Kohtla-Järve linna ametlik veebileht
Eesti keeles По-русски

Kuulutused

14.05.2018

Kohtla-Järve Linnavalitsus  pakub tööd
 
DOKUMENDIHALDUSE SPETSIALISTILE (ajutiselt äraoleva teenistuja asendamine)
 
Dokumendihalduse spetsialisti peamisteks tööülesanneteks on:

•    linnavalitsusse saabunud elektrooniliste ja paberkandjal olevate kirjade või muu dokumentatsiooni vastuvõtmine ja registreerimine;
•    väljaminevate kirjade ja muu dokumentatsiooni vormistamine ja kontrollimine enne välja saatmist;
•    telefoniside korraldamine: linnavalitsuse telefoniteenindus - üldtelefonile vastamine, linnapeale või majandusteenistuse abilinnapeale kõnede suunamine;
•    külaliste vastuvõtt  ja vajadusel teenindamine, ruumi ettevalmistamise ja korrastamise korraldamine kohtumise järgselt, vajadusel nõupidamiste protokollimine;
•    teenistujate ettevalmistatud kirjade vastavuse kontroll vorminõuetele, täitmise tähtaegade jälgimine, vajadusel dokumentide vormistamine ja linnapeale allakirjutamiseks edastamine;
•    kuulutuste edastamine avaldamiseks kohalikus ajalehes;
•    teenistujate tööaja arvestuse (vabade päevade, puhkuse ja haigestumise pidamine vormikohases tööajatabelis;
•    puhkusekalendri haldamine ja linna veebilehel puhkusel viibivate teenistujate avalikustamine;
•    linnavalitsuse teenistujate ja hallatavate asutuste juhtidele koolituse ja lähetuse käskkirjade koostamine, nende lisamine dokumendihaldussüsteemi ja nende suunamine lähetusele/koolitusele minevale teenistujale;
•    saabuvate ja väljasaadetavate dokumentide registreerimine,  linnapeale resolutsiooni andmiseks esitamine ning lähtuvalt linnapea suunamismärkele vastavatele teenistujatele edastamine;
•    kirjadele ja teabenõuetele vastamise tähtaegadest kinnipidamise jälgimine ja tähtaegade  meeldetuletamine vastavale teenistujale;
•    ehitusalaste taotluste registreerimine (ehitusloa-, kasutusloa-, kirjaliku nõusoleku taotlus);
•    arvestuse pidamine lepingute tähtaegade üle;
•    kord kuus vastamata ja täitmata dokumentidest nimekirjade koostamine ja teenistuste juhtidele edastamine.


Sobiva kandidaadi eelduseks on:

•    Kutse- või kõrgharidus või viimase omandamine;
•    eelnev töökogemus kohalikus omavalitsuses;
•    arusaamine sekretäritööst ja dokumentide vormistamisest;
•    teksti- ja tabeli töötlusprogrammide ning teiste teenistuskohal vajalike arvutiprogrammide ja andmekogude kasutamise oskus (sealhulgas WebDesktop kasutamise oskus);
•    eesti keele oskus kõrgtasemel ning vene keele oskus suhtlustasandil.

Pakume
•    sõbraliku kollektiivi, arengu- ja eneseteostusvõimalusi, mitmekesist ja vastutusrikast tööd ning puhkust 35 kalendripäeva.
•    Tööle on võimalik asuda koheselt.

Dokumendihalduse spetsialistina töötamas näeme inimest,  kes on tööülesannete täitmisel iseseisev, kohusetundlik, korrektne, loov, algatusvõimeline, kollektiiviga arvestav, tugeva pingetaluvusega ja kiire õppimisvõimega.

Kandideerimiseks palume saata hiljemalt  22. mail 2018. a (s.o kandideerimisdokumentide laekumise viimane kuupäev Kohtla-Järve Linnavalitsusse) järgmised dokumendid: CV märksõnaga „Dokumendihalduse spetsialist“, motivatsioonikiri, haridust tõendavate dokumentide koopiad
aadressil: personalijuht Niina Prussakova,  Kohtla-Järve Linnavalitsus, Keskallee 19, 30395 Kohtla-Järve linn või e-posti aadressil: niina.prussakova@kjlv.ee

Sobiva kandidaadi väljaselgitamiseks viiakse läbi vestlus kandideerijatele sobival ajal.

Kandideerijatele tagasiside andmine toimub e-posti teel.


