) ja tagatisraha 10% eluruumi alghinnast (kuid mitte vähem kui 63,91 eurot ( 1000 krooni ) tasuda Kohtla-Järve Linnavalitsuse arveldusarvele nr. 221011911682 SWEDBANGAS
 

 
 
 
 
 
Lisa 1
ENAMPAKKUMINE 06 mai 2011.a.
 
 
 
 
 
 
Jrk.nr.
Aadress
Üldpind. m2
Tubade arv
Alghind, euro
Üürilepingu kehtivus

Ahtme linnaosa
1
Ahtme mnt 107-1
51,2
2
960,00 euro
vaba
2
Ahtme mnt 107-2
67,7
3
          1000,00 euro
vaba
3
Ahtme mnt 107-3
55,2
2
            980,00 euro
vaba
4
Ahtme mnt 107-4
50,4
2
            950,00 euro
vaba
5
Ahtme mnt 107-5
51,5
2
            960,00 euro
vaba
6
Ahtme mnt 107-6
68,7
3
          1100,99 euro
vaba
7
Ahtme mnt 107-7
53,8
2
            970.00 euro
vaba
8
Ahtme mnt 107-8
50,6
2
            950,00 euro
vaba
9
Estonia pst 15-32,33
126,8
 
        10862,62 euro
vaba
10
Altserva 8-4
40,0
2
          8308,51 euro
vaba
11
Altserva 42-11
43,4
2
            447,30 euro
vaba
 
 
 
 
 
 
Järve linnaosa
 
 
 
 
 
 
12
Uus 5- 17
36,0
2
             639,00 euro
vaba
13
Uus 7-36
27,0
1
           1917,35 euro
kehtiv
14
Uus 3- 16
37,4
2
          1917,35 euro
vaba
15
Olevi 37 -39
27,9
1
          2556,46 euro
vaba
16
Olevi 21-26 
40,6
2
          1917,35 euro
kehtiv
17
Outokumpu 15-46
60,1
 
           7348,25 euro
vaba
18
Torujõe 1a-9
26,6
1
           1597,45 euro
vaba

Oru linnaosa
19
Vimalise 5-5 
39,3
2
          504,90 euro +
vaba
   võlg. 618,80 euro
20
Virmalise 7-54
27,3
1
         436,20 euro +
vaba
võlg. 1968,70 euro

 

Kohtla-Järve Linnavalitsus kuulutab välja eluruumide avaliku enampakkumise   (lisa 1).

Enampakkumine toimub 27 jaanuaril 2011.a. kell 10.00 Kohtla-Järve Linnavolikogu saalis (Keskalee,19).

Enampakkumisest võivad osa võtta nii füüsilised kui ka juriidilised isikud. Esimese eelistusena ostmise eelisõigus on isikutel, kes kasutavad eluruumi üürilepingu alusel ja kelle rahvastikuregistri järgne elukoht on Kohtla-Järve linnas. Teise eelistusena ostmise eelisõigus on füüsilistel isikutel.

Enampakkumisest osavõtmiseks (esimese eelisõigusega isikutel) on vaja esitada hiljemalt 25 jaanuari kella 15.00 aadressidel - Järve linnaosa Keskallee 19, kab.105, tel.3378542, Ahtme linnaosa Estonia pst. 38, tel.3371762, Oru linnaosa Briketi 3/2 tel. 3379298  järgmised dokumendid:

-    vormikohane avaldus ;

-          maksedokumentide koopiad osavõtutasu ja tagatisraha tasumise kohta;

-    füüsilistel isikutel ostmise esimest eelistust tõendavad dokumendid (elanike registri tõend);

-          üürileping;

-          isikut tõendav dokument (või notari volitus).

Teised isikud, kes soovivad enampakkumisest osa võtta, võivad esitada 26 jaanuari kella 15.00 samad dokumendid, välja arvatud üürileping.