29.03.2018

Kohtla-Järve Linnavalitsus annab rendile avaliku kirjaliku enampakkumise teel:

garaažiruumid, aadressil Endla 2b, pind 329,7 m2 Järve linnaosas. Ruumi rendile andmise alghind on 0,15 eur/m2 eraisikutele ja 0,3 eur/m2 juriidilistele isikutele.
Enampakkumine toimub 16. aprillil 2018. a kell 11.00 aadressil Kohtla-Järve, Keskallee 19, kab.102.

Enampakkumisel osalemiseks tuleb esitada hiljemalt 13. aprilli 2018.a kella 15.00 Kohtla-Järve Linnavalitsusele (Keskallee 19, kabinet 103) järgmised dokumendid:
- avaldus konkursil osalemiseks sooviga,
- firmat või eraisikut tõendav dokument.
- rendile võtmise otstarve,
- hinnapakkumine üüri suuruse kohta

Pakkumised tuleb esitada kinnises ümbrikus märgusõnaga “Endla 2b”.

Lisainfo telefonil 33 78504.

16.03.2018


Kohtla-Järve Linnavalitsus annab rendile avaliku kirjaliku enampakkumise teel:

ruumid aadressil Männi tn 3, pind 22,6 m2 + 64 m2 Oru linnaosas. Ruumi rendile andmise alghind on 0, 25 eur/m2 Enampakkumine toimub 2. aprillil 2018. a kell 11.00 aadressil Kohtla-Järve, Keskallee 19, kab.102.

Enampakkumisel osalemiseks tuleb esitada hiljemalt 31. märtsi 2017.a kella 16.00 Kohtla-Järve Linnavalitsusele (Keskallee 19, kabinet 103) järgmised dokumendid:
- avaldus konkursil osalemiseks sooviga,
- firmat või eraisikut tõendav dokument.
- rendile võtmise otstarve,
- hinnapakkumine üüri suuruse kohta

Pakkumised tuleb esitada kinnises ümbrikus märgusõnaga “Männi 3 rent”.

Lisainfo telefonil 33 78507, 58844989.

03.01.2018


Kohtla-Järve Linnavalitsus annab rendile avaliku enampakkumise teel:

ruum aadressil Keskallee 19, pind 13,5 m2, Järve linnaosas,
Ruumi rendile andmise alghind on 3 eur/m2;

Enampakkumine toimub 29.jaanaril 2017. a kell 11.00 aadressil Kohtla-Järve, Keskallee 19, kab.102.

Enampakkumisel osalemiseks tuleb esitada hiljemalt 26. jaanuaril 2018.a kella 15.00 Kohtla-Järve Linnavalitsusele (Keskallee 19, kabinet 103) järgmised dokumendid:
- avaldus konkursil osalemiseks sooviga,
- firmat või eraisikut tõendav dokument.
- hinnapakkumine üüri suuruse kohta

Pakkumised tuleb esitada kinnises ümbrikus märgusõnaga “RENT”.

Lisainfo telefonil 33 78507, 58844989.

03.01.2018


Kohtla-Järve Linnavalitsus pakub tööd

ANDMEKAITSESPETSIALISTILE

Andmekaitsespetsialisti peamisteks tööülesanneteks
on:

• teavitada ja nõustada vastutavat töötlejat või volitatud töötlejat ning isikuandmeid töötlevaid teenistujaid seoses nende kohustustega, mis tulenevad isikuandmete kaitse üldmäärusest ja muudest Euroopa Liidu või liikmesriikide andmekaitsenormidest;
• jälgida andmekaitse määruse, muude liidu või liikmesriikide andmekaitsenormide ja vastutava töötleja või volitatud töötleja isikuandmete kaitse põhimõtete järgimist, sealhulgas vastutusvaldkondade jaotamist, isikuandmete töötlemises osaleva personali teadlikkuse suurendamist ja koolitamist, ning seonduvat auditeerimist;
• anda nõu seoses andmekaitsealase mõjuhinnanguga ning jälgida selle toimimist;
• teha koostööd järelevalveasutusega;
• tuvastada ja dokumenteerida isikuandmete töötlemise toiminguid ning isikuandmetega seotud rikkumisi;
• töötada välja linna ametiasutuste ja hallatavate asutuste töökorralduseks vajalikke andmekaitsealaseid juhendeid;
• tegutseda isikuandmete töötlemise küsimustes järelevalveasutuse jaoks kontaktisikuna, sealhulgas artiklis 36 osutatud eelneva konsulteerimise osas, ning konsulteerida vajaduse korral ka muudes küsimustes.
• muude vahetu juhi või linnapea poolt antud ühekordsete teenistusalaste ülesannete täitmine.