Enampakkumise osavõtutasu 31,95 eurot ( 500 krooni ) ja tagatisraha 10% eluruumi alghinnast (kuid mitte vähem kui 63,91 eurot ( 1000 krooni ) tasuda Kohtla-Järve Linnavalitsuse arveldusarvele nr. 221011911682 (SWEDBANK).VI Rahvusvaheline laste - ja noorte akadeemilise vokaali konkurss

23. 03. –27. 03. 2011

Kohtla –Järve Kultuurikeskus ( Keskallee 36)

 
Konkurssi toetavad :
 
 
Eesti Vabariigi Kultuuriministeerium
Kohtla – Järve Linnavalitsus

Kohtla – Järve Kultuurikeskus

Vene Romansi Klubi

Tallinna Kanutiaia Noortemaja

Eesti Kultuurkapital
 

Konkursil võivad osaleda : üldhariduslike koolide, muusikakoolide ning loomemajade õpilased,ansamblid ( duetid, triod, jne. ), keskeri - ja kõrgkoolide üliõpilased, eraisikud.

Taotlused Konkursil osalemiseks võetakse vastu vastavalt järgmistele vanusegruppidele :

Noorem vanusegrupp : 9 –11 aastased
Keskmine vanusegrupp : 12 –14 aastased
Vanem vanusegrupp : 15 – 17 aastased
Vanem vanusegrupp : 18 –20 aastased

Konkurss toimub kahes voorus, kõik teosed esitatakse originaalkeeles.

 
 
23. 03. 2011     Kohtla-Järve Kultuurikeskus (Keskallee 36)

saabumine, majutus, kell 17.00 – loosimine, kell 18.00 – eelmiste konkursside laureaatide ja zürii liikmete kontsert.

 

I voor    24. 03. 2011 kell 12. 00

Noorem vanusegrupp (9-11) esitab:

-    eri rahvuste rahvalaulu (soovitav a capella, lubatud ka saatega )

-          teose omal valikul

 
Keskmine vanusegrupp (12-14) esitab:
-    eri rahvuste rahvalaulu (soovitav a capella, lubatud ka saatega )

-          klassikalise teose ( madrigal, kantsoon, romanss, arietta)

-          teose omal valikul

 
Vanem vanusegrupp ( 15 – 17- aastased) esitab:
 

-          eri rahvuste rahvalaulu a capella ja originaalkeeles)

-          klassikalise teose ( Viini klassikud ja romantikud )

-          teose omal valikul

 
Vanem vanusegrupp ( 18 –20 –aastased ) esitab
 

- eri rahvuste rahvalaulu ( a capella ja originaalkeeles )

- XVI – XIX saj. lääne – euroopa heliloojate klassikalise teose

- vene heliloojate klassikalise teose

 
 
II voor   25. 03. 2011    kell 12. 00
Kohtla-Järve Kultuurikeskus
 

Kuulamine toimub vastavalt II vooru pääsenute vahel esimesel voorupäeval igas vanusegrupis toimunud loosimise järjekorras.

Noorem vanusegrupp (9-11) esitab:
-    kaks erilaadilist teost
 
Keskmine vanusegrupp (12-14) esitab:
-    teose omal valikul

-          osaleja riigi teose

 
Vanem vanusegrupp ( 15 – 17 aastased ) esitab :
 kohustusliku teose (osalejatel tuleb valida üks teos järgmisest nimekirjast)

   - solistid : J.Brahms.Mädchenlied op.107, nr. 5

või
A.Gretshaninov.Im Walde. Op.47

- duetid ja ansamblid : F.Mendelssohn . Volkslied. ( O säh` ich auf der Heide...)
- osaleja riigi teose alates XX saj. II pool
        
Vanem vanusegrupp ( 18 – 20 aastased ) esitab :

kohustusliku teose (osalejatel tuleb valida üks teos järgmisest nimekirjast) :

    - solistid : J.S.Bach. Nicht so traurig .
või

J.S.Bach. Menuett „ Gott lebet noch”

    - duetid ja    ansamblid : J.Massenet. Marine. Op.2., nr.4
     - teos omal valikul
    - osaleja riigi teose alates XX saj. II pool
 
Lõpukontsert toimub 26.03.2011 .a kell 12.00 Kohtla – Järve Kultuurikeskuses,

Peale kontserti ärasõit Tallinna, majutamine hotellis Ecoland.              

Majutus 13 EUR ( hommikusöök, bassein, saun). 

27.03.2011 kl.13.00 kontsert Tallinna Õpetajate majas – osalevad kõik konkursist osavõtjad, lõuna ja ärasõit. Planeeritud ka ekskursioon Vanalinnas.

 

Konkursi võitjatele igas vanuserühmas on järgmised preemiad ja tiitlid :

I preemia ja laureaadi tiitel

II preemia ja laureaadi tiitel

III preemia ja laureaadi tiitel

Publiku auhind

Auhind kohustusliku teose parima esituse eest

Konkursist osalemise diplomid antakse kõigile osavõtjatele ja II vooru pääsenutele omistatakse Diplomandi tiitel. Samas diplomid neile, kes näitasid parima tulemuse

- musikaalsuses
- artistlikkuse
- lavakultuuris

- pedagoogile – “esitaja repertuaari ja vanuseliste võimete vastavuse eest “

Preemiad parimale pedagoogile ja kontsertmeistrile

GRAND PRIX’-i saab osaleja, kelle esinemine sai hinnatud parimaks.

 
Žüriil on õigus :
 

- mitte omistada kõiki preemiaid

- jagada preemiad osalejate vahel ( v.a. peaauhind)

- jagada eripreemiad
 
Hindamine :
1.      Hindamine toimub 10-ne palli süsteemis

2.      Teise vooru edasipääsenute arvu otsustab/kinnitab zürii

3.      Kohtade ja preemiate lõplik määramine toimub avalikul hääletamisel, arvestades I ja II vooru tulemusi.

4.      Juhul kui punktide kokkulugemisel või hääletamisel saavad konkursist osavõtnud võrdselt hääli (nii poolt kui vastuhääli ), otsustavaks osutub žürii esimehe hääl .

5.      Pedagoog, kes on žürii koosseisus, ei saa hääletada oma õpilase poolt või vastu.

6.      Konkursi tulemused tehakse teatavaks lõppkontserdil.

 

Konkursil osalemise taotlused peavad laekuma Konkursi toimkonda hiljemalt 01. 03.2011.

 Kontsertmeistri puudumise juhul noodid esitatakse Konkursi toimkonda hiljemalt 01.03.2011.

 Kohustuslike teoste noodid saab Konkursi toimkonnast pöördudes aadressil olga.bunder@mail.ee , tel   6 521902; 56 638293

 
Osalemistasu : solistid 20 EUR, duetid 30 EUR ja ansamblid 40 EUR,

 a /a 10552010034009 Kohtla-Järve Linnavalitsus SEB ÜP.

 

Kõik Konkursil osalemisega seotud kulud kannavad osalejad ise.

Konkursi toimkond osutab abi viisade, tasub buklettide trükkimise, saalide, reklaami, meisterklasside ning ekskursioonidega seotud kulud.

Taotlused palume saata aadressil : Aia 12 , 10111 Tallinn, märksõna “Väike ooper” või siis Keskallee 36, Kultuurikeskus, Kohtla – Järve, märksõna “Konkurss “.

Kontakttelefonid:   6521902, 56638293; 3366166, 5263924,3378554,5236438,3366164

Faks : 6279070, 3378503

E-post : olga.bunder@mail.ee , anu.juusu@kjlv.ee

 
OOTAME TEID !
+ TAOTLUS KONKURSIL OSALEMISEKSKeskkonnamõju hindamise detailplaneeringule algatas Kohtla-Järve Linnavolikogu oma 16. juuni 2010 otsusega nr 84 vastavuses kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 37, planeerimisseaduse § 10 lg 5, keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimis-süsteemi seaduse § 6 lg 2 p 6 kõikidest kriteeriumidest ja § 12 lg 1 p 1 ning Victory Real Estate OÜ 10.04.2010. a taotluse nr 144/3 alusel.

Victory Real Estate OÜ (VRE OÜ) planeerib rajada oma territooriumile tööstusliku kompleksi nafta ja naftatoodete jääke ning teisi õli sisaldavate jäätmete, samuti õliga reostatud pinnaste (vastavalt Keskkonnaministeeriumi poolt kinnitatud ohtlike jäätmete nimistule) käitlemiseks, kasutades seejuures maksimaalselt juba olemasolevaid tehnoloogilisi seadmeid.