Sobiva kandidaadi eelduseks
on:

• kõrgharidus (soovitavalt infotöötluse, infotehnoloogia või õiguse valdkonnas);
• varasem töökogemus kohalikus omavalitsus või riigiasutuses. Kasuks tuleb varasem töökogemus infoturbe valdkonnas;
• riigi ning haldusala teabehalduse (avaliku teabe seadus), andmekaitse põhimõtete ning infoturbe põhimõtete ja vastavate õigusaktide tundmine; • ametikirjade koostamise ja vormistamise oskus;
• väga heal tasemel arvuti kasutamise oskus (MS Office kontoritarkvara, WD-dokumendihaldussüsteemi kasutamise oskus kasutamise oskus);
• eesti keele oskus kõrgtasemel ning vene keele oskus suhtlustasandil;

Pakume

• sõbraliku kollektiivi, arengu- ja eneseteostusvõimalusi, mitmekesist ja vastutusrikast tööd ning puhkust 35 kalendripäeva.
• Tööle on võimalik asuda veebruar 2018. a.

Kandideerimiseks palume saata hiljemalt 17. jaanuaril 2018. a (s.o. kandideerimisdokumentide
laekumise viimane kuupäev Kohtla-Järve Linnavalitsusse) järgmised dokumendid: CV märksõnaga „Andmekaitsespetsialist“, motivatsioonikiri, haridust tõendavate dokumentide koopiad
aadressil: personalijuht Maie Kiik, Kohtla-Järve Linnavalitsus, Keskallee 19, 30395 Kohtla-Järve linn või e-posti aadressil: maie.kiik@kjlv.ee

Kandideerijatele tagasiside andmine toimub e-posti teel.

03.01.2018


Kohtla-Järve Linnavalitsus pakub tööd

RAHVASTIKUREGISTRI SPETSIALISTILE

Rahvastikuregistri spetsialisti peamisteks tööülesanneteks
on:

• elukoha andmete, sünni ja surma kandmine rahvastikuregistrisse;
• rahvastikuregistrisse kantud elukoha aadressi muutmine ruumi omaniku õigustatud nõudmisel;
• elukoha andmete kandmine rahvastikuregistrisse ja aadressi muutmine e-teenuse kaudu;
• rahvastikuregistri andmete väljastamine;
• isikukoodi väljastamine euroopa liidu kodanikele ja nende elukoha registreerimine;
• kirjavahetuse pidamine oma tegevusvaldkonnas;
• oma valdkonnas statistiliste aruannete koostamine;
• jooksavalt arhiivi korrastamine;
• muude vahetu juhi või linnapea poolt antud ühekordsete teenistusalaste ülesannete täitmine.

Sobiva kandidaadi eelduseks
on:

• kõrgharidus (soovitavalt infotöötluse alne);
• varasem töökogemus kohalikus omavalitsus või riigiasutuses antud ametikoha töövaldkonnas;
• valdkonna tööks vajalike õigusaktide tundmine;
• ametikirjade koostamise ja vormistamise oskus;
• vähemalt ühe aastane töökogemus erinevate programmidega või registritega. Kasuks tuleb eelnev töökogemus kohalikus omavalitsuses ning WD-dokumendihaldussüsteemi kasutamise oskus kasutamise oskus);
• eesti keele oskus kõrgtasemel ning vene keele oskus suhtlustasandil;

Pakume

• sõbraliku kollektiivi, arengu- ja eneseteostusvõimalusi, mitmekesist ja vastutusrikast tööd ning puhkust 35 kalendripäeva.
• Tööle on võimalik asuda koheselt.

Kandideerimiseks palume saata hiljemalt 17. jaanuaril 2018. a (s.o. kandideerimisdokumentide
laekumise viimane kuupäev Kohtla-Järve Linnavalitsusse) järgmised dokumendid: CV märksõnaga „Rahvastikuregistri spetsialist“, motivatsioonikiri, haridust tõendavate dokumentide koopiad
aadressil: personalijuht Maie Kiik, Kohtla-Järve Linnavalitsus, Keskallee 19, 30395 Kohtla-Järve linn või e-posti aadressil: maie.kiik@kjlv.ee

Kandideerijatele tagasiside andmine toimub e-posti teel.