Arendaja on Victory Real Estate OÜ (aadress: Keemia 2c-1, 30328 Kohtla-Järve, Ida-Virumaa; kontaktisik Julia Küpersep, tel. +372 5342 9306, e-post: kupersep@vnk.ee).

Otsustaja on Kohtla-Järve Linnavalitsus (aadress: Keskallee 19, 30395 Kohtla-Järve, Ida-Virumaa; kontaktisik Nana Badaljan, tel. +372 337 8605, e-post: nana.badaljan@kjlv.ee).

Keskkonnamõju hindamise läbiviijaks on TLÜ Ökoloogia Instituut Kirde-Eesti osakond, ekspert Valdo Liblik. Kontaktisik Valdo Liblik (aadress: Pargi 15, 41537 Jõhvi, Ida-Virumaa; tel. 332 4480, e-post: valdo@ecoviro.johvi.ee).

Keskkonnamõju hindamise programmiga on võimalik tutvuda ajavahemikul 29.11.2010-15.12.2010:

  1. TLÜ Ökoloogia Instituut Kirde-Eesti osakonna kontoris, aadressil Pargi 15, 41537 Jõhvi, Ida-Virumaa.
  2. Victory Real Estate OÜ kontoris, aadressil Keemia 2c-1, 30328 Kohtla-Järve, Ida-Virumaa.
  3. Kohtla-Järve Linnavalitsuses aadressil Keskallee 19, 30395 Kohtla-Järve, Ida-Virumaa ja  Kohtla-Järve Linnavalitsuse kodulehel www.kjlv.ee.

Avaliku väljapaneku ajal (29.11.2010-15.12.2010) saab programmi kohta esitada kirjalikke ettepanekuid, vastuväiteid ja küsimusi otsustajale (Kohtla-Järve Linnavalitsusele) ja eksperdile (TLÜ Ökoloogia Instituut Kirde-Eesti osakond) eelpool toodud aadressidel.

Keskkonnamõju hindamise programmi avalik arutelu toimub 16.12.2010 algusega kell 14:00 Keskkonnaameti Viru regiooni Jõhvi kontori saalis (aadressil Pargi 15, 41537 Jõhvi).


+ KESKKONNAMÕJU HINDAMISE (KMH) PROGRAMMKohtla-Järve Linnavolikogu 25.02.2010. a otsusega nr 57 on kehtestatud Kohtla-Järve linna Järve linnaossa AS-i VKG tootmisterritooriumile kavandatava tsemenditehase detailplaneering. Detailplaneeringu eesmärk on põlevkivi kui maavara maksimaalne ärakasutamine  ja põlevkivi töötlemisel tekkivate jäätmete ja kõrvalproduktide taaskasutamine nende vääristamisega ehitusmaterjalideks. Kavandatavas tsemenditehases toimub tsemendi tootmine kuivmeetodil. Käesoleva planeeringu algatamise eelselt viidi läbi AS Viru Keemia Grupp poolt kavandatava tsemenditehase kui olulise ruumilise mõjuga objekti asukohavaliku üldplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine.

Detailplaneeringu koostamise algatamisel lähtuti kehtestatud AS Viru Keemia Grupp poolt kavandatava tsemenditehase kui olulise ruumilise mõjuga objekti asukohavaliku üldplaneeringust ja Ida-Virumaa Keskkonnateenistuse poolt heaks kiidetud keskkonnamõju strateegilisest hindamisest. Nimetatud dokument kajastab tsemenditehase rajamisel tekkivaid mõjusid ja esitab meetmed nende leevendamiseks. Seoses sellega puudus detailplaneeringu raames uue keskkonnamõju strateegilise hindamise koostamise vajadus. Detailplaneeringu koostamisel on arvestatud AS Viru Keemia Grupp poolt kavandatava tsemenditehase kui olulise ruumilise mõjuga objekti asukohavaliku üldplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise  tulemuste aruannet, mis on kajastatud ka planeeringu seletuskirjas.
Kohtla-Järve Linnavolikogu 25.01.2010. a otsusega nr 51 on vastu võetud Järve linnaosas Järveküla tee 28 kinnistu ja selle taga oleva maa-ala detailplaneering, mis on Järve linnaosa üldplaneeringu muutuv planeering.

Detailplaneeringu eesmärk on maa-ala kruntimine, kehtiva üldplaneeringu muutmine maakasutamise osas, ehitusõiguse määramine konveiertranspordi konveierite komplekteeritavate seadmete valmistamise ja remontimise tsehhi ning valmistoodangu lao rajamiseks.

Detailplaneering on avalikul väljapanekul alates 09. veebruarist 2010. a kuni 10. märtsini 2010. a.

Detailplaneeringu avaliku väljapaneku tulemuste arutelu korraldatakse 11. märtsil 2010. a kell 13:00, Kohtla-Järve linnavalitsuses, Keskallee 19, kab 604.

 

 Kohtla-Järve Linnavalitsus annab teada, et 11. märtsil 2010.a kell 16.00 korraldatakse Kohtla-Järve Linnavalitsuses Linnavolikogu saalis 1 korrusel, aadressil Keskallee 19, Kohtla-Järve linn detailplaneeringu „Kukruse linnaosas Põhja tn 6 vabale maa-alale detailplaneering“ eskiisi avalik tutvustatav arutelu. Detailplaneeringu eesmärk on vabale maa-alale elamu rajamine.

 

Detailplaneeringu eskiisi ja lähteseisukohtade avalikust arutelust informeerimine

Teatame, et Kohtla-Järve Linnavolikogu 26. augusti 2009. a  otsusega nr 413  algatati Sompa linnaosas Valli tn 2 ja Valli tn 4 kruntide vahelise maa-ala ja selle lähiümbruse

detailplaneering.

Detailplaneeringu koostamise eesmärk on eramaja ehitamine vabale Valli tn 2 ja Valli tn 4 vahelisele maa-alale. Detailplaneeringuga lahendatakse maa-ala kruntideks jaotamine, kruntide ehitusõiguse ja tehnovõrkude asukoha määramine, tänavate maa-ala kindlaks määramine, liikluse korraldamine ning haljastuse kavandamine. Planeeritava maa-ala suurus on ca 0,97 ha. Detailplaneeringu koostamise algataja ja kehtestaja on Kohtla-Järve Linnavolikogu. Detailplaneeringu koostamise korraldaja on Kohtla-Järve Linnavalitsus ning koostaja OÜ TGK GEO.

Lähtudes ülaltoodust anname teada, et 11. märtsil 2010. a kell 14.30 korraldatakse Kohtla-Järve  Linnavolikogu istungite saalis aadressil Keskallee 19, Kohtla-Järve I korrusel detailplaneeringu „Sompa linnaosas Valli tn 2 ja Valli tn 4 kruntide vahelise maa-ala ja selle lähiümbruse detailplaneering“ eskiisi ja lähteseisukohtade avalik tutvustatav arutelu.


Kohtla-Järve Linnavolikogu 02.12.2009. a otsusega nr 33 „Järve linnaosas kavandatava tsemenditehase detailplaneeringu vastuvõtmine“ on vastu võetud Kohtla-Järve linna Järve linnaossa AS-i VKG tootmisterritooriumile kavandatava tsemenditehase detailplaneering. Detailplaneeringu eesmärk - on põlevkivi kui maavara maksimaalne ärakasutamine ja põlevkivi töötlemisel tekkivate jäätmete ja kõrvalprodukte taaskasutamine nende vääristamisega ehitusmaterjalideks. Kavandatavas Tsemenditehases toimub kuivmeetodi tsemendi tootmine. Käesoleva planeeringu algatamise eelselt viidi läbi AS Viru Keemia Grupi poolt kavandatava Tsemenditehase kui olulise ruumilise mõjuga objekti asukohavaliku üldplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine.

Kõnealuse detailplaneeringu avalik väljapanek toimub alates 18. detsembrist 2009 kuni 15. jaanuarini 2010. a, planeeringuga saab tutvuda tööpäeviti kuni kella 15:00-ni Kohtla-Järve Linnavalitsuses, Keskallee 19, kab 604. Detailplaneeringu avaliku väljapaneku tulemuste arutelu toimub 19. jaanuaril 2010 kell 17:00, Kohtla-Järve linnavalitsuses, I korrusel, Linnavolikogu istungite saalis.

Kõik asjast huvitatud on oodatud.